Goudsche Courant, woensdag 11 juli 1883

Ingevolge machtiging blJ Koninklijk besluit van den April 1883 N 10 baar Pe 7 o n worden slecht afgegeven te gen ccAtante betaling Cheques of Wissels aan de order van den Heer WIDEMANN KasZ VERLOTING 850 000 en talrijke andere JPrifmen ter gelegenheid van de 6 Groote Prijzen Internationale SERIEPBUZESf Koloniale Tentoon van een waarde van stelling mmtï 1883 CS Prijs der LOTEN CBN Ta overal 50 1883 Woensdag 11 Jnll J 3946 GOUDSCHE COURANT D ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Mernationale Koloniale ïïitvoerliandelTentoonstelling Stad Amsterdam 1883 Een der beroemdste Fabriekanten van Parjjs de Heer A WOLTER bekroond metveelvuldige medailles heeft op zjjn fabriek drie PIANINO S voor de Tentoonstelling latenvervaardigen syatéme Pleijel die echter veel te laat zfln klaar gekomen en dos te laatzüngearriveerd om geplaatst te worden De agent van het huis A WOLTER is aangezochtgeworden deze Pianmo s nu te verkoopen een daarvan is reeds verkocht te Amsterdam deandere denkt men te Utrecht te plaatsen en de derde w biedt men na te KOOP te Gouda het is een Jjl jp J 3örjr3ör i instrument inen uitwendig prachtvol extra jfr V M I jM mLÏ rflk de toon gelijk staande met een vleugel TlD OÖO T Bi TO roöi g nooit zag men dusdanig instrument wat degelijkheid en kolossale sterke bouw betreft in Nederland en ofschoon een instrument van groote waarde zal dezelve nu verkocht worden tegen uiterst geringen prijs met certificaat d origine schriftelijke guarantie van 6 jaren en kist er bij Het pracht exemplaar zal 2 dagen te bezichtigen zijn Hotel DE ZALM Groote Markt Gouda I S REISER Korte Tiendeweg GROOTE OPRUIMIIVG VAN DE NOG VOORHANDEN z mw méMfmM mm m i mMM en verdere MANVF ACTVBIjN tot Buitengewone Goédkoope Prijxen Zooeven ontvangen Beste Dames Olacé Handschoenen met 2 Knoopen voor 60 Cents het Paar ifEEDnniïpiïmr GOEDIJirSTOFFElSr en BEHANGEESAETIEELEU B de JONG Behanger Gouwe C No 200 M PEETERS JzN Gowrfö o s Zuivere PRAirSCHE WIJITEIT In origineele Kisten verpakt UT r i van af 27 per 48 FLESSCHEK en hooger y V w u uu A4L V b I an UI 18 15 60 12 Flesschen Echte PORT inh circa 1 Liter de piesch 12 ï Iesschen Echte SHERRIJ inh circa 1 Liter de Flesch OS Proefflesschon PORT 1 60 SHERRIJ 1 40 CHAMPAGNE 1 25 1 50 per Flesch en hooger i= EE IG DEPOT van Wellens BOONERAMP ELIXTER Alles wordt franco huis door geheel Nederland geleverd PRIJ8COURANXX1N GRATIS en FRANCO EIEmOüWEBIJ DE HAM SLEUTELS De ondergeteekenden berichten dat hunne van ouds gere nommeerde PRINCESSE BIEREN Haantjesr Bier volgens Brouwei ijprijzen steeds te verkrijg en zijn in hun Depot bii den Heer A NORTIER Gouwe C No 34 35 P S RENDORP Snelpersdrnk van A Beinkkan te Gouda HOSÉ du PARADIS saamgesteld uit de FIJNSTE enGEüRIGSTE BLOEMEN DER WERELD bjj Louis P WELTER Parfnlneur Westhaven 193 In een klein gezin wordt tegen 1 Augnstni Eene Dienstbode gevraagd Adres onder No 852 aan het Bureau dezer Courant Men VERLANGT tegen Au ustus eene van middelbaren leeft d van goede geiaigeo voorzien in eene voordeeligen dienst zonder Kinderen Adres franco brieven onder letter U aan den Ouden en Nieuwen Boekhandel J H DUNK Hang 31 RotUrdam Verschenen bjj J van BENTÜM ZOON en bg alle Boekhandelaren voorhanden Zooveel liedjes als er klinken Gedicht van Fh de CORÏ lied voor eene zangstem met klavier begeleiding Op muïiek gezet door S van MILLIGEN Prijs 0 50 ZUID HOLLANDSCHE Beierscli Bierbroiiwerïj DEN HAAG L EIRCHMAN maakt het geachte publiek bekend dat door m in den handel is gebracht m Dubbel Gerste Bier dit BIER is door z ne zuiver extract gehalte zeer aan te bevelen voor TAFELBIER Agent voor Gouda en Omstreken F VAN UTRECHT BLAUWSTRAAT 60ÜDA RELA GRMK