Goudsche Courant, vrijdag 13 juli 1883

sieksohooï kon het niet met hem vinden en bedankte Een nieuwe Commisaie kwam wier ledeu het byiondergoed roor hadden met den heer Wensink doch ook deze koude sgn handelingen niet goedkeuren eu stelde eindelgk aan den Saad Toor hem te outalaan De heer Meaaemaker doordrongen van den wensch vóói alles rechtvaardig Ie werk te gaao wilde hem niet ontslaan alvorens een nader ondertoek in te stellen en toen is in een volgeode raadsvergadering too is spr althans medegedeeld door iemand dia legt het te weten en die het ook teer goed kan weten het rapport der Commissie vaü onderzoek nitgebracht Dit rapport werd bestreden maar niet door den heer Meaaemaker en toen daarop het voorstel tot ontslag werd in rondvraag gebracht kon de heer Messemaker met een goed geweten en op goede gronden daarvóór stemmen De Voortitter zegt het niet wenschelgk te achten thaus uit te wgden over hetgeen 6 jaar geleden gebeurd is in den raad maar dit moet h j zeggen dat de feiten sich eenigszius anders hebben toegedragen het voorstel tot eea nader onderzoek werd verworpen en toen zeide de heer Messemaker nu ik geen nader onderzoek kan krygeu nu ben ik vóór het ontslag Dat was de voornaamste grief tegen den heer Messemaker dttrdoor kreeg hg een groote partij tegen zich dat wat de reden waarom hij hier is gevallen De heer A van Dantzig vraagt of de raadsverslagen niet tegenwoordig sgn waaruit de waarheid zou kunnen blgken wat echter niat het geval is waarop de heer van fiuaren zegt dat de heer Messemaker zelf hem de geschiedenis zoo heeft medegedeeld De heer M van Dantzig zegt daarop niet voornemens geweest te zijn in zake de verkiezing te reken maar na het gehoorde kan hg niet zwggen et heeft hem gegriefd in een nieuwsblad gelezen hebben dat de Ooudacke Kientreniging in zake het doen vallen van den heer Messemaker iels zou hebben goed te maken Omdat die zaak spr destgds zoo bgronder ter harte ging heeft dat verwgt hem leed gedaan En als de heer van Buuren zoo goed weet wat er vroeger gebeurd is dan zal hg toch zeker ook wel weten dat de heer Wensink met zijn vrouw den avond voor de bewuste raadsvergadering eene visite heeft gebracht bij de heer Messemaker eene visite die tot laat in den nacht duurde en dat toen de heer Messemaker den heer Wensink heejt beloofd zonder nader onderzoek niet te eullen medewerken tol lyn onttiag I De heer Messemaker ondersteunde daarop in den raad het voorstel Luijten tot een n der ondenoek Dit werd slechts met 1 stem verworpen en toen in diezelfde zitting het voorstel van B en W werd in stemming gebracht om den heer Wensink te ontslaan gaf de heer Messemaker daaraan zijn stem Dat was de grief Spr laat daar dat met den heer Wensink niet te eggen of te ploegen viel en de ervaring heeft geleerd dat de Commissie ran Toezicht goed had gezien dat B en W eveneens goed hadden gezien maar dat neemt niet weg dat de heer Meesemaker toen zoo niet mocht handelen Wanneer de heer Mesaemaker een dom man ware dan zou het hem niet zoo eurel Ie duiden zijn geweest maar van een man van zgn verstand mocht iets anders worden verwacht Men begrijpe spr goed hg wilj geenszins een candidatuur Mesaemaker beatrijden maar hij moet met alle kracht protesteeren tegen de voorstelling alsof de Oouduke Éienereeniging destijds niet goed gehandeld had en iets goed te maken zou hebben De Voorzitter stelt daarop kortelijk in het licht dat nu op dit oogenblik alleen deze vraag moet worden beantwoord is de heer Messemaker thans de persoon wiens verkiezing tot raadslid wensohelijk moet worden geacht Deze vraag moet meent spr bevestigend worden beantwoord waarop de heer van Buuren nog daaraan toevoegt dat ook z i alleen de bekwaamheden en het karakter van den heer Messemaker bij deze