Goudsche Courant, zondag 8 juli 1883

Zondag S ié m 2945 1883 r GOUDSGHE COURANT Nieuws en Adnertentieblad voor Gouda en Omstreken 81 a ƒ 34 t eede nualiteit ƒ 28 a ƒ 30 Noord Hollandsohe ƒ 32 a ƒ 36 Handel vlug Goeboter ƒ 1 60 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 4 Juli Cbristiaia ouders J H kiebèrt en Ii P Mesteinaker OVERLEDEN 3 Juli J Vermeer Sm 4 H M SchuUelur 7 m OSHUWD 4 Juli J N Brouwers eu M C WieUers P K Tia der Burg en M Peate L J Boot en P S Spruit L Melkert eo D Groeneweg Haastrecht GEBOREN Bastiaaii ouders L Bek eu L deu Dikken Vlist OVERLEDEN L de Boom 38 j ADVERTENTIËN L P KIBBERT Messeuakek 4 Juli 1883 Heden overleed na eene langdurige ziekte ons innig geliefd Zoontje JAN in den ouderdom Tair slechts 8 maanden P VERMEER Jz M VERMEERGouda 3 Juli 1883 tan dek Wal Heden overleed ons geliefd jongste Dochtertje MARIA 7 maanden oud G H SCHÜTTELAAR M SCHÜTTELAARGouda 4 Juli 1883 Mekndebs Eenige en Algemeene Kennisgeving A 8 VAN OMMEREN H C E TAN OMMEREN VAN DiTHAB r Dankbetuiging De ondergeteekenden betuigen hunnen oprechten dank aan hunnen Patroon den WelEd Heer W BEGEER voor het genoegen hun Zondag aangedaan door hen in de gelegenheid te stellen de Tentoonstelling en verdere bgzonzonderheden te laten bezichtigen De GEZELLEN Tegen AUGUSTUS biedt zich aaneeuR K voor de Keuken en voor het werk Adres Zeugstraat wgk G No 9 AAUBESTEDmC van TWEE AANLEGPLAAT SEN te Krimpen aan den IJsel Bestek en Voorwaarden gratis te bekomen bg den Heer A K tan deb GARDEN en bg de Boekhandelaars J van BENTÜM kn Zoon te Gouda Voor alle oogkwalen wordt met laoces aangewend het zoo gunitig bekende Dr Chantomelanus OOGENWATER Ieder oogtyder make eer het te laat is gebruik Tan dit Toortreffelgke middel en wanneer men het oplettend Tolgena voorschriften gebruikt tal men de hciliame geiolgen onderrinden Prys per flacon met gebruiksaanwijzing 60 t Verkrijgbaar bij We4 Bosman Gouda A Prins ZeTenhuizen Wcd G Wilhelmus Woerd Wed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorburg K Bos Berkel Diil l ol Qerste Bier Hiermede neem ik beleefd de Trgheid uwe aandacht te Testigen op het door mg in den handel gebrachte Dubbel Gerste Bier uit de STOOMBIERBROÜ werij De Posthoorn te Itotterdam waarran de scheikundige analyse Tan de HeeWn SCHALKWIJK PENNINK te Rotterdam op franco aanvrage bg mg te verkrijgen is Dit BIEB is door het betrekkelgk groote Extract gehalte en zijne zuivere bereiding als voedend en gezond TAFMLBIMR zeer aan te bevelen waarom ik mg bg voorkomen in Uwe geëerde protectie recommandeer Hoogachtend CEd Dw Dienaar J H ROÜDE Zeugstraat 85 Depóthouder voor Gouda en Omstreken Prga per Flesch 10 Cts per Plesch 5 Cts Kruik 13 i j Kruik 7 binnen de Stad Prgs per Kist van 24 1 of 50 2 Flesschen 2 50 voor buiten de Stad Mevrouw tan HAEFTEN Crabethstraat VRAAGT 1 Augustus Eene KEUKEN of 2de MEID Toorzien Tan goede getuigschriften Men TerToege zich in persoon s morgens TÓór 12 unr of s aTonds tusschen 6 en 8 uur Men VERLANGT tegen Augustas eene f Tan middelbaren leeftjd Tan goede getuigen Toorzien in eene Toordeeligen dienst zonder Kinderen Adres franco brieTcn onder letter ü aan den Ouden en Nieuwen Boekhandel J H DUNK Hang 31 Rotterdam Mevrouw SPRUIJT Büchner Turfmarkt VERLANGT ten spoedigste een fatsoenlgk ZIITEEBMEISJE advehte mtie in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda