Goudsche Courant, vrijdag 6 juli 1883

Bal lij die plaats niet hebbeü kunnen bereiken is bekend Waar lyn ze en hoe zullen de berichten omtrent hen Iniden Hoewel deskundigen meenen dat er geen reden beataat om licb bijzonder ougeruat te maken kaa het tooh ijjn dat ouie expeditie hulp zal behoeven Wij moeten natuurlijk op alle efentualiteilen bedacht tgn Het toomschip Lotnu kaptein Dallmaun is nu naar de Kara iee yertrokkeu en sedert eenige dagen tijn w in onderhandeling met den Nederlandscheu consul ie Hararaerfest deu heer Robertson om het ook dezer dagen vertrekkeuil stoomschip Nordemigöld kaptein Jobannesen het noodige te doen Terriohteu tot opsporing vau onze landslieden Reeds in vorige berichten maakten wij er melding van dat onverwachte onkosten reeds nu op de expeditie drukken dat w premiën hebben moeten uitloven aan hen die bericht zullfn brengen of hulp verleeuen en zeker zal er nog meer geld voor dergeIgke doeleinden noodig z jn Binnen zekere grenzen heb ik in vol vertrcfttwen op a reeds uitgaven gedaan Ik moet dus weder b j u aanhouden om het doen toekomen van gelden en daarenboven om van u de verzekering te ontvangen dat ik indien noodig over meer zal kunnen beschikken ten einde door middel van de Nordmtkjöld of eenig ander stoomschip hulp te verleenen Reeds hebben w een wachter in de noordelijke zeecn met name de Willem Barentt veel zal zoo geluk dient haar moedige bemanning kunnen doen doch gg begrijpt dat afdoende hulp alleen lal kunnen verleend worden op en door een vaartuig dat grooter en zoo goed als onaf hankelgk is van weer en wind dus door een bekwaam stoomschip Bgzondcren aandrang acht ik wel overbodig daar niemand nwer een met zooveel energie begonnen laak zal willen laten varen eo ieder hel zjne zal wenschen toe te brengen om het eind in overeenstemming te brengen met hel grootsohe doel en de nooit volprezen opoSeringen De heer Volck zal zich wederom belasten met al hetgeen betrekking heeft op hetgeen gij lult willen zenden of toezeggen terwgl hij op de bekende dank der pers uitgebreide wgze zal voortaan met de publicaties waartoe wij in staat gesteld worden door onze regeeriug en door talrgke relatiën in bet buitenland Nogmaals kan ik verzekeren dat vooral ookin verband met de expeditie van den heer Qamél een tal van invloedrijke personen in Rusland de Moorsohe rijken en Engeland met belangstelling onze beide ondernemingen volgen en bet haar niet aanhulp zal doen ontbreken indien deze mocht blgkennoodig te zijn BtiY8 Ballot Te VGravenhage is Zondag het Kabinet van den heer L J Lefèbre onder den naam van Muieum Print Hatdrik op het Prins Hendrikplein No 4 geopend De naam van het museum is niet willekeurig gekozen het ia een hulde aan den Prins die kunsten en wetenschappen bevorderende de grondslagen legde van deie verzameling en den directeur den heer Lefèbre steunde in z jne onverflauwde pogingen oib de wetenschap te dienen en bet publiek door tijne uitvindingen te gerieven Het pad der uitvindingen men weet het is met doornen bezaaid Voor vele werktuigen die klaarblgkelgk practiech belang hebben heeft de heer Lefèbre lang niet dien stean van Regeeringswege ondervonden dien tijn ijverig streven verdiende Tooh staat deze uitvinder die op muzikaal geluiden gehoorkandig gebied zgn naam heeft gevestigd niet stil Zgn misthoorn op draaiende schijf blykt reeds de aandacht gelrokken te hel ben van besturea van leedorpen Zijn spoorwegsignaal toestel toodauig verbeterd dal slecht één toestel voldoende is voor le compartimenten van een waggon zal weldra Migdelyk worden beproefd Zijn draaiende en het geluid cuncentreerende stoomfluit heeft onmiskenbaar groote verdiensten Voeg daarbg eene fraaie verumeliog muiiekinstcnmenten een geheele salon beitemd voor mnzikale uilvoeringen per telefoon een ohat van de fijnste en zeldzaamste