verkiezing den doorslag moeten geren en met het oog daarop meent hij dat moeilgk een betere keuze kan geschieden dan die van den heer Messemaker De heer E L E vsn Dantzig spreekt daarop ten gunste van eene casdidatuui Uoefhamer Deze heer is wel niet een persoon die in vele oommissien zitting had welke hem bekendheid deden verwerven maar in de weinige waarin hg zitting had deed bij zich kennen als een man met een zelfstandig oordeel die op de hoogte is van de literatuur en niet alleen hier maar ook elders kennia neemt van hetgeen er tot stand komt wat hem vaak tot een goed oordeel zal in staat BteUen De heer van BnnreD vraagt in welke oommissien de heer van Dantiig al zoo met den heer Hoefhamer heeft zitting gehad dat hg dat zoo goed weel waarop de heer van Dantzig antwoordt dat hij die vraag allerminst zon verwacht hebben van den heer van Bnnren die lelf zooeven slechti mededeelde wat hij had gehoerd welun ook spr heeft hetgeen hij teide van aderen vernomen en o a als lid der Commisaie voor de soepoitdeeling had de heer Hoefhaaerzich gunstig doen kennen en ook spr i perseon Igke ervaring kan hem een gunstig getuigenis doen geven van den heer Hoefbamer In zgn hoedanigheid van voorzitter van de IJiclui tot ondertteming van minvermogenden kwam hg met dien heer iu aanraking en toen gaf deze hem op zeer welwillende wgze nuttige wenken waaruit het spr duidelijk bleek d t de heer Hoefbamer goed op de hoogte is van den toestand van den minderen stand alCier wat volgens spr bg verscheidene raadsleden niet het geval is De heer M van Dantzig beveelt de CandidatuurHoefbamer eveneens aan Spr kent dien heer reeds lang 35 jaar geleden bestond hier een leesgezelschap waarvan de Hoefbamer eerst penningmeester later secretaris was en spr voorzitter Dit gezelschap bestond meest uit jongelui uit den fatsoenigken stand en toen reeds deed de heer Hoefbamer zich kennen als iemand die steeds flink voor de ruist zgn raeening zeide Ook later heeft spr hem vaak gesproken over zaken van algemeen belang als de waterleiding de demping der Blau straat enz en steeds gaf hg dan blgken van onpartijdigheid en vaak was hij het dan niet eens met bet gevoelen dat heerscheode was in den kring waarmede hg omgaat De Voorzitter beveelt daarop een Candidatnurran der Klegn aan op de gronden rroeger in deze rereenigiog ontwikkeld De heer A van Dantzig spreekt daarop ten gunste van een Candidatuur Ruijgers Voor zoover spr bekend is is dit een nieuw man op politiek gebied maar er is meer dan eene reden waarom men mag veronderstellen dat h j een goed raadslid zal zgn Hij heeft allereerst den noodigen tijd zich aan de behartiging der gemeentebelangen te wgden Voorts was hg steeds een werkzaam man die kennis van zaken toonde te hebben Hg behoort tot eene klasse die in den raad bijna niet vertegenwoordigd is en mocht soms het bezwaar worden geopperd dat hg tot eene richting behoort die niet voor de openbare school is iu onzen gemeenteraad waar bgna alle leden voorstanders daarvan zgn zal b g in dat opzicht geen kwaad doen Uit een oogpunt van billlgkheid die medebrengt dat alle richtingen in den raad vertegenwoordigd zijn zou zijn verkiezing alleszins gewenscht zgn De Voorzitter vindt het eveneens niet onbillijk dat ook de richting waarmede men het niet eens is toch hare vertegenwoordigers beeft in den raad Daarop zou tot stemming worden overgegaan doch de heer E L E van Dantzig vroeg vooraf nog eren het woord en spreekt eep woord ran dank uit jegens den heer de Rotte voor de wijze waarop deze zich kweet van zgn plichten ah raadslid Het is waar veel gesproken bed hg niet in den raad maar waar eene Kiesvereeniging is is toch ook een programma en dan moet het worden erkend dat de heer de Rotte die door de Qoudsche Kiesvereeniging iu den raad