Goudsche Courant, zondag 1 juli 1883

St jyd geeft bet Jiugelsch aan de hand Daarvan lal de spraakkunst niet veel moeielgkheid opleveren maar bij het Dngelsoh komt het juist allereerst op de uitspraak aan en er zijn vele personen die meenen met die taal eenigsiiua vertrouwd te lyu en geen Engelschman verstaan hem evenmin als deie den Engelschsprekenden vreemdeling Het gtheele idee is een praatje voor den komkommertijd Jrnh Ct De eerste spoorweg tunnel in ons land hoopt de UoU spoorivegmaatschap aan te leggen en wel door bet duin by Soheveuingen uitkomende aan den teekant waar een steenen glooiing 7 meter boven Delflach peil en S j Meter boven den gemiddelden vloed d o uitgang cal vormen die s winters daar de Ign alleen des zomers dienst zal doen met gzerttt deuren tal worden geslotea Het grafteeken gewijd aan de verongelukte bemanming van de Adder zal op 5 Juli aanstaande den eersten verjaardag van die ramp op de begraafplaats te Huiaduineu worden onthuld Deter dagen had te s Bosch de Jaarljjksche vergadering van de Vereeniging voor gepensioneerde onderofficieren en minderen van het NeJerl leger plaats onder voorzitterschap van den beer H J Steenbergen te Gouda De eere voorzitter der Vereeniging D J V baron Van Sytzama kamerheer van 1 M enz leidde de vergadering liit het verslag van den secretaris den heer L Zeiler te Amsterdam blijkt dat de Vereeniging bloeit het aantal besohermers en donateurs toeneemt en dat vooral het aolieve leger zich zeer vpor de Vereeniging interesseert Ten bewyze hjervan diene dat na de verspreiding van het vorige jaarverslag ± 1300 actief dienende onderofficieren en minderen toetraden hun geheel aantal bedraagt thans 2000 Ook door het geven van assauts eu voorstellingen tracht het actieve leger zijn minder gefortuneerde oud kameraden op hun ouden dag te ateuoeo Achtereenvolgens hadden zulke voorstellingen plaats te Hoorn s Bosch Arnhem Gouda en Ie s Hage Gedurende het tgdvak 1 Maart 1882 tot ulto Februari 1883 kon de Vereeniging dan ook 195 oudgep nsioneerden en 6 weduwen tegemoetkumen tot een totaal bedrag van db f4000 terwgl er nog een saldo van ruim f 3000 in kas bleef Uit de beschikbare middelen sedert 1 Maart 11 aanvang van dit boekjaar kan bovendien aan ± 250 der meest hulpbehoevende leden in den a s winter een tweede gratificatie warden uitgereikt terwijl 49 leden in het genot van een vasten wekelgksch n onderstand van f 1 tot f 2 gehandhaafd bleven Da aftredende leden van het boofdbestnur H J Steenbergen te Gouda J van Begen te Haarlem F Verkaart te s Bosch en H Aarts te Amsterdam werden herkozen terwijl de heer N C Colijn te Amsterdam ter vervulling eener vacature als lid in het hoofdbestuur gekozen werd De AmericoH Farmer beval de volgende banleiding tol goedkoope vervaardiging van een telefoon die tot gemeenschapsmiddel tusschen twee pachthoeven kan dienen Men behoeft daartoe uiets anders dan een voldoende hoeveelheid draad en twee aan elkander gelgke sigareukisijes in het midden van welker bodem een van ongeveer een halven duim middellgn gat geboord wordt lerwgl in elk der huizee die men verbinden wil eeu der kistjes geplaatst wordt Vervolgens neme men 5 pond gewoon ijzerdraad irekke het eens eind daarvoor door bet gat in een der kistjes bevestige het daar met een spgker eu spanne dan den draad tot het kistje in het andere buis hem too noodig met een sterkeu strik steunende Ter betere iaoleering kan men den draad door eeoe daartoe in het venterglas geboord gat leideu De kistjes zelf worden geplaatst op dwars onder het venster gespgkerde richels en de telefoon is gereed