Goudsche Courant, woensdag 4 juli 1883

recht hel woord Met een krachtig woord tot het instellen van pogingen ter verkrggiog van algemeen stemrecht werd de bgedtakomst besloten Op Zondag 8 Juli zullen een aantal socialisten onder aanvoering van den heer Domela Nieuwenhnis naar Zandvoort trekken om er een landelgk feest te houden Een vgftal jeugdige persoBen te Leiden die belgdeuis hadden afgelegd en bevestigd waren geworden zgn daarna als lidmaten geschrapt omdat ze niel in de liobamelgke opstanding geloofden Het classicaal bestuur waarbg zg zich hadden beklaagd verklaarde zich in deze zaak incompetent De zaak is thans in handen der synodale commissie zoo op treurige manier de zuinigheid de wijsheid kti bedriegen schrik ditmaal zal afkomen zoo alle toegangen waardoor de ziekte zou kunnen binnensluipen gesloten zgn Ongelukkig beeft de eerste zeemogendheid die zicb terecht beroemt met zijn vlag uegentienden der scheepvaart van het Suez Kanaal le be dekken en bg gevolg bet meest blootstaat aan het opnemen der ziektekiemen tot heden nieis gedaan om zich tegen de besmetting le verdedigen Indien deze zorgeloosheid slechts gevolgen kon hebben voor de Engelsche bevolking zouden wg het hoofd buigen voor de kalmte waarmede de Engelsche regeering het vooruitzicht op eeu cholera epidemie aanschouwt Doch wanneer de ziekte van Port Saïd naar de havens van Groot Britanuië wordt overgebracht zal het bjjna onittogelijk zijn haar den toegang tot het vastebtnd te beletten Mocht dus de cholera iu Europa versohguen dan zal dit te wijten zijn aan d onverschilligheid van een land hetwelk door een al te groote bezorgdheid voor zgn stoffelijke belangen geheel Europa uu reeds aan het gevaar beeft blootgesteld Gelijk wy meldden heeft het wetsontwerp waarbg den weduwnaar vergund wordt het aangaan van een tweede huwelijk met de zuster zyner vrouw de derde proef in het Hoogerhuis niet kunnen doorstaan Na tweemaal te zijn aangenomen werd het bij derde lezing verworpen met eeu meerderheid van vijf stemmen 145 tegen 140 De anti diluviaansche tradiliëu zooals een der bladen zich uitdrukt der lords zgn dus sterker dan zelfs de wenschen der Koningin Men zal zich herinneren dat bij de tweede lezing van het ontwerp al de prinsen van den bloede voor hebben gestemd en dat hiermede in verband werd gebracht de eventueele tweede echtverbinteni van den hertog van Hessen die de zuster van wijlen tyne gemalin dochter van koningin Victoria wenscht le huwen De lords zgn niet zeer galant I lyOEZONDEN HollandsctL Indisclie Bazar Den 5 Juli a s zal deze bazar te s Hage geopend worden terwijl de dames der regelingscommissie adres aaii hel paleis van Z K H Prins Alexander der Nederlanden Prins van Oranje Goihische zaal Kneuterdijk gelijk bekend is de giften ontvangen Nog een enkel woord tot opwekking rioht ik bij deze aan allen wien Neerlandsch bloed iu d adren vloeit Het doel dezer le honden bazar is nog niet algemeen bekend Het voortdurend bestaan der Sopiiattieiiinff bet Badhuis voor kinderen is wel verzekerd doch de vele uitgaven aan deze inrichting verbonden doen vergrooting van bedrgf kapitaal wenschen Er bestaat nog steeds een groot bezwaar er zgn nog zoo vele ouders die hunne kinderen er niet in geplaatst kunnen Itrijgen Het te betalen daggeld a ƒ 1 is voor hen te hoog het bestuur zou dit gaarne lager steUen doch dan moeten de joarlgksche bgdragen en eoniribntiën eerst toenemen Zn alle oorden vau ons land tgn van die ongelukkige kinderen te vinden voor wien en rerblgf aan onze zeeWplaals nog redding kan aanbrengen Ën als men dan die ellende van nabij gezien heeft wanneer men jaarlgks zoo velen moet afwijzen wegens gebrek aan geld als men op dit oogenblik eens iu de stichting kwam zien zou ik kunnen aantoonen een ongelukkigen jongen jaren lang verwaarloosd