Goudsche Courant, vrijdag 29 juni 1883

nootschap behoort dat den eed verbiedt wat volgens den beklaagde zelf niet het geval vas Dit uu is volgens den Hoogen Haad niet voldoende De enkele verklaring van een getuige dat hij niet tot eenig eedverbiedend kerkgenootschap behoort acht de Raad onvoldoende om te bewgten of h j al dan niet tot eenig kerkgenootschap behoort en zoo ja tot welkj bovendien is niet bewezen dat in dit geval de beklaagde hetzij door geboorte hetzij door doop niet behoort tot eenig kerkgenootschap dat den eed zou kunnen verbieden of uitsluiten De Hooge Baad laat dus de kern van het vraagstuk geheel ter zyde hg beslist niet of iemand die zich bij geen enkel kerkgenootschap heeft aangesloten toch verplicht ia den eed af te leggen als zyn geweten hem dat verbiedt het arrest van het Hof wordt uUeeu vernietigd op grond dat het niet voldoende is gemotiveerd Het Hof te Aruhem waarheen de zaak nu is verwezen heeft dus allereerst na te gaan tot welk kerkgenootschap de beklaagde behoort en daarbij ook of hy door geboorte of dodp tot een kerkgenootschap behoort dat den eed toelaat of verbiedt Hoe het is na te gaan of iemand lid is van eeilig kerkgenootschap anders dan door de verklaring van den getuige zelf is vrij duister en evenzeer is het raadselachtig hoe geboorte of doop invloed kunnen hebben op de vraag tot welk kerkgenootschap iemand vele jaren later behoort Begrijpen wij het arrest goed dan komt het hierop neder dat de rechter in het vervolg niet meer op de eol ele verklaring van een getuige mag aannemen dat hij al of niet hervormd katholiek Israëliet is of buiten eenij kerkgenootschap staat De rechter zal hebben na te gaan wat er met den getuige sedert zyn geboorte is voorgevallen op godsdienstig gebied en daarbij de reglementen der verschillende kerkgenootschappen hebben na te gaan Heeft de Hooge Kaad dit inderdaad bedoeld dan heeft by teveus een gruoten dienst bewezen aan de vrijheid Want ieder begrijpt dat als zulk een onderzoek vereischt wordt de eedsdwang niet te handhaven is Sik proces toch zou worden afgebroken fdccr allerlei moeielijkheden omtrent de vraag hoe elk der getuigen den eed moet afleggen Want het onderzoek zou niet alleen noodig zijn bij ben die den eed weigeren maar bij eiken getuige hoe hoe toch kan de rechter weten of de getuige den eed aflegt volgeus zijn godsdienstige gezindheid in de béteekeuis van kerkgenootschap als niet eerst wordt nagegaan of het wel waar is dat hij behoort tot het kerkgenootschap dat hij verkiest op Ie geven Bg elke strafzaak zal anders met vrucht cassatie worden aangeteekend op grond dal de rechter heeft verzuimd zich behoorlijk te vergewissen tot welk kerkgenootschap elk der getuigen behoorde Door het arrest van den Hoogen Baad is de eedsquaestie dus een geheel uienw tijdperk ingetreden een tgdperk van schromelijke verwarring in de procedure Niets zal ons aangenamer zijn dan dat aldus de onbillijke en onvryzinuige eedsdwang die hier te lande reeds al Ie lang bestaat ten spoedigste zal worden opgeheven op grond van den onhoudiiaren toestand dien het arrest van den Hoogen Raad in het leven zal roepen bij het getuigenverhoor Het denkbeeld ook door ons vroeger verdedigd om de examens niet in het heetst van den zomer te doen plaats hebben wordt aangeprezen door het Oveneluwach Weeiblad Het blad meent terecht gelooven wij dat de zomermaanden wel de minst geschikte zijn om zich klaar te maken of klaargemaakt ie worden voor een examen dat de paaschvacantie of liever nog de kerstvacantie beter zich leenen zouden voor die examina en dat het aan geen bezwaar zou onderhevig zijn