phjrsische instrumenten tot het nemen van proeven en men kan zich een flauw denkbeeld vormen van de waarde van dit Kabinet dat door de wijze van inrisbting eene merkwaardigheid van de residentie mag genoemd worden die door vreemdeling eu stadgenoot hoog zal worden gewaardeenl In den laatstaii t worden veraoheidene verfstoffen geproduceerd waarvoor tot bevestiring op hel weefsel als zoogenaamde mordants of bgtmiddelen antimoont verbindingen gebrvikt worden meestal wordt hiertoe braakwijusteen met looizuur aangewend Indien er goed gewerkt wordt hechten er slechts geringe hoe veelheden antimoon blijvend san de vezels wanneer i echur niet zorgvuldig gewerkt is kunnen daarvan ulke annzieulgkc hoeveelheden aanwezii zgn dal het dragen van aldus geverfde stoffen een schadelijka wer king kan uitoefenen zoo als uit het volgende geval blgkt Voor eenigen tgd ontving R Kayser te Nurnberg een bruine katoenen stof die als broekzakstof diende en bg het dragen aan de dgen hevig exeem veroorzaakt had Het onderzoek leerde dat een aanmerkelgk autimoongehalte van de slof de oorzaak vanden uitslag was Bg de quantilatieve bepaling bleekhet dat in een dM van de stof 0 086 gr antimonium aanwezig was Nn verwgdering van den auiimoonhoudenden zak verdween het exeem in weinige dagen Weekèlad mor Pharmacie In strijd met ons bericht van gisteren vernemen wij dat het Opeub Ministerie bg de rechtbank te Rotterdam nog niei in appèl gekomen is van het vonnis in zake Struik wat de vrggesprokenen betreft iV R Ct De internationale schaakwedstrijd te Londen de grootste die ooit gehouden werd is thans afgeloopec Hij heeft niet minder dan zeven weken geduurd Veertien spelers namen er aan deel en van de zeven winners rekenen de Engelscheu er vijf als landgenOBten drie door geboorte en twee door langdurig verblgf in Engeland hoewel zg onder andere omstandigheden met een dergelijke erkenning van vreemdelingen nitt zeer grif zgn De eerste prgs van £ 300 werd gewonnen door Zuokertort een Berigner van geboorte maar die evenals de Hongaar Steiuits als kampioen voor Engeland optrad De tweede prijs van £ 176 werd door Steinitï gewonnen eu de derde van £ 150 viel aan Blackburne ten deel die met Bird de voornaamste geboren Engelsche schaakspeler ia Er was in het geheel £ 1000 aan prijzen uiti eloofd waarvan de helft door Indische liefhebbers was ingeschreven Er werden 242 partijen gespeeld ZaokertorI won met 22 Steiuits met 19 en Blackburne met 15 partijen Tohigarin won den vierden prijs van £ 126 terwijl Englisoh Uason en Mackenzie de drie volgende prijzen verdeelden Rosenthal won den Kalisch prgs Behalve dezen wedstrijd van meesters werden ook nog liefhebberswedstrgden gehouden daarbg won de Heer Karl v Bardeleben van Berlgn den eersten prijs Merkwaardig is hel dat Zuckertort het juist zoolang kon volhouden tut hij 22 partgen eu daarmeeden eersten prijs gewonnen had Na zgn laatsteoverwinning was hij uitgeput hij verloor alle volgende spelen en gaf eiudelgk de hoop om nog t winnen op Zijn mededinger Steinitz die zichzelven voor den eersten schaakspeler Uar wereld houdt is ontroostbaar orer zijn nederlafig Hg heeft Zuckerlort uitgedaagd tot een wedstrijd om den titel van eersten kampioen der wereld champioitihip of the Korld maar zijn uitdaging ia nog niet aangenomen Men beeft de opmerking gemaakt dat de eigenigke landen van het schaakspel de Romsaueche niet bg den wedstrgd vertegenwoordigd waren Want de kampioen van Frankrgk droeg deu niet zeer Franschen naam Rosenthal Engeland Doitschland Rusland Oostenrijk en A merika leverden de meeste schaakspelers Maar waren de Romaansche volken er niet vertegenwoordigd een hunner zetten de Spaausohe RuyLopez was er algemeen in gebruik Deze zet die naar zgn uitvinder een Spaanschen priester beet heeft den vroegeren eersten zet het Öamiit geheel