die nu eindelgk bij het armbestuur tgner woonplaats hulp lot plaatsing bg ons heeft gevonden eu na eene verpleging van slechts ettelijke dagen reeds teekenen van beterschap geeft dan tal men het natuurlijk vindeu dat ik nog met een enkel woord de Nederlandsche natie tracht op te wekken tot deelneming aan de liefdadige poging Het doel is zoo edel Middelen te vinden om de opneming van kinderen goedkooper te maken vooral ten bate van ben die er nu van uitgesloten blijven en die door onthouding van ti i hulp het leven verliezen of rooi altijd ongelukkig blijven Uit moge voldoende zijn om algemeene belangstelling ia deze bazar op te wekken Het regelings comité ontvangt ook geldelijke bijdragen terwijl bü haar gelegenheid bestaat om tot het lidmaatschap der SopMaStichting toe le treden s Hage H N C Baron van Tüijll van Serooskiskkn GEVONDEN en aan het Bureau vau Politie gedeponeerd Een snoer Koralen raet Goud Tonnetje een Paar Wille Kousen een Fantasie broche een Witte Zakdoek een Sigaren Pijpje in Etui eeu Zwarte Ketting een Kinder Sohoenlje twee nieuwe Petten een Bruin Sigaren Püpje Na de hitte van II Zaterdag ging eergisteren het grootste deel van de Haagsche bevolking eenin verkwikking zoeken aan het Soheveningsche slraod Ruim 600 dames en heeren maakten van het zeebai gebruik Tegen den avond deed de drukte en leren digheid debken aan een drukte van den Iwcedes Pinksterdag Paardentram en stoomtram konden onmogelijk allen vervoeren De cafés in de nabijheid van het strand hadden tal van bezoekers Voor het eerst was ook het terras geheel bezet Het oaalil abounemeniskaartea is in de laatste dagen sterk toegenomen het bedraagt nu reeds meer dan 1800 Het terras met de muziek blijft het centrum van de badplaats waar men gaarne wil zien en gezien wordeo In de maand Juni werden te Soheveningen nomen 3430 baden zgnde 110 gemengde 430 damesen 1880 heereubadeii Het totaal jaar 1816 Zondag had te Utrecht de aangekondigde vergadering van Nederlandsche vélooipèdisten plaats De clubs te Rotterdam Amsterdam Den Haag Haarlem Deventer Zwolle Zntfen Nijmegen en Apeldourn waren door een 25 t l heeren vertegenwoordigd Met algemeene stemmen werd besloten tot het oprichten van een Kederlandsch bond voor véloci pèdergden waartegen hier te lande nog veel vooroordeel schijnt te bestaan zooveel mogelgk aan te moedigen In andere landen voornamelgk Engeland wordt dit door velen der voornaamste geneeskundigen als een der onschadelijkste van alle lichaam oefeningen aanbevolen Dr Richardson o a noemt heteen der beste hulpmiddelen tegen zenuwachtigheid en melancholie waaraan tegenwoordig tengevolge van telefoon sneltreinen telegraaf enz zoovelen lijden Het is eene oefening die de longen sterkt werkingvan huid en aitfea yerbetert eu den liefhebber ongetwijfeld ero goede nachtrust verzekert i De Sciietl Cl verneemt dat de rechtbank te Rotterdam tegen den heer mr A K J Van der Drift lid van den Gemeenteraad van Schiedam rechtsingang heeft verleend als verdacht van in zake den aankoop van de plaat in de Maas door die gemeente een telegram vals hjk met den naam Van Velzen te hebbeo onderteelend was verledei De Koning van Rumenié bestelde voor zgn hoitenverblgf Sinaja bg de Hof lttimaltrei AH tiüt vts Fr H Zetller te München honderd en vgftig geschilderde glazen Na twee jaren arbeid tgn deie gereed en na lBt zg waren tentoongesteld zgu iq verzonden Zg bevatten bgna alle fignurschildermgeg Jürs ontwierp er waarop Stephanus de Groote ea Michael de dappere zgn afgebeeld ieder staande tuischen twee geharnaste wapendragers De wapens vso Rumenieen van Wied zgn geteekend door den schilder Dopfer Prof Widemann ontwierp vóór de vestibule voorstellingen van een lournooi een valken jacht eai Portretten van voorouders van den koning en de koningin prgken iu