T ALLENDE ZIEKTE Verlamming en Zenuwziekte wordt radicaal genezen door mjjne methode Het honorarium is eerst verschuldig d na de g enezing Behandeling per orief Prof Dr ALBERT 6 Place du Tróne 6 Parus BINN ENLAND GOUDA 10 Juli 1883 Ibd het ten overstaan van Curatoreo g ehouden adminieexamen roor hel progymnasiuin i deelgeDomeo door 8 candidate waarvan 7 tot de leiaen ia de Ie klasie lijn toegelaten ui A van Aelat B J IJsiel de Schepper G It J IJstel de Schepper G de Vletter J A Vriesman L i Vriesman en i Werniak De heer D Buyter is heden gf en t riulif jaar Secretaris van de hier gevestigde Spaarbank van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen Met hoeveel toewydiog hij gedurende dien tijd ten nutte dier zaak ia werkzaam geweest ia alom bekend zijne accuratesse en ijver verdienden steeds alle waardeering en dat de loo heilzame en nuttige inrichting aan zyne goede zorgen veel zeer veel te danken heeft moet op dezen dag met erkenleiykheld warden geconstateerd HH Commissarissen gaven den heer Rnyter b j deze gelegenheid een stoffelijk blijk hunner waardeering en het is voorzeker aller wensch dat hij nog langen tyd ten nutte der Spaarbank zal werkzaam bigveu De kiesvereeniging vGemeentebelang hield Zaterdagavond eene vergadering tot het stellen vau 6 Cacdidaten voor het Lidmaatschap van den Gemeenteraad onder praesidiura van den heer O J Steens Zijuen die nadat de tiotnien der vorige vergadering waren voorgelezen en onveranderd goedgekeurd in herinoeriug bracht dat aan de beurt van aftredicg waren de raadsleden VV J Fortuijn Droogleever W Brandt van Siraaten O A Oudijk en Tllr M C V J de Sotte ven ivelke laaistgeDoemde had kennis gegeven niet meer in aanmerking te willen komen terwijl nog in eene vacature moest worden voorzien ten gevolge van de ontslagname van mr H J Kranenburg Daarop werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld Candidalen voor te stellen De heer F Grendel stelde voor de hh W J Fortuijn Droogleever en G A Oudyk de heer H Q Hoef hamer de hh VV Brandt van Straaten en C Messemaker de heer A L van Uven den heer Q J Steens Zijnru de heer G J Steens Zijnen den heer H G Hoefhnmer De heer Steens Zijnen verklaarde in geen geval eene Candidatuur te kunnen accepleeren waarop dr A Romeijn nog als Candidaat voorstelde dr H IJssel de Schepper Ook laatstgenoemde verklaarde ofschoon zeer vereerd door bet noemen van zijn naam onmogelijk eene Candidatuur te kunnen asnnemen waarop werd overgegaan tot de aanbeveling der genoemde Candidalen De heer Grendel meende dat de hh Fortugn Droogleever en Ondijk alleszins eene herkieiing waard waren de eerste wegens zijn jarenlange toewijding aan het algemeen belang de laatste wegens zijn erkende onafhankelijkheid terwijl hij door zijne bouwkundige kennis in de gelegenheid was het Dai elijksch Bestuur nuttige Inlichtingen Ie versohaffen De heer Hoefhamer beval den heer van Straaten opnieuw als raadslid aan daar hij steeds geloond had zich op de hoogte te willen stellen van de qaaeitifs die aan de orde waren Voorts ochite spr de verkiezing van den heer Meslemaker weusohelijk Wij allen aldus zeide spr kennen den heer Messeranker wij alten weten hoe hij zich als raadslid indertijd gedragen heeft en wsardeeren hem als een rechtschapen eerlijk flink man die ten volle een plaats in den raad verdient De heer Steens Zijoen zeide daarop het minder gepast Ie achten zijn Candidaat den beer Hoefbainer breedvoerig te verdedigen daar deze op de vergadering tegenwoordig was maar dit wilde hij zeggen dat de heer Hoefhamer gedurende de 26 jaar dat spr hem kende steeds getoond hnd Mn man te zijn die open en rond voor zgu gevoelen uitkwam en wiens Candidatuur al oud Qouwenaar eker veel kans