iBum iisiiis methode die gegrond is op de jongste Wetenschappelgke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste geTallen zonder eenige storing te brengen in de gewone Terriohtingen Ik genees zoowel de noodlottige gcTolgen Tan jeugdige buitensporigheden als Zenuwziekteu en OnTermogen Van Geheimhouding is men Terzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschrgving van de ziekte Dr BELA PARIJS 6 Place de la Nation Lid van Terscheidene Wetenschappelgke Genootschappen AAirBESTEDnT DIJKGRAAF en HEEMRADEN van Bloemendaal zullen op ZATERDAG den 14 JULI 1883 des voormiddags ten elf ure in m Romein te Gouda bg enkele inschrgving aanbesteden Het versteken van 210 M Sotaoeiing en het verleggen van 650 M bazalt glooiing aan de Kade lang de rivier de Gouwe met bijlevering van de noodige materialen Het Bestek ligt ter lezing in bovengenoemd Lokaal en de verlangd wordende inlichtingen worden gegeven door het Polder Bestuur Biljetten in te leveren Vrgdag den 13 Juli vóór des middags vgf ure bg den Dgkgraaf op de OosthaTen te Gouda Wgk B No 109 Openbare Verkoopingf te GOUDA op MAANDAG 3 JULI 1883 des voorm ten elf ure in het Hotel p Paauw ten overstaan van Notaris Mr KIST N 1 een modern gebouwd steeds rgk beklant geweest WINKELHUIS thans als affaire in Garens Band Manufacturen en met onderscheiden Kamers en Tele gemakken in den Korten Groenendaal I No 10 te Gouda nabg de Markt en met een stuk OPEN GROND als BLEEK of TUIN Te aauTaarden 15 Ang e k No 2 4 UIii E WOONMUIZEH en ERVEN aan de Bcomgaardstraat wgk RR N 21 23 en 24 te Gouda Verhuurd bg de week ieder ad 1 25 No 5 14 TIEN perceelen BOUWOBO ND in de Boomgaardstraat te Gouda naast RR No 122 aan dezgdevan de Derde Kade GETUIGSCHRIFT der gunstige werking Tan bet ANATHERIN MONDWATER van Dr i G POPP K K Hof Tandartg De ondrrgeteekeude rtrklaart door dezen aan het Anatherin Mondwater iran dr J G Popp te Weeuen het behoud te danken te hebben ran eene losse kies eu een losse tand welke door het gebruik Tan dat Mondwater de natuurlijke vastheid hebben gekregen zoodat ze tot het gewoon gebruik ten volle weder geschikt zijn geoorden Uit mondwater hem bezorgil z nde door T G Tan der Wal dépdihouder te Koudum geeft aau dezen volkomen rrgheid fan dit attest het uoodig gebruik te maken ten einde de heilzame werkiug van dit mondwater aan alle landlijders bekend worde Koudum 9 Maart 1869 Mr H J de CARFENTIEB Te verkrijgen Gouda bij L Schenk winkelier op de tloogstraat A 128 te Rotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Sohippereijn Go blauwe poroeleinwinkel te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Bijn te Schiedam bij C Malta Gz te Leideu bü E Noordijk ie Amsterdam by F van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Schoonhoven bij S Wolf en Zoon te Alphen bjj L Varossieau en Zoon Ie Utrebt bij O H N van Spanje idem Labry Porton Droogisten aUIiNA LAROCHE OP KINA WIJN met SD zonder yzer OpKekkend veriterkend koortietrdrijvend tan KRAEPEUEN HOLM Apothekers te Zeist is Terkrggbaar in flacons 1 00 en 1 90 Eenig depot voor Gouda en Omstreken bg den Heer C THIM Apoth te Gouda Snelpersdrnk van A Brinkman te Goud BINNENLAND GOUDA 7 Juli 1883 DlGoudiche Kienereeniging houdt Woensdag 11 Juli des avonds ten 8 ure eene vergadering tolhet stellen vai 6 Cnndidaien voor het lidmaatschapvan den Gemeenteraad Donderdagnamiddag ie het