het schooljaar met het burgerlgk jaar te doen samenvallen De zoogenaamde groote vacantie kon behouden blijven Het blad beveelt het voorstel aan de hoede van Olympia aan De ondervinding heeft geleerd dat alle pogingen van vereenigingen enz steeds afstuitten op de autoriteiten en deze bg voorkeur alles houden gelgk het is de precedenten en retro aola regeeren de wereld en de vrees om precedenten te stellen weerhoudt daar waar men vrg zou zijn J Ct Ouder den naam van zeeballons komen tegenwoordig als beriohtorerbrengers van in gevaar zijndeof schipbreuk lijdende vaartuigen holle ballons vanrood goinelastlek in gebruik die bg een of andereramp met berichten overboord geworpen en doorden wind roet een zeer groote snelheid over dezee gedragen worden Dcrgelgkr ballons van noggeen meter roiddelUjn wegen slechts zeven ponden zinken maar even in het water zoodat de windSC goed pakken en vooruitdrgven kan Volgensreeds opgedane ervaring werden zulke ballons in vgf dagen over de tweehonderd zeemijlen ver voortbewogen Het geval doet zich voor dat eene provinciale verordening tot beteugeling van het kwaadaardig klauwzeer of rotkreupel in Zuid Holland vastgesteld woordelgk gelijkluidend met die welke in de provincie NoordHolland op verzoek der Begeering tot stand kwam niet de koninklijke goedkeuring verwierf Gedeputeerde Staten hebben alsuu na gewacht te hebben of de regeering zelf maalreitelen zou nemen geadviseerd om de verordening andermaal vast te stellen en den Koning ter goedkeuring aan te bieden Uit verschillende plaatsen van Duilschland worden gevallen vermeld van menschcn die gestorven zijn ten gevolge van een muggensteek Te Malberg was hel een arbeider die in t bosch log te slapen en daar door de vliegen gestoken werd Den volgenden dag stierf hij aan bloedvergiftiging Te Hohenlimburg trof hetzelfde lot een knaap Deskundigen beweren dat deze vliegen giftig worden door lijkengift op te zuigen uit de overbigfselen van kleine dieren zooals doode vogels ratten muizen enz Als geneesmiddel wordt aangegeven geest van salmiak waarmee men onmiddellijk de wond bevochtigen moet De roofgierige wolf is een plaag van Rusland die groote nadeden aan de maatschappij toebrengt Enkele gedeelten des lands zijn daarvan verschoond maar meer of minder Igden daardoor 46 gouvernementen In de Oostzee provincién Polen en Archangel ondervindt men daardoor weinig schade maar in het gouvernement Samara heeft men een verlies van 865 000 in Wologda van BPO OOO roebels volgens de jongste statistiek deswege openbaar gemaakt In de 45 meest beschadigde gouvernementen ruim 7Vs millioen roebels in 1876 Als zeker mag worden aangenomen dat de opgaven veel geringer zijn dan werkelijk het geval is daar Siberië in deze berekening niet werd opgenomen waar behalve paarden vee en wild een verbazend groot aantal runderen voor de bewoners dier uilgestrekte landstreek zoo onontbeerlijk elk jaar verloren gaat dan raag veilig bet verlies per jaar aan vee op minstens het dubbele bedrag of 16 millioen roebels per jaar worden begroot Buitendien zijn in gemeld jaar 161 menschen door dit bloeddorstig gedierte verscheurd De Londensohe huurkoetsiers vierden den 22 Juni hun jaarlijksoh feestmaal Generaal Wolsely was eere voorsitler en onder de gasten merkte men verschillende parlementsleden generaals en andere aanzienlijke personen op Voor het zieken en pensioenfonds werd ongeveer 1000 pond st geteekeud Er zijn thans in Londen 13 000 Oabraen Ze worden tegenwoordig zeer geprezen om hun trouw eu eerlgkfaeid Sedert ze eene Vereeniging gevormd en daardoor hunne positie verbeterd hebben is ook hun