Goudsche Courant, woensdag 4 juli 1883

VAN VOLLENHOVËN S STOUT onderscheidt zich door aangenamen smaak WORDT DOOR TAL VAN GENEEüKUNOIGEN AAJT BEVOLEIV wegens rykdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon HoUandsch Bier vermengd ook voor kinderen een uitnemend versterkende drank Oe jin reeds gfevestij de jifunstige reputatie levert het beste bewys dat bovengrenoemde biersoort geschikt Is om het bulteiilaudsche fabrlekaat te vervangen 1883 VrUdag 6 Joli JN 2944 GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I IP A ri P in concurrentie met Engelsche fabriekateu tegen veel lageren pr s Princesse en Bruine Bieren in onderscheidene qualiteiten Rordeaux Azljn Kruldeu Bzyn Draj on en Wyn Azijn in onderscheidene prjjzeu Bierbrouwerij en Azïjnmakerij DE GE IOONDE VALE AMSTERDAIII DORDRECHT Zoo gi sukkelt of op het ziekbed uitgestrekt zijt verheugt u want Hop Bltt r Eal u genezen De inzending van adrertentien kan geschieden tot Ato uur des namiddags van den dag der uitgave Zoo Si u met wel gevoelt of wel zoo gn u zwak en ontmoedigd gevoelt zonder er de juiste oorzaak van Ie kennen zal Hop Bltter u weder goed maken Zoo gij geestelijke zilt en uwe herderlijke plichten u vermoeid hebben of wel zoo gij eenc huismoeder zijt naar lichaam en ziel afgemat Hop Bitter sal u herstellen Zoo ftij man van zaken of werkman zijt afgelobt door het werk van den dag ol wel letterkundige door nachtelijken arbeid afgemat Hop Bitter zal u uwe krachten wedergeven Zoo gij lijdende zijt doordat gij u de maag overladen hebt door overmatig eten ol drinken of te losbandig geleefd hebt zoo gij jong zijt en te snel groeit zooals dikwijls voorkomt zal Hop Bitter u verlichten Zoo pij u op do werkplaats op het land of op het kantoor bevuidt en u afgemat gevoelt of een zuiver en versterkend middel denkt noodig te hebben don moet gij Hop Bitter gebruiken Zou ij ijejaard zijt en uw bloedarm is uwe zenuwen onstandvastig zijn en de kr ichtcu 11 begeven zal Hop Bitter u een nieuw leven en nieuwe krachten geven Verkrijgbaar Sö Je voornaamste Drooisteit en Apotkehert HOF BITTERS Manufacturing C Breda nteUiil lit erju ln TtrknTirMtol Depot te Gouda bij THI E Eerste IVederlandsche den gedurende de Ie helft der maand Juni 1833 nit Oonda leraonden en door tussohenicomat Tan het Postkaotaar terug te bekomen H S Coeter Amsterdam Kuster Gouda Pieter Sohellingerhout Nienw een mej G Kooijnaan mej Heater man Rotterdam Van de Hulpkantoren MOERCAPBLLE N fan deu Berif Delft Kee van den Boogerdt Moordrecht ZEVENHUIZEN Wed Etert Hoefs Vleute BRIEPK AART S de Korte Gouda Gouda den 2 Juli 138 S De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS Burgerlijke Stand GEBOREN 2d Jani Aillem JohaDoes Maria oaders W KoDincka en M L tt der Vlist 30 Leendert ondera J van Triet ea M an der K a Wyptje ouders W de Ruiter eii W Mea Antonia Johanua Wiiheltnina Petronclla ooders J A P Moat n en A J Schelling Alida ODdera A Verbeek en J Jouwener 1 Juli Hendnoos Jacobaa oudera J de Haag en A C Faatoors Maria Hermita Hendrika Magtilda Oudera H B ie la Haije en M S r Kagie lohanna Maria Cornelia oudere B van Rooaelaar en i C üongelmaua 2 Carolina ouders C L Cats en A de Vries 3 Johacna Hennrika oudera A Lens en M J Reparou OVERl EDhN 39 Juni C M J Puijk 3 w A A nu Capel wed J G Gerlach 89 j 30 A do Brogn 4 m I Juli F au der Staal 66 j 3 A IJpeUar 43 j GEHUWC 29 Juni B Begeer en C J Welter ADVERTXNTÏËW Heden werden wij verblijd met de geboorte van een welgescliapen Dochter J A P MONTIJN A J MONTIJN Gouda 30 Juni 1883 Schelling Voorspoedig bevallen van een Dochter A M 8 C DE La haije geboren Kagie Gouda 1 Juli 83 3 s £01DE De ondergeteekende heelt de eer kennis te geven dat zij hare MODEZAAK heeft overgedaan aan Mejuffrouw K KROMHOUT die daarin reeds zeventien jaren achtereen is werkzaam geweest Erkentelijk voor het genoten vertrouwen beveelt zjj hare opvolgster met gerustheid