negenjarig zoontje van den sigarenmaker PriJB met den gliptrein die ten liaK aoht ure van Utrecht alhier aankomt aangereden eu onmiddelijk overleden Eigen onvoerzichligheid moet als oorzaak van dit ongeluk worden beschouwd daor het kpaapje toen de gebeele gliptrein niet het achterste gedeelte zoo als elders is vermeld in aantocht tru zich loa rokte uit de handen van een kameraad die hem tast hield en hem waarschuwde niet meer over Ie steken waarop bjj naar den ovjjrl t IfuMle Ie loopeu en het ongeluk voorviel Uitslag der door dykgrnaf en boogheemraden van Schielaud gehouden aaubestediug van 1 hel ver iwaren en verhoogen van Schielands Hoogen Zeedijk onder Nienwetkerk a d IJsel gegund aon H Zan n Pi ie Ammeratol voor ƒ 6080 2 het doen van eeuige herstellingen aau de molens en sluizen van den Hoogen Boezem enz gegund aan M N Hoos te Rotterdam te zamen voor ƒ + 457 3 het verrichten van eenig verfwerk aau de molens niet gegunil 4 het herstellen en onderhonilen van het zeil en touwwerk aan de molens gegund aau L Viiser Zn te Gouda voor ƒ 2099 la JmifMauiioadfüik vergadering mh M deputcmenti Haaatrechl der Maatschappij tot Nul van t Algemeen zijn tot afgevaardigden naar de algemeene vergadering te Amsterdam benoemd de heeren Dnpprr en Muller herbenoemd tot voorzitter van hel departement de heer Dnpper 161 directeur der spaarbank eu als commiisnris van de naai en breischool de heer Heijman Als leden belast met het nazien der spaarbankrekening werden gekozen de heeren A Scheer en J Brouwer de Koning De heer C Den Baars die met September als lid van den Gemeenteraad Ie Haastrecht moei aftreden wenschl bij de aanstaande Terkiezing op 17 Joli niet meer in aanmerking Ie komen De Raad der gemeente Krimpen n d IJsel heeft een adret geriohl aan H H Gedeputeerde Staten der Prov Zuid ÉoUaHd tol hel verkrijgep van eene subsidie in de koelen van aankoop en verbetering van den toegangsweg tot en de overbrugging van de zoogenaamde SUkiloot welke volgens de begrooting van kosten zullen bedragen ƒ 1880B Eene geldleening van ƒ 16000 voor eenigen tijd tol dekking der voorschreven kosten aangegaan blijkt thans onvoldoende te zijn lerwjjl de gemeente niet in slaat is meerdere gelden beschikbaar te stellen Aan de Prov Staten van Noord Holland is door de leden mr Aug Philips jhr G F van Tets mr E N Rahusen jhr mr J W H Kulgers van Rozenburg F H Pont en Jaooob Vis Pz ingediend een voorstel om de Gedeputeerde Staten te verzoeken deonderhandeling met de regeering betrekkelijk de verbetering van den waterweg Arasterdam Rotterdam volgens het in 1878 ioot de regeering goedgekeurd plan voort te zetten n zoo noodig de door de provincie vroeger toegezegde bijdragen in de kosten van aanleg en onderhoud ter vervanging van de door de provincie Zuid Holland geweigerde bijdrage te verhangen en zelfs te verdubbelen Men vernermt dat mr C J E Graaf van Bylandi de betrekking van lid der Gedeputeerde Stalen van ZnidHollann waartoe de Staten der Provincie hem jl Dinsdag benoemden heeft aangenomen Dientengevolge zal de heer Van Bylandi nederleggeo de belrekking van referendaris bij het Ministerie van Buitinl Zaken en van hoogheemraad van Delfland Blijkens een b j het Departement vah K lonién ontvangen telegram van den Oouverneur Generaal i van Nederlandscb Indie he er ern vijandelijke inval plaats gehad in Toba nmaira 8 Westkust er zijn tro