gehalte toegenomen Sprekende bewijzen geeft daarvan de politle statistiek In 1869 werden slechts 1900 in rgtuigen gevonden voorwerpen bij de politie gebracht in 1883 bedroeg het aantal 19 000 In een grensplaats van Uraguay heeft onlangs een ontzettend voorval plaats gehad Een jonge man was door een hond die men verdacht dol te zgn den dag vóór zijn huwelijk gebeten en het huwelgk daarom uitgesteld Na drie maanden lang nauwkeurig in het oog te zijn gehouden verklaarden de gencesheeren dat alle gevaar geweken was en werd de bruiloft gevierd Gedurende het bal op den avond van den trouwdag trokken de jonggehuwden zich terug en in de meest opgewekte stemming zetten de gasten het feest voort Kort daarna echter werden zij door hevige kreten verschrikt men vloog naar de kamer van het jonge echtpaar en zag daar ein ontzettend schouwspel De vrouw lag op den grond uitgestrekt geheel beblced en met het lichaam verscheurd als door een wild dier De man waa in een hoek gekropen en zat daar met starende oogeii en den mond met bloed en schuim bedekt Eeuige seconden bleef bij onbewegelijk en zag de binnentredenden verbaasd aan plotseling echter nam hij een sprong als wilde hij zich op een hunner werpen Een jonger broeder van de vermoorde vrouw het gevaar begrijpende maakte korte metten en schoot den ongelukkige die dol geworden was met een revolver dood Wie meeuen mocht dat het deel hetwelk ons land heeft in de steenkolenproductie in het geheel niets beteekende zon zich zeer vergissen In 1882 werden alleen uit de mgiien van het domein te Kerkrade in Limbnrg gedolven 45 112 ton steenkolen eene hoeveelheid als nog niet is bereikt door de tegenwoordige vruchtgebrnikers dezer mgnen Yerkoeht werden 25 177 66 ton naar het binnenland 40 ton naar België 16 855 45 ton naar Duilschland De opbrengst na aftrek der kosten van vervoer per spoorweg bedroeg ƒ 190 460 60 Uit de mgn Neuprik te Kerkrade werden in dat jaar gedolven 31 917 ton steenkolen of 6133 ton minder dan in 1881 Verkocht werden S1409 7 ton die na aftrek der kosten van vervoer f 118 326 95 opbrachten In beide mijnen waren 343 personen werkzaam die in t onderhoud van 169 vrouwen 273 jongens 268 meisjes voorzagen De Sophia aan boord waarvan zich bevindt de expeditie Nordenskjold bestemd naar IJslanden Groenland is op 6 dezer te Reykjavik de hoofdstad van IJsland aangekomen De chef der expeditie heeft zich onverwijld met eenige geologen en botanisten aan boord van een stoombarkas naar Borgardjord begeven met bel doel de steenkolenlageu welke in de nabijheid van de Hvila rivier voorkomen Ie onderzoeken De heer Arvi een Zweedsch literator zal gedurende eenigeu tijd op het eiland vertoeven ten einde de taal der bewoners honne dialecten enz grondig te bestudeeren Binnen eenige dagen zal de heer Nordenskjold zich met de meerderheid der leden van de expeditie naar Groenland begeven Zooals bekend is heeft zgn tocht derwaarts ten doel het onderzoeken en opnemen der weinig bekende oostkust van Groenland en van de gletschers in het binnenland Gedurende de gansche maand Mei vertoonde zich v oorldurend langs de noordkust van het eiland groote massa s gs het verkeer werd daardoor niet gestremd zooals ten vorigen jare het geval is geweest Van walvischvaarders die zich in de nabgheid van NovaZembla ophouden zgn berichten aangaande den gstoesiand in dat gedeelte der poolstreken ontvangen Naar liun gevoelen zal de Sophia geen groot bezwaar ondervinden van dien kant op haar tooht langs de oostkust van Groenland De Maatbode maakt mat de meeste ingenomenheid gewag van het nieuwe werk van dr Nuyens de Geschiedenis van het