verdrongen Zuckerlort de overwinnaar zal een kunstreis door de Vereenigde Staten maken waar hij de gast der verschillende schaakgczelschappen zal zijn Eenige dagen geleden las men het verbranden van den schouwburg in Dervio waarbij bijna een vijftigtal persontn om het leven kwam Over deze ramp is nog het volgende te melden Het kleine dorpje Dervio dal slechts een paar honderd huizen telt ligt aan den grooten straatweg van Lecoon naar CoUco onmiddellijk aan het meer van Como In de herberg aldaar had de bezitter van een marionettentheater zgn tent opgeslagen en gaf iu eene groote zaal op de eerste verdieping eiken avond een voorstelhng Zondag was de zaal druk bezocht vooral door jonge lieden Men gaf Het lijden en sterven van de heilige Philomena Tot verfraaiing van de slotscène die de opname der gemarttldeu in deu hemel moest voorstellen werd Bengaalseh vuur afgestoken De zaal diende gewoonlgk voor de zgd wormteelt en het hout waarvan het tooneel vervaardigd was wu buitengewoon droog loodat het apuedig door de ronken vlam vatte Vermoedende dat het bg de vertooniug behoorde bleef ieder op zijn plaats zitten doch toen de vlammen grootere uitbreiding kregen snelden alleen naar den uitgang Nn wilde bet ongeluk dat de Ufel waaraan bg den aanvang de plaatsbiljetten waren afgegeven ju dii gang tegen de deur stond zoodat zg slechts half open kon Aan weinigen gelukte het dan ook de gang Ie bereiken Slechts eenige volwassenen sprongen uit hel venster waarbg zg armen of beeuen braken De eigenaar van het marionettentheater die de oorzaak van het geheele ongeluk is redde zich langs een ladder doch zgn vrouw en moeder vondeu haar dood in de vlammen Van de 80 personen die in de zaal waren zgn 18 verbrand waarvan meer dan 30 kinderen zijn 9 werdrii zwaar gewond Aan een bgzonder schrijven uit Oleh leh i d 28 Mei is het volgende ontleend aangaande hel sneuvelen vau den controleur Van der Lilh Hij trok met tien oppassers op weg om zichte vereeuigen met een officier benevens zestig soldaten Het doel van den tocht was schatting opte eischen vau de bevriende kampongs omdat zij de kwaadwilligen ongedeerd hadden laten voorbijtrekken doch het valt niet moeielgk Ie begrgpen datdie boete met bloed betaald zou worden Bg de plaats gekomen waren de kampongs verlaten hetgeen Vim der Lith een kwaad teeken toescheen Erheerschte eene doodelijke stilte doch toen zij eenoogenblik verder gingen werden zij door een kanonvuur opgewacht Overal zaten de Aljehers iude klapperbooueu achter hoogten Juist was Van det Lith achter een asrden wal verscholen van plan kruipende voort te gaan om bet geweervuur te ontduiken toen de zilveren rand van zijn pel zichtbaarwerd en een kogel zijn linkerschouder trof die aaadeu kant een uitgang vond waarop hg dood uederviel Het is meer dan waarschijnlijk dal zij het ophem gemunt hadden want twee der minderen die zijn pet trachten op te rapen tijn eveneens het slachtoffer geworden ff Uit het Westland wordt gemeld dat de vroege aardappelen met goed gevolg wat beschot en grootte van stuk aangaat geruoid worflen de eene scheepslading volgt de andere naar Amsterdam terwgl Engeland ook nog een vrg groot deel van het pro duet voor zijn rekening neemt Vroegere jaren werden bijna geen aardappelen in het Westland geteeld dan voor Engeland maar die tgden hebben een anderen keer genomen De aalbessen waarvan een rnime pluk kan worden verwacht beginnen te kleuren de vrnohtboomen hebben door harden wind nog geen verlies gehad en dragen veel terwgl de wijnstok begint te bloeien want de ton schiet vooken uil Op andere plaatsen zooals te Lootduioen en Venr worden scheepsladingen bloemkool vervoerd waarvoor het felle zonlicht eu da daarmede gepaard gaande droogte nu echter niet voordeelig is hoewel op dit oogenblik reeds veel meer voordeel van de veldvruchteo is