Goudsche Courant, vrijdag 29 juni 1883

Zondag 1 Juli 1883 N 2943 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Da ImendlDg van adTortontiën kan geschieden tot één unr des namiddags van den dag der uitgave De Arrondissemenis Beelitbank te Rotterdam heeft gisteren Jaantje Struik schuldig verklaard aan twee oplichtingen en den diefstal van juweclen en haar veroordeeld tot 6 jaar gevtogenisslraf en 2 boeten elk van f 100 Jan Hendrik van Zutphen schuldig verklaard aan medeplichtigheid aan dieültal en hem veroordeeld tot 2 jaren gevangenisstraf ïlmannel David Conaenkeim schuldig verklaard aan heling en veroordeeld t t 1 jaar gevangenisstraf Vrijgesproken Gerrit Siruik Antonie Hoetink Jacob Jools en Theodorus Nieolaas Van der Heem De Gemeenleraod van Rttterdam heeft Donderdag met 19 tegen 18 stemmen beslist dal de gemeente de levering van Gas aan den Bechtrr Maasoever in eigen beheer tal nemen Echter verwierp hij met 14 tegen 13 stemmen het voorstel tot aankoop te dien eiude van de Nieuwe Rolterdamaohe Gasfabriek Een aantal leden faoofdiakètyk aandeelhouders in de Nieuwe Botterdamsche Gasfabriek hadden de raadtaal verlaten ten einde zich van stemming te kunnen onthouden Uit bet gevallen besluit spruit nn voort dat B eu W worden uitgenoodigd nadere voorslellen te doen tot nitvoeriog van het eerste punt De heer Cbatwood de fabrikant der bekende brand kasten is voornemens binnenkort aan eenige genoodigden een Inuch aan te bieden in zijn reusachtige brandkast die in de Ëogelsohe afdeeling der maohinegalerjj van de kol tentoonstelling te Amsterdam geplaatst is De kast weegt niet minder dan 12 000 Icilo en beslaat een oppervlakte van negen vierkante meters Aan het verslag van directeuren der Ned Maatschappij lot bevordering van Nijverheid over den staat der Maatschappij in 1882 83 ontleenen ij het volgende ingevolge de bosiniten der vorige alg vergadering tiJn aan de Rogeering de volgeode adressen gezonden a over de vestiging van een proefstation tot onderzoek van steenkolen b over de instelllDg eener maritieme rechtbank c over het landbouwonderwijs voor ambtenaren bjj de koloniale oullures Op bet adres sub b is van de Regeering een antwoord ontvangen waarin wordt te kennen gegeven dat de tegenwoordige regeling voldoende wordt geacht en er dus geen termen zqn gevonden om aan het verzoek gevolg Ie geven Naar aanleiding van een besluit dierzelfde alg verg zijn directeuren in correspondentie getreden met de Commissie der loternslionsle Tentoonstelling te Amsterdam belrefl ende de gewensohte tariefsvermindering voor de Nederlaodsobe inzenders Direoteureu verhengen zich dat de Begeering heeft gehoor gegeven aan den algemeenen wensoh om dep Nederlandsohen iudustriëelen de Inzending op deze tentoonstelling minder kostbaar Ie maken De oommissie benoemd tot nader onderzoek betreffende de Vereeuigiugen tot het bouwen van arbeiderswoningen die zich speoinal ook zou belasten met het instellen van een onderzoek naar den toestand der arbeiderswoningen in het buitenland ondervond vele teleurstellingen die haar in de volvoering van haar laak dwarsboomden Directeuren stellen voor die taak verder Ie laten maten Het sohynt toch dank tij zeker ook aan b de eeolffe Eoffelicho of Amerikaanache 1 nOAaB die doorbare voortreffelijkheid eene Medaille verkrecea heeft w iU aataaaa alllac M Sraaaal la Het reeft aaHaU fc a av aan grt haren de natuurlijke kleur we By de gedeeltelijke overdracht mijner STALHOUDEEU aan ARIE MUIS die sedert jaren in mijn dienst was betuig ik mijnen dank voor het sedert vele jaren genoten vertrouwen A J J DE RUITER Naar aanleiding van het bovenstaande beveel ik jny in de gunst en het vertrouwen aan A MUIS Gouda 1 Juli 1883 Er BIEDT zioh aan een FATSOENLIJK Burgermeisje liefst in een klein Burgergezin P G tegen AQGUSTrS Brieven franco onder No 851 aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkoopingf te GOUDA op plNSDAG 10 JÜU 1883 des voormiddaga te elf uren in het Koffiehuis Hakmonie a n de Markt van Ben kapitaal WINKELHUIS en ERF met een groeten TUIN en PAKHUIS daarachter in de Wgdstraat aa de Markt te Gouda wflk A No 169 Zgnde in het Huis beneden een ruime dubbele Winkel met Bergplaatsen Kamer daarachter Keuken met Pomp en Regenbak Kelder Tuinkamer en Bergplaats en boven twee Voorkamers met Alkoven Keuken Achterkamer ruime Zolders en alles wat verder tot een goed en gemakkel k ingericht Woonen Winkelhnis behoort In het gemelde perceel dat uit hoofde van het overladen des eigenaars verkocht wordt is de Winkel in Kruideniers en Kolonicde Waren XaJbak Sigaren en meer dan 70 jaren met goed gevolg uitgeoefend en de kooper kan het dit verkiezende reeds 1 AUGUSTUS 1883 aanvaarden Een HUIS en ERF aan de Kamemelksloot te Gouda wflk R No 477 Een HUIS GEBOUW en SCHUUR in de Rolwagen te Gouda wgk F No 34 Bn een HUIS op het Jonkerserf te Gouda wflk O No 393 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DBOOGLEEVER te Gouda Eerste Nederlandscbe X OP HET LS VEN tegen Invaliditeit en Ongelukken gevestigd te s GRAVENHAGE Tarieven Voorwaarden en Statuten worden rerstrbkt door de vertegenwoordigers in Nederland en door de Directie Vertegenwoordiger A E v d G PDEN Geneiaal Agent P M SCHELLING Hoofdagent te Qouda P J K V WERKHOVEN te Gouda iP BLSflOUT te Zevenhuizen H SMITS te Nieuwveen Agenten M J VONTSTBEN te Woerden Soliede Agenten worden gevraagd ADVERTEI 1TIEI in alle Binnen en BuUenlandache Couranten worden dadel k opgezonden door den BoeUmdelaar A BRINKMAN te Gouda JUSTITIE De Burgemeester van Aarlanderveen verzoekt aan alle Neringdoenden te Gouda en Omstreken nauwkeurig te willen nagaan of binnen de laatste veertien dagen by hen is gewisseld een BANKBILLET van 60 gemerkt A O No 106 waarop aan de achterzyde met zwarten inkt staat geschreven Hoébee J880 13 April Amsterdam Bji ontdekking wordt ver ocht mededeeling aan de Plaatseiyke Politie llöEliiii TE OOTJIDJL Het openbaar eiieam en by het einde van het Schooljaar 1882 83 wordt gehouden 11 en 12 JULI e k des morgens van 8 12 en des namiddags van 1 3 uur doch den 12 i ii tot 4 uren daar het Examen in de Gymnastiek op dien Donderdag plaats heeft s nam 3 4 in het Stedelgk Locaal De inschrijving van nieuwe leerlingen ook vrouweiyke geschiedt op ZATERDAG 7 JULI e k des namiddags 2 4 in het Schoolgebouw Gelegenheid tot een voorloopig onderisoek der adspiranten bestaat op Vrgdag 13 Juli s morg te 9 uur en zoo noodig ook den Hi K De Directeur D W JULIUS Gouda 21 Jani 18 3 Ten spoedigste wordt GEVRAAGD een Eroodlsaldzerskzieclit liefst GEHUWD Zich te vervoegen aan het Bnrean dezer Conrani Eene BURGERVROUW zag zich gaarne belast met eenige WASSCHEN zy is genegen die NAT of DROOG te hniste bezorgen en zouder eenige Machines te bewerken Adres onder No 850 aanfaet Bnieaa dezer Conrant VERLOTING TBK OILMBraKD VAM Dl Mntemationate Molmniat ma xrcry OJgR TT A firPJBX TENTOONSTELLING te Amsterdam in 1883 bfinllt Buulilii Uj loiliklljk iMigft ra la l pr l INI Il 6 000 000 LOTEN MOEELO IN 30 lEMQ M 300 000 lOTEII EU M muzen but r lit ngnnrutn nn CipoMiittfi MMttoeM of aan t lioopaa n gakotvi uit M taatowigntwa Zes Oroote Prijzen tw wuM HU f OO OOO u f 00 000 M BO OOO tik 100 000 aS OOO 25 000 la SO O tit 25 000 TotilaniNtdwgroiittlTlltH SBOaOOOM Alto aariM BUMB Ml man da trakklBs ar roata prilmaa Bvraadlaa mtJirarBaK aaasroat uatu lürHiwa unndarl tui anMan aa a Tan a Boo onMaa waarda araolaal aaa alka flerla taavaTaafd PBiJS DER LOTEN SO CENTI Overal Verlcrijgbaar Hel CentrMl Bureau voor den verkoop dor Loten is aan het Paleis voor volksvlijt te Amsterdam alwaar men zich voor inlichtingen kan vervoegen Mtr iMt n vfra n alaakfa a gege eg H 4e ai tfer rw c m mer WIBK f AKS JEawMn itiy Vh atiea mf I Heer WUtMMA VAN HOUTENS