Nederlandsche volk van 1815 tot op onze dagen een boek t welk naar t blad doet opmerken niets minder leert dan deze groote waarheid dat het Calvinisme evenals in 1581 ook in 1830 Nederland in tweeën gescheurd en van eea aantal schoone en rgke provinciën beroofd heeft Wij werden in alles behalve opgewekte stemming gebracht schrgft de Maaibodef door de herinnering tot in kleine bijzonderheden aan de treurige dagen die onze vaderen in het begin dezer eeuw doorleefden toen het Calvinisme alles inspande om in het noorden de Katholieken onder het twee eeuwen oude juk te houden en het Zuiden Protestanlsch te maken En als wg dan het boek neerleggende dachten aan dr Kuyper en zgn Standaard konden wg niet zonder zorg aan de toekomst denken en spraken we in ons hart den innigen wensch uit dat de Kstholieken vóót alles voorzichtig mogen zgn I De Jrnh Ct houdt een lofrede op de Eerste Kamer De pogingen bg de jongste verkiezingen voor de ProTinoiale Staten v n anii revolationnaire zijde in het werk gesteld om onze provinciale vertegenwoordiging te zuiveren eu zoodoende ook de Eerste Kamer van aard te doen veranderen hebben schipbreuk geleden En zoolang deze Kamer het karakter draagt t welk zij thans bezit zoolang zg blgft bestaan uit bekifame invloedrgke mannen die het hoofd bieden aan de agitatie door orthodoxe predikanten in t leven geroepen behoeft men niet bezorgd te zgn voor den toenemeuden envloed der antirevolutionnairen zg is het bolwerk voor de liberale beginselen Het blad zet vervolgens in bijzonderheden nader uiteen waar en wanneer de heilzame werking der Eerste Kamer is gebleken om te besluiten met den wensch dat een man als De Beaufort in Tiel niet als lid der Tweede Kamer herkozen spoedig in de Eerste Kamer zal kunnen optreden Is t juist dat de heer Du Marobie van Voorthuysen zgn zetel wensobt te verlaten dan zouden de Staten van Utrecht het te Tiel gepleegde onrecht g de Arni Ct de niet herkiezing van Mr De Beaufort noemt kunnen herstellen Mede zou het blad den heer Sickesz door de Staten van Gelderland willen zien verkiezen in de plaats van den U r Thoolt volgens nader berioht lieeil de heer Tlwbft echter geen plan te bedanken als wraakneming over de uietverkiezing van den liberalen candidaat voor de Tweede Kamer te Aruhem Laten de Provinciale Staten aldus besluit de Jni Ct dit haar artikel zoolang zg dan Ongezuiverd heeten het hunne aanwenden om de laak welke het land te danken heeft voort te zetten laten zg de zeldzame gelegenheid die hun gegeven wordt om als kiezers voor de Eerste Kamer hun mandaat uit te oefenen aanwenden tot versterking van het bolwerk onzer vrgzinnige beginselen De Voorzitter van het hoofdbestuur van het AntiDienstvervBngingbond heeft het voornemen om redenen van gezondheid na den afloop der werkzaam beden voor de aanslaande algemeens vergadering zijn ontslag te nemen als lid van dat bestuur Hij verlangt de betrekking van president aan jeugdiger krachten te zien overdragen en lid van het bestuur zon hij aiel kunnen zijn zonder het voorzitterschap te belleeden Voorts stelt generaal Weitzel zich niet herkiesbaar als lid van het boofdbesluur Met de Grondwet dwars op den boeg zegi het hoofdbestuur in zijn circulaire kan bg voor l oogenblik dunkt ons tot de verbetering der legeraanvulling niets van eenig belang uitrichleu ten ware bij op den vermoedelijken ailalag van den arbeid der Slaatscommissie voor hel achtste hoofdstuk der Grondwet wilde gaan bouwen Nu reeds zegt het hoofdbestuur mogeu wij de verwachting uitspreken dat hel nieuwe achtste boofdsluk plaatsvervanging en numinerverwisseling kortom eiken vorm