Goudsche Courant, vrijdag 13 juli 1883

m Kiesvereeniging CtEMEEITTEBELAITCj In de Vergadering van 7 Juli 11 zgn tot Candidaten voor de VERKIEZING op DINSDAG 17 JULI e k van VIJF LEDEN van den GEMEENTERAAD gesteld de Heeren W J FORTLIJ DROOGLEEVER W RRA DT VAN STRAATEIV G A OUDIJK G MESSEMAKER en H G HOEFHAMER welke den KIEZERS dringend worden aanbevolen Het Bestuur G J STEENS ZIJNEN President Dr H IJSSEL de SCHEPPER H W F BONTE J POST VAN DEtt BURG J A ROEST VAif LIMBURG Secretaris VrUdag 13 Jiil 1883 N S947 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad éoar Gouda en Omstreken De inzending van adrerteatitn kan geschieden tot 64n uur des namiddags van den dag der uitgave Zoo gij sukkelt of op het ziekbed uitgestrekt zijt verheugt u want Hop Bltter cal u genezen Zoo gij u niet wel gevoelt of wel zoo gil u zwak en ontmoedigd gevoelt zonder er de juiste oorzaak van lo kennen zal Bop Bitter u weder goad maken Zoo gi geestelijke zijt en uwe herderlijkp plichten u vermoeid hebben of wel 200 gij eeno huismoeder zijt naar lichaam en ziel afgemat Hop BiUer zal n nerstellen Zoo gij man van zaken of werkman zijt afgetobt door het werk van den da pr wel letterkundige door nachtelijken arbeid afgemat Hop Blttar cal u uwe krachten Mredergeven Zoo BIJ lijdende zijt doordat gij u de maag overladen hebt door overmatig eten 01 drinken of te losbandig geleefd hebt zoo gij jong zijt en te snol groeit zooaU dikwijls voorkomt zal Hop Bltter u verlichten Zoo gij u op de werkplaats op het land of op het kantoor bevindt en u afgemat Kevoelt üf een zuiver en versterkend middel denkt noodig te hebben dan moet gij Hop Bitter gebruiken Zoo ij bejaard zijt en uw bloed arm is uwe zenuwen onstandvastig zijn en da Krachten ubegevcn zal Hop Bitter u een nieuw leven en nieuwe krachten geven I erkrtjffbaar bij de voornaamste Drogisten en ApotKehers HOP BITTERS HanulacturingC Breda nUUilii litwwiti ltw TirknTmitt Depot te Gouda bij THIIXE TOOHEELSCÏÏOOL VAN HET NEDERLAPSCH TOOEE LVERBOP De gelegenheid tot INSCHRIJVING van NIEUWE LEERLINGEN voor het schooljaar 1883 1884 is geopend gedurende DE MAAND JULI dagelflks van 1 tot 3 uren aan het Gebouw der School Marnixstraat 150 te Amsterdam Onderwjjs wordt gegeven zoowel in Kunatniatig spreken Voordracht Spel op het tooneel en de overige Kunstvakken als in de Nederlandsche en vreemde talen rekenen aardrijkskunde geschiedenis mythologie aesthetica teekenen dansen schermen gymnastiek enz Het schoolgeld bedraagt ƒ 50 per jaar Leerlingen kunaen in het schoolgebouw inwonen Nadere inlichtingen verschaft de Directeur S J BOÜBERG WILSON P C Hooflstraat 113 Het Bestuur van den POLDEft WILLENS brengt ter kennis van belanghebbenden dat het VERLAAT nabij het Koffiehuis de Kap van af 23 JÜLI a s tot onbepaalden tgd zal zgn GESLOTEN Namens het Bestuur voornoemd F HERMAN de GROOT Secretaris HKDEÏTÖIVTVANGEN Puike Nieuwe HoUandsche en Schotsche mTJES HABIHS K VAN DER BURG Co Go uwe C No 247 Tegen NOVEMBER biedTzTch aan een EmDEEJÏÏITEOUW oud 23 jaar P G goed kunnende naaien en is van goede getuigen voorzien Brieven franco Sonsbeekstraat 9 Arnhem Diil 3el Gerste Bier Hiermede neem ik beleefd de vr heid u we aandacht te vestigen op het door mjj in den handel gebrachte Dubbel Gerste Bier uit de STOOMBIERBRODWERIJ De Posthoorn te Rotterdam waarvan de scheikundige analyse van de Heeren SCHALKWIJK PENNINK te Rotterdam op franco aanvrage by mg te verkregen is Dit HIER is door het betrekkelijk groote Bitractgehalte en zijne zuivere bereiding als Toedend en gezond TAÈELBIEB zeer aan te bevelen waarom ik mg bg voorkomen in Uwe geëerde protectie recommandeer Hoogaclitend Ed Dw LUmaar J H ROOD E Zeugstraat 85 Dtpóthouder voor Gouda en Omstreken