aan S A VAN DETH Naar aanleiding van bovenstaande kennisgeving heb ik de eer te berichten dat de bedoelde DAUESHOESEmAE door mij zal worden voortgezet boven de Sigarenwinkel van den Heer J D van VREUMINGEN Kleiweg E 65 alhier waarbij ik onder beleefde aanbeveling de verzekering geef alles te zullen aanwenden wat strekken kan om ook het vertrouwen mijner begunstigers waardig te maken K KROMHOUT UIT DE HAND TE KÓOP 4000 POUD PAKÏÏOOL Te bevragen onder letter R ter Boekdrukken van B A VERZIJL te Gouda De TANDHEeIküNDÏGE INRICHTING van E STARK is gelegen aan den Amsteldyk 35 Zoowel van het Ceutraal als van het Bijnspoor Station te bereiken per Tram met een overstapkaartje Snelpersdrnk van 4 Brinkman te Gouda IlJISlGlifflffli Het openbaar examen b j het einde van het Schooljaar 1882 83 wordt gehouden 11 en 12 JULI e k des morgens van 8 12 en des namiddags van 1 3 j nur doch den 12 if tot 4 uren daar het Lxnmen in de Gymnastiek op dien Donderdag plaats heeft s nam 3 4 in hef Stedelijk Locaal De inschrijving van nieuwe leerlingen ook vrouwelgke geschiedt op ZATERDAG 7 JULI e k des namiddags 2 4 in het Schoolgebouw Gelegenheid tot een voorloopig onderzoek der adspiranten bestaat op Vrijdag 13 Juli a morg te 9 uur en zoo noodig ook den 14ilen De Directeur D W JULIUS Gouda 21 Juni 1883 BELA GRIJK T ALLENDE ZIEKTE Verlamming en Zcnuwzlekte wordt radicaal genezen door m ne methode Het honorarium is eerst verschuldig d na de g enezing Behandeling per brief Prof Dr ALBERT 6 Place du Tróne 6 Parijs jiiüijiijn OP HET LW VEN tegen Invaliditeit en Ongelukken s Gravenhage Buitenhof No 42 Directeur B JAN8E JOHmn CoMMissAMssEN Jhr F G E MERKES VAN GENDT Den Haag J VAN SONSBEECK Boorn Mr A F K HARTOGH Mr A L E JOLLES en D DROST Jr vimsterdam Mr H I DIJCKMEESTBR en Mr I A ALTINK BöSKEN Gorinchem Mr E H L M VAN ZINNICQ BERGMANN Hertogenbosch en Mr R FEITH Groningen Wiskundige adviseurs Prof Dr G J LEGEBEKE Delft L JANSE Bz AmtUrdam Geneeskundige adviseurs Dr J COERT s Gravenhage Rechtskundige adviseurs x A F K HARTOGH en P PET Advokaten en Procureurs Amsterdam Heerengracht No 455 Contracten van Ijevensvei xekering Persoon UJ ce termekeringen tegen ongelukken in en buiten beroep en Verxekeringen tegen meegevaar MeispoUssen van 4 tot 360 dagen Vertegenuoordigers A K v D GARDENte Gouda Gen Agent P M SCHELLING te id Hoofdagent P J K v WERKHOVEN te id P ELSHOUT te Zevenhuizen ü SMITS te Nieuwveen en M J VONTSTEEN te T oerden Agenten üüPTTTTPTCr Volkomen genezing door DéXiU U X iJlM ide Bandage Régulateurma Dr Waekseoeiis gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats il te Antwerpen ADViËRTEJ TIE in alle Binneé en Buitetdandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gewhiedt de uitgave in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 50 BINN E NLAND GOUDA 5 Jnli 1883 Orermorgen Zsterdan load ui de Kinvereenigiiig Oemeeutebelang Tergnderen lot hel ttellen van i jr CiDitidaten voor den Oemeenleraad Zooata men reet treden periodiek af de bh Fortuijn Droogleeier Brandt an Straaten Ondglc de Rotte en ia ir ease raoature te verrnllen voor Hr Kranenborg Zaterdag heeft hel admiitie examen plaata voor bet jmgymnaaium Er hebben lich voor den f olgenden cnnnt 7 oandidtten aangemeld Door den gemeenteraad te Boakoop is tot etkaader benoemd de heer B I Liinnemanu en tot l deljjlt wetbonder loolang het verleende verlof van imJbnm 7aatUMi iamti 4 Wc A De Jeag Ia de giaierec gehooden vergadering van de Proriaeiale Stalen van Zuid Holland zgn herkoten tot leden van de Gedepaleerde Staten Mn C VV Habeebt Jhr H A C de la Baaacooor Gaan O Ooedkoop P L f BInaié en ia gekozen in de plaats van Mr Van Vollenhoven die bedankt bd Hr C Ë Oraaf van Bylandt Deu bemhl tqd tol beraad omtient de aanneming de lorigen aanvaarden allen bnune benoemingen Na d benoeming van veraohillende oommisaiéa is de rirgaderiog verdaagd tol a s Dinsdi g Het prachtige