van afkoop in den militairen ditnit onmogelijk zal maken De Commissie zal er el voor zorgen dat in plaats van de ijdele klanken van arit 177 en 178 iels kome wat de ernstigste werkelijkheid volkomen verzekere De aanstaande algemeene vergadering van het JntiDieHiivervanjingbond zal naar den wensch van bet Hoofdbestuur gehonalen worden ie s Graveuhage op Vrydag 31 Augustus in Diligentia des morgens te 11 ureu Bulteolandsch Overzicht Terwijl Beuter seint dat de Fransche Ministervan Bnilenlandsche Zaken Challemel Laoour in het laatst dezer week van Vichy te Pargs zal terugkeereo ge sgen verschillende Parijsche correspondenten van bet definitief aftreden van dezen Minister trouwens Beuter voegt er ook niet bg dat Challemel Laconr terugkeert om de leiding van ign departement weer te aanvaarden hg kan ook wel terugkeeren voor tgii ontslag wat echter niet zeer waarschijnigk klinkt Men herinnert zich bel conflici dat in het Dnitsche parlement ontstond noar aanleiding van de militaire pensioenen toen de regeering aan de officieren een bevoorrechten toestand wilde verschaffen en de parlementsleden zich heftig daartegen verzetten Dit ontwerp wat de voornaamste oorzaak van het ontslag van den minister van oorlog von Karoecke wiens opvolger Bronaart von Schellendorf evenwel niet gelukkiger was ja zelfs door zgn houding het conflict misschien nog verscherpt heeft De commissie aan welke genoemd ontwerp wns toegezonden beeft zich evenmin leerzaam betoond en deze wet zoo dierbaar aan de Pruisische militaire partij beeft geen kans op succes Het sohgct dat de rijkskansclier thans wraak wil nemen door een ander ontwerp dat de pensioenen regelt der civiele ambtenaren in te trekken Zoo meldt allhans de Norddmtiche Mlgemeine en zeker de populariteit der parlemeiiuleden zol daardoor lijden niet alleen de militaire maar ook de burgerlgke smblenaren zgu dan ontevreden Wellicht wil Bismarck aldus op de aanslaande verkiezingen invloed uitoefenen zoodat zg tullen nitvallen in een voor de regcering gunstigeu fin Maar het is niet onmogelijk dat een dergèlgke bandehvgs zich keert tegen den kanselier zelveu De Pruisische Landdag heeft de nieuwe kerkelgke wet in derde lezing met 224 tegen 107 stemmen tangenomen niemand had iets anders verwacht het aantal tegenstanders wat thans grooter dal verklotrt zich uit de verwerping van art 4 dat de vrij oonterralieTen hadden willen herstellen maar men kon de Trij coBservatieveii ontberen want de conservatieven en ullramontanen konden de zaak alleen wel af Engeland zal geen Special Committioner naar de Trantioal zenden Reedt waren de instructies opHeniaakt voor den te benoemen ambtenaar toen de Begeering een telegram uit de Transvaal ontving De Transvaaltehe Reeeering deed daarin het voorstel om vertegenwoordigers naar Londen te zenden waar ebgnlgk o a den President of den vice Pretident lelf om over de bertiening der Conventie met de Ecgelsohe Begeering te beraadslagen Deze achtte dit in aller belang hel beste middel om de quaestie te behandelen en gaf per telegraaf aan de Trant ttaliohe Begeering te kennen dat zg bereid wat een deputatie uit de Trantvaal te ontvangen Hickt Beach vroeg in het Lagerhuis wanneer de deputatie verwacht werd en of de Regeering het telegram nit de Transvaal woordelgk zou willen ineedeelen Tegen dit laatste had Gladstone voorjoopig geen bezwaar en hij beloofde het document ij bet Parlement over te leggen Omtrent het Igdttip no de komtt der deputatie kon hg niets zekers wggen maar hg had naar de Transvaal geseind dat oen zooveel raogel jk spoed Zou maken met de zaak zou zeer gaarne zien dnt de