behaald dan de belde vorige jaren toen de regea geen dag van de lucht was want bet is een Welbekende waarheid dat de bouwnwB hel veel langer kan stellen met droogte dan net nnttigheld i Den 29sten Augustus 18 2 hield de Ned Vereeniging van Oemeeote ambtenaren te Zwolle haar tweede algemeene vergideriog Uit et door ons en verschillende andaca bladen destijds meSgededd verslag bleek dat aan bet bestuur opgedragen werd een permanente commissie te benoemen ten einde gemeenscbappelgk tot de opriohting van een pensioenfonds voor weduwen en weezen im Oemeenleambteifareo mede te werken De pogingen om de medewerking van invloedrgke en op dit gebied competente mannen te verkrggeo leden echter lot heden nog schipbreuk In de maand Febrnari jl ontving de Vereeuiging van den Minister van Binnenlandacbe Zaken namens Z M den Koning het bericht dat er geen termeu gevonden zgn om te voldoen aan haar verzoek tot benoeming van een Staatscommissie welke zg met ern onderteek naar de mogelgkheid en wenschelgkheid van de opriobtiog van een pensioenfonds belast wenschte te zien Hoewel het Bestunr thans tamengesleld nil ds heeren mr W J Van Weideren baron Rengers Ie voort R A Verploegh Chassé 2e vourt J Bosch Bruist Ie seer A B Barkey 2e seor en penningro mr O J PIcké R B Stalenhoef en J F Jansen s Ministers gevoelen eerbiedigt vindt het daarin evenwel geen gronden om zgn werktaamheden tot lotsverbetering van de Gemeente ambtenaren te staken integendeel stelt het zich voor bg voldoenden stent van de t jde der Vereeniging al datgene aan te wenden om de openbarte meening en Regeeriog alsnog voor het beoogde doel Ie winnen dat h i zoowel door de reohliaardighrid als door het Landsbelang wordt geëischt Omtrent eenige ingekomeu berichten betreffende de wenschelgkheid tot uitreiking van diploma s Toor aspirant secretarissen en Verdere Ge meenteambtenaren tal na ontvangst van alle adviezen uitvoerig mededeeling worden gedaan Met het oog op de dreigende cholera worde bel volgende in herinnering gebracht i e eerste historitohe epidemie wat Europa betreft brak uit in 1829 Toen overschreed de ziekte de grenzen hwer bakermat Britsoh Indie trok over Pertié en den Caucasus naar Rusland en verder naar Hongarge Oostenrijk en Duitsehland Iu Duitscbland alleen maakte zg toen ruim 90 000 slachtoffers Haren weg westelijk voortietteiide bereikte zij Engeland in October 1831 heenohte aldaar den ganseben winter en rukte er naar raming want eeue registratie dtr doodeo bestond er toen nog niet minatens 63 000 mensolwti weg Frankrijk Spanje en Italië kregen vervolgens hunne bnri tusscben Maart en Augustus 1832 stierven te Pargs alleen 18 000 menschen aan üe ziekte Van Fraukrijsi stak zg den Allantiscben Oceaan over en woedde in Noord en Midden Amerika Kort daarna als om haren cirkelgSfng te voltooien vertoonde zij tich in Barbarge Egypte en Arable In 1841 brak er in ludië en China eene nieuwe groote epidemie uit Dete bereikte oostelijk Europa in 1847 Engeland in 1848 Frankrgk iu 1849 Van 17 Juni tot 2 October eischte zg te Londen alleen 13 161 in gansch het Vereenigd Koninkrijk 53 293 offers Engeland hetfl tol dusver vier epidemieën do rstaao Ue twee latere echter waren van minder hevigen aard In 1854 tot 1865 rukte de tiek te te Londen 10 1 76 en te Napels 10 000 menschen weg Ook woedde tij toen niet gering in Amerika Tien jaren Verliepen In Juni 1866 verscheen de cholera te Alexandrie Iu September vau dat jaar had zij te Kootlautinopel reeds 50 00 1 inentoheu afgemaakt toen de grooiebrand die 15 000 buiten in de asch legde de Turksche hoofdstad opeens van haar veriösle Ia April 1866 bereikte tg steeds door schepen aangevoeld voor de vierde maal Engeland Ditnaal echter hoewel tij te Londen hoofdzakelijk in het East eud en volgens dr Farr groolendeels ten gevolge van besmetting door