Prgs per Flesch 10 Cts per Flesch 5 Cts Kruik 13 i j Kruik 7 binnen de Stad Prgs per Kist van 24 1 of 60 2 Flesschen 2 50 voor buiten de Stad A J J 40 RUITER heeft de eer te berichten dat hij eene fiuis en Rijtuig Smederij heeft GEOPEND op de LANGE TIENipiWEG D 30 waar hg zich voor alle zaken in dat VAK op het vriendelgkst blijft aanbevelen De TANDHEELKUNDIGE INRICHTING van E STABK is gelegen aan den Amsteldgk 35 Zoowel van het Centraal als van het RijnspoorStation te bereiken per Tram met een over stap kaartje Melkboeren Wordt gevraagd PBIJSOPOA VE voor dagelgksche levering van minstens dertig pint zuivere niet afgeroomde noch verdunde KOEMELK Adres H WENNEKES RELArVGRMK T ALLE DE ZIEKTE Verlamming en Zenuwziekte wordt radicaal genezen door ragne methode Het honorarium is eerst verschuldiffd na de g enezing Behandeling per brief Prof Dr ALBERT 6 Place du Tróne 6 Par Us o O a 5 PB m o z Met f ergunning een KOFFIEHUIS op goede stand ƒ 250 per jaar direct te aanvaarden Brieven franco onder No 853 aan het Bureau dezer Courant Te GOUDA zoekt een gerenommeerde Theeflrma een DEPOTHOUDEB tegen nader overeen te komen voorwaarden Gegadigden adresseeren zich met franco brieven onder motto Thkbdepot aan het Algemeen Advertentiebureau van A de la MAR Az Spuistraat 184 Amsterdam Een BUITENLANDSCnllANDELSHUIsIn Tarwe en Eoggetloem vraagt een actief VEBTEGEJfWOOBDIGEB voor Gouda en Omstreken met afnemers bekend Franco brieven letters W O bg den Boekhandelaar WAANDERS Weste Wagenstraat Rotterdam Eerste Nederlandsche OP HET LEVEN teg en Invaliditeit en Ongelukken sGravenhage Buitenhof No 43 TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agenten P J K VAN WERKHOVEN te id P ELSHOOT te Zevenhuizen H SMITS te Nieuwveen en M J VONTSTEEN te Woerden Snelpersdruk van A Bbxhkman te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 50 deze Coarant behoort een Byvoegsel BINNENLAND GOUDA 12 Juli 1883 VERGADEEING van den OEMEENTEEAAD Op Vrydig den 13 Juli 1883 des ntmiddagt ten 1 ure Aan de orde De Rekening en Vernctwoording van den katlier der Stedelgke Beleenbank over het boekjaar 1 3 1883 üe benoeming tbs een lid der Commiasie ran Toezicht op het Lager Onderwas De benoeming ran een lid der Comminie belut met het ontwerpen en het hertien der plaailelgke verordeningen tegen welker overtreding atraf il bedreigd Dinidag iqn de OTCrgangi examena aan het atedel jk ptogymnaiiiam geëindigd Soor de cnrirteren zijn in overleg iMt de Icenrcn berorderd uit de 3e naar de 4e klaaae de beide leerlingen H L Hemaing en F G i Sleenmeijer nit de 2e naar de 3e de belde leerlingen dier klaaae 6 J A Greebe en E Grendel uit de Ie naar de ie klasse de leerlingen C van Ëijk I P H Herman A Kist en D Kroon Niet bevorderd is een leerling der Ie klasse Gedurende den cnrsus hebben drie leerlingen de inriobting rerlaten zoodai het progjmnasium gedurende den afgeloopen cursus is bezocht geworden door 11 leerlingen Tot dusver kan voor den volgenden cursus die op 3 Sept een aanrang neemt gerekend worden op 14 leerlingen Het is evenwel mogelijk dat dit getal nog vermeerdert daar er aan het begin van den cursus nog gelegenheid bestaat idmiisieexamen af te leggen W maken van deze gelegenheid gebruik om e ene tohriifTont te herstellen in de opgave van de namen der nieuwe leerlingen looals die voorkomt in ona vorig nummer Deze zyn A van Aelst B J IJnel de Schepper G E J Haentjes Dekker C de Vletter J A Vriesman L J Vriesman en J Weraink Maandag e k zal de Amslerdarasche Tentoonstelling 0 a wordt bezocht door het personeel van den heer D G van Vreumingen alhier die hjt daartoe op zijn kosten in slaat stelt Hen verzoekt ons mede te deelen dat aanstaanden Zondag den 15 Juli e k des voormiddags