Goudsche Courant, woensdag 11 juli 1883

gewoon begaafde vrouveu toekomt Jammer maar dat dit goed inlicht niet heeft Toor geseten toen mevrouw BosboomTouisaiut haar feest ierde Hilad Onie kruiwagens dagteekenen uit de oudste t jdeu Reeds de Romeinen hadden verscheidene soorten van op twee wielen staande lodeo karren die zy itrot noemden Uit iirota h bben de ¥ natoben inuette gemaakt welk woord reeds ia de dertiende eeuw voorkomt by een scbryver uit de 11de eeuw vindt men het woord iirotum Fransche toowel als Oaitsche sohryvera noemen nes in onzen tgd Blaise Pascal die vau 1623 1662 leefde als den uitvinder van den broueüi anderen weder willen weten dat die nitvioding afkomstig is van zekeren Dupin in hel jaar 1669 Maar geen van al die achryvers verklaart daarbij o er van de oorsprookelyke karren op twee wielen gesproken wordt of van den legenwoordigen kruiwagen met ééa wiel De oudste afbeelding daarvan vindt meii in de wereldbeschrgving van Sebastian Munster De kruiwagen wordt door een knaap voortgeduwd en is beladen eooals er bg beschreven wordt met zilvererts dat naar de smelterg van Mariakirch in den Elsas gebracht wordt Sebastian Munster die van 1489 tot 1652 leefde had in 1646 Mariakirch bezocht en de destijds vermaarde zllvermgnen aldaar waar meer dan duizend arbeiders werkten bezichtigd Ue uitvoerige beschrijving daarvan en de bggevoegde houtsneden had 8 bastian Munster te danken aan de welwillendheid van den schout Johannes Hubinsook die hem tol gids had gediend De afgebeelde kruiwagen was dus in alle gerallea ouder en langer dan 100 jaar vroeger bekend dan die van Pascal en Dupin Bene andere afbeelding stelt een kleine schuifbaan voor waarop een lage wagen op vier wieltjes of rollen loopt De met allerlei materiaal beladen rolwagen wordt door een arbeider voortgescfaoven In Amerika is het sedert eenigen tgd gebruik dat een Igk niet begraven wordt dan nadat er eeue bijna ongelooflijke moeite en werk aan is besteed van het oogenblik af dal de adem is uitgeblazen totdat de kist met nio wordt bedekt Indien volgens de oude oveil vering de geest van den overledene zijn verlaten lichaam gedurende den tgd tusschen kat sterven en de begrafenis omzweeft is die van een gestorven Amerikaan te beklagen In plaats van lch rustig in eene donkere kamer waar de diepste stilte hterscht op te houden moet hg van de zoldering of uit een hoek het werk van de lijkbezorg ers aanschouwen die meer en meer kunste aars in hun vak geworden zich het recht op het Igk aanmatigen totdat door hun werk en dat van hunne helpers en helpsters naaisters modisten bloemisten dentisten en audereji wier beroep het is de kunst te laten bgspringeu waar schoonheid te kon schiet lie akeligheid van den dood weggenomen is en een met juweelen versierd geblanket en elegant gekleed lijk vertoond kan worden in eene gepolgtt eikenhouten cf marmeren kist mei zilver gemonteerd en waarvan de kostbare voering overeenkomt met het prachtig toilet van den doode g t Is de gewoonte zegt Miss Oordon Cummins in het laatste nummer van de Contemporary Reviae de doodea naar hunne laatste rustplaats te brengen in eene fijne kleediug van eene snede naar de laatste mode den knevel met was opgestreken en bloemen in het knoopsgat Hei toilet van de dames doet voor dat van de heeren niet onder Miss R schrgft een New Yorsoh verslaggever lag voor de begrafenis gereed gemaakt In een kleed on wit