Goudsche Courant, zondag 1 juli 1883

Woensdag 4 Juli 1883 N S943 Voor de menigvuldige blgken Tan deel neming onderronden bg de geboorte onur Dochter betaigen wy onzen oprechten dank C J C HOOGBNDIJK M HOOGENDIJK Gouda 30 Juni 1883 geb Dikkzwagee De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg DONDERDAG 6 JDLIa s üouDA met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg den Heer F X HARDIJZER Cafe tVredebest op de Maekt s Haos Opticirn Aardl ezi3zi Kommetjes en verschillend an ier g ebak BIJ RAAIJMAAKERS Haven 17 GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken SLOTEMAITEH en Co MARASQUIN OP KOGELFLESSCHEN De ondergeteekende heeft de eer bekend te maken dat Mej de Wed MELKERT Haven heeft opgehouden Depdthonder te zgn van de Openbare Verkooping te SLÜIPWIJK in de Herberg Tan K HOOGEN BOEZEM aldaar op WOENSDAG 18 JULI 1883 des aronds ten zeven ure ten overstaan van Notaris Mr KIST N 1 Een HÜIS met STALLING drie SCHUURTJES verder GETIMMERTE en eenige perceelen WEI HOOI BOUWLAND en TUIN aan den Plattenweg in de Achter Willens gemeente Reeuwijk vroeger Stein gemerkt H 23 Kad Sectie H Nos 301308 310 311 en 1421 groot 90 Ares 60 Centiaies N 2 Eene party HOOILAND WEG en WATER in het Blok Elfhoven gemeente Reeuwijk fgffgei Sluipwijk Kad Sectie G Nos 125 1181 1184 1230 en 1242 groot 27 A 39 C Beide perceelen ook in combinatie en beide te aanvaarden 1 AUG 1883 uit de Beschnitfabriek van J K SOMMER den Haag en in haar plaats tot Depdthonder heeft aangesteld den Heer Gouwe C 159 De iDBendiag van adverteatiön kan geacliieden tot öén nor des namiddags van den dag der uitgave als MEIÜ ALLEEN van goede getuigen voor ADVERTEI TIEM in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekh ndelaar A BRINKMAN te Gouda Een bejaard Heer Em Pred wenscht een Nette Fatsoenlijke JUFFROUW liefst Weduwe zonder kindergn tusschen 35 k 45 jaren als HUISHOUDSTER en tot gezelschap Vereischten zgn zacht humeur en goede reterentiën Adres letter D L aan het Burean van de Nieuwe Gouwenaar Dubbele Buurt B 11 alhier ZÜID HOLLANDSCHE Beiersch Bierlrouwerij DUN HAAG L KIBCHMAN maakt het geachte publiek bekend dat door mg in den handel is gebracht Dubbel Gerste Bier dit BIER is door zgne zuiver extract gehalte zeer aan te bevelen voor TAFELBIER Agent voor Gouda en Omstreken F VAN UTRECHT BLAUWSTRAAT GOUDA J de JONG Az r Kuiperstraat K 227 te GOUDA INHRUMENTEELE ZIIVERAAR Met 3 tot 6 jaar garantie Ook zgn bg mg verkrggbaar gefabriceerde gevulde Bukken Doosjes met Machientjesa 2 25 het stel kunnen dadelgk werk bekomen te o erjleoude bg van dek LOO DEKKER en HEESTERMAN Een Bekwaam SCnOENUAESmNECBT GEVRAAGD BIJ W MULDER te nOBDBECST Ontvang Betaalkantoor L Droogfleever Fortuiju Rotterdam stand der Depo sitorente Opvraagbaar na één maand 4 twee maanden 4 L drie 4 o zes 4 l twaalf s L De rente wordt bg vooruitbetaling voldaan De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Ms J FORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda N B De Machines worden op proef geleverd en onderricht gratis verstrekt op dat een ieder zich van de onovertroffen deugdelgkheid dezer Machines zelf kan overtuigen voor dat hij koopt JVekéliJkache afbetaling van fl Minke korting voor contante betaling Dubkl G erste Bier Hiermede neem ik beleefd de vrgheid uwe aandacht te vestigen op het door mg in den handel gebrachte v Dubbel Gerste Bier uit de STOOMBIERBROU WERIJ De Posthoorn te Rotterdam waarvan de scheikundige analyse van de Heeren SCHALKWIJK PENNINK te Rotterdam op franco aanvrage bg mg te verkrggen is Dit BIER is door het betrekkelgk groote Extractgehalte en zgne zuivere bereiding als voedend en gezond TAFJELBIEB zeer aan te bevelen waarom ik mg bg voorkomen in Uwe geëerde protectie recommandeer Hoogachtend C Ed Dw Dienaar 3 H ROÜDE Zeugstraat 85 Depóihouder voor Gouda en Omstreken Prgs per Flesch 10 Cts per Flesch 5 Cts Mevrouw MOLENAAR CRABETHSTRAAT Vraagt t gen AUGUSTUS eene FLINKE Kruik 13 Kruik 7 binnen de Stad Prijs per Kist van 24 1 of 50 2 Flesschen 2 50 voor buiten de Stad Werkster gevraagd zien netjes en ziiidelgk in haar werk Adres bij den Boekh J W KNIPSCHEER Jr Haven Eenigf Depot van THEE Men wordt verzocht op t HERK te letten UIT HET MaGAZUN VAN M RAVENSWAAY ZONEN aORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een ludf en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda Het Depot der Origineele UAAIMACnniES DES Sinter Maatscliappij bekend als de beste Naaimachines der Wereld bevindt zich te Gouda uitsluitend 12 V Hoogstraat 122 23 Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE aOUBSCHE QLASEN of de besohrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afeonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Prijs 80 Cents Snelpersdruk van 4 Beinkman te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avojid van DINW AG DONDERDAG en ZATERDAG Dft prgs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 3 Juli 1883 Z M heeft met iugniii van 1 Juli een peusioen mrieend van 600 aan J H ili Jnraair errvol ontilagen poitoof der oud Bi 8Choppelijkf Klrnnj te Oosda De 2ii lait k artirrni der infanterie A Van Hille te VliHin en in fuuxiota ia in die beireltkiDg OTergeplaaist by het 5 bat 4e reginieDt infanterie te Gouila VriJdaK ia te Krimpen a d IJael Stormpolderj 9p de werf ran den heer C van der Gieaien de hel gelegd Tan een yteren palriljoea boeiericbuit roor rekening f au den heer L Ooweneel Di alhier Naar men Terneemt heeft het Openbaar Miuialerie b de rechtbnuk te Rotterdam appèl anugeteekend tettQ de vrijaprakea ni de xaak van Jan ije Struik o i Be beTiand elinjr fiïllóoger Beroep wordt niet tSt H einde der vncantie verwacht l e vrugesprokeiien Ugven gedetineerd B zonder choon weder luitlerde Zaterdag de itndentenroeiwediirijd te Alfeu op Een talrijk publiek viD damei ei hreren waa opgekomen en deed op ket terrrin van deu wedstrijd een levendig en druk gewoel ontalaan Het waa roim vier uur toen de gieken der roeivereenigingen Njord Loge en Tritm taa wal jlaken om zich naar de nfraarlboei te begeven Èen geweerschot gaf het aeio tot den aanvang der race Oeruimen tyd bieren de gieken nagepoeg gelijk Sani Xom uil Leiden kwam nu echter voor geiojgd door de tfülem Barendti uit Utrecht die spoedig de Jutte uit Delft aohter tioh liet In deze volgorde roeiden de gieken tot de boei voort waar de Sant Nom een 2 gicklengte en ile Willem Barmdiz nog mew op de Jnile voor was Hier had echter eene aanvaring plaata tusschen de W B en lie Jutte zoodat eerst na geruinien tyd de gieken weer vrg kwamen Sani Nom won nu gemakkelqk deo pr s die hanr waarichüniijk ook zonder dit ongeluk niet zou zijn oulgaau De Jury besliste in deze en keude aan de Sani Nom de gouden medaille tor Het aanbod der bemanning van de S N om over te roeien werd door die der W B en Jutte niet