de bevestiging plaats heeft in de Chr Gereforra Kerk van den nieuwen leeraar den Heer B J van den Berg door Dl van Anken Predikant te Hoogeveen De bevesti tde zal des namiddags om 5 uren zijne intreerede bonden en zich aan de Gemeente verbinden Door de politie te dezer stede is proces verbaal opgemaakt tegen den slaapatedehouder J v T verdacht van débauohe van meisjes beneden den leeftijd van en eo twintig jaren door hen de gelegenheid tol onzedelijkheid te geven of die te bevorderen Giiterenavond had eene vergadering plaats der Goudsche Kiesvereenigiag onder praesidinm van den heer H J Wennekes tot het stellen van 5 Undidaten voor het Lidmaatichap van den Gemeenteraad Nadat de notulen der votfge vergadering waren voorgelezen en onveranderd oedgekeurd bracht de Voorzitter in herinnering dm de raadsleden W J Fortnijn Droogleever W Kindt van Straaten en G A Oudijk aan de beno van aftreding waren en eveneens jhr H C F £ de Eotic die echter verzocht had bniten aanmerinng te blijven terwijl nog eene vacature moest Wden vervuld door het bedanken van mr H J KtMienburg De Voorzitter stelde daar de aanwezigen in de gelegenheid Gandidatrn te ttoemen waarop de heer I van Dantzig de hh Fortnija Droogleever van Straaten en Ondyk als zoodanig opgaf Aonvankelijk werden geeif andere namen genoemd De heer I van Danlzig vroeg of het Bestuur geen Candidaten wilde voorstellen waarop de Voorzitter opmerkte dat het Beatour ab zoodanig meende geen Candidaten te moeten vooralellen ofschoon nstuurIgk ieder lid van het Bettnnr voor lich daartoe alle recht had De Voonitter noodigde dkarop nogmaals de aanweugsn uit Candidateo te Hwrnen aan welk verzoek wederom geen gevolg werd gegeven waarop de Voorzitter teide appèl nominaal te zullen houden en als dan geen der leden iemand als Candidaat voorstelde u de Ooudsehe Kieswreeniging bet met 3 Candidaten moeten doen Spr zon dat wel zeer betreurenswaardig achten maar het kon dan niet anders Spr vroeg daarom nogmaals Moeten wg er dan allen toe medewerken om de Goudicke Kiêiveretniging een zoo treurige vertooning te laten maken De heer E L K van Dantzig merkte op dat de Voorzitter het in zijn macht had dat te voorkomen door zelf Candidaten te noemen waarop de Voorzitter als Candidaat opgaf den heer C Measemaker onder bijvoeging der woorden Nu is er nog maar een noodig De heer E L E van Dantzig stelde daarop voor den heer H G Hoef hamer De Voorzitter verklaarde daarop dat het getal van 5 nu compleet was doch dat het om keus te hebben nu wenschelijk waa nog meer namen te noemen Daar daaraan geen gevolg werd gegeven noemde spr nog den heer C J van der Kleijn den vroegereu candidaat der vereeniging waarop de heer A van Dantzig nog voorstelde den heer L J Ruijgers De oandidatenly st werd daarop gesloten en overgegaan tot de aanbeveling der genoemde heeren De heer I van Dantzig beval de hh Fortuyn Droogleever Oudijk en van Straaten allereerst aan veel woorden waren daartoe z i niet noodig Op waardige wijze hadden zy in den raad de belangen der gemeente behaitigd en er was geen enkel motief om hen als raadslid te laten vallen De Voorzitter beval daarop de candidatuur MesBcmaker aan Dit was z i een tamelijk moeielijke taak en spr had liever gezien dat een ander dien naam genoemd had De heer Mesaemaker toch was nu 6 jaar geleden op de Ooudsehe Kissmreeniging gevallen en de aanleiding daartoe was hoofdzakelijk de houding van dien heer in zake Wensink Overigens had de heer Meswmaker steeds vele blijken gegeven van zelfstandigheid hy had wel niet altijd gehandeld naar den zin van de Ooudsehe Kttsvereeniging maar steeds had hij in hoofdzaken redenen aangevoerd waarom hij zijn stem uitbracht De heer Messemaker had zich doen kennen