moiré zijde sierlijk gegorBeerd met wit satijn en fijne kant De rok was met gairlanifes van smtlax en lelietjes der dalen versierd De kist w a met licht blauw zijden fluweel gekleed met boeken en dofien van wit satijn De voering was met wil satijn met zware zgden en zilveren franje De baud vatsels waren lange staven mei naaizgde omwonden Het deksel was van binnen met geplooid wit satgn bekleed Miss R zag er meer uit alsof lij sliep dan alsof zij dood was De kamer was vol bloemen als bewgzen vsn sympathie harer vele vrienden en vriendinnen gezonden Al de bloemenstand iards waren met wit behangen hetgeen een algemeen aanzien van reinheid gaf De lijkbetorgers zgn dag en nacht dadelijk bgde h nd om hunne kunst uit te oefenen want desigl eerste klasse wordt soms met tien duizend dollan betaald De bleekheid des doods verdwgnt onder hunne bekwame banden blauwe lippen worden rood verwrongen gelaalstrekkei worden verborgen e i een stel valsche tanden neemt hel ouweKjke vuii het geziclit eener doode vrouw weg Maar in mode zoowelals in alles wanneer het tot uitersten overslaat kont reactie en het is geruststellend te vernemen uat de toongevers van de New Yorksohe groole wereld nuweer voor gruole eenvoudigheid zijn en zich tengunste van zuiver witte lijkkleedeu en onversierdekisten hebben verkla ird Moge het zoo bigven In haar CoHvaletceHt Cookery zegt Miss C Rjan het volgende Alles moet uiterst zindelijk toowel als onberispelgk net zijn Dek een blad altgd met een witten doek om t even van welke goedkoope stof die is Het gezicht van een zwart blad misschien een dat betere dagen gekend heefi is niet geschikt om den eetlust vau eene zieke op te wekken en mag er wel bggevoegd warden van een gezonde evenmin Vul een groot blad nooit mei een gedeklen schotel een paar borden en een groot iranoheermes en vork Alles wat aan zwaarte doet denken vermoeit den patiënt Er zijn ziekenverpleegsters die niet alleen zulk een blad zouden binnen brengen maar bet zelfs op het bed zouden zetten Eu zij laat er nog eenige wenken op volgen die bij een zieke maar al te dikwgls niet in acht genomen worden Roode wijn in een kroes misschien wel in een tinnen water met een groeten lepel toegediend bouillon op een schoteltje versche gielk in een grove kom Liebig s extract in een bierglas dit alles schgnt ouder zulke cnhebbelgke vormen zijne eigenschappen te verliezen t Is hinderlgk voor gezonde menscheu en hoeveel te meer moet hel dit dan niet zgn voor een door ziekte prikkelbaar zenuwgestel dat den patiënt zoo gevoelig maakt voor de minste onaangename aandoenins De Duitsche Reicht und Staatt Aitieiger geeft een overzicht van de maatregelen tot uu toe door de verschillende Europeesche Regeeringen genomen legen de verspreiding der cholera Daaruit blijkt dat in Italië Griekenland Turkge Oostenrijk op Malta in Spanje Frankrijk en Nederland scherpe voorschriften omtrent quarantaine zgn gesteld Aan dit Igetje kan nog woideu toegevoegd Rusland hetwelk blgkens een telegram uit Sint Petersburg een quarantaine vau 7 dagen heeft ingesteld voor alUe schepen uit de Middellandsche of de Zwarte Zee in de zuidelijke havens komende terwijl het afgeven van paspoorten ann Mohammedaanbche onderdanen voor pelgrimstochten naar Mekka is verboden Aan stoombooten naar OosteIgk Siberia bestemd is verboden havens aan te doen waar de ziekte heerscht terwgl mailbooten die eene geregelde communicatie