driukwater 6973 menscien om het leven bracht was zg niet bg machte het sterftecijfer over bet geheele koninkrijk merkelijk te verhoogen eu gewis niet ton der recht heeft men dete verslapping van hare macht toegeschreven aan den arbeid van hen die middelerwijl geijverd hadden voor verbetering der sanitaire toestanden in de steden van Engeland Toen in September 1864 het Presbyterium der Schoisofae Kerk onwjjs genoeg was oa tot keering der plaag een nationalen vastendag voor te stellen diende Lord PaU merston aan dit kerkdijk lichaam de volgende beroemd gewordeoe terecbtwijting toe Wanneer de mensch telf hel uiterste beeft gedaan voor tgne veiligheid dan eerst is bet tijd om of tiJDe pogingen den tegen des Hemels in I roepen Dit woord moge ook thans weer tijne pluis vinden Niets is doeltreffender tot het betweren van den angst die zich by het naderen der cholera allicht van de gemoederen meesier maakt dan tgdig te herinneren hoe zoo at de genenknnst dan tooh niet d maatschappij lelve machteloos slaat tegenover dete tiekte Ervaribg heeft bat reedt geleerd dat men met reinheid in den ment algemeenen tiu de cholera op een afstand houden althans hare beioekiog belangrgk temperen kan Dit heilmiddel na de burgrij lelve heeft het in hare hand en niet allem tegen cholera is het dieoali maar ook tegen banderd andere kwalen die het mentobelijk lewen ontijdig dreigen af te snijden Miss H B Richardson die door het gouvernement van Canada aan bet hoofd van bet tnude Inmifratio Dtpartme l te Quebrck geplaatst is heeft met een aantal behoeftige vrouwen en meisjes die in Canada voordeelige diensten hopan te krggen de laudverbuitersreit daarheen aanvaard Dete maatschappij belast tich niet enkel met het overbrengen van vrouwelijke landrerhuizers maar ook met het opzicht en de goede torgen voor haar aan boord en bij de aankomst Een andere Kngelsche dame miss Rye verliet deur dagen Eogelana met 64 arme kinderen allen meisjes van 2 tot 14 jaar oud die in Canada in diénstjetkomen of als kind worden aangenomen Sedert tg in 1869 met de eerste dergelijke bezending Londen verliet heeft zij persoonlijk al 2000 kinderen vervoerd terwijl in hel geheel 10 000 armlastige meisjes opdie wijle werden overgeplant tooals ty bet daar noemen Hiiimro Men scbrijfi van Seheveoingen aan de N R C Iu het 2e blad uwer courant vau 3 deter latP ik dat tengevolge van het heffen reuer recognitie an ƒ 10 hel publiek ich ophield bg Rauck en op Z ruit en vervolgens dat eene proeve van nieuwe verliohtinx aan bet Badhuis geen resultaat had opgeleverd I Ofschoon ik alt belangstellende in den bloei van Soheveningen vermeen dat hel er weinig toe doel of hel publiek tich bij Rauck en op Zterutt dan wel aan hel Badhuis bevindi en het vertrouwen in de toekomst outer badplaats mij duet gelooven dal alle goed gehonden inriohlingen aan het strand steeds meer pnbliek tollen trekken moet ik toch opkomen tegeu de strekking van bovengenoemd bericht hetwelk of onkunde of onwelwillendheid verraadt Ik vrees dan ook geen tegenspraak als ik u verzeker lo dat Zondag 11 het gesloten terras bijna geheel bezet was mrt eeu dankbaar pnbliek hetwelk blijkbaar genoot van de fraaie muziek die nu niet meer tooals vroeger ongenietbaar was door de drommen luidruchtige tpei patriot die tich in de gangpaden verdrongen 2o dat voor eu tegenstander van de nieuwe orde van zake erkennen dat er iu den korten tijd dien het nieuvie bestuur ter beschikking had reeds vele gewenschle verbeteringen tijn aangebracht zooals daar lijn de nette inrichting van conversatie leesen biljarttaal en het arrangement van mutiektempel en terrat de behoorlgke controle op de stoeleu aan het strand het toezicht op de kooplieden aldaar en tooveel meer 3a dat de electrische verlichting niet een proeve van nieuwe verlichting buitengewoon goed voldoet Nu wil