andere vertrekken afbeeldingen vsi de acht burchten der HohenzoUerns historische tsfreelen enz Voor de toiletkamer der koningin zgn gemaakt twee glazen waarvan het eene een jnweelhsndelaar voorstelt die voor de vorstin zgne sieraden tentoonspreidt en op bel andere bewondert de vorilin de sieraden waarmee zg zich tooide in een spiegel dien een page haar voorhoudt Op bijzonderen last van Carmen Sylva zijn ook drie Rnmeensche sprookjes welke ig in het Duitsch heeft vertaald hel Parelsnoer de Leeuwerik en Anna Drsrona door Skell op glas gebracht Het koloriet van al deze schil derstukkeu wordt zeer geprezen evenals de keurige compositie en de uitvoering De geheele bestelling kost 80 000 mark maar er is ook geen tweede vonlelgk slot of koninkigk paleis dal met zooveele geschilderde glazen prgkt Iemand heeft dezer dagen een zwalnweupaar wurgenomen dat zgn nest weder had opgezocht maar oostuiraig daarvoor heen eu weer fladderde In het bijzonder was het het wgfje dat zich berhaaldelgk vastklampte aan het nest en met den snavel doot een opening deogene die zich in de woning had ingedrongen krachtig aanviel In het nest had Damenlgk een musoh zijn tabernakelen opgeslagen weerstond de aanvallen der zwaluwen en toonde geen den minsten lust zgri woning te Verlaten De zwaluwen staakten eindelgk hunne vruchtelooze pogingen terwgl het monuelje tot den driesten indringer op eene andere wgze poogde door te dringen Met allen spoed vloog hij tttsschen het nest en een vochtige plek In den grond been en weder en droeg in zgn snavel materiaal waaruit de zwaluwen hun nesten bouwen Met dit materiaal werd de opening in het nest in korten tgd zoo volledig gesloten dal het voor den musch onmogelgk was er uit te komen Toen de persoon die dit voorval mededeelde eenige dsgen later hel nest onderzocht vond hg den indringer er dood in Hg had het wederrecblelgk in bezit nemen van eens vreemden eigendom raet den hongerdood moeten boeten eu zoo hadden de zwaluwen zich gewroken op den indringer door hem In te metselen De electrische tram heeft Zondag middag voor het eerst op hel tentoonstellingsterrein te Amsterdam gereden Verschenen is het offieieele verslag van den distriots veeart den lieer Janné te Roermond over de proefneming m t de inenting van vee a s voorbehoedmiddel tegen het miltvunr volgens de methode Vau Pasteur Uit dit verslag blijkt dat de prbefnemingen in April 11 te Ophoven hoewel slechts op kleine schaal genomen tot de overtuiging hebben geleid dat de inenting eeu uitmuntend middel kan zgn ter bestrijding van het npiitvunr Na de eerste inenting met zachtere stof premier faccin van Pasteur bleven de beesten hunne normale lichaamstemperatuur behouden eu hadden zg tengevolge der kunstbewerking niets geleden dit was ook het geval na de tweede inenting deuxieme faccin met veel krachtiger stof Na de derde of con troleinenting met zeer virulente miltvnursmelstof virus virulent van Pasteur bleef de gezoudheidstoestand der gevaccineerde runderen en schapen ongestoord zg hadden aan de hevige werking van het niiltvuurvergift weerstand geboden Zplfs twee schapen die voor zeven maanden de beide voorbehoedende inentingen hadden ondergaan bleven de iramnuiteil voor bet miltvunr behouden Geheel anders was de afloop met de dieren bij welke de eerste en tweede beveiligende inentingen niet hadden plaats gehad en die alzoo vatbaar voor bet miltvuur bleven By twee daarvan schapen volgde binnen 48 nren na de inenting met onverzwakten virus de dood aan apoplectiach miltvuur bij de twee andere rundereu was het berstellingstgdperk van langen duur en de hevige werking van het miltvuurgift niet zonder groot levensgevaar De proefneming is ialzoo uitmuntend geslaagd cu bevestigt ten vuile de metbode van Pasteur Het Engelache geuuskundiKe weekblad Tie Lancet maakt