onderhouden tusschen de Zwarte Zee Konstanfinopel en Egypte verplicht zijn scheepsdoctoren aan boord te hebbeu zoolang de ziekte niet geweken is Dezer dagen heeft de luit der genie R Scheifer in tegenwoordigheid van den majoor W Beijeriuok eu den kapt W A Stakinan in het zwembassin der Utrechlsche zwem ea badinrichting een proef geoonomen met een mthH urbootje gemaakt naar een ontwerp van Stanley dat zou moeten dienen voor het korps der genie om bij inundatie berichten te kunnen overbrengen Het bootje is zoo gemaakt dat men het te zamen kan vouwen en het aldus zeer gemakkelgk te vervoeren is hl t is vervaardigd van geel geverfd zeildoek slechts aan een paar latten in de lengte en breedte verbonden om goed in figuur te bigven De lengte der boot is pi m 2 meter en de breedte nog geen meter lu hel midden statt een houten koker die voor zitbank voor den roeier dient en tevens maakt dat bet bootje niet spoedig zal kannen zinken daarom zijn ook aan beide zgden van het bootje luchtbuizen aangebracht die maken dathet bgna onmogelijk om kan slaan Twee eu zoo noodig ook drie personen kunnen er gemakkelgk in plaats nemen Een beambte sinds eenige jaren werkzaam bg de Hall IJz Spoorwegmaatschappij in den laatsten tijd als chef de bureau aan bet station Nieuwe Vaart te Amsterdam legen eeu salaris van ƒ ilO per miiand vroeg den 2 Juli verlof hetgeen hem wenl toegestaan Toen hij echter niet terug kwam kregen zijne chefs achterdocht de kas werd nagezieu en men kwam tot de treurige ontdekking dat 7000 verdwenen waren De politie werd met de zaak in kennis gesteld de beambte spoedig opgespoord en achter slot gebracht De A g Ned Vroawen vereeniging Tesselschaile wier tgdschrift thans den derden jaargang is ingetreden heeft in het eerste nommer van den nieuwen jaargang eeu In het kimtwerk onderscheidt men 2 hoofdsoorten f aaldKeriiant die met de naald bewerkt en als de oudste beschouwd wordt eu iloi kant of speldenkerk waarvan de vervaardiging wordt toegesohieveD san Barbara Uttman uit Saksen die in de 16e eeuw leefde Het zoude ons te ver voeren wilden we ook niasr slechts een kort resumé geven van dit hoogst belangrgke artikel dat blgkens de woorden wordt vervolgd aan het einde der eerste aflevering voorkomende in een volgend nommer verder zal worden behandeld wjj hebben er dan ook slechts de aandacht op willen vestigen inzonderheid vau hen die daarvan iets neer wenschten te weten dan hetgeen de dagelgkscbe omgeving leert Bij het opstel zijn keurig bewerkte photo lithografische afbeeldingen vau verschillende kantsoorten gevoegd terwgl men voorts in eene noot wordt attent gemaakt dot op de Amsterdamscbe tentoonstelling vier Belgische kantwerksters aan het werk zijn waarvan de eene breede Valeucienne roaakv met de ontelbare klossen de tweede Brusselsche Poiat i l aiguille als had zg een borduurwerkje in de hand de derde Point de Duchesse op een bgiia vlak kussea dat zg ronddraait naarmate de bloem vordert terwgl de vierde zwarte klos kant maakt lu alle vakken zei t het O P N heeft mea specialiteiten zoo ook in het krijgen van zenuwtoevallen In den omtrek van de De Ruyterkade te Amsterdam kan men een man aautrelFen die wanneer er geen politie in aantocht ia soms een paar malen in eeu uur een zeouWtoeval heeft Het schuim staat den man op de lippen maar het is schuim vaa een stukje zeep dat de bedrieger ia de mond beeft en door beweging met de tong