Goudsche Courant, vrijdag 13 juli 1883

Vrijdag 13 Juli 1885 Voor de vele blaken v n belangaielling die wg dezer dagen mochten ontvangen betaigen wy by deze onzen vriendelflken dank D N BROUWER en Echtgenoote De Arrondiasements Rechtbank te Rotterdam heeft by vonnis van 4 JULI 1883 sedert dienzelfden datum in staat vsn faillissement verklaard GIJSBJBJtTUSHJEJiDSIK US POST koopman en winkelier te Moordrecht en benoemd tot Rechter Commissaris den E A Heer Mr A E CROOCKEWIT en by vonnis van 10 JULI 1883 tot curator den ondergeteekende advocaat te Gouda De bekende en onbekende Crediteuren in dit üuliissement de bevoorrechten de pand of hypotheekhebbenden er onder begrepen worden opgeroepen voor de eerste vergadering van Crediteuren i elke zal plaats hebben op VRIJDAG 27 JULI 1883 des namiddagsten een ure in het Gerechtsgebouw aan het HaagscheVeer te Rotterdam De Curator J FORTÜIJN DROOGLEEVER Tegen NOVEMBER biedt zich aan een I EUTOEEJUITEOÏÏW oud 23 jaar P G goed kunnende naaien en is van goede getuigen voorzien Brieven franco Sonsbeekstraat 9 Arnhem Er biedt zich aan met 1 AUGUSTUS een Tweede Sroodbakkerskuecht P G liefst in of nabg Gouda Brieven franco ouder No 855 aan het Bureau dezer Courant Het Bestuur van den POLDER WILLENS brengt ter kennis van belanghebbenden dat het VERLAAT naby het Koffiehuis de Kap van af 28 JULI a s tot onbepaalden tyd zal zyn GESLOTEN Namens het Bestuur voornoemd F HERMAN de GROOT Secretaris m JOUGMEirSCH R C wenscht tegen half AUGUSTUS by lieden van dienzelfdeu Godsdienst KOST mwQfmm en huiseiyk verkeer met gebruik van een vry Kamertje Brieven onder Letter Q by den Boekhandelaar A P STROÜBER Deventer EHEIUE 2IEETEN mM mim worden radicaal genezen door myne methode die gegrond is op de jongste Weten SC happeiyke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlottige gevolgen van jeugdige buitensporigheden als Zenuwziekteu en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschryving van de ziekte Dr BELA PARIJS 6 Place de la Nation Lid van verscheidene Wetenscbappeiyke Genootschappen Snelpersdmk van A Beihkman te Gouda Sociëteit Ons Genoegden Zaal Kunstmin DONDERDAG 19 VRIJDAG 20 EN ZONDAG 22 JULI 1883 DRIE GROOTE VERTOONINGEN DER Tafereelen van het Lijdeu van 0 t Jesus Christus en van het Oud en Nieuw Testament g etrouw naar de wereldberoemde OBERAMMERGAUER welke slechts om de tien jaren gegeven worden uitgevoerd door 30 personen van tiet Oud Beierscbe Gezelschap onder het Bestuur van den Heer TH S CHNXlIDUJt MWS mïïMl IIIÏÏWS OpSTÏÏMSS M DlCOBATdV gevolgd naar dé oude schilderijen der vermaardste meesters als LEONARD DE VINCI F P RUBENS J VAN DIJCK RAPHAEL enz V E K 1 E E L 1 3isr C3 De Geboorte van Jesus Christus De vlucht naar Egypte De Doop van Jesus Christus door den H Joannes Baptista in de Jordaan De intrede van Jesus Christus te Jerusalem te midden van het verbiyde volk Het Laatste Avondmaal naar Leonard de Vinci De Hof van Oliveten Jesus biddende en weenende Judas omhelst Christus die doorde soldaten aangehouden en weggeleid wordt 10 Minuten Pauze Christus voor Annas en Caïphtes is ter dood veroordeeld Judas werpt de dertig penningen ontvangen voor zgn verraad aan de voeten der rechters en vlucht weg omzich te gaan verhangen Christus door Petrus verloochend Christus gegeeseld en met doornen gekroond Jesus door Pilatns aan het volk voorgesteld en ter dood veroordeeld terw l Barabas opvrfle voeten Wordt gesteld De Kruisweg Jesus vergezeld door zgne Moeder wordt naar Golgotha gesleurd DaH Veronica biedt zich aan met den H Doek Jesus van zgne kleederen ontbloot en op het Kruis genageld Jesus op het Kruis stervende beveelt zgne Moeder aan den H Joannes Longindo boort met zgn lans het Hart van Jesus Christus De afneming van het Kruis