is gebracht overeenkomstig baar programma steeds heeft gehandeld Die heer beeft dus alle aayspraak op een woord ran dank De heer A Brinkman is dat niet met den heer van Dantzig eens Nu de houding van den beerde Botte bier ter sprake wordt gebracht meent spr in het licht te moeten stellen dat hg als raadslid zoo goed als nooit het woord heeft gevoerd met uitzondering van een enkele maal toen hij nl voorstelde zgn eigen tractement te verboogenl Spr kan zgn houding in den raad derhalve niet goedkeuren De Voorzitter en de heer M van Dantzig betreuren het dat op die wijze over den heer de Rotte gesproken wordt Eerstgenoemde meent dat er vaak meer moed noodig is tot spreken ook daar waar de kans bestaat van eigenbelang beschuldigd te worden dan tot zwggen en laatstgeno mde vindt het eerlgk eu moedig van den heer de Botte om rond roor zijn geroelen uit te komen waar hij meende dat het tractement van stads geneesheer te laag was Hij stelt voor dat do vergadering door middel van applaus den heer de Botte dank zal betuigen voor hetgeen hij als raadslid deed Dit laatste vindt geen ondersteuning hij den Voorzitter die eenvoudig wil overgaan tot de orde van den dag De heer van Dantzig handhaaft zgn voorstel waarop eenig applaus wordt gehoord Ten slotte wordt tot stemming overgegaan Uitgebracht worden 9 stemmen Daarvan vereenigden op zioh de heerei Oadijk V Fortngn Droonleever 8 Brandt van Straaten 7 Hoefbamer 5 Ruggers Meaaemaker 4 en raa der Klegn 2 st terwgl 1 blancobiljet werd nitgebracht Tot Candidaten der Ooudicke Kietvereeniging zijn altoo geproclameerd de bh G A Ouduk W J FOMDIW DtlOOOUiETES W BbaNOT VAN 8t A TBN H G HoErHAxn en L J Rui eixa De verkiezing van den heer Van Ajlva van Pallandt tot lid der Eerste Kamer door de Staten van Utrecht tal waarachgnlgk worden vernietigd daar geconstateerd is en in de notnlen der Staten vergadering opgenomen dat een zwager van een der personen waarover gestemd wordt aan de stemming heeft deelgenomen Z M de Koning zal wtarsobgnlgk bij de onthul ling van het standl eld van Jan v Nassau te Utreobti tsgenwoordig zgn Reuter seint van Woensdag nit Durban dat de Volksraad van Transvaal een voorstel heeft aaDgeno men strekkende tot snmmiere ontzetting van dn heer Jorissen nit zijn ambt Terwgl het sofaitlerend geïllumineerde Delft Diii dagavond feestvierde en de maskeradestoet doot fakkels en muziek begeleid door eu langs de sierlyk verlichte straten en grachten trok toegejuicht deer duizenden en duizenden die zich op straat of veiliger achter de ggebarricudeerde stoepen of voor de vensters eene goede plaats hadden veroverd had er eren buiten Delft een rerlicbling plaats die ia woeste pracht de kunatverlichting der stad verre ovsr t Was over elven zooeven had de stoet het feestterrein verlaten om de tweede ronde door de stad te doen en terwijl nog deze en gene op het terreia zelf was bigven zitten werden dezen plotseling opgeschrikt door een vlam neen door vier vijf vlammen die zich als bet ware eensklaps op verschillende plaatsen vertoonden en voortwoekerende ia bet brandbare materieel in weiuige seconden elke poging tot blussoheu of redding tot eeu oomogelgkbeid zouden maken Binnen éeo minuut stond de geheele tent de tent waar de gebecle week nog feest gevierd had moeten warden ia vlammen eu werd een verlichting geschapen die te s Hage telfa door menigeen met bezorgd oog is gadegeslagen Hoe fel de bouten tent ook brandde en hoe rood de hemel ook geklenrd wia binnen Delft werd in deu eersten tgd van bet oogeluk weinig vernomen en de brandsignalen gingca in het algemeene leven dan ook geheel verloreg Maar al waren zg ook onmiddelgk vernomen toch zoude hulp ie laat zgn gekomen Binuen ets kwartier was van het gebouw niet meer Ie vinden dan de fel brandende