ik erkennen dat waar zooals bg elke nieuwe zaak vele moeilijkheden zgn te overwinnen er in deu beginne aanleiding tot enkele klachten over bediening en consumabel is geweest maar het is mg ook gebleken dal het bestuur gnariie vau alle gegronde klachten nota neemt en steeds tracht te verbetereu De steun van het weldenkend deel van het pnbliek is echter een bepaald vereiachte eu waar naar mijne meening de bloei der badiurichtiug nauw verbonden is met den bloei van de geheele plaats is het zaak op te komen tegen onjuiste voorstellingen die allicht aanleiding geven tol onbillijke beoordeeling Buitenlandsch Overzicht Met eenige nieuwsgierigheid heeft men uitgezien naar de interpellatie van den heer Granel in de Fransche Kamer over de taken iu Tonking Doch het was wel te verwachten dat door den minister van bnitenlandtche zaken Challemel Lacour die weder uit Vichy terug ia uitstel ton worden gevraagd Wat moet hy tronwent ook antwoorden f Sr is in de laatste dagen geen nieuws gekomen en over een dag of acht verwacht men de offioieele rapporten de gebeurtenisten die iu Hanoi plaats hadden die kan de minister dan alt antwoord aan de kamer vooTleien De Kamer deed tol na toe 36 artikelen af van het ontwerp gemeente wel maar meer belangstelling van de tyde van de Kamer en van hel publiek trekken de b raadalagingea van de tpoorwegcommissie die de overeenkomsten mat de groote spoorwegmaatsohappgen oudertocht Men stelt daarom veel belang in dete qnaettie wijl het bestaan van het kabinet afhankelijk tal tyn van hare oplossing De oomminis heeft reeds gewichtige besluiten genomeo Zoo is niet alleen bet plan van een geheelen wederaankoop door den Staat verworpen met een groote meerderheid maar de wedeniankoop van deu Orleansspoorweg kon evenmin de goedkeuring der meerderheid behalen De commiaaie heeft daarop besloten om alle overeenkomsten in bytonderbeden Ie ondertoeken alvorens eene prinoipieele verklaring af te leggen D val van het kanaalplan ia wederom een niet geringe éein voar de Pmititche Regeering Wel tal de Minister van openbare werken Maybach niet de kabinetsquaestie stellen maar vooral wist men toch hoc opgewenscht talk een resultaat van de beraadslaging in htt Heerenhuia tonde tgn Dat de motieHatifeldt met eene groote meerderheid werd aangaoomen beeft voor de Regeering niets te beteekeneri haar met torg bewerkt kanaalplan is eenvoudig ter igde geiet Er tegen stemden de groote grondbetitters uit Silezië en Polen en de meeste grondbetittert uit Brandenbarg Fommeren en Sakaen Beslissend waren evenals in de Commissie de stemmen der vertegenwoordigers van de bg dit kanaalplan niet betrokken steden in Saksen en Hannover De beweging der handtlskringen tegen het beiluit van den Ryksdag betreffende de beperking van den poatdienat op Zon en feestdagen neemt eec groolen omvang aan In den laaltlen tgd tyn in dien geest reeda vele adreasen bq den Bondsraad ingekoman en tullen de Kamara van Koophandel en Fabrieken getameolgk tegen bet besluit optreden Inderdaad de meeilgkheden die voor handel en verkeer door een beperkten postdienst ontstaan scbgnen buitengewoon groot te tgn Waarschgnigk tal dus de Begeering niet geneigd tyn om het betloil van den Rgksdag ten nitvoer te brengen Hamburg Duilschland s tweede stad beeft als tgn afgevaardigde naar het Duitsche parlement een der hoofden van de socialittitahe party grtonden uamelgk den heer Bebel Bebel is met Liebkneoht een der meest invloedrgke leiders vau de sociaalde mocrttiache partg by de verkieiingen iu 1881 bad hg schipbreuk geleden Thans ook was de strgd hevig de progressist Rabe had 103 stemmen minder Volgens berichten welke de 7 iM uit fiome ont ving heeft de Fransche Minister president Ferry tegeUjk met het antwoord van Grévy op s Pausene brief een verttouwelgke nota gericht aan Leo XIII waarin hg den