naar Rubens Het lichaam van Christus door Nicodemus in het nieuw graf van Josef vau Arimathea gelegd TOT SLOT Het geroot Tafereel der Verrijzenis van Christus Entree voor NIET LEDEN 0 99 Cents voor LEDEi 0 50 Plaatsen te bespreken aan het Oébouto van 12 d ure op den dag der Voorstelling OPENING VAN HET BUREEL TE 7 UREN S NAMIDDAGS AANVANG JUIST TE 8 UREN B De Directie maakt overeenkomsten met de Bestuurders van Instituten en Kostscholen voor bijzondere vertooningen In de Zaal mag men niet rooken O I § GOUDSCHE STOOM VER VERIJ en NIEUW WASSCHERIJ t F DIAMAXT Kattensingel Q 88 Gouda Ö Bovengenoemde VHBVERIJ WAS8CHEBIJ en DBUKKBBIJ is gjVERPLAATST van de KA RNEMELKSLOGT naar bovengenoemd adres Ondergeteekende blgft zich steeds allerminzaamst aanbevelen voor alles wat tot S dit VAK behoori VERWEN van alle mogelijke DAMES en HEEREN KLEEDINGSTüKKEN fl op enkele uitzonderingen na geheel in elkaar zonder afgeven waarvoor wordt ingestaan § UITSTOOMEN van TAFELKLIÜEDEN HEEREN JASSEN BROEKEN TL SS i o VESTEN FICHUS AVOND DOEKEN CII WATJES enz Billijke prijzen Glacé Handsclioeneii Wassclierij Linten Ververij t Specialiteit in t Verven en Appreteeren van Wollen en HalfwoUenni Gordijnen in 2 d 3 kleuren Q Belovende alles in het werk te stellen mgne geachte begunstigers naar eisch te blDbedienen heb ik de e r met achting te zyn ê ÜEd Dw Dn F DIAMAMT Biilienlandscii Ovfj zieiii De Froiische Kamer had foor afwiMtlinu weer eeiu eeu paar ouutuimige zitliiigrn brt waa de uiterste liakerzijde die wind maalde door baar amiietlievoortlel tij lelde de verlegeuwoordiger van hel tchoone Kcalaohl I uiM Michel Irgeiiovcr d moderue roofridder van ile Union généralt eii rond lal het recht ongelijk werd erdreld De Mini ler an Binurnlai d che Znlten Waldeck Rou eesu genoot de eer naraeu de Itegfering tegen de roode whnar op Ie treden maar lijn n oorden u lerpen olie in het uur duor optlnud werd de vooruitgang niet be yorderd iseide biJ inec moot de uitapraak vai de jnry eerbiedigen Ook de rechterzgde werd door de algemeene opgrwoudenhcid aangcatoken en I arochefuuoauld Btaaocifi noemde het grooie republikeineche ieeit Dr liokrriijde wa buiten ioh van woede eo aprak de leiuuur uit over den alonuii preker de rrchterigde trok partij voor haar dapperen nitvalter en het wheelüe weiuig of de heereii waren aan het eohlen K K oe le van d rechterzijde was echter niet too groot dat ty voor liet amnestievoorstel van de uiterste liokerayde stemde dit werd verworpen met 304 legen 89 tteminen Dinsdag heelt Challemel in antwoord aan Qrauet over Tonkin verklaard dat de Regeering te werk gaal met kennis van lakeu De aanwezige strydkrachlen orden voor hel oogenblik toereikend geacht Ërtal weldra gehandeld worden In geval vau nieuwe moeielgkhedeu ui de Kamer worden geraadpleegd De inalraotie ran Harmand komen ueer op het beletten van lekere punten krachtens het verdrag van 1874 maar geenstins op het veroveren vanAnnam Fniikryk s vrrhoading tol China is vrcedtoaro maar Frankryk ou niet aareelm zijne belangen krachtig te verdedigen loijukkingeH tan gekeel dtUnktrtifé In antwoord aan Drlafosse verklaarde CliBlleaiel dal China er aiet aan denkt het terdrag van 1874 te verloochenen De door Bonrée voorgealeliie schikking bestond lu eene verdeeling vau bet protectoraat Hiervan wihle l et Uouvernrnirnl niels eten Doch het trad tonder nerengednohte met China In ouderhandeling en hoopt dat dele tot een voor beide partgrn guusligeu uitslag voeren tal Een beweren van Catsaguoc dat de ripediliea in Tunis tij Tonkin bewtiegredeneu hadden voor welke men met kon uitkomen veroorzaakte in de Kamer een hevig tumult Ferry eisohie van him bewgzen Catsagnao sprak lang over de onderhandelingen betreffende Tonkin en eindigde met Ie verklaren dat