Goudsche Courant, vrijdag 13 juli 1883

1883 ter gelegenheid vaD de Ciroote Prijzen Internationale E mi ZK l Ingevolge maclitiging bij Koniniilijli besluit van den l April 1883 N 10 Prijs der LOTEN stelling 50 C tl NTS overal verkrijg baar iSSO 000 en talrijke andere Prijzen mmtï 1883 Het Centraal Bureau voor den Verkoop der Loten it aan liet Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam alwaar men zich voor inlichtingen kan vervoegen De Loten worden slechts afgegeven tegen contante betaling Cheques of Wissels aan de order van den Heer WIDJSMANN Kassier Zondag 15 laJI N 2948 GOUDSGHE pOURANT Xieiiws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BINNENLAND GOUDA U Juli 1883 wmmm LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ opgericht in 1829 Gevestigd te Parijs in haar Hotel 15 rue de la Banqae Maatschappelijk Kapitaal en geplaatste Fondsen Vijf en Zestig Ifiillioen Francs VERZEKERIMGEN bij Overlgden op het geheele leven GEMEN iDE VEftZEKERINGENen op een bepaalden dag LUPRENTEN UITZETVERZEKERINGEN 50 aandeel in de winitten der Maatschapp Zich te vervoegen voor alle inlichtingen bjj den Hoofd Agent te Gouda den Heer W C WERNINK Bleekersingel R 199 liennneren ne ieier aai ne ïernieiing yoor 6 leden an den Gemeenteraad plaati heeft UiniJag e It van 9 5 ore Wq lierinnercD de Kieicra dat de verkiezing voor 1 leden fli m i iit rftaH nliknta hf flft Dtniidfttr 17 Jnli m HiwM ini m mitd Ht m Lange Hendeweg D 60 GOUDA Lange Tiendeweg D 00 Alle BOEKEN eu TEDSCHRIVTEN worden binnen den kortst mogelpen tyd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billijke prgzen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BUITENLANDSCHE COURANTEN worden dadeiyk opgezonden waarvoor één rfschrift voldoende is Den WelEd Heer Dr J G Popp K K Bof TandarU It fTeenen ZimiKUm 29 Januari 1869 Ik Ttrtofk UEd mij len spoedigste weder te leiKlen 100 11 Anatheriii Mondwater en 6 doosjes taiidpoeder Het debiel vooral van hei AnalheriuMoudwnler ueemt alhier door de steeds beilïame wirkiiig steeds toe en kan UEd melden lat ik aii versohilleude jijden heb vernomen het de gunstigste resultaten heeft uitgewerkt tegen verschillende raoodongesteldheden ja zelf legen hevige tandpqn waartegen andere middelen vergeefsoh waren aangewend Mijn voorraad bijna verkocht zynde hoop ik dat ÜËd de afzending zooveel mogelijk zult bespoedigen Met Hoogaehting UEd D dienaar H O VAN AKEN T verkrijgen te Gouda bg L Schenk winkelier ffp de Itoogstraat A 123 ir Rotterdam bij F E van Santen Kollf apoth en A Schippereija Co blauwe porceleinwiukel te s Ilage bg J L F Snabilié apoth te Otlfl bij A J van Kgn te Schiedam bij C Malta Qz te Leiden bg K Noonlyk ie Amsterdam bg F y in Wiudheim k Co en H H Ulolh Co apotheek Ie Schoonhoven bg S Wolf en Zoon te AlpkcD bij L Varossieau en Zoon te Utreht bij G H N van Spanje idem Ijabry k Porton Droog iaten Snelpersdmk van A Bbinkman te Gouda Prof Pergrer dAlion HAAR EXTRACT Uit Iwvengenoemde Extract geheel gegrond op de regelen der weleiisohop en geioulerd door de vinding eu het gebruik is een haariniddel geheel eeiiig in zijne zaïnenstelling geheel afwijkend van alle andere tot nog toe uilgevoMileue haarraiddeleu Dit Extract vereeuigt alle voortreffelijke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar het verfrischt en verlu ldrrl daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en aiidere uitwasemingen maakt de jiekelgke haren weder gezond zei den wortel vast zoo zelfs dat de reeds ve ondirde en