De schrijver van bovenstaande mededeeliiig zegt zulk een telrfoon te bezitten die 200 yards lang is niet meer dan 45 Amerikaansche eenten kost en de tonen overbrengt van een orgel dat op 30 voet afstand van bet kistje in het belendende huis bespeeld wordt Nadat het vorig jaar eene conferentie is gehouden door den voorzitter der Schultevaêr vereeniging den heer W U De Jong van Bolsward en het lid der Vereeniging den heer Tjerks van Amsterdam met eenc commissie uit Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHolland om over de verbetering der vaarwaters in die provincie te raadplegen is dezer dagen aan het hoofdbestuur der voornoemde vereeiiigingl toezending gedaan van de voorstellen die Gedeputeerde Staten in de zomervergadering den letlen der Provinciale Staten wenschen aan te bieden met bijvoeging van een vereerend schrijven om bg gemotiveerd adres die voorstellen te illrn ondersteunen Naar aan leiding biervan is door bet hoofdbestuur een adres aan de Prov Staten van Zuid Holland opgezonden wgzende op den zeer onvoldoenden toestand van vele vaarwaters in Zuid Holland daar een legio schepen uit het Noorden bestemd voor Den Haag Delft Schiedam Rotterdam en Maassluis verplioht zgn een belangrijkeu omweg over Gouda te maken wat tgdverlies eu grootereu koeten tengevolge heeft Met het oog op de toenemende scheepvaart wgst het hoofdbestuur op de algeheele verbetering der aangewezen vaarwaters wat zeer zeker handel en scheepvaart zal bevorderen In de Zut Ct lezen wg het volgende ingezonden stuk van dr Tutein Noltheniils over hondsdolheid Hondsdolheid is zonder twgfei een hoogst gevaarIgke kwaal en zeer terecht heeft de wetgever maatregelen voorgeschreven om bg voorkomende gevallen zooveel mogelijk de nadeelige gevolgen te voorkomen Maar de beste wetten kunnen door minder vrratandige toepassing ook verkeerd werken en dit hebben wij in latere tgden vooral bg hondsdolheid ondervonden In Nederland komt hoogst lelden een geval van mare hondsdolheid voor eu de enkele gevallen die wij aoms in de couranten vermeld vinden berusten meest op weinig betrouwbare geruchten Sommige honden hebben evenals sommige meoschen een minder goed humeur en verweren zich dadelijk als zij eens geplaagd ol mishandeld worden figt nu de hond dan wordt hg geslagen ol met steenen gegooid eu als hij wegloopt dan wordt hg vervolgd en als nu maar een joi en zegt jfdie hond is zeker dol dan komt de geheele buurt op de been eu vervolgt het ongelukkige beest met alle mogelijke wapenen totdat hg doodgeslagen is Geen wonder dat het beest er angstig en verwilderd uitziet en dat onkundige menschen verklaren dat de hond dol was eu als nu die dolle houd naar een veearts wordt gebracht om nader onderzocht te worden eu die veearte na obductie van het beest in zgn onschuld verklaart dat de houd del nas dan itj het natuutlgk dat de couranten een geval van hondsdolheid vermelden en dat de muilbauden in die streek worden voorgeschreven En toch durf ik beweren dat de meeste gevallen van hondsdolheid die men successievelgk heeft opgedischt in de verbeelding der menschen bettonden en op geheel onjuiste verklaringen berusten van veeartsen die minder op de hoogte van de zaak zgn Hoezeer het hifi de plaats niet is om in uitvoerige beschouwiugen over hondsdolheid te treden zoo moet ik toch om duidelgk te zgn eeu enkel punt aanstippen Hondsdolheid komt iu twee vormen voor de erotische vorm waarin het beest opgewonden en door plagen spoedig boos wordt en de torpide vorm waarin de bond zich dof en slaperig voordoet Beide vormen kunnen zich afwisselen doch ook