weder van gisteren werkte wel sde om felen op te wekken het 20ste tendingsInst te Blanwkapel by te wonen De verschillende Ininsn roerden aanhoudend lal an personen aan tl de Bhga en Staatsspoorwegen vertrokken an Ctrecbl rnim 2000 passagiers Keeds lang oor de opening wemelde het op hel frsaic lagdgoeil van den heer i A Grothe an benelnrt die zich hier en daar in aohilüeraohtige groep a nterrleideo en door onbeiorgde vroolijlcen kom no bet bekoorlgke laudsobap een opwekkend feeateIjjlt karakter erlrenden Duiiendeu en duisenden tarto dan ook b j en of ter wille der teodingsiaalc f om andere reden Het etst uerd geopend door ds Hogerzeil die il ttaige hnrtelgke woorden mr Orothe daiik ui Mr de welwillendheid waarmede deze agu loo gunstig iikgsn laudgoed voor de Zendingssaak had beschikbr gesteld Na eene oolleote tendingsfeeaten en ooileoten Meoren nu eenmaal onafsobcidelgk bij elkander M Prof Valeton op met eene rede waarin de Wdingsfeesten au de wel eens geboorde beschuU dat tij onpraotisoh waren rjjgepleit werden Nssr de N Rolt CV erneemt moet de uitspraak w arbiters benoemd m take de bekende grschilleu ben den Nederlandiohen Rijuapoorweg en de atiohsppg lot Exploitatie m Staatsspoorwegen ook botreffends hel in en uftgden der S S lrei M tan bet station te Ltrefiht N E S ten gansta M eerstgenoemde Maatsohappy uitgeiallen liju en Mt een aanzienlgke schadeloosstriting aan de Rgn Poorwegraaatschappg ign toegekend ook voor lederen t in tr jd met het conlraot voortaan nog door 8 S tal worden gebandeld Dinsdag a ond ten 8 ore leekrnde dé thermometer Pabr 80 gr ook Woenedag ochtend ten 8 ore 80 gr een stand die t lden ia ons land op deze orenwordt waargenomen Daar 4e barometer daalde lol 760 Mm en eene partieele depressie nit bet westenkon verwacht worden is de Incht iets afgekoeld üpmerkelijk is het dal de warmte van dete dagenmeer in het noorden dan in het tnideo an Europaia waargenomen Eergisteren ochtend ten 8 ure teekeode de thermometer Fahr te Sloofcholm 79 gr Iete Nice 75 gr Voor Stockholm is deze warmtegraad ongeboord 70 Fsbrj gemiddeld genomen is meermalen voorkomen nenals oor IJsland eo en dan is men op beide pbatsen al bgtonder met den tomer ingenomen De lang gekoesterde meaning dat de onderweitcbe tomers gedaan hebben kon dit jaarwel eens gelogenstraft worden Z C 0 i 8 Januari 188S gaf de minister van waterstaat aan Gedep 8t ten van Noord Holland berioht dat een wetsontwerp aangebeden waa tol erkUring van algemeen nut van bet plan ecoer nieowe verbinding ao den Hollandacheo Usel met de Gouwe bg Gooda ter vervanging au de tegenwoordige Mallegataluis waarbij er naar gestreefd is om tonder opoffering der algemeeoe brginseUn die oor den vaarweg an Amsterdam naar Rotterdam waarvan dit werk later een deel tal uitmaken moeten gelden ooteel mogelijk aan de van wage de gemeente Gouda eo het gewestelg k bestuur an ZoidHollaud geopperde bezwaren te gemoet te komen De miniater twgrelde er dan ook niet a n dat de Pror Staten met dete wgziging instemmen en bun besinit tot uiikeering au het subsidie an 1 500 000 in de kosten an aanleg eo van eto janriijksohe bijdrage au ƒ 10 000 in die van onderbond van den erbeterden waterweg handha en Gedep Staten hebben op 17 Jan geantwoord datbun ooral eel genoegen deed de tot toelichting an het ontwerp gegeren erkisring dat bg het ontworpen plsD de algemeene beginselen zijn gebandbaaf i die aan een dengdelgken aarweg van zoogroots beteekenis als die lusschen Amsterdam enRotterdam ten grondslag raoeteu liggr i an mitsdiende thans oorgettelde werken als een begin an uit oering der erbetering an dien aarsreg kannen worden besohouod vOrer de bgzonderheden au het werig kunnen tg geen oordeel ellen allerminst o er de richting waarin en de wgte waarop de Regeering zich oorstelt dit werk ter erbetering au den geheelen waterweg voort te tellen Maar op grond der verklaring die tg hierboven aanhaalden