opmerkzaam op het gevaar van boeken uit leesbibliotheken die voortdurend van band tot hand gaan en veel bgdragen tot bet verspreiden van besmrttelgke ziekten in de groote sleden Lezen is een uitspanning van vele herstellenden en de smetstof der ziekte waarvan zg herstellen kan maanden zelfs jaren lang in de boeken die zg gelezen hebben bigven Het blad dringt daarpm er op aan dat boeken en couranten die door Igders aan besoeiielgke ziekten oatarrhe bronchitis diphteritis keelontsteking mazelen enz gelezen zijn terstond vernietigd worden Liefhebbers die geen boeken koopen maar zich met het lezen van de vaak zeer ouoogelgke exemplaren uit leesbibliotbelceu vergenoegen mocbteu wel wat meer in het oog houden dat Een Duitsch bind bevatte onlangs een advertentie waarbg legen toezending van drie mark een onfedbaar middel tegen verdelging van ratten werd beloofd Een boer die zeer veel last van deze knaagdieren had zond zge geld en kreeg na een paar dagen het beloofde middel Toen hg het vrg groote pak openiie vond hij daarin een knuppel met een gedrukt brieQe inhoudende Sla elke rat die gij ziet met dezen knuppel gevoelig op den kop en gg zult u onmiddellijk van de onfeilbare uitwerking van ons middel kunnen overtuigen Een lolerij kolleoleur te Frankfort heeft zich verwyderd met een prgs van 18 000 mark uit de Saksische en drie van 10 000 mark uit de Hamburgsohe loterg welke hg voor klanten had geincasseerd Hel ergste van de zaak is dat de ongelukkige winners hem niet eens bg het gerecht durven aangeven want zooals men weet is bet spelen in een bttileulundsohe loterg in Pruisen verboden en zij zonden in ieder geval deswege gestraft worden terwij pogingen om den dief in handen te krggen ï OsarEiK Za EïniT LIJST van BRIEVEN gea lresseerd aan onbeken nitgegefen Tan lijue stadgenooten mocht ondervinden ich verplicht gevoelt mede Ie deelen dat hg tengevolge van vertohillende redenen voornamelyk overeenkomateu die by voor andere aitgaren heeft i esloten en Ook wegens de voorgenomen uitbreiding die hg aan sgne smoatr en boekdrnkkerg in het algemeen wenscht te geven besloten heeft de aitgave van dat blad met 1 Jnli te staken Allerwegen is de hooibonw in de Tieler Waard begonnen eu in vqllen gang De opbrengst der hooggelegen laniten laat veel te wenschen over dese gevfn de helft niet van hetgeen zg in tamel k goede jaren kauneu opbrengen Het hierop gewonnen hooi ui ongeveer op 40 a 44 gld per 1000 K O te staan komen De qosUteit is echter goed Beter is het gestild met de laaggelegen landen Deie geven een meer dan middelmatigen oogst Het hooi is hier ifaar en uitmuntend van qualiteit en daardoor bgionder geschikt voor den handel De opbrengst beloopt tussohen 6 a 7000 kilogram per hectare Tengevolge van den minder voordeeligen hooioogst is de te veld staande klaver duur verkocht Men rekent dal de 600 kilogram van dit voedergewas den kooper op ƒ 18 komt Ie staan Blijft het weder gunstig dan zal ook wegens de geringe hoeveelheid die gewonnen wor t dit jaar binnen veertien dagep het hooieu geëindigd zijn Hudinxveld was deze week het tooneel van grove baldadigheden De landbouwer v O vond 5 zijnerkoeien s morgens zwaar gewond in de weide liggen Men hoopt de dieren in t leven te behouden Vanden landbouwer de B werd een mestkar op een kwartier afstand van zgn woning in de Wetering gevonden Een lantaarn voor t huis van G werdstuk geslagen en een hoop hooi aan den kanaaldijkin brandgestokeu Tol heden zoekt de politie vergeefs naar de laders In de Zaterdag te Utrecht gehouden vergadering der Nederl Kijnspoorwegtnaatschappg waren vertegenwoordigd 0 216 aandeelen uitbrengende 467 stemmen De volgende besluiten werden genomen Tol president en vice president der algemeene vergadering van aandeelhouders werden herbenoemd de heeren mr B J graaf