als een man met een helder hoofd en spr durfde gerust met hem aankomen als candidaat waardoor zou worden goedgemaakt wat vroeger geschied was Spr zeide daarop dnt het woord goedmaken eigenlijk wat sterk is uitgedrukt waijt ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GRÓOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte yzonderlgke Nommers VIJF CENTEN de meerderheid der ledeu had toen gemeend hem niet te moeten stellen waartoe zij natuurlijk geheel vrij waren hoewel spr moest opmerken dat hij toen gevallen was zotider bestreden te orde Waa hij toen bestreden er zou ook meer werk zijn gemaakt van de verdediging en spr zou ongaarne zien dat thans weer iefli dergelijks gebeurde Heeft men bezwaren tegen de oandidatuur Messemaker dan verzoekt spr beleefd dat die worden geopperd opdat men in de gelegenheid zij die te wederleggen De heer A van Dantzig vraagt het woord niet om de Candidatanr Mnsemaker te bestrijden maar om in het licht te stellen hoe de houding was van den beer Messemaker in zake Wensink en vergist spr zich niet dat droeg destijds die houding ook de goedkeuring van den heer Wennekes niet weg Spr constateert dat er toen alle reden bestond voor de Ooudsehe Kieswreenigiug om den heer Messemaker niet te stellen als Candidaat Wat toch was r gebeurd Eene kleine herinnering kan niet schaden meent spr Er ontstond qusestie tusschen den Directeur der Mnziaksohool en de Commissie van Toezicht over dis inriohting De taak kwam in den raad Ook daar was men het er niet over eens Een der leden spr gelooft Dr Luijten gaf als zijn oordeel te kennen dat men in geen geval een ambtenaar straffen mant met ontslag zouder nader onderzoek en wanneer men zidi op onafhankelijk standpunt plaatst kan men ook niet medewerken om op die wijze iemand zedelijk te vermoorden De heer Messemaker was dat toen met Dr Luijten eens en in een volgende zitting werkte de heer Messemaker toch liiede tot het ontslag Dat is de heer Messemaker kwalijk genomen En in geen geval werd meende spr door de niet herkiezing van den heer Messemaker een blaam geworpen op de Ooudsehe Kiesveree igi g maar veeleer verdiende de heer Messemaker een blaam door zijn handelwyte In een vereeniging is ieder vrij te stemmen op wien hy wil en de meerderheid verwierp hem trouwens slechts met 1 stem De Voonitter gelooft ook dat dat alles zoo gebeurd is ook spr vond de handelwgte van den heer Messemsker des tgds niet fair doch een aandachtige overweging van hetgeen de heer Messemaker overigens in den raad deed en sprak had spr de overtuiging gegeven dat de vele goede hoedanigheden van genoemd raadslid wel opwogen tegen deze eene minder goede daad en daarom had spr hem destijds in de Kiesvereeniging ook tijn stem gegereo Toen de vergadering uitspraak deed had hij zich zooall zijn plicht medebracht onderworpen aan het gevoelen der meerderheid Een heftige strijd was daarop bg de stembus geroerd Het is spr s bedoeling volstrekt niet een blaam te werpen op de Ooudsehe Hiesverseniging wier beginselen hij met hart en tiel is toegedaan maar op dit oogenblik ziet hij er geen bezwaar in een raadszetel te doen innemen door den heer Messemaker Dp heer S W van Buuren Nzn vraagt het woord Ofschoon geen kiezer wil hy gebruik maken van het reoht door de vereeniging verleend aan nietkiezers om een adviseerende stem uil te brengen Spr gelooft 4 de houding van den heer Mesaemaker in zake Wensink indertijd verkeerd begrepen is Wat was het geval De heer Wensink was een geniaal man doch tengevolge van zyn bijzonder levensgedrag niet geschikt als onderwyter werktaam te zyn Hy verstond zyn vak bij uitnemepdheid maar als maatschappelijk menscb deugde hg niet voor docent De Commissie van Toelicht over de Mu