verftensde haren weder langzamerhand op kleuren zonder dat het Extract eenice kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit HaarExtract buiten alle andere Haarolién of Pomaden welke altijd met vet of olie verbondi n zijn is tiat alle velmeiigseleii hierin zorgvuldig vermeden zijn die wel voor het oogenblik eenigen glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doen worden door hare mierdere vatbaarheid tol aankleving vui slof en vuil en bet dns dubbel waardig is daarvan de prof f te nemen Het is me t eene volledige gebtnikaaanwijzing a 40 cents pei flacon verkrijgbaar bij Wed N Sanders Leiden iW Ligthelm Voorburg A Bos Berkel Wed Bosman ionda A Prins Zevenhuiicn Wed G Wilhelmus Woerd BELAIVGRIJK T ALLE DE ZIERTE Verlamming en Zcnuwziekte wordt radioaal genezen door mgne methode Het honorarium is eerst verschuldigd na de genezing Behandeling per brieL Prof Dr ALBERT 6 Place du trOne 6 Par s ÜEH LIJDENOE MENSCHHEIO O lé r d maag d darmen en dê nitrt n zijn zooalfl bekend iid £ nHliiuiliil reiitiKers van het ligobaam W erken leze piii Je or men n elmatiK zoo ts de menHeh fe niid stotingen derielve reroorsnken talrijk n dikwijls smairtelijk liJdM verttcpping opgtiMxmhetd grbrek aan êtl kiêtt aooféffijnen ptjmn in df darmm maiifit levtr en golf opstifffing pan hU Uofd duiu 1 Ugheid eongeêiiet geeizvcht AatnhfiPn jieht en rhumatiemuSf huiixuhen pijn in df uiert n HgohaamBimartnn ran eiken iiitnl nntstHan dntirdoor dat aftescheitien stoften in liet li nhfiam of wel ffiftatotfen in het bloed ti riUh Mi in ii i ran door vt oni emdior Hnenafg leid te worden dat tevene op de werkinpr al dezer or anen werki anilan mare toeittand derzelve zeer hhpI terU nede het HJdtn fn dan wortel angrijal i f aflMrt zijn de zoo beroemd güwoidmc eit tnans OTentl met het f rootste auccetttfebiuikt wiudende Kwitgersche Pillen VM itn AiMilhihtr Richard Irandt ilaobta xit ginaitn i R hORdfrMultwdan dankan lan hat gr ruik cürnUa da tarngkaar hunnar gaxoadhtld SVaaiom dan te lijden en onTarBchUIitf alle smarten o er ich laten komen welkf loo Ugt tot de emHtlgHte ziekten die het leven tot een treurig en ellendig liestaan leiden wanneer men xWh op zulk eeiie okore i f gemakkelijke en goedkoope wijze zelf s enp en en het verergeren der kwalen roorkomi n kan f Niemand die met eene der genoemde kwalen aangehaald ia moet dut nalaten onmlddetiik ïiijne toeTlucht te nemen tot de Zwitserbehe l iUen vim Richard Brandt die immer helpen ooal men bij ene proefneming Htran beHpcuren 7 il aa moal avenwal acht gaven da aohta ZwltatrMha Pillen van Richard Brandt ti bakoniBn want aleohti deze helpen i t lv4 i n verpakt iii bjikkt n 1 doozen voor ien van i ene etiijuette vt iloonende 1 F het witte Zwitscrsohe kruis up rood n fjrtmd en TOorzien van de handtteking van Richard Brandt De dooB Zwitseraoha PItlan van Rlokard Irandt cat O 7ü centfi en is voldoende voor 5 welben Eoodat de dagelt kiohe kosten ulechts 2 It ccm bedragen zij zijn bencvena gehiuika iimwijzmg en een groot aantal medische Htteyteu la de maaato Apotheken verkrijgbaar Te 5o ttda bij Hoef hamer Apoth Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeTen en alom te bekomen m QOUDSOEE OLM of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen derCartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlflk levensbericht der beroemde Glasschildera de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetli Prijs 80 Cents De K C Kieivereeniging Recht voor Allen heeft tot candidaten