Schimmelpenninck van Ngenknis en mr J C Reepmaker Tol president en rice presideul der directie werden herkozen de heeren mr H Ameshoff en J Stadts Forbes De balans werd goedgekeurd De vergadering besloot de directie te machtigen om onder goedkeuring der vergadering van commissarissen alle zoodanige overeenkom sten Aan te gaan en regeling te trejffcn als naar het oordeel van beiden commissarissen en directie in de gegeven omstandigheden door het belang der maatschappij ten aanzien vaa de Ned Centr Spoorw Mg en de exploitatie van den N C 8 worden gevorderd Eindelgk werd de directie gemachtigd om ten laste dëf maatschappij eene geldleeuing te sluiten van ƒ 1 300 000 in ééne serie van 1000 obligatiêu elk vau 1200 rentende 4 pet Ie voldoen bij halfjaarlgksche termijnen welke leening zal worden gesloten op zoodanige n tgd èu onder zoodanige verdere voorwaarden als nader door de Diieotie onder goedkeuring van commissariateu zal worden bapaald Den president werd daarop dank gezegd voor zgue be noeiingen De aftredende commiiurineu de heeren mr R graaf Schimmelpenninck van Ngenhnis T P Vituly mr L A J W baron Sloet van de Beele mr J Van Gennep Sir Th Edw Moss bart E Chaplin en A Flechler werden herkozen De aftredende directeuren de heeren Mr H Araeslioff en J C s Jacob werden eveneens herkozen Dit was niet het geval met den heer F C Zilleseo die wegens hoogen leeftgd verzocht had de keuze niet weer op hem te vestigen In diens plaats werd gekozen de algemeene bij het personeel der Maatsch zoo geachte heer J J Uitwerf Sterling thans secretaris der Maats De heer Zillesen werd als erkenning zgner langdurige diensten benoeihd lot honorair directenr met adviseereude stem met behoud van traclemeut en vrij reizen over de lijnen der Maatschappij doch zonder verdere emolamenlen aan de betrekking van directeur verbonden De lijn Gouda Den Haag deelde in de algemeene ontvangsten voor een bedrag van ƒ 354 076 05 tegen 363 491 25 in het vorige jaar de lijn Breukelen Harmeien met ƒ 88 431 32 tegen ƒ 87 106 78 de toomtramweg Haag Soheveuingen met 77 l52 85 j legen 76 178 97 die van Ede Wageningen met ƒ 28 144 50 tegen Jr6 193 66Vs gedurende het laatste kwartaal van 1881 82 Deze uiikomsten geven over jkel algemeen reden van tevredenheid Zondag had te Leiden eene vergadering plaats van het sociaal democraliache Boud die nietiegenataande den toegangsprgs op slechts vgf cent was gesteld teer gering bezoek had getrokken De heer Domela Nieuwenhnis voerde er o a over het eigfnigke onderwerp der vergadering algemeen stem bnn veel kosten en toch waarsobgnigk vruchteloos zouden zgn i a L Op esn heetenTüBIddag wandje zekere Keizerin in hare eenzaamheid door de lanen van het boscb achter haarpaleis Zg vindt daar een buden grenadier op schildwacht slapende en maakt hem wakker Vergeef mg zeide de knevelbaard de hitte maakt een oud krijgsman weleeus slaperig Dat is zoo antwoordde de Keizerin maar indien Hare Majesteit u eens zoo vond f Zy zon het mg vergeven hernam de grenadier Kent gij de Keizerin dan vraagde zg Eenmaal heb ik haar gezien was het antwoord maar dat is al lang geleden Welnu sprak de Keizerin gij ziet haar in eigen l ersoou voor u Mgn belpl riep de oude wat is uwe Majesteit dik eu vet geworden De Keizerin betaalde dezen opeohartigen uitroep met eeu dukaat en verwgderdezich eer de ander haar kon bedauken Terwgl zij daar zoo voortliep zeide zij heden heb ik de waarheid eens onbewimpeld mogen hooren maar die ze sprak was ook geen hoveling Een wandelaar treedt op een hceten middag een boerenherberg aan den weg binnen en bestelt eeu glu bier De kastelein brengt het Ik zie daar dat je vergunning hebt geef liever een glaasje klare dtlt is beter met de warmte De kastelein geeft eeu glas jenever dat de ander nitdriaki waarop hg wil heengaan Als je