vloer een groote gloeiende bouten rooster waarop de zg wanden en bet dak waren nedergestort alles wat verloren en niets werd gered De vaandels en banieren van studentencorps en der rertchillende gezelschappen in de taal opgehangen waarbg een banier ran bet oorpa welke bet eerst den dag te roren ten geschenke had ontrangeo gingen rerloren zoo ook een kostbare verzameling muziek bet decoratief en een schat ran sierplanten enz enz Het ia thans gebleken dat de groote brand vaa bet Victoria Dook te Londen in 1881 is aangestoken door eea Deen Jent Nielsen genaamil Hg stond dezer dagen te Kopenhagen terecht wegens het braadslichten in vgf pachthoeven in den omtrek dier stad en hg bekende bg die gelegenheid zijn misdaad vta voor twee jaren Zgn doel was iu de verwarriag veel te stelen maar hg werd slechts eenige kleederea machtig Twee dagen later stak hg een winkelhuis bg London Bridge in brand en dienzelfdea middag werd hg wegens diefstal gevat en thttwee maanden gevangenintraf veroordeeld De nao hi wien bet brandstichten een manie sobgnt te zgn zat nu zeker wel vooreerst onsobadeiyk gemaakt worden In tegenwoordigheid van B en W eenige leden van den Gemeenteraad den gemeenle arohilecl verschillende hoofden der brandweer enr werd Dinsdag morgen in den Schouwburg te s 6ravenhage een proef genomen om het gevaar van brand op bet looneel tot een minimum terug te brengen Boren bet tooneel is nl een net van buizen aangebracht eu wanneer men buiten het tooneel een kraan opendraait wordt door dat net van buizen en buitjes een wolkbreuk op het tooneel nagebootst en een volnme water op de schermen ooulissen en den vloer geworpen die eiken brand wel in de geboorte moe smoren Zelfs de uadrup van den kunstslortregen wat zoo sterk dat belangstellenden dien morgen zich met parapluien moesten wapenen De ontwerper van het toestel ia de heer Reindert architectdirecteur te a Qravenhage die het ontwierp in overleg met den heer Th Slang directeur der Stadsduinwaterleiding Hnn ingenieus plan werd uitgevoerd door de firma Bresier en Slotboom specialiteiten in den aanleg van gas en waterleidingeo De leiding zooalt reedt gezegd it ligt eren onder de zoldering van bet tooneel en bettaat nit hoofdpijpen 16 oM wijd onderling verbanden met ÏS koperen buizen 4 cM wijd waarin 20 i 25 duizend gaatjet zijn geboord tot het doorlaten der waterttraaltjet Wanneer men weet dat bat vermogen dfr geheele leiding 20 i 80 000 liter per minuut it dan kan men tioh een denkbeeld vormen van het watervolume dat in weiuige minnten op het tooneel kan plasten De proeven Dintdag morgen genomen voldeden goed en tullen zeker tot geruststelling dienen zoowel van het publiek alt van de artisten In de Ie Amstecdam Dinadag gehouden vergadering der Vereenigiog tot bevordering van handelsbelrekkingen met Znid Afrika is verslag uitgebracht aamil Ueek dat de kotten van opnchliog de nittending van eeU agent ent ƒ 13 000 hebben bedngea welke ziJB bettieden uit de eertte ttorting op de atudeelen ad 10 000 en bijdragen ran e leden ad 4000 Tegen bet einde deter maand en van Angaaint zullen de tweede en derde etortiagen opgevorderd worden Het dezer dagen binoengekomen chip Banda ii voor rekening der Vereeniging gecharterd en daarmede tal de eerste rechtatreektcke verzending van goederen van Amsterdam naar ZuidAfrika geschieden De moeieiykheden aanvankelijk door de Engelecbe Regeering in den weg grlegd tijn opgernimd Te Groningen is men bevreesd voor watersnood in dien zin nl dat de toevoer nit de prise d eau van de waterleiding tengevolge van de langdurige droogte weldra niet meer voldoende zon zijn voor de behoefte Werkelijk is naar de Prov Or Ct meldt door den lagen waterstand de toevoer van water niet meer zoo overvloedig als vroeger schoon Bog zeer voldoende