epen derwaarts gczflnden St Ct In de eerste dagen van Augustus zullen te Amsterdam Ier gelegenheid vau de inlernationald tenloonslelling van gemeentewege volksfiMien worden gegeven waarvan de organisatie en leiding zullen worden opgedragen aan hel hoofdbestuur v n hel Nederlaodsch GvmnastiekVerbond De elect ische tram op de entaonstelling werktslecht en z il denkelijk voort u getrokken wordendoor Javaansche paardje be purd door Inlanders De proeven daarmede gisterel genomen voldeden uitstekend Doo den inspecteur van M geneeskundig staatstoeziclit iu de provincie Zuid Holland zijn de pokken Ie Oud Beierlond epidemisch lieerschende verklaard Sedert jaren reeds heeft iKn met groote zorg het gezichtsvermogen van scholeren zoo knapen als meisjes doen onderzoeken Bet resultaat daarvan heeft geleerd dat de inrichtinjf der scholen sohoollokalen en zoo meer hoogst onvfldoende was dat het gezichtsvermogen Tau een gf ot aantal kindereu ernstig had gfledeu Dit heift geleid tol velerlei wijzigingen en verbeteringen Nu is men in Duitschland begonnen met het onderzoeken van een ander tintvig bij de scholieren namelijk het gehoor Uit een erslag te dezeu aanzien openbaar gemaakt te Betfcn ontwaart men dat B905 scholieren zoo meisje Us knapen door geceeskuadigeo z jn onderzocht Vt refoltateB van dh ond iMk zijn veiiuncud maar inderdaad verre van verblijdend want van het opgegeven aantal scholieren waren er niet minder djiu 1392 wier gehoororgaan op de een of andere wijze ziekelijk was aangedaan Bij de gioote meerderheid der laatslbedoelden bestond geen duidelijk begrip van de qnaestie indien geen ziekelijke verschijnselen er mede gepaard gingen Hel resultaat heeft groote bevreemding verwektbij velen De Chrittelijke Sckoolbode heeft het volgend School wetontwerp in schets aangegeven als i iddel ter bezuiuigiug Afschaffing van de inspectiën Afschaffing van de disirictsscboolopzieners Afschaffing van de vergelijkende examens Afschaffing van de bepaling dat elke schoolniet meer dan 400 leerlingen mag bevatten 6 Afschaffing van de bepaling dat de klassen slechts 40 leerlingen mogen bevatten maar dit getal op 60 te brengen Herstel van den aloudcn vierden rang a adien van adjunct onderwijzer Verdeeling der kweekscholen iBSSolion de Gereformeerdeti Roomschen en neutralen Verdeeling der scholen in gemeenten bovende 1200 zielen iu scholen voor Gereformeerden Roomschen en ueulraliaten Bekostiging van het uitgebreid lager onderwijs door belanghebbenden Vervanging van deze soort van scholen door gesubsidieerde bijzondere scholen voor Gereformeerd Roomsch en neutraal onderwijs Herstel der vroegere provinciale coramisaien van onderwijs Het toezicht op de scholen op te dragen aan de arrondissements schoolopzieners leden dier commission en plaatselijke oommissiëa Instellingen vsn akte examens door gemengde comiiissien afgenomen De regeling van het onderwijs in gemeinten beneden de 1200 zielen nader vast te stellenbij de wet De Minister van financiën heeft te kennen gegeven dat een irief kaart niets anders inhoudende dan een bericht met de onderteekening bekrachtigd luidende Ik heb uw posiwissel ontvangen niet aau het zegeUeeU van vijf cent onderworpen is vermits zulk een briefkaart geen quilantie is en ze ook niet de erkenning inhoudt van het geheel of gedeiltelijk te niet gaan eener geldschuld Ook al geeft men toe dat de exceptie