de eretisohe eindigt meest in den torpideo vorm eu verlamming dikwerf sterft de hond plotseling meest echter ua zes of acht dagen eu het is eene uitzondering dat bet beest ua bet uitbreken der ziekte nog meerdere dagen na dien termgu blijft leven De eigenaardige verschgnseleu zgn voldoende bekend alleen moet ik hier aanhalen dat een hond nimmer plotseling zoOals men het noemt dol wordt maar dat er altijd eene periode van acht of meer dagen voorafgaat waarin het beest zich anders voordoet dan gewoonlijk zonder daarom iu dien toestand gevaarlgk te zgn Het denkbeeld dat dolle honden altijd dadelijk bijten en woedend op raentohen aanvallen is geheel bezgden de waarheid integendeel als meu een dolle hond met rust laat zal hg menschen of paarden koeien schapen ook met rust laten en alleen als andere houden bg hem komen cal hij er eerst na happen en later bgten De dolle hond is zoolang hij verlamd is alleed gevaarlgk omdat men hem aanhoudend vervolgt en mishandelt De hondsdolheid is zoo zeldzaam in Nederland dat ik durf aannemen dat weiuig veeartsen een dolten hond hebben gezien Ik spreek natuurlijk niet van die honden die bij gerucht dol worden verklaard en angstig en boosaardig door vervolging en mishandeling warden want dat zgn geen dolle honden Ik heb gedurende mijn bijna 70jarigen leeftgd veel honden gehad en bij ziekte behandeld en ook buitenslands nog al een en ander gehoord en gezien en toch is hel mij maar eenmaal voorgekomen een hond aan hondsdolheid te zien Igden Het beest kreeg de bekende eigenaardige verschgnseleu en werd toen inet twee kettingen iu een afgesloten ruimte vastgelegd Na vier of vgf dagen kende hg zijue meester niet meer was echter niet boosaardig beet wel stuk wat ouder zgn bereik was tot zelfs eeu steenen drinkpan maar dat aatervreei een verkeerde naam is bleek toen ook weer duidelijk want hy wilde wel drinken maar kon niet slikken Zijn meestt had gerust bg hem kunnen gaan want daar men hem met rust liet was bg niet boosaardig doch natuurlg k gebood de voorzichtigheid dit na te lalen De bond werd spoedig geheel km van achteren en om er een einde aan te makeo werd hij doodgeschoten Ik had destgds mgne medi Bcbe studiën uog niet begonnen anders zoude ik zeker eene obductie gedaan hebbeo maar ik zonde zeker bg de sectie ook niet meer gezien hebben dan deskundigen bg dergelijke ëectics tot dusverre hebbén waargenomen Haar do kom ik tot de hoofdzaak van mgn schrijven Ik heb reeda verscheidene malen in dea laatsten tijd gezien dat de bevoegde autoriteiten hebben verklaard dat de honden gedurende vier maanden in eenige gemeenten met muilkorven moesten loopen omdat de veeartt eene verklaring had mgeleverd waaruit lleek dat hij door de obductie m een dooden hond tot de zekerheid ua gekomen dat het beeit aan hondsdolheid had geleden Die verklaringen zgn opmerkenswaardig want tot heden hebben de deskundigen in het buitenland eenstemnig moeten verklaren dat bet nog bg geene obductie gelukt was tenig verschgnsel te vindeo dat de ziekte bepaald kon kenmerken en dat u U al hetgeen men soms uog enigszins als abnormaal had kunnen aannemen ook bij de sectie van honden was waargenomen waarvan geen sprake van hondsdolheid kon zgn Als dus onze veeartsen in hunne visa reperta verklaren dat zg eenige zekerheid door de obductie van een dooden hond hebben verkregen dat het beat aan houdtdolheid had gelaboreerd dan hebben zg kenteekenen gevoudeu die de geleerden tot dusverre nergens hebben kunnen ontdekken en dan zullen t i zich hoogst verdienstelgk voor de wetenschap maken en beroemd worden indien zij de