voor bet dagelgks benoodigde Voor t gevat het water ntveau nog meer mocht dalen worden afdoende middelen beraamd om onder tlle omstandigheden voldoende in de behoefte Ie kunnen voortien In Dordrecht ia ten gevolge van eea henlelling aan de priae d eau sindt Dinadag jU de aanvoer van water in de bezinkvgvert geheel afgealoten zoodat slechts zootang water kan worden verstrekt als de voorraad zal toelaten en men er toe is moeten overgaan den watertoevoer naar de tlad sleihta gedurende enkele uren vao den dag open Ie stellen De waterleiding is daar tronwent nog niet voor een geregelde exploitatie gereed eerst omstreeks l October is dat te verwaobten Te Nijmegen werd Maandag door de poKiie een heer met name J K herkomstig uit Amsterdam die zicb sedert ecnigeo tijd aldaar en in de omstreken ophield in hechtenis nenomen Onder den sobgn van beoefening der pbilanihropie wist kg zich bji velen in te dringen op allerlei wijze geld en goederen machtig Ie worden ea altoo op kotten vta anderen goed Ie leven zoodat zijn naam op aller lippen was De chevalier d induttrie laai te midden tgner phiUntbropische overpeinzingen tgn leveranoiert en rettanrcart of verhunnlert van kamers met onvoldaae nota s titten Aan het vsrtlag van den Gouverneur van Aljeli over het tijdperk 3 tot en met 15 Jnoi ia het votdende ontleend Toekoe Haatan it werkelijk getneuveld Hij heeft een schot bekomen in den mg dat onder de bortt ia uitgekomen Men had hem naar Moeroei getransporteerd dooh hü betweek onderweg In zijne laatste oogenUikken maande hij aog tot wraakneming aan en bepaalde dat een aantal hem toebehoorende geweren in bruikleen tonden worden gegeven aan Toekoe Hoeatin die bigkeus bet UaUt ontvangen telegraphitob bericht van den Gonvemear 32 Mei algemeen bendehoofd geworden is Eertt wanneer de oorlog geëindigd tonde zijn kondeu igoe wettige er enamen dia geweren oBtrangen Na den aanval op Oleb leb op 2 Mei bleven aanvankelijk tleohtt kleine benden in de IV Hoekimt maar de geeat der bevolking bleek zeer vgandig te ijn Den 7den Mei werd onze vente kiag te Boekeet Schoen door vijandelijke benden bocboten doch het vuur der onie verdreef den vijand Latten werden gebonden met in petroleum geweekt katoen natnnrlijk beatemd om brand te stichten Het hoofd der VII Moekima uit de Sagi XXII Moekimt vertelde toen hij zijne opwachting bij den Qoavernenr nóaakle dat KJjne eigene bevolking door de oorlogspartij van wapena werd voorzien en dat t zelfde plaaU bad in de IX Moekimt Ujj beklaagde zich over den geest van verzet tegen ijne bevelen bg zijne bevolking Hij erkende wgden dat bet rolk nit al de Moekimt langt het gebergte veelvnldig aan bet bedrijf der vijandelijke benden deelneemt De bendehoofden vinden volgens hem gemakkelijk partijgangert omdat tij over betrekkelijk mime middelen beschikken terwijl de bevolking in Oroot Atjek weinig middelen heeft om in baar tevenaonderhond te voorzien Men tebrijft aan de Leidecie Ct Bij groote warmte vermenigvuldigt zich bet kroot Lemna bijlander tnel en weldra it de vaart er mede bedekt Het kroot it echter met zijn tappig belder groen nooit leelijk behalve dat bet lot de inlandtebe drijvende waterplanten behoort en eene sloot in onu polders tonder kroot laat tick moeielijk denken Op het kroot komen de eenden af die gaarne van dat kraid gebraik maken en er wel op leren kannen waarom bet dan ook eendekrooa genoemd wordt en op eene ikwt met kroos komt de hengelaar af of hij moett te eendachtig zijn om niet te weten dat onder bet kroot een baarsje van daan te balen ia Alt het kroot zrer dik it geworden zooala in Angnttnt wordt het met aehniten vol opgeviacht eu dan gaat bet naar de teelboeren die het bezigen on er buune peulvruchten op te leggen Doperwteu b v op vergaan eendekroot geteeld