ZUIVERE Opreclite Deventerkoek van J BUSSTNK Deventer verkrijgbaar bij G H SCHUTTELAAR Markt A No 90 kunnen d a d e 1 jj k werk bekomen te Hazeriwoude bjj VAN DER LOO DEKKER en HEESTERMAN Hoogheemraadschap Eijnlani DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland verlangen vóór den 15J JULI a s schriftelijke aanbiedingen te ontvangen voor de huur van de aan de Hoogheemraadschappen Rijnland Delfland en Schieland behoorende ORONDEN van een gedeelte van den Wierikkerdjjk en eenige langs den djjk gelegen WEIen HOOILANDENen WATER groot te zamen ongeveer 31 Hectaren voor den tijd van 15 tot 20 jaar aanvangende met 1884 onder verplichting van den huurder om daarop in 1884 eene Woning te stichten en verder op de voorwaarden die ter Secretarie van R nland verkrggbaar zgn EEEIUE 2IEETE17 1 worden radicaal genezen door mgne metbode die gegrond is op de jongste Wetenschap peiyke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing e brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlottige gevolgen van Jeugdige buitensporigheden als Zenawziekteu en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschrgving van de ziekte Dr BELA PARIJS 6 Place de la Nation Lid van verscheidene Wetenschappelflke Genootschappen RIJiL8 ZEGELS alsmede zgn te bekomen in den Boekhandel van A BRIi KMAl H lpUfflND OIi G ft O O TE BELOONING £ Ui Het bel belet onmiddalUk het lütviJ l n van het baar geen bet een nianirjaven enkracbligengroei De Bayal Wim mr verrangt all andere baarhentellari Bet Is geen verf Vtrkritótaar M huU i katte faulu m Tatfrt m Parfltnuuri Atnn Vh D W PILLKTTE 1 BMlmrd d lUUiu Pirl l St vtorSuUie miinrXHu van ie Baral Wladaa U M tUHiUe dal a het vDorliurent aan mmuCÜentm tai aemtneu DIPOT TOOK BELftlE IN NSDIRLAMD MOMIRT DEUTII $ 7 Sii rwé u Uupi BRDSUL iMiiicii iiiitiikiiiif Firn r rriiciiiiiTiii Repdt te fionda by B SCHOLTEN Coiflenr Sneipersdmk van A Bmskjca te Gouda De oitgare dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nit ave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA SO Juni 1883 De Algemeene Vergaderiog van het Xederlandeoh FrotetlsDtenbond lal dit jaar in Oouda worden gehouden en wel in het laaut van de maand Ootober of het begin van NoTember De vergadering heeft pisata gedurende wee ohtereeoTolgende dagen waarop o a aan de arde zal ijjn de heniening van het Algemeen Reglement Op den avond van den eereten dag ral lich in de groote of Si Jantkerk alhier een tangkoor d es hooren onder leiding van den heer 8 van Milligeii welke tioh daartoe bereidwillig bereid heeft verklaard terwijl dienzelfden avond een rede ui warden uitge prokeu door den heer Jer da Vriea pred te Haarlem Na afloop tallen het Hoofdbeilnnr en hh Afgevaardigden door de hier gevestigde afileeling vao het Proteatsnleobond worden geteoipieerd Den tweeden dagli eeft na afloop der vergadering een diner plaoli ter ijl dea avoodi een bijeenkomst wordt gehouden waarin ook gelegenheid tal worden gegeven tol debat Gelijk gewoonlijk jnllen ook ditmaal vertegenwoordigert uit Engeland Zwitserland en Doitaoh land waarschijnlijk ook uit Zweden en Noorwegenop de vergadering aanwezig tijn en uit dedoor ben vertegenwoordigde lanikirmededeelingeadoen Tot nadere regeling van een an ier tal too Is op een gisterenavond genoden vergadering van de Afd Gouda en Omstrek o van het Bond is besloten door het Bestuurl au die afderliDg eene sftonderlijke Commissie wordeo benoemd wier taak het lijn tal voor een behoongke ontvangst van Hoofdbestuur en Afgevaardigd zorg te dragen De werktaamkeden aan de stoomtramlyn Gouda Oudewater Monlfoort utrecht worden door de IJsel Stoomtramweg maaltohappü met spoed voortgetet Men is reeds tot Haittreoht genaderd Loeomtirf Op de Clasaioale vergadering van Gouda II Woensdag gehouden waren 32 predikanten en 3 ouderlingen tegenwoordig De aftredende leden van het Class Bealanr de