verschgiiselen mededeelen van de werking van speciale smetstoffeo op bet dierlgk organisme Als de Nederlandsche veeartsen die glorie aan ons vaderland kunnen verschaffen dan mogeu zg geea oogcublik verzuimen om hunne visa reperta en de gronden waarop hunne verklaringen beroslen openbaar te maken eu ik lou het daarom te meer verlangen voor de reputatie van onze veeartsen omdat hetgeen ik zoo terloops omtrent de gronden vernam die aanleiding tot de verklaring hadden gegeven dat door de obductie de hondsdolheid gebleken as mg alleen tot de overtuiging bracht dat de veearts al zeer weinig op de hoogte was van de moeilgke quaestie Summa summarura of wij hebben de nitmuntendite veeartsen van geheel Europa maar dat moeten tjj dan ook door het openbaar maken van hunne visa reperta bewgzen of wg hebben en dit slaat alleen op hen die door obductie tot verklaring van hondsdolheid komen veeartsen die niet op de hoogte vao hun vak zgn en in hun onschuld verklaringen afgeven waarop men geen regard moet slaan daar die verklaringen tot noodelooze maatregelen eu ongegrondeu angst eu vrees aanleiding geven Te Hapert buurde een vreemdeling deze week eene kamer De verhuurder spande op verroek zijn wagen in om den inboedel te haleu Xoeu beide een eind van t dorp verwijderd wareu gaf de huurder voor nog iets vergeten te hebbeu en verzocht den boer op hem te wachten De vreemdeling ging nu tot de vrouw van zgu huisheer en maakte haar wgs dat zg ƒ 15 voor haar man geven moest Toen de onnootele vrouw dit bedrag hem ter hand gesteld had koos de vreemdeling het hazepad en liet den boer in den steek Iemand die onbekend wensoht te blgMo heeft zich tot den directeur der Kweekschool voor zeevaart te Leiden gewend eu verzacht ten zgnen koste de op die inrichting geplaatste jongens de tentoonstelling te Amsterdam te laten bezoeken Natuurlgk is dit aanbad dankbaar aangenomen Het Feul irgdt een eerste artikel aan de loerken de vrede van den kanonnenkoning Krupp en geeft een schets van de nuttige inrichtingen welke door den grooteo industrieel die circa 20 000 man aan zgn inrichtingen werkzaam heeft in t leven zijn geroepen De grootheid der fabriek dagteekent eerst van de laatste dertig jaar In 1852 werkte de Gusstahlfabriek van den ouden heer Krupp met 10 arbeiders In 1370 was dit cgfer tol 237 geklommen om vervolgens van jaar tot jaar toe te nemen Essen is dan ook bg Krupp s genade van een plaatsje van 3 4000 een fabriekastad van 6000 inwoners geworden Omstreeks 1875 was de stad zoo sterk bevolkt dat ieder huis gemiddeld 16 bewoners telde t Gevolg was dat de huishuren klommen de onzindelijkheid toenam epidemieën ontstonden en ouder de arbeiders een geest van verzet werd bespeurd Als een alerksprekend bewijs kan t feit strekken dat Krupp bg de verkiezing voor den Bgksdag tegenover een zijner eigen werklieden het onderspit mbest delven Sedert is er veel verbetering i den toestand ge komen en lie verhouding tusschen kapitaal en arbeid verbeterd De uitbreiding der inrichtingen eu het in t leven roepen van verschilleode nuttige inriohlingen werkte daartoe sterk mede Onder de inrichtingen welke alleo bevordering van de stoffelgke welvaart ouder de werklieden beoogen ija te noemen gezonde aangename wouiogeii die tegen maligen prijs verhuurd worden groote eetzalen op verschillende plaatsen voor hen die niet naar huis kunnen gaan om t middagmaal te gebruiken geschikte kleeding met toog op de gevaren aan t bedrijf verbonden instelling van eeu gezondheidscommissie om de oonaken van ziekte en dood te coustateeren en te zorgen dat ongunstige plaatselijke om