deu expedities strekken om de hebzucht Ie bevredigen Ferry riep van de tribune dan men de Relieering hoonde tonder aanvoering van bewyzen Over Cassagnao die ook Ferry nog beleedigde werd nii met eenstemmigheid van de linkerzijde de censuur uilgrsproken met tydelgke buitensluiting De motie van vertrouwen werd met 371 legen 82 stemmen aangenomen De blyvende zwakte van den graaf van Chambovd boetemi steeds ongerustheid in Men verteken te Piirya dat prins Napoléon reeds een manifest gereed heeft om terstond ua len dood van den graaf van Chambord te worden gipublioeird hel hoofddoel zou daarby tgn de auudacht der Katholieken op tijn persoon te vestigen als volstrekt niet zoo ood all de roep is Om en vervolging te ontgaan ou het manifrsl geschreven en gepubliceerd worden io den vorm vau en briei aan een vriend In het Ëngelsche Ligerhuis werden door de Uegeering meedeeliugen verstrekt over de maatregelen tegen ke verspreiding iler c iolera de ervaring had het Dutielooze van quarantaine maatregelen doen tien en de Rrgeering was op dien grond dan ook niet voornemens zulke maatregelen ie nemen zij gaf de loorkear aan het slelsel van geneeskuiidi onderzoek en ontsmettiug van verdachte sohepeo schepen die door het Suez kanaal varend geen besmette havens aandeden benevens schepen van Aleinndrie waar slechts éen oholeragevnl pliinls hnd tullen worden beschouwd al niet besmet Plotseling nis een donderbui is by tomerweer den leden van hel Ëngelsche lagerhuis de Bradlaughqoaestie op het lyf komen vallen Men herinnert rich dal de telken en telkens tcruggestooten afgevaardigde uit Norlhampion zijn plan had te kennen gegeven om den 16deii Augustus lioh naar de zitting van het huis te begeven Intusschen had hij talrijke meetings belegd om zijne aanspraken te verdedigen en propaganda te maken voor tijne taak op de Zondag gehouden bijeenkomst nu ie Kewcaatle onTyne deelde de heer Brodlnngh mede dal hij een brief aan deu heer Gladstone had geschreven waarin hij tijn verlangen Ie kenuen gaf om na aflegging van den eed in het huis titling te nemen en wel voor het eiude dezer maand dat de kiezers het eerst bepaolrie tijdstip Ie ver verwyderd achtten Dezen brief heefl de premier in het lagerhuis meilegedeeld en hij werd i r ontvang op de wijze die men verwaohlen kan Het hoofd der oppositie sir Stafford Northcole slelde awstond een motie voor nin ilen heer Br i ilangh uit Ie sluiten toldat hij lieloofd tal hebben heV huil niet meer lastig te vallen Deze motie werd met niet minder dan 232 teg n 65 aaugeuomeii Zelfs als toekijke mag de wellig gekozen afgevaardigde nu niet meer tegenwoordig zijn Tot zulke welsverkraohling leiden de aanvallen van df Ëngelsche nfnvsardigden op de niet gesebreven wellen van rec tvaardigheid ejn verdraagzaamheid Merkwaardig ia de brief dien John Bright tot den beer Braillaugh ridhtle naar aanleiding van eene te houden meeting rik kan niet komen bij die samenkomst Ik heb veraoheiden malen in het Huis gesproken over de qoaestie uwer verkieiing en ik geloof met dat ik verder iu deie taak van dienst kan zyn Maar ik bea overtuigd dat in de toekomst de handelwijze vos het lagerhuis algemeen tal worden veroordeeld RECLAME Die verstopping en opgeblazeuheid die beletten s melils Ie slapen zullen verdwyneo door Hob Bitler te gebruiken Aan verlammiig Igdemie zenuwachtige bevfrige daitiei kri remt hn ti IWi Wnowen té hare vrolgkheid terug door dogelyks Hop Bitler te gebmikea KEXXlSGEyiXG De VOORZITTER van den HAAD der Gemeente Gouda Brengt ter openbare iennit dat nan de KieJers in deze Gemeente tgn toegezonden de Oproepingsbrieven en Stembiljelten lot het benoemen vnn vyf leden van den Gemeenteraad en dal wanneer eeiiig Kiezer tyn ilembrie je verloren heeft of er geen mocht hebben ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter Plaatselijke Secretarie tal kuuneu veivoLKen dat de inlevering der Stembriefjes tal aanvangen op deu 17 Juli aanstaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten 5 ure dat het Stembriefje tckri telyk ingemld door den Kiezer ta persoon in de Stembus moet gsstoken worden dat geeu ander Stembriefje dan dat hetwelk van het legel der Gemeente voorzien is mag worden gebruikt dat de in het Briefje in te vullen personen duidelyk met naam en voornaam moeten srordeu aangewezen dat het Briefje niet onderleekend mag tyn en geepe andere briefjes omvatten of daaraan opzellelyk zijn vastgehecht Q mda den 12 Juli 1883 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN 1k Ëli N I S G E V I N G INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMfcESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op Art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1876 Staatsblad no 95 Brengen ter algemeeue kennis lint op de Secretarie ter visie is gelegd eeu verzoek niet bijlagen vnn de Diieotie der Goudsohe Waterleiding MaatsShnppij om vergunning tot het plaatsen vnn twee Stoommachines in het perceel gelegen aan den Hoogen Schielandschen Zeedyk Kadaster Sectie F No 1016 en 1260 Dat op Woensdag den 25 Juli 1883 des namiddags leii l ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning iu te brenge en dal gedurende drie dagen vóór dien dag op ile Secretarie der Gemeente van de ter take ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda deu U Juli 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN iltg De Secretari j BROUWER LIJST VAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2de helft der maand Juni 1883 uit Gouda verzonden en door lusschen komtt van hel Postkantoor terug te bekoraeo I f d Willik Boskoop V d Waard Harmelni Pietje van Pelt en C Loncis van Roilerdam iC C jionthoom Sluipwijk Van het Hnlpkantoor REEUWIJK Rooileuburg Alfen Verzonden geweest naar BELGIË W D Koot Antwerpen Gouda den 11 Juli 1883 De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS MARKTBEB I C H tI nT7 Gouda 5 Juli 1883 De graanhandel was van seinig beteekenis de vooruitzichten van den nieuwen oogst tyn goed en wordt er dientengevolge slechts voor consumptie verkocht De beste tarwt wordt tot tolfa ƒ 1 0 verkocht doch de niinder goede aanmerkelijk flaower poMer zelfs tot ƒ 8 76 a 8 B0 Rogge nominaal al voren ƒ 6 25 a ƒ 6 75 Gerst ƒ 6 a ƒ 6 CbafalMC lat ƒ 7 iSi Havoi ƒ 3 75 ü 4 25 Erwten booueu en zoden zander handel De veemarkt met gewonen aanvoer deu handel in alle soorten ilug varkens voor Londen 20 n 23 ot magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 70 ü ƒ 1 20 per week vette schapen vlug lammeren iraag te verkoopen Kaas aangevoerd 163 partgen eerste qualileit ƒ 31 a ƒ 34 t eede qualileit ƒ 28 a ƒ 30 Noord Hollaudsche ƒ 32 a ƒ 36 Handel vlug Goeboler ƒ 1 50 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 25 ü 1 85 fieboorte en Sterftestattstiek der i emeente GOUDA Juni 1883 Geboeen 31 Jongens en 32 Meisjes totaal 63 OVEBLEDEN beneden 1 jaar 9 M 8 V totaal 17 van 1 5 3 II II 3 II 6 14 t II 14 20 1 1 20 50 4 3 7 50 65 3 II II 4 65 80 3 1 4 boven 80 3 3 6 23 M 19 V totaal 42 Levenloos AiNOEOEVEN M V totaal Burgerlijke Stand GEBOREV 10 Joli Marinm Jobsnues ouders 11 van Hor egcn eu C HajOmaa 11 Jso ouder I van Rijswijk CD li Zorg Coro lii osder I Brokaar en C M Dercksen Nicolaas Franfois ouders J P Weijer u J A S v n Trotunborg OVERLEDEN 10 Jali C J van Halleni 4in C van Vliet 12 w 11 K Vingerlinir 2 in H J den Haag 10 d OËIIUWD 11 Juli N A van der Ree en i van der kim Advertenüën ADVERTE TIERi in alle Binnen en Buitenlandache Cou ranten worden dadelgk opgezonden door den Boekbandelaar A BRINKMAN te Gouda