g ven vele en malsche vrachten en wie zou uiet op maltche doperwijet getleld tgn Het kroot it derhalve een outtige plant Te Rotterdam ia dezer dagen met één ttem meerderheid betloten de gatlevering te nemen in eigen beheer Iu de boofdatad it Maandagavond met één item meerderheid bealoten de gatlevering niet te nemen in eigen tiebeer Du betluit wat het gevolg der verwerping vin een voontel van Burg en Weth on de concetaie tot gaslevering overeeokomttig de daarvoor ontvangen iniebnjvingen niet te verleenen Uit eio beraadslaging die na deze verwerping volgde bleek dat de Raad daaroa niet geacht wilde zi n de comoetsie niet te rerleenen orereenkomatig de gedane inschrijringen daar nadere en roordeeliger aanbiedingen door inschnjten waren gedaan In beginsel zich dni nitgeaprokeu hebbende tegen een gemeentelijke gaafabriek en roor conceaaie en daar de termgn waarin omtrent de inachrijringen en de nadere aanbiedingen moet warden betlist eerst Donderdag e k eindigt noodigde de Baad B en W uit met de inscbnjreri alsnog in onderhandeling te treden daar te norer de toeroegiugen van den een ook naderen wellicht bereid zijn tot nadere vooralellen en in een Woenadag e k te boaden zitting te willen mededaelen hoe de stand it der intehrijvingen om een betliiting te nemen Band Prof Bnjt Balkit aehrgft aaa de mddelb Cour Gaven de tian laatste maanden det vorigen jtan weder meer water dan gewoonlijk de vgf eente nuanden van 1883 waren alle drooger dan men verwaehten kon Vooral Juni die verleden jaar op tommige plaatten bijv te Utreeht driemaal looveel regen gaf alt gemiddeld bet getal it gaf na over het algemeen tlecbu tweederden gededta Wel vielen op enkele tlagen looals den 9 Ij J alagregent neer maar toch tleohtt op enkele piaaltea In Zeeland dat too krafbiig medewerkt en waar zoovele medewerken gevonden worden heeft voor zoover de waarnemingen leereo die heden den Sdeu bg mij ingekomen tgn alleen Brouwershaven 17 mM dn iels meer dan gewooolgk ontvangen ten gevolge van de regent die den 10 en 11 a etapt zgn M ik bij deae veraelding nog cent algemeen er aan herinneren dat bet mij looveel tijd bespaart ill de waarneaiBgtlijtten die den tenten eeéer maand over de vorige worden afgesloten onmiddellgk aan de post worden toevertrouwd Al wordt het uitgegeven der veralageo door omataodighedeH toms vertraagd toch geef ik op menige vraag dadelijk antwoord n mis dan ongaarne de opgave van de belangtlettenden eveaalt tij aelven zich ongaarne zullen vermeld tien Blükent een aan het Departement van koloniën ontvangen tel ram van den Gonvernear generaal van NederlandtchIndië it bet tnidelijke marine magaiijn te Batavia inhoudende artillerie materieel en iloepgeacbnl door brand vernield De granaten blevenongedeerd De oorzaak van den brand it onbekend Omtrent den omvang der lebade it nader bericht toegelegd Ct Het programma ii venchenen der teventiende internationale tentooniUUing van plnimgediert op 24 25 28 ea 27 Aog 1883 alimede verictiog van daarop aangekochte voorwerpen 23 Augnitnt 1883 te honden op het terreia van bet Koniaklgk Zoö logiachBotaniaeb Genootschap te t Oravenkage Vooral in Daiiachland gvert men om voor twakke kinderen oil den minvermogendenstand gelegenheden Ie openen opdat zü de aleriiende zeelucht en het teebad kunnen genieten Prof Beneke wieni vroegtijdig overlijden algemeen wordt betreurd ttiehtie daarvoor twee jaren geleden eene vereeniging die reedt over 80 000 Mark kon beschikken en te Norderaej Wijk bg Föbr Grool Mnritz en Zoppot verpleeghniien voor kinderen in t leven riep Dat Ie Norderney telt 40 bedden Deze Vereeniging voor kinderhoipitalen tan zee had aanvankclgk met geldverlegenheid te strijden Thans mag echter ook tij zicb in den zrdelijken en geldelijken ttenn der boogttgeplaataten