tandighedeii worden weggeuomen een zieken en begtafenisbns waaarto alle arbeiders die meer dan 80 ets per dag verdieuen moeten toetreden een bsdiuriShting eeu kostbare waterleiding en verder uitgebreide winkelmagazijnen Als een slaallje van t geen er omgaat kunnen de volgende bgzondrrheden strekken Vroeger waren bgua alle levensmiddelen in Essen slecht en duur Tal van winkels rezen als paddestoelen uit den grond maar lij brachten den werklieden geen voordeel aan want de meesten verkochten op orediet om dan later de le iKter van de verlegenheid hunner kalanten te profiteeren Iu 1860 wrrd daarom een cüöperalieve winkelvereenigiog in den geest van die van Schalze Delitsch opgericht maar het beheer liet te weusohen over Iu 1868 nam de firma de geheele winkeltaak over en breidde haar uit Op dit oogenblik zgn er in Es eii en omliggende arbeiderswijken niet minder dan 32 winkels van Krupp benevens nog een hotel en 9 restauraties Het hoofdgebouw is 22 M breed 31 M diepeu 19 M hoog terwgl er twee vleugels bijgetrokken zijn elke 18 M lang en 15 M diep Alle mogelgke wareu en levensmiddelen kunnen At werkiedeo daar tegen billijken prgs bekomen niet alleen koloniale waren maar ook manufacturen kleediogstukken schoenen aardappelen vleesch kolen glaswerk sckrgfbehoefien enz en broodbakkerijen kleedermakerijen sohoenmakergen lijn aan de winkels verbonden Alles wordt a coctant verkocht en tegen vervalsehing wordt de grootst mogelgke waarborg gegeven daar Krnpp ook een ebemisch laboratorium tot onderzoek der levensmiddelen heeft lateu oprichten £ n dal dete winkel magnzgnen door bet werkvolk op prys warden gesteld bewgst de groote omzet In Uit werd er voor een bedrag van 2 268 600 aan varen verkocht Een en ander kan ten bewgze strekken van de urg die dei kanonnenkoning bezielt voor t stoffelijk welzijn van zijn personeel Ook voor de intellectoeele vorming wordt gelgk Het Fad nader hoopt laan te toonen goed gezorgd Rniteolandsch Overzicht De Tempt deelt een onderhoud mede dat een barer medewerkers bad met Lioo Qui Tsiang Chiueetch zaakgelastigde te Pafgs deze heeft zgn mededeelingen nagesieu zoodra zg op schrift waren gebracht zoodat men van de juistheid kan verzekerd zgn Wij vernemen daaruit dat de markies Tseng volmaobt bod met Frankrijk te onderhandelen en daarvan aau Ferry heeft kennisgegeven die echter niet tot onderbaudelingen is overgegaan zoodat het eerste en eenige onderhoud zich beeft bepaald tot een wedercgdsobe uiteenzetting van de bestaande moeielijkheden China ia bereid om Fraukrgk iu alle opzichten tegemoet te komen wat betreft het vestigen van handelsondernemingen zoowel in Tongkin als ia Anam het wil onderhandelen over waarborgen tot het betcbermeu dier bandelsondernemingen onder voorwaarde echter dat Frankrijk de oppersouvereioiteit van China over Anam en dus ook over Tongkin erkent en niet overgaat tot eeu politieke inbetitneming een directe annexatie vsn Anam welke door China nooit zal worden geduld om die reden heeft China in 74 geprotesteerd tegen het door Fraukrgk gesloten verdrag De onderhandelingen tusschen Fraukrgk en andere mogendheden om te geraken tot de afschaffing van it eapiiulatiën in Tunis en tot bet doen vervangen an de consuUire rechtbanken door de Fronscbe rechtbanken voor alle vreemdelingen zullen weldra zgn afgeloopen Men mag dit aannemen voor enkelen echter zal de uitvoering van den maatregel moeten wachten lot bet aanstaande najaar omdat in bedoelde landen zoo als Italië Ooslenrijk llongargeeu Duilschlaad het genomen besluit door de wetgevende macht moet bekraobtigd worden De Dnitsche