blieft tien centen vraagt de kastelefn Waarvoor Voor de klare Ëu daar heb ik je het bier voor gegeven Nou dan voo het bier zegt de liastclein die meent dat hg den bezoeker te slim is En dat heb ik niet gedronken Dat gaf ikterug De wandelaar ging tgn weegs en de kastelein bleef achter zgn toonbank peinzen en verwonderde zich dat men op die nanier niet zijn geheele buffet had leeggedronken Op de kermis te Helvoetsluis was een kalf met zes poolen Ie zien Eenige mariniers die dat natuurwonder bezochten kregen achterdocht beltekeu het beestje byzonder nauwkeurig en kwamen tol de ontdekking dat men hier niet met een werkelijk kalf maar met eeu min ot meer kunstig nagebootst diervan dat soort te doen had waaraan men dan ookevengoed tien als zes pooten had kunnen naaien Die ontdekking werd te belangrgk gevonden om het daarbg te lalea Het kalf werd met gejuich uit de tent waarin het lentoongesteld werd ontvoerd en medegenomen naar de mallemolen waar het eenigetoertjes msdè maakte Tegen de draaiertj seheen het echter niel best te kunnen want van lieverlede wellicht ook wel tengevolge vau de ietwat hardhandige behandeling van bel steeds aangroeiend grtal bewonderaars begon hel enkele pooten te verliezen totdat eindelgk de geheele romp uiteen viel elkeromp bleek te bestaan niet uit vleesch en been maar uil hooi en stroo met eeu kalfsvel overtrokken t Buitenlandsch Overzicht De Duitsnhers of liever de Pruisen zullen zich vooreerst nog hun afhankelgkheid van de Hollandsche waterwegen moeten gelrooslen hoe onaangenaam zij t ook mogea vinden het Heerenhnis toeh heeft met 70 tegen 65 stemmen het veel besproken ontwerp tot aanleg van het kanaal Rgn Ems verworpen Die verwerping was niet verwacht men geloofde algemeen dal hel gaan zou evenals in den Landdag eu het Heereuhuis de ongunstige conclusie zou verwerpen De Kegeeiing deed wat zg kon om het ontwerp te redden zg werd bggeslaan o a door den Gryzen von Molke het baatte niet hel ontwerp in den Lan ldag met groote meerderheid aangenomeii werd in het Heerenhnis met een meerderheid van slechts 6 steromen verworpen Daarna werd aangenonven de motie van Hatzfeld Traokenberg waarbij le Regeering wordt nilgenoodigd een algeracen ka nalenontwerp in te dienen met de richting van hel Oosten naar het Weeteu Zonder t yfel heeft znlk een ontwerp meer kans von te worden aangenomen ungezien dan schier alle lopale belangen op het spel staan l il een politiek oogpunt sohgut Ierland in een tgdperk van kalmte te zgn die het in laugeu tgd niet heeft gekend De vioe koiiiug lord Spencer heeft dan ook niet nagelaten om iu eene onlangs te Limerick gehouden redevoering op deze rust te wgien en er gelukkige voorspellingen uit Ie putten Heden zal het moeten bUjken of deze kalmte werkelgk bestaat in den geest der bevolking er moet uamelgk te Monaghan eene verkiezing plaats hebben voor de wetgevende vergadering en die zal getuigenis moeten afleggen van den marcelen toestand van het land De heer Givan moet vervangen worden een der gemeest gematigde lersche afgevaardigden het graafschap Ulster trouwens heeft steeds vreedzame afgevaardigden gezonden Nu beeft de partij der onvenoeulgken zich aan het hoofd gesteld om dit district te veroveren en om tot dit doel te geraken heeft zij den heer ilealy die zgn ontslag heeft genomeu als afgevaardigde van Wexford candidaal gesteld zoodat de stemmen der kiezers te Monaghan zullen verdeeld worden Healy is geIgk men men weet met Pajnell de grootste vertegenwoordiger der ontevreden boeren op het terrein der agrarische hervormingen Wanneer hij gekozen wordt tegenover den gematigd liberalen Pringle of den conservatief Monroe dan mag men daaruit besluiten dat Ae Landaet van 1881 nog niet hel uur des vredes heeft deen slaan en men zich voor te bereiden beeft op agitaties voor