begint te schuimen zoodoende speouleerende op bet medelijden der menschen Buitenlandsch Overzicht De Fransche Kamer van Afgevaardigden heeft bij de voortgezette behandeling van het ontwerp van gemeentewet op art 70 een amendement van mgr Freppel verworpen dat ten doel had afschslBng van de bepaling volgens welke de gemeenteraad advies moet uitbrengen over de begrooling der kerkbesturen en van andere administratien van kerkgeuootschappeu wier leeraren door den Staal beioldigd worden In den ministerraad was aan de orde het te ver wachten voorstel der linkerigde tot het uitvaardigen van een amnestie ter gelegenheid van het natioaala feest op 14 Juli Het Kabinet besloot gisteren zoodra bedoeld voorstel zul zijn ingekomen de onmiddellijke behandeling er van te vragen ten einde de beslissing niet uitgesteld worde en om de gisting tegen te gaan welke meu door middel van dit voorstel tracht te verwekken Evenals in Mei jl bg de eerste aanvrage van amnestie zal de regeering ook nu handeleii en namens haar zal de heer WaldeckRousaeau het woord voeren De regeering zal nog vóór de parlementsvsoaulie eeu buitengewoon krediet van driehonderd millioen aanvragen te verschaffen door een 3 pCt aflosbare leening welke uitgegeven zal warden op het eindt van dit jaar of iu het begin vau bet volgende Ia de rentebetaling wordt voorzien door het nog vai het laatste dienstjaar beschikbaar saldo oversohoi ten bedrage vau dertien millioen Dezer dagen is te James Hall Londen de jaarIgksche meeting gehouden ter gunste van het stemrecht der vrouwen De vergadering werd door een groote menigte bggewoond en de dames vormden gelgk te denkeu is de meerderheid Mevrouw Fawoett de echtgenoot van den post meestergeneraal was de voornaamste spreekster Zg stelde als motie voor dat bet parlementair kiesrecht behoort uitgestrekt Ie worden tot vrouwen die daartoe dezelfde qualifioatie bezitten als de mannen Deze motie werd met groote meerderheid aangenomen maar daarentegen verworpen een voorstel van eeoe andere spreekster zekere mits Graighen strekkende om Ie verklaren dat alle vrouwen hetzij gehuwd of ongehuwd kiesgereobligd moeten zijn Intusschen heeft het Lagerhuis Zaterdag met 130 tegen 114 stemmen het voorstel verworpen om de kiesbevoegdheid voor het Parlement uit te strekken tot vrouwen die reeds tol het verkiezen van gemeenteraadsleden gertcbtigd zgn De heeren de Lesteps gn te Londtn om met de Ëngelsche Regeering van gedachten te wisselen over een tweede Suez kanaal men maakt daaruit op dat Gladstone niet voornemens is het plan der Eogelsohe reeders om eeu eiien Engelsch kanaal te hebben vo rloopig Ie undersleuiieii Dit Isit zich trouwens hooren want de Regeering is voor de helft eigenaar van het bestaanile kanaal Het Fransche Ministerie hetft besloten van de behandeling der spoorwegovereeokomsten een quaestie laii vertrouwen te maken zoodnl de heeren afgevaardigden het vooruitzicht hebben dat de zlttinK niet vóór bet groote feest wordt gesloten De dircussie in de Belgische Kamer over hel voorstel der 6 tot herziening der grondwet is af geloope de rechterzijde wilde geen gemeene zaakmsken met de radicalen en de verwerping van hetin overweging nemen van het voorstel gtschieddedus met groote meerderheid 116 tegen 11 De groote demonstratie heeft dus niet veel uitgewerkt Gelukkig ia het gevaarlgk apel der radicalen onschadelijk gebleven De berichten uit Egypte luiden