predikant Ds A Mac Pheraon en de ooderlir gen G Van der Zwalm en F Middelkoop alsmede de teeundioaderiingen P W Kamphuijieu en J C Kuijlenburg werden allen herkoien Als secundus van Da Mso Pheraon werd benoemd Ds T J Bingeling van Leksmond en als secundus van Ds Vinke Ds Van Selms te Leerdam Wat de door de Synode voorgestelde veranderingen in de reglementen betreft werd punt I met kleine redaolie wytiging aangenomen Punt II en m bijna eenparig verworpen en punt IV goedgekeurd Uit Buakoop meldt men van gisteren Heden middag omstreeks 4 uur brak de Gou ekade voor den Nessepolder door j de polder loopt onder water Het gerechtshof te s Hoge heeft gisteren de Koning van Oorinobem wegens moedwilligen manslag tot 20 jaren tuchthuisstraf veroordeeld De veroordeelde heeft cassatie aaogeteekend ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN de herhaalde bemoeiingen der Maatschappij dat ten optiohte der arbeiderswoningen thans in onte groote gemeenten een veel gunstiger toestand kan worden aangewezen Er bestaan nog twee rechtstreeksche afstammelipgen van Maarten Lnther die men te Kloster Allendorf in Thnringen ontdekt heeft Het tiJn een 32 jarig timmerman Heinrich Luther en diens broeder Karl die aan de hoogeschool te Jena in de godgeleerdheid studeert Dete tak der familie Lnther geniet bgstand nit een fonds dat ieder van haar leden een som van 50 th verzekert bij huu bevestiging hun intrede van de leerjaren en hun huwelijk Karl Lnther wordt bij zijn studiën door dit fonds ondersteund De vader van dete beide jonge mannes was metselaar te Berlijn waar de dochter van ten raadaheer voornamelijk nit vereering voor de nagedachtenia van den grosti haoratiaer m$L ksoL in het hdwèlqk trad Zij werd om dezen stap door haar familie verstooten eu onterfd en stierf in armoede Het is zeer in het oog loopend hoezeer onze etensonrtjes ja onte gebeele verdeeliog van den dagverschillen van die van vorige eeuwen Te Berlijnstond men in het laatst van de I6de eeuw om 5 uur a morgens op at om 8 uur soep gebruikteom 10 nar het middagmaal om 3 uur brood om 6 uur het avondeten en ging om 7 of 8 uur naarbed Daar bij feestelijke gelegenheden hel toebereiden der spijten meer tyd vereisohte gebruikte men het middagmaal om 11 en het avondeten om 6 uur gezellige byeenkomsleu en danspartijeo mochten uiet langer dan tot 8 uur duren Te dien tijde begonnende acholen s morgens om 6 nur en duurden tot 8 en des middags van 12 tot 2 s Woensdags werd erschool gehouden tot 9 nur terwijl de namiddag vrjjwas In Frankrijk gebruikte men in de I6de eeuw het middagmaal om 12 en het avondeten om 4 nur Lodewijk XrV dineerde om 12 uur zijn gevolg eenuur later In het begin van de I8de eeuw was hetreeds algemeen gebruikelijk om 1 uur te dineeren en zoo werd de lijd van het middageten langzamerhand versahoven r ai Ot X oppert in De Tijd het denkbeeld ter wille van het toenemend verkeer dat alle menschen behalve de moedertaal nog eene taal zouden leeren die dan wereldtaal ton worden X geeft aan om den naijver van groote mogendheden te voorkomen daarvoor het Nederland oh te kleien of wel het Latijn Deze keute bewijst genoeg dat de man niet nagedacht heeft over hetgeen hjj zegt t Ia indien wij het zoo eens mogen uitdrukken te mal om alleen te loopen dat men van Griek en Spanjaard Frausohman en Rus tou verlangen dat ze Hollandsoh zonden leeren De menschen kunnen de woorden niet eens uitspreken Om met Latijnsohe woorden de hedendaagsche begrippen uit te drukken is ook aan ernstige betwaren onderworpen Maar het denkbeeld lelf hoe fraai in theorie is volstrekt onpractisch De beschaafden leeren reeds talen de aristocratie van alle landen spreekt Fransoh Maar liet volk in zijae ijdate beteekenis heeft al moeite genoeg om zijn eigen laai Ie leeren dan dat er eenige kans zou bestaan dat het nog een extra laai i66 leerde dat het er eenig nut van had