ugenomeu Dit inoideut belette niet dat aan het diner te Alfen waaraan ongeveer na 100 prsoncn dielBsmeu eeu aangename toon heersohte Aan de Vereeiiiging Njord werden twee krauzen uitgereikt Het voorloopig verslag der Tweede Kaïipr pver ket voorstel van deu beer Vermeulen tot wjjziging in de nrtt 56 61 en 65 der wet op het lager onderwijs is versoheiien Van meer dau céiie zyde telden bezwaren geopperd tegen de opportuniteit in dit voorslel De wet van 1878 werkte nog Biet lang genoeg om nu reeds ingrgpende wijzigiligeii doarin aan te brengen Het is ook niet eosolielijk dat zij stuksgewijze door ds leden der iUmer worden voorgesteld Anderen gaven toe dat het de voorkeur verdiende Ddeer de Regeering iiqodzakelyk gebleken wyzigmgen voorstelde Alvorens tot ontijdige wyzigingen Jm wet van 1878 over te gaun wensohen velen jlat ook het resulloat der kneekscholen die eerst urt in werking zgn werd afgewacht De voor gestelde veranderingen ondervenclen veel bezwaar maar enkelen kouden met bet voorstel wel eenigszios medegaan Een boomgaardeuier waa op den inval gekomen om rr bescherming van zgn kersen tegen spreeuwen eu andere vogrls tshellen ia de boomen te hangen die hy door touwen in iqu huis eu slaapkamers io beweging kou brengen om zoo door het gelui de gevleugelde dieven te vtijagen liet giUK leergoed Van lyd tot lijd echter moest het gehcele gesin een poo vao hnis en om nu te zorgen dat d Ogels tgeh niet bg liga kersen kwamen plakte de practische aan aan tgu huisdeur onder den draad van de ich lleu een briefje met het verzoek Wie maar eesigazins tijd heeft gelieve hier herhaalde malea te schellen Zyn doel werd bereikt lc lieve straatjeugd voldeed met Züovi el ijver MB zyn versoek dat de buren razend werden van ket aanhoudend geichel en ir van spreken een recbtirervalgiiig tegen Jeu eigenaar van de kerse mea u te ateUeu Uit Vlaardiiigen is Dondaniag morgen ten half aoht ure de eerste Hoilandsche haring aan het Vorstelijk huis verzonden De expeditie daarvan geschiedt op zeer eigenairdige wijze Men gebruikt namelijk daarvoor een fraai geacbilderde Noord Hollandtche sjees bes aiiiien met twee flinke paarden en versierd nirt uu Hoilandsche vlag waarop met zwarte letters de woorden Voor den Kooi g Onderaan de BJees hangt een maud waarin de vaatjes met de fijnste haring gepakt worden In vliegende vaart rgdt men met deze sjees naar de residentie om de vaatjes te beiorgen Een Amsterdamscb heer Ie Soheveniugen logeerende is gisierenochteud terwijl hij in zee baadde plotseling dood gebleven waartoe de brandende zonnehilte zeker bet hare heeft bijgebracht doar de geneesheer dr Mess op grond van het gestel van zijn patient hem o a om die reden het baden stellig bnd ontraden Gednrencfe de maand Juni werden door de stoomtram Deu Hang Scheveningcn vervoerd 87 019 teizigers en 49 061 kilo vraohtgoederen De jaarvergadering van de Nederlnndsche vereeniging tot bevordering van de Zondagsrust is bepaald op Vrgdag 14 September e k te Rotterdam De sprekers die dau in de avoiidbgeeukomst het woord zullen voeren zgn nog niet bekend De vereeniging telt in het eerste jaar vau boar bestaon ongeveer duizend leden Door het overdodig drinken van koud water bij de geweldige warmte werden Zaterdag drie personen in de disiilleerderg eener branderg te Rotterdam plotseling ouwel Een der drie stierf na ongeveer 6 minuten terwyl de beide anderen weder bgkwamen en thans redelijk