van slagen zou hebben De heer A Kok ondersteunde de Candidntnur van den heer Hoefhamer ten sterkste spr twyfelde met of deze zou bij velen sympathie audervindeo en gekozen ordende als lid van deo raad zou bij zeker als zoodanig een goed figwir maken Daarop werd tot stemming overgegaan waarbij de hh W J Fortuijn Droogleever G A Oudijk W Brandt van Straaten en C Messemaker ieder 11 stemmen en de heer H G Hoefhamer 10 st op zich vereenigde zoodat genoemde heeren tot de Candidalen der Kiesvereenigiug tijp grproclameerd Het groot Oosi Indisch ambtenaars exameu iso a met gonstig gevolg aljplegd door den heerK N Binnendijk Onze stadgenoote mrjuffr Iiliane de Leenw die ten vorigen jare examen deed lis Israel hulponderwgzeres is Zondag il door de Algemeene Commissie van Examinatoren te AmsMrdfm met goed gevolg gecxamineeril en toegelateu ls Israel Oodsdieuslhoofdondcrwgzeres Mejuffr de Leeuw die har studiën deed onder leiding van den heer L M Bood leeraar bij de Israel gemeente alhier heeft de onderdom van 17 jaren nog niet ten volle bereikt In de heden gehouden vergadering der Provinciale Slaten van Zuid Hollaaa zijn de aftredende leden der Eerste Kamer de hh J van Volleuhoven Jhr F G E Merkes van Gendt en H Muller Sz als zoodanig herkozen De tentoonstelling te Amlterdam werd Zondag door 20 000 betalende persooen bezocht welk getal met de vrijkaarten en met ben die door de steeds openstaande deur achter diu restaurant Bon Marehé zonder betalen binnenkwamen zonder overdrijving op 30 000 mag gesteld ai JW De kweekelingen van hetblinden instituutte Amsterdam zijn voor vgf weken naar hunne ouders eu betrekkingen vertrokken zoodat de inrichting tot 15 Aug gesloten is De vertchillende spoorweg en stoombootmaalschappijen hebben den beboefligen onder hen op de meest welwillende wgze vrg vervoer toegestaan met hunne onmisbare geleiders en voor hunne bagage een weldaad welke niet alteen door de ouders en verzorgers der blinden maar ook door het bestnur op den hoogsleu prijs wordt gesteld In den afgeloopen cursus werd 41 maal des Woensdags gelegenheid gegeven om het onderwijs bij te wonen en daarvan werd door 1560 personen gebruik gemaakt waarvan 40 zich als leden lieten inschrijven Het geial kweekelingen bedroeg 63 waarvan 34 jongens en 29 meisjes Twee jongens Fredcrik De Boer van Medemblik en Frederik Jan Dunnewind van Haerst Zwollerkerspet werden na volbrachte studie eervol ontslagen De eerste is tol een bekwaam organist en pianostemmer de laatste tot degelijk mandenmaker stoelenmatter en riet lechter gevormd en wanneer de maalaohappij zich hunner aantrekt kannen zij hun brood ruimschoots verdienen Ziekten en zelfs ernstige ongesteldheden kwamen volstrekt niet voor noch onder de kweekelingen noch onder het onderwijzend personeel Naarmate men meer met den degelijken arbeid der blinden bekend ordt begint ook t werk voor hen ruimer te komen Er werden dit jaar vijfmaal meer stoelen gevlochten en oneindig meer mandenwerk afgeleverd dan voor 10 jaar het geval was De voorwerpen door t instituut naar de tentoonstelling gezonden trekken er zeer de aandacht en vele aanzienlijke vreemdelingen bezochten de inrichting met veel voldoening gedurende den nu afgeloopen cursus De Hnagsche kout van de Prot GroH Ct verhaalt dat bij t bouwen van het prachtige kasteel van den heer Van der Oudcrmeule Ie VVasseuaer de eigenaar aan het werkvolk dat een zeer hoog daggeld verdiende voorstelde iedere week eeu gulden te laten staan welk geld hg op de voordeeligsle wgze voor hen beleggen zou om het hun na verloop van drie jaar uit te keeren Ondanks dit aanlokkend voorstel waren er slechts twee zegge twee die er genoegen mede namen Dezer dagen nu waren de drie jaar verstreken en