bg voortduring oagunstig nitt slechts wegens de cholera maar ook omdut de oogst zich niet voordeelig laat aanzien e de veeziekte uitbreiding krggt De berichten over den graaf vau Chambord luiden gunstiger toch wordt de toestond nog aiet vertrouwd en zijn de geneeskundigen van oordeel dot alleen Igdelgke genezing mogelgk is De ontvongst van den graaf van Pargs is zeer hortelgk geweest de graaf van Chambord richtte zich lo zgn bed op toen de graaf van Parijs seinde aan de generaal der Franciscaner orde te Rome Mgn echtgenoot is ziek wij verzoeken n om de gebeden van de geheele orde welke ons zoo dierbaar is De laatste berichten over de cholera luiden niet ODgnnstiger inzoover dat de riekte zich uiet uitbreidt Volgens Ie Weeuen ontvaugen berichten houden de Europeesche geneeakundigeu te Alrxandrié de epidemie niet voor cholera Asiatica maor voor een kwaadoardig soorl van typheuze koorts welke ontstaan ia uit de vuilheid van Damiette in verband met de zeldzame hitte de warmte in den laatsten Ind was zoo groot dat de soldaten bg het oordon gebruikt om hel kwartier moctien worden afgelost om zonnesteek te voorkomen Wordt deze opvatting bevestigd dan il de beschuldiging dat de Engelscben de cholera uit Indië hebben aangebracht geheel onwaar Wg hebben van t begin af deze beschuldiging in twijfel getrokken omdot de epidemie in dit geval wel op een andere plaats zou zijn ontstaan De gezondheidsraad van Gibraltar heeft gelast dat alle uit het Oosten komende schepen die het Suezkani l zgn gepasseerd aan een quarantaine van 21 dsgen zullen onderworpen worden Een gerucht dat te Cartbegena een geval tan choleia zou zijn voorgekomen wordt officieel tegengetproken De Ëffectenlseurs XXIII Amsterdam B Juli 188S Gedurende de jongste veertien dagen bleef de beurs leer werkeloos De bericbteu omtrent hel uitbreken der cholera deed eenige agitatie ontstaan iu Egyptittkt waardeu tengevolge waarvan de vatte stemmiag der eerste dageu sterk verflauwde Vrgdag en Zaterdag 11 scheen het cieiiwel dat de paniek bail uitgewerkt althans de stemming was toen vaster BlNNiNLANDSCHl waaehin StottU ProtmcittUen Oemeent fondwn lutegralen s t Vt amort lyn booger oude vieren Vji en 78 lager De 4pCt Amtt obl do do prov Groningen stegen ii o do gem Groningen en Leiden s PremMeeniiiyen Amtt i 1000 lioog f do 100 evenveel lager Roti i minder gemeentecrediet 1 Paleisl 2 hooger SpoorieeglMMHien De Bgnspoorwegmaatschappij gaf haar verslag uit Haar hlot divideud is ƒ 5 90 tegen ƒ 8 18 in t vorige jaar De scherpe concurrentie mot de Uollaudsche en Slaatsraaotsohappgen en de deloyale bandelwijte volgens bet verslag der latttte veroorzaakte een vrg aanzienlgk verlies hetgeen zich ook in de daling der aandeden vertoonde na de publicatie van het verslag De alotkoers it 126 Aand Staalssp noteerdtn ex dividend 116Vi en do Ned Ind Spoor 164 Haarl Zandv 3 do Holl 8p do Centraal 1 hooger 4 f obl Boxtel Wezel sltgen inclusief Juli coupon 3 sl ttemp obl profileerden ï i d en 2e byp TramwfleetiiHgeH Door de uitbetaling van het dividend viel Gooische tram op 104 doch herwon l i Somarangscheexdiv l minder Aand Omnibns mg l Rgtuigv Vt V hooger Ned N en Z Holl 1 Weill 2 Zuiderst 1 pCt lager hduttrieele en Fmmcieele toaarden Ook bier zijn eenige dividenden uitbetaald zooals van Zeeland die voor aand 91 voor pref aand 96 noteerden de eersten stegen later 2 de laattten si oortt van Afr Hv die thant 