meeuen tg te mogen aannemen dnl het in de bedoeling ligt daarbij 1 erk te gaan geheel in den geest an het vroeger door ben en door bun ambigenooten in Zuid Holland voorgedragen plan Voor de uitvoering an een plan in dien geest hebben de Stalen ran d gewest eene bgdrage uit de proviuoiale fondsen toegezegd van ƒ 1 500 000 in eens en au ƒ 10 000 s jaars ten behoeve an hrt onderhoud En Gedep Staten verwachten dat zij niets liever wenscheu dan spoedig ill Ie gelegenheid te worden gesteld die belofte gestand te dom Hel is wel bekend dat de uitroerinz van het plan Juiit zóó als bel door Oedep Staten was voorgedragen niet in de bedoeling der Staten heeft gelegen Volgeus afspraak toeh met den minisier Tak tou aan dat plan zoodanige uitbreiding worden ge ADVERTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN rti geven als de Regeering in het belang der landsverdediging noodig zon achten Die uitbreiding kan behalve op de afmetingen an bet kanaal ook an in loed z jn np de richting van sommige akken De mogelijkheid ja de noodzakelijkheid an enkele wijzigingen is dus ondersteld zoo moet b oor een kanaal an grooter profiel dan in het plan was aangenomen nabij Alfeu eene andere richting worden gekozen Ook andere wijzigingen kunnen noodig of nuttig blijken te zijn Da Stalen hebben dan ook bij het toeataan van subsidiën slechts gerorderd dat het werk zou worden gemaakt in den geett an bet oorgedrageu plan yGed Si honden er zich ran orertuigd dat de Staten zich gaarne met de door de Regeering noodig gekeurde eranderiugen tollen vereenigen wanneer het nieuwe kanaal slechts aan dien eisch voldoet Om die te kunnen beoordeeleo tal echter mededeeling an hel geheele regeeringaoniwerp noodig tgn Ook tal eeoige toelichting vaa dal outwerp niet kannen worden gemist no io de nabijheid an Gouda eene an het plan an 6 S afwgkende richting wordt gekoten die onder anderen ten doel heeft ie gekomen aao de bezwaren door de ambigenooten van ZuidHolland eu de Stalen van die provincie geopperd De minister zal bet niet ten kwade dniden dat G S na al wat daarover is oorgerallen oor zich en voor de Staten van ons gevest de volstrekte tekerheid noodig achten dat bepaaldelijk den afwgking geen afbreuk zal doen aan den geett van het plan De bedeokicgen tegen hetgeen door Zuid Holland werd verlangd betroffen niet alleen de minder doelmatige richting der vaart maar vooral de onderstelde mogelijkheid dat er rechten voer het gebruik van het verbeterd vaarwater zonden worden geheven De Staten van Noord Holland die van alle gewisselde stukken kennis dragen eu bg herhaling hunue instemming hebben betuigd met hetgeen door beu tegenover het sireien van Znid Holland is gedaan tallen nu wel de vertekering wenscheu te ontvangen dat op het nieuwe kanaal in welke mate bet ook an het oorspronkelgke moge afwijken nimmer eenige rechten door wlen ook tallen worden geherea En mocht het roeger al overbodig zgn geacht daarvan uitdrukkelgk meliliag te maken na hel geboorde in Zuid Holland mogen tj erlangen dat geheel kosteloos gebrnik van bel kanaal en z jne werken uitdrokkelgk worde bedongen Daar de minister o a en blijkens de memorie van antwoord op Hoofdstok IX der Staaisbegrooting voor 1882 de betwaren legen de door Zuid Holland gestelde voorwaarden deelt vertrouwen G S dal er geene bedenking tegen tal bestaan de gewensohte verzekering te geven en er in toestemmen dat zjj later in de tosschen deu Slaat en de beide Provinciën te sluiten overeenkomst worde overgenomen Ged Staten erzoekeu daarom bg toezending der gewgtigde plannen eeu geruststellende verklaring in den aangegeren zin Prof Buys Balloi verzoekt ann de bladen den volgenden brief op te nemen Lundgenooten 1 De tijd begint nu te naderen d t wij rg dicg kunnen verwachten an de mannen die verleden janr naar het booge Noorden vertrokken zijn als Nederlandsohe expeditie tot het doen van waarnemingen io DicksoiiHaveii