getleld voor het lidniaatMhap ao den Gemeenteraad de heeren W J Foriu u Droogleerer W Brandt an Straaten O A Oudijk I i Kuijger en H Kemp Ten gevolge van hel op H ea si deur gehouden Ofenbaar examen aan de Kgki Hoogere Bargertchool et Sjarigen careui alhier cyn bevorderd Uit de Ie naar de 2e klaase M E Julina T Tom J G C Katnphuizeo Prince G O Klail A de Vletter A Hoogendijk K F A Lan ing Voorwaardelijk F J VVijckhuqse A Kroon D A Coiterman Boodt Uit de 2e naar de 3e klatie D Herman de Groot A Ham W Hemiing A Schinkel J A P O Klem Vooriraardelijk I D Bonnenr D Kroon Uit de 3e naar de 4e klaaae voor bet volledig oiider y M E Lnlias van Goor L Bgneveld J Schouten Toorwaardelyk G A H Ga ury Voor onvolledig ondervijs Che Robette en M Nortier voorwaardelijk L E H Schim van der Loeï en 8 Cha Jonker Uit de 4e naar de 5e klaaae M Zwarenatein T Btkenkamp W C Mal F H J Privé K E Reuhl voorwaardelyk 3 H W D Grootepaa en W B Dieseveen Van de 5e klaaae nemen de 4 leerlingen voor het v lM oMUtwM 4m1 aan bet iad extmeii dat Maandag te a Hage aanvangt benevena op eigen geug een leerling voor onvolledig onder üa in de 4e en 5e klaaae In het geheel i de tcbool gedurende deten ouraua bezocht door 65 leerlingen waaronder 12 meiajea Elf leerlingen volgden enkele vakken waaronder 5 meisjea Zeven leerlingen verlieten de school gedurende den curaua loodat het schooljaar sluit met 58 leerlingen 48 jongens en 10 meiajea Op nitnoodiging van de Heeren J A Roest van LImbu g dr C H van Rbgn en H P Schim v n der Loeff had Donderdagavond alhier een bijeenkomat plaat van ongeveer 30 heeren vertegenwoordigers vtn de alhier bestaande diakonien armbesturen liefdadige instellingen eni waarin met algemeene Hemmen besloten werd tot oprichting van een Ka tr van Meraag naar behoejtigen ten dienste ra de iipondere liefdadtghtid Eerlang tullen ome atadgenooten in de gelegenheid gesteld worden om met kennisname van het ConceptReglement lot het lidmaatschap toe Ie treden Het scherpschutters corps Burgerplicht alhier is nitgenoodigd deel te nemen aan den groolen sohiel edatrijd te Brusael te honden in Anguatus e k georgnniaeerd op nitnoodiging van de Regeering by gelegenheid van het 25 jarig bestaan der Belgische naiionale Schietbaan Door den Raad der Gemeente Moordrecht zijn benoemd tot Wethouder de heer A Kluit en tot ambtenaar vnn den Barserlüken Sland de heer L Eialto Door den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid is tot brievengaarderte Moordrecht benoemd de heer J de Wilde ter vervanging van den heerC de Wilde aan wien op venoek eervol ontslagi erleeu l Uit Zevenhuizen schrijft men ons dd 13 Juli Voor het bouwen der Tweede Openbare aohool n het verbouwen der Onderwgterswoning aan de Bolle zgn aannemers geworden de heeren N v A en W G Beker te Rotterdam voor ƒ 6666 De aftredende leden voor den Gemeenteraad te Zevenhuizen zijn de heeren J Dogterora en D Sol Sr Tot Onderwijzer aan de eerste Openbare School Ie Zerenhnizen is benoemd de heer G van Monlfoorl Onderwgïer te IJselmonde Maandag 16 Juli zal in het gebouw van de vrije gemeente te Amsterdam dt jury tot beoorde ling van het ingezondene op de Amsterdamsehe Teotoonstelling worden geinsulleerd Het feest door het Nederlanieche Gymnastiekverbond in bet begin van de volgende maand in de hoofdstad te geven belooft teer Iweadig te lulleu zijn Uit de provinciën eu den vreemde worden een doizendtal gymnasteu verwacht en te Amsterdam bedraagt het getal leden van het Bond ruim 700 In het dezer dagen