144V V Ind Handelsbk die 112 int Crediet eu Hv Amst die ook 112 noteerden Het verslag der NeH Handelmg gaf ook aauleiding dot hare aandteleu lager sloten per saldo 1V Havenst 4 Kasv i West Suikerraff 1 pCt hooger Gron Waterl 2 Hondelsv Amst 1 pauopt 2 aand Nederl 1 do Twentsche bk l i EüROPiMCHE WAARDEN Stoaii oiidaeH Fransche SpCl kon zich verheffen Van Hongaren verbeterden 67 de overigen iels flauwer 6pCl gondl zelfs Omtrent de Oostenrijkers valt slechts eenige ambitie voor Zilvermelallieken te vermelden die daardoor 1 pCt profiteerden Russen wajen zeer verdeeld doch meerendeels mocht de stemming gunstig heeteu hoewel de variatiën gering waren Alle buitenl Spanjaarden sluiten lager 1 en 2pCt a Vi de anderen is Tufkeu verloren en 4pCt Egypte 2V Premieleeningen Ook hier zijn de variatiën gering Weenerloten en Russ 66 verloren Hongoarsche Madr en Torktche Vi Oostenr 64 ie Geneefsche l hooger Spooneegleeningen Aand Warsohau Weenen noteerden ex dividend 64 doch stegen weer Vi hier zgn de variatiën fractioneel doch was over t algemeen de stemming willig Induitritele en Financieele teaardett De aand der Duitsche Rgksbk stegen 1 Amst eert do l si aand Oost Hong Bk t Aheiikaansche waabdxk Staatt ondten Flo ridacert stegen ruim 1 pCt Mexicanen waren de Julicoopou iu aanmerking genomen flauwer Brazilianen voor 65 t voor 79 flauwer voor 60 1 en voor 63 s aangenamer Columbianen lager Peruanen stegen inclusief Juli coupon 2 s a 2Vj Venezuelo s j SpoarKegleeningen Cenlral sh verbeterden 1 pref Chic N W 2 Florida Transc 8 Centr West 4 4 do obl 6 Milwaukee s goud 3 Een fonds dat weinig verhandeld wordt de Ie byp obl des Moines en Fort Dodge kwam in deze week tan de markt en werd 11 pCt lager verhandeld 75 Mich Centr sluit ï pref Oregon s exdividend 2 t lager De 2e en 3e Serie der Vereen Spwf verloren ex div 1 i Indiutrieele Kaarde Colorado t profileerden inclusief coupon 2 s a 2 Loo Cil bk Maxwell s onveranderd PuOLOueATiE KENTE De met Juli vervallen rente deed de geldvoorraad oauiienlgk toenemen Derente bedroeg dan ook 3 pCt T P S Ook beden wns bet zeer stil Op binnenlandscb gebied valt slechts te vermelden dat aaüd Boxtel Wezel en gestemp obl do profiteerden terwgl aand Panopt 2 pCl daalden 4pCt Egypte hooger 4pCt buitenl perpetueelen lagtr Russen en Metallieken zwak Mexicanen en flauwer Ameilkaonsche Sparen schier zonder handel doch wegens de zwakke New Yorker noteeringeo flauw SCHUTTERIJ BEKENml KINO BDRGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeenle Oouda brengen ter kennis van belanghebbenden dal overeenkomstig Zgner Majesteits besluit van 28 Juni 1828 Slaaleilad No 42 de Commissie van onderzoek enz omachrevei in Art 15 der Wet op de SCHUTTERIJEN van 11 April 1827 hare Jig de Wet bepaalde werkzaamheden heeft aangevangen en roepen bg deze op alle dit jaar voor d SCHUTTERIJ ingeschreven en geloot hebbende personen om voor genoemde Commissie te verschgneu in het RAADHUIS dezer Gemeente op MAANDAG den 23 JULI 1883 des voorraiddags ten 11 me ten einde of voor den Schutterlyie dienit te worden gedesigneerd of wel redenen van vrijatelling hebbende daartoe de vereisohle bewgsstukken in te leveren opdat die zouden kunnen worden onderzocht eu aan de wet getoetst Wordende de belanghebbenden aangemaand om niet te verzuimen tec bepaalden Igd voor de Commissie van onderzoek Ie verschgnen daar zg die niet mochten opkomen gehouden worden