kreeg het tweetal kapitaal met interest op interest terug en bovendien ieder een bankje van 200 toe Of de andere werklui spijt zullen gehad hebben van hunne weigering om door gemakkelijke besparing een aardig sommetje bijeen ie krijgen Heeft de directeur van een zwemsohool het rechtop drukke dagen ovef de kamerljea van hen diezich in t water bevindleu zonder vragen te beschik keu en andere den zWemmer onbekende personen zich daarin te laten onikleeden Natuurlijk niet lal men zeggen eu zeggen ook wij Die kamer waarin iemands kleêreu met mogelijke waarden de handdoek waarmede hg zich straks de huid zal afdrogeu enz enz zgn geborgen is als hel ware een gehuurd tijdelijk eigendom eu in vele inrichtingen kan de bader zgn hokje dan ook afsluiten Die opvatting tronweus strookt volkomen met het intiem karakter eecer zwemschool De directeur van de zwemschool Rijmigt te Leiden evenwel denkt er anders over en heeft zelfs aan een geabonneerde het lidmaatschap durven opzeggen omdat deze toen de moderne deelingsmethode door den directeur ook op zgn tgdelijk verbigf werd toegepast daartegen ten sterkste in verzet kwam iN e d D Prof P Harting schrijft in het AUnim der Natuur het volgende over den kindermoord van een zwaan in het Vondelpark Ie Amsterdam In het begin van Juni was een groot aantal wandelaars in het Vondelpark getuige van een treurspel van zeer bijzouderen aard Het mannetje van een zwanenpaar dat aldaar verblijf hoadt greep een der jongen bij den nek sleepte het tegen wil en dank naar den vijver en hield den kop van het arme dier onder water met d biykbue bedoeling om een moord te plegen Zelfs nam hij Jen poot te baat om het tegensparlelen vau het jong te overwinnen De tuinman schoot met een haak gewapend toe om den ontaarden vader te verdrgven maar te vergeefs De moeder slond met de overige jongen den moord bedaard aan te zien zonder eene enkele poging aan Ie wenden om haar kind te redden Nu is het van algemeene bekendheid dat in de dierenwereld zeer dikwgls gevallen voorkomen van moord door den vader op zijn kroost gepleegd Van deu zwaan had ik echter betere gedachten Van de huwelijkstrouw der zwanen worden dikwijls treffende voorbeelden verteld Van de zorg der ouders voor de jongen heb ik in hetzelfde park mede proeven opgemerkt en nog heden zag ik waarschgclijk in deselfde familie de moeder zwemmen met een paar jongen onder hare gekortwiekte vleugelen Misschien hadden de ouden aan het jong eenig gebrek opgemerkt dat den vader op zoo Sparlaansche wijze deed handelen Opmerkelijk vind ik bovendien het overleg waarmede het doodvonnis voltrokken werd In elk geval strookt het gebeurde slecht met het diohterlgke karakter dat men deu zwaan gewoonlijk toekent Bij gelegenheid der prgsuitdeeling ann de geneeskundige school te Landen heeft men eenige bijzonderheden vernomen omtrent de nieuwe inrichting voor vrouwelijke artsen zgn daar 40 dames die de lessen volgen en ien behoeve van haar onderhoud en hare studiën is door schenkingen eu inschrijvingen bijeengebracht eene som die ongeveer 3000 pond sterling jaartijksche rente vertegenwoordigt De ervaringen der laatste jaren hibben bewezen dal vrouwen volkon en geschikt zg n voor de uitoefening van hel beroep van arts en dat men bij voorkeur de hulp van vrouwelijke artben inroept voorbet behandelen van kinderen en van zieken barer eigen kunne Huiacroui Als lid der jury voor de derde afdeeling der luteruntionale Tentoonstelling ouderafdeeling schilderijen is ook uitgeuoodigd mejuffrouw Therèse Schwartze Deze welverdiende onderscheiding eert niet alleen haar maar eveneens den Minister van binnenlandsche zaken liet ia een bewg s dal hg volkomen beseft wat in eene ontwikkelde maatschappij aan buiten y