compleet geworden hoogstbelangrijke werk van den bibliathecaria van bet Rotterdamsch Leeskabinet R Van der Meulen getiteld Botkbnndel en BihHographie wordt ter loops den naam van den o p i die ooder den pseudoniem van C Terburgh inUe lialstejaren eenig keurige novellen uitgaf genoend Volgens die mededeeling zon bet de heer I Ësser Jr lijn Het ia bekend dat de beer Ësser z ch reeds vroeger ook als dichter onder den pseudoniem Soera Rana een guuatigen naam verwierf Ue Paaaoge Central te Amsterdam loopende van de Prins Hendrikkade naar den Nieuwendijk ia Donderdag feestelijk ingewjjd Ia een der benedenlokalen dier Passage werden de genoodigden ontvangen waarbij de president commisMris der Passagemaatschappij de beer Van Hengel een korte toespraak hield die door een der welbouders van Amsterdam deu heer Bergsma namens het Dagelijkach Bestuur der hoofdstad beantwoord werd daar de Burgemeester eïrst tater koB komen Vaffttgfm vareeaigdan de genoodigden zich in het hotel dat in de Passage ia opgericht aan een lanch waarop o a door deu Burgemeester een dronk werd gewyd aan den ondernemingsgeest der oprichters eu door den heer Van Hengel een aan het Gemeeniebesluur Tot ongeveer beurstyd bleven de genoodigden byeen zeer voldaan over de ontvangst eu vooral over de uitstekende inrichting der Passage Tegen twaalf uur werd de toegang tot de Passage waar reeds eenige winkels geopend zijn en binnen eenige dagen andere zullen geopend worden voor het publiek opengeateld Onlangs ia door een Franach reiziger bg zijn terngkomst van een reis door het weaten van Amerika de aandacht gevestigd op een cnrieuse plant door de botauislen Gycloloma phatypbyllum genoemd Ze groeit welig in de Likten van Kansas en ontwikkelt zich zegt de heer H De Parville in zgu Revoe des Sciences van het Journal Officiel onder den vorm van een kruidachtigen kogel aan bet uiteinde van een zeer korten stengel j de voorbijganger ziet inderdaad niets dan den kogel die tusBchenbeide reusachtige afmetingen heeft 1 60 meter middellgn Als de plant rijp is verdroogt ze en dan is slechts een zacht windje noodig om den kogel van de plant los te maken en door de prairieen te doen rollen Bij stormachtig weder geeft dit aanleiding tot de meest fantastische toonetlen Hij huppelt en springt dau over het kreupelhout heen de lucht wordt door tallooze projectielen doorkliefd Men ziet dan een menigte van kogels elkander achtervolgen hetzij in de lucht vliegende hetzij met de snelheid van een spoortrein langs de hellingen der bergen afrollende De cycloloraa s hebben dan ook meermalen aanleiding gegeven tot eeu vermakelijke vergiaaiiig men zag reizigers vol schrik op de vlucht slaan bg de nadering van deze zonderlinge bollen die van de hellingen kwamen afrollen als waren het enorme rotsblokkeu Een oud soldaat geeft eenige voorschriften voor troepen die in deze tropische hitte op marach zijn In Ie eerste plaats ia volgens hem het rooken van tabak in eiken vorm hoogst schadelijk en uilputlend Hij verlangt strenge verbodsbepalingen dienaangaande Den dorst verdrijft men het best door een dun gesneden schijfje ui op den tong te leggen gelgk in het Spaansche leger gebruikilijk is Knoflook kan nog geschikter dienst Iwu en gras of koreuhalm IS ingeval van nood evenmin te versmaden Sterke drank is nadeelig De marach geschiede ic korte tempo s de troepen hebben herhaalde rust uoodig om de werking van hart en longen weer normaal Ie doen worden De hoogere officieren dienen streng het houden van te lang