verheugen De Keizer heeft 240 000 M voor een kinderbnit te Norderaej toegelegd mitt eene gelgke torn voor t zelfde doel in dit jiar wierd samengebracht De Kroonprins heeft eene aanzienlijke jaarlijktche bijdrage nit zijn zil verenbmiloftifonda beloofd Om de tweede 250 000 M te vinden heeft men nn de toevlucht genomen tot eene loUrij van 700 000 Markiloten met tchitterende prgzen onder leiding vin de Hjgièniuhe Commitiie Ie Berlgn De Maatschappij tot bevordering der geneeskunde heeft gister te Amsterdam hare jaarvergadering gebonden De maaucbappü telt thaoi 1089 leden Mededeeling werd gedaan dat bet faoafdbettanr op nitnoodiging de hh Rnijtch en Hniiingt heeft aange weien om zitting te nemen in het centraal comité voor hel volgende internationale congret voor hygiëne in 1884 te t Hage te honden de overige leden van dat comité tgn prof van Overbeek de Meijer de hh Egeling en Canten alt gedelegeerden der regeering en de proff Danden en Mac Gillavry alt vertegenwoordigen van de Kon Academie van Wetenschappen Éene subsidie van 300 is ten behoeve van dat congres loegestaan Ten aanzien van de prottitntie quaestie ia bealoten inlichtingen in te winnen omtrent den omvang van het kwaad en de peraoonlijke meening dienaangaaada te vragen van alle leden der maatschappij Do r den heer Rngich werd rapport nitgebracht omtrent de vraag Op welke wijie behoort voorzien te worden in de behoefte aan geneeskundige hulp in Nederland en in de kolonie en bij vloot en leger De font zit volgens dit rapport minder in t gebrek aan artsen dan in hunne ongelijkmatige verdeeling voorts is noodig betere regeling der tiekenverplegtng en oprichting vau ziekenhuizen ten platten lande desnoods onder subsidie van staatawege doelmatiger inrichtingen der tiekenbuizen en meerdere gelegenheid tot vorming van vroedvrouwen De grondgedachten der wetgeving van 1865 wenaeht men in geen geval prgt te geven Een zonderling maar tevent verschrikkelijk ongeluk heeft Donderdag ochtend pUals gebid op den ipoorweg vin Vabnciennet niar Rgsel Aan het station te Orchies op het punt waar de lijaeu van Valenösnaet Doornik en Sonuin lamenloopeu tcbokie de trein van de railt Een rail richtte zich in de hoogte en sloeg een bediende die in een waggon ut letterlijk het hoofd af De trein zette zijn loop voort de rails op een afstand van 50 meter de een na de andere oplichtende en aldus menig ongeluk veroorzakende Het is de eente maal niet dat een ongeluk van diea aard gebeurt De tlacbtoffen tgn teer talr k men telt één doode 7 eraSlig gekwetsten en Ulrijke gekneosdea Er wordt een ondenoek ingesuld Op het kasteel Monrepos de zomerreiidentie der vorstelijke familie Von Wied is de rerjsardag vaa de Vorstin Marie geb Prinaes der Nederlanden op eigenaardige wijta gevierd nl met de uitvoering eener operette bet werk van de Vorttin van Rnmeuic en den componist Ivar Hallttröm Der scköntte Schatz Opnieuw tegt de Nemwied ZIg heeft de koninklijke dichteres Carmen Sylva hier in een klein veinikkelgk sohoon gedicht iu Weinige woorden san eed der heerlijkste gedachten aitdrakking gegeven By de opvoering werkte de Kooiogiu zelf mede evenals de kinderen der jarige Vantin Prinsen Fritz Willy en Victor en de 3 jarige Prinses Loaise ADVERT ENTIfiN V BeT ilen T n een Zoon J A S WEUBB geb T TioTSKNBime Gouda 11 JnK 83 Heden overleed on e geliefde Znater enBehuwdinster Mej 8 H B TERPSTRA inden oaderdom van zes en zestig jaren D TEBPSTBA AJ E TEBPSTBAGouda en Beei o Gbcuter Bols 7 JnU 1883 B TEBPSTBA J L A TEBPSTRA NuHorr Openl e dankbetuiging aan den WelEd Heer Da J W KROON practiseerend Geneeaheer albder toojt de welwillende en humanebehandeling waarop ZEd eene mgner huisgenooten van eene sinds jaren Ifldende kwaalgenezen heeft J H BÖCKMANN Photograof EattennngeL