stand der partyen in Prankryk uiteenzet en wgst op de moeilgkheden waarin de Regeering gebracht wordt door de houding der katholieken welke baar vyandig gezind zgn het slot der nota zou zeer verzoenend luiden en naar de Vaio verteken ontving het Vaticaau de belofte dat de Iractementen der geesteiyken welke onlangs zgn ingehouden bg gelegenheid van de amnesiie op 14 Juli weder zullen worden uit etaald De graaf van Parys eu d hertogen van Nemours en Aleni n zyu Maandaga Vond naar Prohsdorf vertrokken omdat het einde Van den graaf van Chambord wordt tegemoet gezien dete heeft naar men verzekert een maagtweer die zyu leven bedreigt De republikeinsohe bladen zeggen weinig van den naderenden dood van den graaf van Chambord naar men wil omdat zg zich niet op hun gemak gevoelen daar de kansen voor de monarchie met den kondigen graaf van Parijs veel beter worden elke t enkiog naar links van de Republiek en dete wordt onvermgdeUjk moet het oog vestigen op den graaf van Pargs die genoeg weet om concessies te doen aan den nieuweren tgd De eensluidende berichten uit Egypte laten wel geen twyfel meer over zegt de Nordd Allg Zij dat men daar met de Aziatische cholera te doen heeft waarvan tot nu toe de oorsprong werd getocht in het Ganges dal en die gewooniyk baar loop door Centraal Atië nam of het voetspoor der Mekkagangers volgde Zoo de te Damiate verschenen ziekte niet van buiten ia binnengeslopen moet haar brandpunt aan de oevers der nabnrige meren worden getocht waarin de fellaha gewoonlgk hun gedood rundvee plegen Ie storten om de premie op het begraven van een dier te ontgaan Daar vormt dit aas het voeder voor de visschen en deze tgn weder in de ton gedroogd en halfrottend een ondragelgken stank verspreidend het hoofdvoedsel der bevolking Op het oogenblik komen daarby de watermeloenen waarvan het gebruik tooals men weet eenaantal koortsen teweegbrengen Of deieoortaken voldoende de tiekte verklaren moet echter bewezen worden In dëpéchet uil Egypte wordt ook sterk geklaagd over gebrek aan geneesknndigen dienst Damiate is door de meeste artaen verlaten Volgens Dai i Newi heeft hel Brilsche departement van buitenlacdsche zaken een nanwkeorig onderzoek gelatt naar de oonaak van bet ontstaan der obolen in Egypte omdat men tiob in Engeland overtuigd houdt dal de epidemie uiet uit Indië is orergebraeht RECLAME Met kleine kotten kan men door Hop Bitler te gebruiken een jaar lang eeue geheele familie getond houden Alvorens naar bed te gaan tal een weinig HopBitler U een gernsten kalmen slaap geren Eene menigte personen worden door slapelooze naehten kranktinoig door het Hop Bilter zou tnlkt vermeden tgn KEIV ISGEV1 G Dk BUaOEMËESTER van GOUDA brengt bg dei ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur de Directe Belastingen ent Ie Rotterdam op den 2n Joli 1883 is execiK toir verklaard Het Kohier van hrt patentrecht dienst 1883 84 wyk A lol en met D Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is zynen aanslag op den bij de wet bepaalden voet ie voldoen en dat heden ingaat de lermyu van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Goada den 4 Jnli 1883 De Burgemeester voornoemd ViN BERGEN IJZENDOORN M a s ai I 11 lil MARKTBERICHTE M Oouda 6 Juli 1883 Met weinig handel bleven de graanprgten stalionair De beste tarwe ƒ 9 60 i 10 Gewone eu polder ƒ 8 76 i f 9 26 Afwykende niet getooud Rogge ƒ 6 26 ƒ 6 73 een enkel droog partgtjo daarboven Gerst ƒ 6 Ï6 a ƒ 6 Haver S 60 a ƒ 4 26 Maïa ƒ 6 80 a 6 60 Erwten Boonen en Zaden zooder handel De veemarkt met gewonen aanvoer de handel in alle soorten traag vette varkena 23 ü 26 ct varkens voor Londen 20 a S3 ct per half kilogram magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 80 a ƒ 1 30 per week vette schapen vlug lammereu traag Ie verknopen Kaaa aangevoerd 100 partgen eerste qualileit