voortgezette marschen te verbieden te vaak komt het voor dat vreemdsoortige ijdelheid er de mindere officieren toe leidt in dat opzicht bgna het onmogelijke te doen Liefst late men s nachts of na zonsondergang marcheeren Begint id de marsch s ochtends vroeg bij om 4 uur dan moet de manschap om 3 anr op het ontbijt is op de plaatsen van inkwartiering dan meestal nog niet gereed en vaak gebeurt bet in zulke gevallen dat de soldaat nuchter in de gelederen komt of met een slok sterken drank zeer tot schade de krachten weer zoekt op ie wekken Mevr Henry Gréville vestigt in Ie IIX SiAU de aandacht barer landgenoten op de groote bijzonderheid eener benoeming van de Nederlandsche regeering namelijk die van Mejuifi Thérèse Schwartze tot lid van de Jury voor de internationale teutoBnstelling van schilderijen te Amsterdam Mevr Gréville meent dat dit de eerste maal is dat in Europa eene vrouw zitting heeft in dergelijke oommissie Voor de eer van Frankrijk had zij gewild dat haar land het voorbeeld hiertoe gegeven had Zij spreekt verder met veel aardeeriug van het talent der schilderes die gelijk zg zegt geen vreemdelinge is voor de Parijzenaars want zg exposeert elk jaar op de tentoonstelling te Panjs De seminarium directeur Urlaub te Wa dau bij Ktmigsberg in Pr beeft in het afsluitbaar badbassin van de schoot dat gevoed wordt uit het WaldanrrBeekriïiertje in fiet voorjaar van 18 2 een visch broedinrichtiug aangelegd Het doel daarvan is tot tot dusver uitmuntend geslaagd de leerlingen der school hebben juiste kennis opgedaan aangaande piscicultuur en belangstelling daarvoor gekregen en ook in ecomoniach oplicht heeft de zaak reeds goede gevolgen gehad Ruim 5000 beekforellen werden in het riviertje overgeplant Later heeft men reeds vele nuttig gebleken verbeteringen in de geheele inrichting aangebracht Buitenlitiidscb Overzicht Er is heden veel belangrijk nieuws omtrent het tweede Suezkannal De vuorloopige schikking met de Suei kanaalmaatschappij is ondeneekeud De genoemde maatschappij verbindt zich tot het graven van een tweede kanaal dat zooveel mogelijk evenwijdig moet loopen met bet reeds bestaande en men hoopt daarmede tegen het einde van 1888 gereed te zijn Er zal eene trapsgewijze vermindering van het tarief worden ingevoerd naar gelang van de stijging van de winst tot een minimum van 5 fr per ton Ëen der drie Ëngelsche administrateurs zal vice president zijn der maatschappij en de Ëngelsche regeeriug zal den inspecteur over de vaart aanstellen Dit gouvernement zal ook zijne diensten verleeneu om de noodige concessie te verkrijgen daartoe behoort de uitbreiding van de oorspronkelijke concessie tot een tijd van 99 jaren gerekend van den dag der voltooiing van het nieuwe kanaal waarvoor de maatschappij jaarlgks 1 pet van de nettowinst aan Egypte uitkeert De Ëngelsche regeering leent aan de maatschappij in termguen niet me r dan 8 25 000 p s legen S ipct met eeu amortisatie nds zoodat het kapitaal in 5U jaren cal zijn terugbetaald De schikking treedt in werking na de goedkeuring van hel parlement Die acht en een kwart millioen en dit is wèf het voornaamste punt in deze voorlDopige overeenkomst znlleu door middel van eene leening moeten gevonden worden Dit voorstel van den beer Childers zal aan dtii eenen kant verwondering baren daar het komt van personen die eertijds den maatregel van lord Beocmisfield om kanaalaandeeleii te koopen afkeurden maar ann tien aiidercir knul vloeit het geheel voort uit het beginsel van Engeland om van