figksdag beeft dit reeds gedaan In Engeland wordt de medewerking van het Parlement niet lereisoht De commissie door het Heerenbuis van den Pruisiseben landdag benoemd tot onderzoek van het ker kelgkpolitiek ontwerp van wet heeft gisteren na n beraadslaging van vgf uren met algemeene stemmen op twee ua besloten tot aanneming er van te dviseeren Tot rapporteur is de heer Adams uit Coblenz benoemd Vermoedelgk zal het rapport heden behandeld worden en tevens aan de orde komen het rapport over de Kanaalvoordraobt tot welker verwerping ia bet rapport der commissie van onderzoek op finauciecle eu economische gronden wordt geadviseerd Het Engelsche Hoogerhuis beging weer een daad van bggeloof door de verwerping in derde lezing van de wet welke het huwelgk van een weduwnaar met de taaier van zgu overleden vrouw veroorlooft Te VVeanen z d iu September bet feest worden gevierd van de 200jarige bevrijding van de Turken de gemeenteraad besloot het feest zoo klein mogelijk te maken geen feesimaaltijd Ie houden eu ook geen optocht en wel met het oog op defi fiuanciëelen toestand der stad en de gedrukte stemmiog van de bevolking Volgens berichten uit Aleiandrië welke de K Z ontvangt heeft het verschgnen der cholera te Damiëtle groote ontsteltenis iu eerstgenoemde stad gewekt Alle plaatsen op de Fransche Oostenrijksche eu Eogelsche stoombooteu die deze en de volgende week van Alexandrie vertrekken zgu besproken door passagiers die de epidemie willen ontwijken zegt de berichtgever iDe beun is flauw de koersen tijn dalende alle feestelgkheden tgu uitgesteld Ofschoon de Aziatische cholera tot dusver nimmer in Egypte is ontstaan maar slechts werd biuueogesleept zijn toch de geneesheereu het eens dat men bier met Aziatische cholera te doen beeft De oonaak wordt gezocht in het sleehie voedsel der bevolking van Damiëtte vooral wat visch betreft De galareceptie iu hetGaaeltinpaleis lot viering der Iruonsbeatijging van den Khedive was Dinsdag drnk bezocht maar de stemming bleef gedrukt De Khedive toonde zich echter opgeruimd en maakte zelfs tot een Engelschman de half ironische opmerking Het schgut dat men ons wcér ain ons zelven wil overlaten Dépêches in de Engelscbe bladen bevestigen dete berichten en melden voorts dat de geueesheeren te Damiette weigerden aan de oonsnli mededeelingen te doen van het aantal sterfgevallen Kantongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 27 Juni 1883 Kantonrechter Mr J H tah MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Kotterdam VEROOEDEELD F ü kleedereaverwer te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag wegens te Gouda aan het Station openen van eeu portier van een agpa waarin hij zich bevond terwgl de trein nog met stilstond P L uitdrager te Gouda tot 2 boeten van 3 of 2 dagen wegens inkuopen van louw zonderdat touw gedurende drie dagen na den dag vaninkoop ten toon te stellen eu tonder van dien inkoop melding te makeu iu bet door hem te honden uitdragersrrgisler B den £ huisvrouw vao L B te Gouda tot 0 50 of 1 dog wegeus werpen van asch op destraat te Gouda A L huisvrouw van F de G te Gouda lot 1 of 1 dag wegens werpen van asch in het water te Gouda D N jongen te Gouda tot 1 of l dag wegens plegen van straatschenderij te Gouda door te hangen aan ecu rgluig X V E jongen te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag wegens beschadigen van bomgewas iu het Plantsoen te Gouda L V W arbeider te Gouda tot 1 of 1 dag wegens rgdeu met een kruiwagen in het Plaottoen te Gouda D O arbeider te Beeuwgk tot 1 of 1 dag wegens zitten op zgn hondenkar te Gouda C