deputotie als het Ml hier kwam terwgl de zitting nog alt ik het o zeggen mag in vollen gang is sprak deprwaiw inwijl hij dit zeide zag men een pgnlgken trek op t gelicht van menig afgevaardigde De wreede pretnieri Tot hoe lang wenscht hij hen dan toch wel in het duffe Londen te houden i Terecht merkt de Daili Neui op dat het een groot voordeel zou opleveren indien men lot een schikking met de Transvaal kon komen nog voordat hel Parlement uiteengaat Hei hoogerhDis heefi de artikelsgewijze behandeling ten einde gebracht van het wetsontwerp op de zeevissoherij van dat op de bescherming van jonge meisjes en vau het ontwerp betreffende het huwelgk van een weduwnaar met de zuster zijner overleden vrouw Met betrekking lot loalstgeuoemde wetsvoordracht kondigde lord Beauchamp aan dal hij bij de derde lezing de verwerping zou voorstellen Het ontwerp betreffende de dotatie aan Alcester en Wolseley is bg derde lezing aangenomen Het incideut Bradlangh is oog lang niet uil de wereld Jl Vrijdag was Bradlaogh ter parlementszitling tegenwoordig op de gaanderij voor het publiek waar bij gewoonlyk zit Hij was daar gekomen om te hooren welk antwoord Gladstone geven zou op de vraag van den heer Taylor waarom een nieuwe verkiezing voor Northampton nog niet is uitgeschreven Gladstone zeide natuurlijk dat dit onmogelijk is daar de zetel niet openslaat Naar men zegt zal Bradlaugh die vacant verklaring uitlokken ten einde hij zich opnieuw candidaat kunne stellen Wordt hij weder gekozen dan zal hij den grooten feestdag van 1 Augustus afwachten en dau gesteund door zijne vele vrienden welke als alle jaren met de pleiziertreinen Ie Londen komen zich voor de balie van het Lagerhuis aanmelden om de plaau in Ie nemen waarop hij recht zal hebben Met betrekking tot het tegenbezoek dat Keizer Frans Jocef zou brengen eau den Koning en de Koningin van Italië die te VVeenen zijn gasten zgn geweest meldt thans de Neue frtie Pretse naar zg zegt uit zeer goede bron dat de Keizer zeer gaarne aan lijn voornemen zon gevolg geven ware het niet dat het antwoord op een door hem aan den Paus gedane vraag hem hiervan terughield Frans Jozef wenschte nl te weten hoe hij te Bome vertoevende zich tegenover den Paus moest gedragen eu veruam van het Vaticaan dat naar het oordeel van de Curie een souverein die zich ofiicieel naar het Quirinaal zetel van Koning Humbert begeeft niet op bet Vaticaan ontvangen kan warden Men weet dat dit beginsel nog onlangs op de koningin van Portugal zuster der Kouingiu van Italië werd toegepast Met betrekking tot de cholera epidemie te Damiëtte wordt uit Alcxandrlc aan de Standard geseind dat een cordon om die plaats is getrokken en het spoorwegverkeer verboden is Tweehonderd soldaten hebbeo Alexaudrië erlateo om in de uitvoering der door den gezondheids raad genomen maatregelen behulpzaam te zijn Daar Damiëtte van het overige Egypte nagenoeg geïsoleerd is denkt men de epidemie lot die stad Ie beperken Aanvoeren van de zeezijde zgn aan eene quarantaine van 15 dagen onderworpen RECLAME Geen hospitaal noodig voor zieken die HopBit ter gebruiken dat hen thuis in korten tgd geneest Geene goede gezondheid met dien onzuiver bloed HopBitler geeft rgk bloed kracht en gezondheid Waar Hopfiitter gebruikt wordt kan geene verstopping zwakke maag of ongesteldbeden in de darmen ontstaan Afloop van Openbare Verkoopingen vau Onroerende Goederen VEILING 85 JUNL Winkelhnit Gouwe C 84 2600 k Wed Pouwels te Voorst Winkelhuis Tiendeweg D 85 en Pakhuis achter de Kerk A 23 ƒ 4010 k F C Bik FOXiia IB GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een gouden Oorknop een geruit