eene nog radicaler agrarische hervorming Volgens heden ontvangen bericht is Healy met kleine meerderheid verkozen De reorganisatie van het Britsche leger is thans een der onderwerpen van den dag De diensttijd is verminderd de maat van de recruteu insgelgks en ten gevolge vau een en ander voorspellen vele militaire auturiteilen bal verval van het goede leger uit den ondeu tgd De hier volgende cgfers hebben eene belangrgke beteekenis Op 1 Juni 1883 had Engeland 13712 onder de wapenen in Egypte en de Middellandscbe zee Onder de krggsliedeu bevonden zich 1026 die hun 30e levensjaar nog niet bereikt haddent 3838 waren tusschen de 20 eu 31 jaren en 4758 tusschen 21 en 24 jaren oud Wal den diensttijd betreft waren 4607 minder dan twee jaren en 2437 minder dan drie jaren iu dienst 3526 droegen vijf jaren de uniform De laatst ontvangen officieete berichten met betrekking tot de cholera in Egypte luiden ginsiiger maar vindan weinig geloof eu dienvolgens bigven vrle Europeesche gezinnen het land verlaten Le Tempi bevat de volgende beschouwing De choleraepidemie volgt haren loop in de richting naar de Nglmonden Met eene gselijke regelmatigheid brengt de telegraaf ons dagelgks bet cgfer der sterfte Deze bepaalt sich niet meer alleen tol het oorspronkclyk braudpnnt van de ramp Behalve Damiette de andere Nglmond is eveneens Rosetta besmet de cholera is te Taniah uitgebroken het gemeenschapspunt tusschen Aleiandrié eu Cairo ten slotte heeft zij zi h te Port Said dat wil zeggen aan het begin van bet kanaal vertoond op deu weg van Europa naar ludië Heden meldt de telegraaf dat zich ook een geval te Alexandrie heeft voorge laan Deze epiloog der Engelsche bezetting kan de ramp voltooien welke door het heftige optreden van admiraal Seymonr over Alelaudriè is gebracht want nu reeils doet de paniek de Europeesche bevolking de stad ontvluchten de zaken slaan stil en de beurs is volslagen vau streek Deze sleohte tgding heeft aanleiding gegeven tol een interpellatie iu hel Engelache Lagerhuis de ondersecretaris van staat by binneul taken beeft den ernst van het kwaad met ontkend er werd geconstateerd dat Donderdagavond het cyfer der sterfgevallen aan cholera alleen te Damiétte gestegen was tot 180 Doch lord E Fitzmaurioe zeide niet dat de Engelsche regeeriug dezelfde voorzorgsmaatregelen had genomen als de Staten van het vasteland om zich voor de plaag te vrijwaren Engeland sobgnt slechts met onverschilligheid de ramp te willen bescbouweuK De Stateu aan de Middellandscbe Zee hebbeu er gelukkig niel zóó over gedacht Ilaliè heeft Zgne voorzorgsmaatregelen genomen evenzeer Turkg e en Griekenland welke hetzelfde hebben gedaan als te Marseille door Frankrgk is geschied Behale genoemde mogendheden hebben Spanje en Oosteurgk zich legen eeu inval der ziekte gebarricadeerd Bg besluit voorkomende in hel jongste nommer der Oaeela van Madrid wordt al wat van Damiëtte komt aau een strenge quarantaine onderworpen en op alle schepen welke uit de andere havens van Egypte komen zal een scherp toezicht worden gehouden Triest en het Ooslenrijk Hongaarschc strand zgn mede voor de producten van Bjyptisohe herkomst gesloten Te Konslantinopel wordt de quarantaine met gestrengheid gehaudhaafd een Russische pakketboot komende van Alexandrie is voor tien dagen in de üardanellen geconsigneerd zonder zelfs haar brieven te mogen ontschepen De hoofden der Europeesche gezantschappen daar ter stede zullen bgeenkomen om gezamtlijk handelend op te treden Ten slotte heeft de gouverneur generaal van Algerië ereneeus een quarantaine gelast in de havens dier kolonie voor alle schepen komende uit Egypte het Suezkanoal en de Roode Zee De ijver waarmede de Staten ann de Middellandscbe Zee zich tegen het gevaar hebben gewapend zou mogen doen verwachten dal Europa er rati den