wel zg n Men herinnert zich hoe naar aanleiding van de oploopeu ie Potgs in het laatst van Mei verleden jaar voorgevoUen de lutransigéant een insohrijr ving opende oiu den prefect van polilie Cnmesoosse eeu eere ploertendooder oasselête ri honneor ann te bieden Gelijk het blad meldt is dit voorwerp genoemden ambtenaar onlangs in de r ittiug der ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN Kamer goed ingepakt door een bode ter band gesteld en het deelt een afbeelding en een beschrgviug er van mede Aan de beide einden van den buigzamen stok is iq plaats van den gewonen looden knop een meuschenkopje in verzilverd brons aangebracht het een van een cipier het ander van een souteneur Op een zilveren handje in bet midden leest men Aan den heer Gamescasse de afgerosten van 26 27 eu 28 Mei 1882 Wij hopen zeer zegt de Intransigcant dat de beer Camescasse trotach op het veraienen en ontvangen van dit grootsche blijk van de sjmpathie zijner tgdgenooten het zorgvuldig oewaren zal Gelgk de generaals die aan bun afstammelingen den degen vermaken waarmede zij overwonnen zal hij zijn naneven als den roem igner loopbaan dit eenwig aandebksa zijner populariteit actiterlaten Eene poging tot moord werd dezer dagen gepleegd s nachts in deu trein tusschen Abbeville eu Amiéns Een Engelsch geestelijke V bitburu kamende van Londen was te Calais gestapt in een wagon Ie klasse tegtl kr met taa haè ee nier Kngelsehnaa dasivi plaats genomen Voorbij Abbeville viel Whilbarnin slaap een kwartier Uier werd hg wakker door een hevige pgn aan het hoofd en het bloed stroomde hem over bet gezicht Zgn medereiziger nas bezig hem met een beitel te slaan De geestelgke riep om hulp en worstelde met zijn aanrander in de naburige wagon werd de alarmschel geluid de trein hield stil eu de geestelgke wns gered De moordenaar trachtte zich met een revolver dood Ie schieten maar men kwam hem vóór en hg ia ia de gevangenis vau Amieus VVhitburns toestand is niet gevaarlijk Ttians is definitief bepaald dat de feesten in de Rofterdamsche diergaarde ter gelegenheid van bet 25jarig bestaan zullen plaats hebben op 24 Juli a s Zij zullen bestaan uit een groot concert door de stafmnziek der stedelijke sohutterg illuminatie van de tuinen en vijvers en pyrotechnische verlichting vervaardigd door den vuurwerkmaker Gall te Rotterdam De toegangsprijs voor vreemdelingen zoo mannelijke als vrouwelgke is gesteld op ƒ 1 56 de leden hebben toegang met eene dame of minderjarigen zoon eu voor iedere dame onder hun geleide meer ƒ 1 De Zondag verschenen Offioieele TeatoonslellingsCourant bevat in haar officieel gedeelte het volgende bericht In antwoord op do aanvragen om mededeeling der Jury beuoemingen geven wij kennis aan onze nbonués dat von die benoemingen bij de Autorip teiten der Teutoonslelling uieis bekend is Alle ivetensobap daaromtrent ia dus of jipoorief of op ongeoorloofde wijze verkregen l e Directie Hetl duidelijk is dit bericht niet De benoeming der jury leden werd lot dusver in de Staaft Courant openbaar gemaakt zou de Staait CouraHi op ongeoorloofde wgze tot die weteiisohnp gekomen zijn Men kan tegen ivoordig ook nergens meer op aan I Amal De uitgever van de Stichtsche Courant in den laatsten tgd eeu blad dut eenmaal vroeger tweemaal in de week verscheen bericht lat hij dankbaar voor den steun en de sympathie die hg gedurende den tijd dnt de Slichtsclie Courant door hem werd