Schort een Zakdoek een zwarte Sigarenkoker een Potloodpen vier Sleuteltjes aan een kettingje een ring met drie Sleuteltjes een Kaipmeajc een Klokkengewioht Ook kunnen inlichtingen worden gegeven omtrent een klein Handje zwart ruig hanr met een rood haltbacdje om waaraan een koper belletje en slotje KEI I1 ISGEV1 G De BUBGEMEESTEB van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen ent te Rotterdam op den 26 Juni 1883 is executoir verklaard Het Kohier van de belasting op het personeel dienst 1883 84 vsn Wgk Ë tot en met I Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in banden van deu Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht ie zijnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de lermijn van DRIE MAANDEN binnnn welke de reclames behooreii te worden ingediend Gouda den 27 Juni 1883 De Burgemeester voornoemd Vak bergen IJZEN D OOBN SUPPLETOIRE PATENTEN KENNISGEVING BUBGEMEESTEB en WETHOUDERS der gemeente Gouda brengen ter kennis van alle PatentpUchtige ingezetenen wier namen voorkomen op de suppletoire register voor het dienstjaar 1882 83 dat zijn zij die na Mei 1882 zich in deze Gemeente hebben gevestigd of na dien lijd zich voor het Patentrecht hebben aangegeven dat de PATENTBLADEN in gereedheid en op de Seorelarie dezer Gemeente verkrijgbaar zijn wanneer zij zich daartoe persoonlijk aanmelden van den 2n Juli 1883 tot en met den 14n Juli daaraanvolgende des voormiddags van lü tot des namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd uiHciide overeenkomstig Z M besluit van 17 Oclobgr 1820 de binnen dien tgd door de belanghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der Directe belastingen aan hunne huizen tegen betaling van tien cent worden uitgereikt lerwgl de nalatigen vervallen in eene boeie van vijftien gulden bijaldien zij aangevraagd worden hun PATENT of een a tchri t van hetzelve niet kucnen vertoonen Gouda den 26n Juni 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BBOUWEB MARKTBERICHTEN Gouda 28 Juni 1883 Tarwe flauw als voren De puikste partijtjes worden redelijk op prijs gehouden j doch afwijkende soort is makkelijk te koopen Beste Zeeuwsche 9 75 a ƒ 10 25 Middelmatige en goede polder 9 a ƒ 9 60 Afwgkende zeer flauw Bogge ƒ 6 40 a ƒ 7 Gerst in beide soorten ƒ 4 8o a ƒ 5 60 een enkel parlgije puike en chevalier tot hoogere prgzen naar kwalileil Haver ƒ 3 50 4 ƒ 4 de ligte en zware tot 4 50 Mais ƒ 6 40 a ƒ 6 60 Erwten en boouen zonder handel De veemarkt met gewonen aanvoer handel iela trager hoewel de prijzen hoog blijven vette varkens 24 a 26 ct varkens voor Londen 21 a 23 ct per half kilogram vette schapen vlug lammeren Iraag te vetkoopen magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 90 a ƒ 1 10 per week Kaas aangevoerd 100 partijen eerste qualileit ƒ 31 a 34 tweede qualileit ƒ 27 a ƒ 30 NoordHollandsche ƒ 24 a ƒ 36 Goeboler 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 BurKorlijike Stand OEBORBiV 24 Joni Anns t Drint onders J vaa Kranenburg en J H Wakkeé S5 Ane ouders h Koomea en H Sloof 36 Jsn LarabertÉs ooders P HnllemiDea Scbullenbnrg 27 Hendrik Villem ooders H W vu der Laan en J Vargeer OVERLEDE V 27 Joui J de Jong 34 j GEH UWD 27 Joni C Bredijk en K Mts ADVERTENTIËN Voor de talr ke bewgzen van belangstelling op 14 dezer ontrang n betuigen wg onzen hartelgken dank P VAN REEDT DORTLAND H VAN REEDT DORTLAND Gouda 28 Juni 1883 Houtam BELA1 GRIJK T ALLEIVDE ZIEKTE Verlaraming en Zcnuwziekte wordt radicaal genezen door mgne methode Het honorarium is eerst verschuldigd na de g enezing Behandeling per orief Prof Dr ALBERT 6 Place du Tróne 6 ParUs