V d W slager te Gouda tot ƒ 3 of 1 dag evenals de vorige J S V W stoelenraatter te Gouda tot ƒ l of 1 dag wegens rijden over de klinkerstraat te Gouda VKIJGESPBOKEN A V d H uitdrager te Gouda van de aanklacht touw te hebben ingekocht zonder dat gedurende drie dagen na den dag van inkoop te hebben tentoongesteld Op de ziltiug bleek dat de beklaagde het touw wel niet in zgn winkel maar toch in zgn pakhuis bad leotoongesleld KKNNISaSVINO De ONTVANGER der Registratie en Domeinen te Gouda herinnert bet publiek dat de plokzegels door de depothouders moeten worden verkocht voor denzelfdeu prgs als waarvoor te aan bet registraliekantoor te krggen zgn KEi l ISGEVI G De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij dete ter kennis van belanghebbenden dot door den Heer ProviDCialen Inspecteur der Dbecte Belostisgeo ent te Rotterdam op den 27 Juni 1883 is executoir verklaard HetkobierNo 1 van hel Palentrecbtdienst 1883 84 Dal voormeld Kohier ter invorderiug is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomeode verplicht s i nen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclame behooren te worden ingediend Ooada den 29 Juni 1883 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN EENNISQEVIN O De BURGEMEESTER vao Gouda Brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door deo Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 27 Juni 1883 isexeontoir verklaard Het Kohier voor de belasting op bet personeel dienst 1883 84 van Wijken K tot en met N Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in banden van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is zijneu aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat beden ingaat de lermijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 29 Juni 1883 De Burgemeester voornoemd Va v BERGEN UZENDOORN Burgerlijke Stand Gouda GEBOBEX 27 Jani HeorietU Gerarda ooder H Wolfswiakel eg E Crernieor 28 Hendrik Jobauaa oidars J H Let en C WieMr Willem anders J A da Peer en W Koerti Aris Hendrik onders A Prin en M M Hntraan 29 Pieter Johannes anders P van Kiiek es B Dokter OVESI EDEN 28 JanL A Holst wed A den Hedel 77 J B Merteos 87 j P G van der Want 70 j A de Jong 32 j 29 J Liuders 2 m O NDBRTROUWD 29 ani N A van der Ree 18 j en J lan der ILmt 18 j O Castehjn 23 j en M da Wilde 19 j J 1 Linders 24 j en W Zwanenbarg 22 j Burgelgke Stand van onderstaande gemeenten van 23 tot 30 Jaoi 1883 Gouderak GEBOBEX Klus Wilbelminu ondeas M Slingerland en W t Hart Dehana Sopliie onders H Kalkman en A Rietveld GEHUWD J Kaslierijen en J de Groot Stolw k GEBOREN Teanis onders Noomen en N de Jong OVERLEDEN 6 Koolwijk 51 j D fiokrea 4m Reeuwijk GEBOREN Cornelia ouders l C Boer en J vanB jawgk Ocertroida oadera M Niebnrg en J C van Wgngaarden Arie Jao oadera G Gnlderaond en M G van Ren OVERLEDEN D lan Tnet S9 j GEHUWD W Smit 24j en A Zaïdam 28 j F van Leeawen 45 j ca N Kortekaas 4fi j Zeveuhuüen GEBORBN Enimigje Cbriatim Jokanna anders F Blok en A Znidervliet Christina Heodrika onders A de Jonge en W Haormao Frans oadera A Hnornan en H Rnplce ONDERTROUWD H de Koaing en N van Wilgenbarg APVERTENTIËN Gehuwd B BEGEER Bz ei C J WELTER die ook namena wedeiz jdsche betrekkingen allen hartelgk dank zeggen voor de vele blakenTan belangstelling bg ban Hawelgk ondervonden i Gouda 29 Jnni 1883 Heden overleed onze geliefde Broeder Behnwdbroeder en Oom de Heer PIETERGERRIT VAN DBR WANT PiniRszoow in denouderdom van ruim 70 jaren Wed T VAN VREÖMINGEN TAN DBR Want 6 C van D8E WANT Pz D F VAN DBR WANT VAN DBE WaNT P TAN DEK WANT I MZ W VAN DBR WANT Gouda 28 Jnni 1883