in ditgeval juist kan zijn blijft het toch te betreuren dat de Regeering nog af en toe wordt lastig gevallen met dergelijke vragen Ons dunkt dat desteller van een brief of briefkaart altijd zelf wel zal weten of zijn missive de beleekenis van een schuldkwijting beeft of niet eo zijn eigen geweten zalhem dos kunnen zeggen of hg hel recbi heeft zich aan het bij de wet bedoelde zegel te onttrekken V V d D De Ned Juristenvereeniging zal op 30 en 31 Aug en 1 SepJ vergaderen te Utrecht Op 30 Aug worden behandeld de bepalingen welke in de Grondwet onmisbaar zijc omtrent de Justitie op 31 Aug de vraag of een afzonderlijke reijeiing van het Handelsrecht noodig is en op 1 Sept de Leerplickl Het bestuur heeft de volgende vraagpunten gesteld omtrent die drie onderwerpen A Justitie lO Moet de Grondwet voorschrijven dat de leden van den Hoogen Raad benoemd worden uit een door de Tweede Kamer op te maken nominatie 2o Moet de Grondwet iets voorschrijven omtrent den aard der rechtsmacht van den Kingen Raad in burgerlijke zaken 3o Moet de Grondwet voor bepaalde personen en zaken een forum privilegiatum aanwijzen a iu strafzaken M n burgerlijke zaken 4o Moet de Grondwet bovendien iels voorschrijven omtrent de organisatie der rechterlijke macht 5o Moet de Grondwet elke bepaling vermijden dte den wetgever de invoering der jury onmogelijk maakt 6o Moet de Grondwet iets beslissen omtrent de rechtspraak over het krygsvolk en de schutterijen 7a Moet de bepaling van art 152 Grondwet behouden blijven B Handelsrecht Moeten aan sommige rechtshandelingen op grond dat zij yn daden van koophandel a uit haren aard of i omdat zij verricht worden door kooplieden van het algemeen recht afwijkende rechtsgevolgen van materieelen of formeelen aard warden verbondenl C I erplicht lo Is de Slaat iu het algemeen bevoegd de verplichting van ouders en voogden om hun kinderen en pupillen onderwijs in de loor allen noodzakelyke kundigheden Ie verschaffen door strafbepalingen te sauclioneeren P 2a Moet de Nederlandsche Staal van die bevoegdheid gebruik makeu In deze week werd te Londen in een merkwaardig proces vonnis geveld Hel betrof de al of niet geldigheid van een trslament van wijlen F F A van der Vijver een gebaren Bollerdammer die eejs zeer bewogen leven had waardoor hij den naam van avonturier zeker verdiend heeft Hg is meermalen getrouwd en evenveel malen gefailleerd en schijnt in de laatste jaren van zijn leven een zeer luoratieven handel te hebben gedreven in briereu van adeldom doctorale titels en vreemde ridderorden Zelf had hij zich doeu benoemen tot graaf en de vrouw net wie hij samenlrefde tot gravin voorla had hij van eene instelling in Amerika den titel van doctor in do rechten gekocht en van den Bey van Tunis de Orde van Nichan Ifthahar Hg liet een vermogen na van 8000 a 10 000 pd st dat hij by testament vermaakte aan zekere miss Orovestock mei wie hg in de laatste jaren rijns levens samenwoonde met uitsluiting z ner weduwe en kinderen Van daar het proces Volgens de Eugelsche wet kan men bij testament over zgn eigendom beschikken zooals men wil volgens de Nederlandsche wel kan men dit slechts met een gedeelte van zijn eigendom doen Er werd derhalve eene poging gedaan om den rechter te doen verklaren dat de man geen recht had om over zijn geheele vmmogen te beschikken aangezien het gedeeltelijk aan zijne weduwe en kin