geene redenen tol vrgstelling te hebben en voor zooverre hun dienstplichtige nommers zijn ten deel gevallen bg de Schutterij lullen worden ingelijfd Gouda den 9 Juli 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUW ER Ki iSGEVÏMG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Proviucialeii Inspecteur der Directe Belaalingen eni te Rotterdam op den 6 Juli 1883 is executoir verklaard Het Kohier van het patentrecht dienst 1883 84 wijk E tot en met I Dat voormeld Kohier ter invordenog is gesteld in hauden van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is zgnen aanslag op den bij de wel bepaalden voet Ie voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooreii te worden ingediend Gouda den 9 Juli 1883 De Burgemeester voornoemd Van BEUGEN IJZENDOORN GEVONDEN en aan hel Bureau van Politie gedeponeerd 5 gekleurde zijden Omknoopdoekjea 70 cents in eeu briefkaart gerold 4 Sleutels aan eeu ring een Paraplaie een porlemonnaie met 60 cents en een zwarte want Burgerlijke Stand Oouda GEBOREN 7 JM Cornelia Heodricis oaderi J van der Heiden en W C vsn Willigen Johanns Theodora Maria ouders C H A Olifiers en S J C van der Klein 8 Oene Franciicos oaders E Lozen en M de Weger Wgnsodi oodere D Amesz en M J Lagthart 9 Catharina ondera i Tgtiobt en J C van Leeuwen OVERLEDEN 7 Juli S H B Terpitra 66 j W J Kflipers 11 m 8 A L van Kranenburg 14 d 9 M Louman 68 j A Zorg 3 w Burgelijke Stand van onderataande gemeenleu van 30 Juni tot 6 Juli 1883 Moordrecht OVERLEDEN J de Borat 3 w GEHUWD B Huurman 26 j en M den Braber 26 Haastrecbt GEBORE V Johannea oudere J A van den Berg OVERLEDEN 1 L van Dort 1 j 2 m Reeuwijk GËBORE N Cecilia ondera A Compeer eu M van l eeaweD OVERLEDEN K Schonleo 2 m G Vergeer 62 j A Brewel 3 m GEHUWD G Vente en A van eer Heyden Zevenhuizen GEBOREN Neellje Petronella Cornelia Adriana ondera J C Sprugt en A Menaehaar OVERLEDEN J vso den Boa 8 j ONDERTROUWD B Kaptein en C de Rooi GEHUWD 11 de Koning en N van Wilgenburg ADVERTENTIËN Bevallen van een Zoon J M ZEEMAN KwiMKBLBSBBRO Arnhem 9 Juli 1883 Heden overleed onze geliefde Zuster eal huwdzu8ter Mej S H B TERPSTBA inden ouderdom van zes en zestig jaren D TERPSTRA A E TEBP8TRAGouda en Hees db GxmJTiK Bols 7 Juli 1883 R TERPSTBA J L A TERPSTRA NiJHOPP Ter voldoening aan de Wet van 25 Mei 1880 Stbl No 35 is door ondergeteekende ALEXANDER IJSSELSTUN Garenfabriekant te Gouda den 7 Juli 1883 ter grifBe van de Rechtbank te Rotterdam gedeponeerd een MEBK voorstellende een langwerpig vierkant houten plc kje of kU 8 van boven en beneden een weinig uit rond welke klos is omwonden met rood Meubel of zoogenaamd Alexanderkoord in welks midden zich een paardenkop bevindt op een vierkant wit vlak Aan de linkerzgde van den paardenkop leest men in kapitale letters het woord gedeponeerd en aan de rechterzpde het woord fabrieksmerk Het Merk wordt op de Klos geplakt waarna de Klos met Meubelkoord wordt omwonden in papier gepakt en daarop het Merk geplakt Het dient tot verpakking van zelf gefabriceerd Meubelkoord in verschillende kleuren A IJSSELSTUN een HhBBEBG met vergunning op een goede stand voor ƒ 200 direct te aanvaarden Brieven franco onder No 854 aan het Bureau de er Courant DBT TTTn TCr Volkomen genszing door OÜMM U JmII ide Bandage Eégulateurvaa Dr Wasbsboers gebreveteerd Breakmeester der Hospitalen Commandeur en Bidder van verschillende Orden Groenplaats 35 te Antwerpen