Goudsche Courant, zondag 15 juli 1883

Stoomtram Gouda Bodegraven Voorloopig zullen behalve de geannonceerde Treinen des ZONDAGS nog Treinen loepen des morgens van REEUWIJK naar GOUDA GOUDA BODEGRAVEN GOUDA BODEGRAVEN GOUDA BODEGRAVEN het nieuwe kanaal tot op tekere hoogte een nationaal eigendom te maken De litting der Fransohe Kamer loopt weldra ten einde Ëigenigk bigft alleen over de aanneming der overceiikoinsi tusscheu de Begeering eu de groote spoorwegmaatschappgen velke lu elk geval nog vóór liet begin der vacantie zal volgen Namens de commiuie heeft de heer Bouvier verslag nitgebracbt waarover den 16 le zal beraadslaagd worden Dientengevolge gelooft men nu ook algemeen dal het voldoende zal zijn de zitting tot den Sisten JuU te verlengen en het niet noodig ia de zitting der Algemeene Ba len tot in September te verdagen De beide groepen der Union Démocratique en der Vnion Répuhlicaine hebbeu in haar jongste wmeozgu bgna eenstemmig den wensch ie kennen gegeven bet debat over de spoorweg conventies voor het reces te doen plaats vinden zconis duor de Begeering vas voorgesteld In de buitengewone begrooting voor het jaar 1884 gaat de rigeeriug van de veronderstelling uit dat de Kamera de spoorweg ontwtrpeo zullen bekrachtigen zoodat de Staat voor het grootste gedeelte van de nieuwe spoorwegen ontlast wordt Om met de uitgaven van het buiteogevroon budget in het reine te komen zal ongeveer 300 millioen 3 pCts aflosbare Staatsobligalién uitgevri voor welker rente op de gewone begrooting van 18S4 13 s millioen ziJD uitgetrokken Deze SCO millioen zullen besteed worden aan haven kanaalen rivierwerken buitengewone uitgaven voor oorlog en marine den aanleg vau onderzeesche telegaafen en eindelijk aan den bouw dier spoorwegen welke niet in de conventies met de maatschappijen zgn begrepen De spoor egen welke de Staat moet aanleggen behooren tol het Slaatsspoorwegnet en tot het net der Westhaan waarmede de Staat geen overeenkomst heeft gesloten Voor den Westelgken spoorweg is voor 1884 een post van 80 millioen uitgetrokken De berichten omtrent den toestand van den graaf van Cbambord zgn ongunstig Duilschlaud heeft ingestemd in de herziening van zgn handeUtraclaat met Turkije mits de lasten thans den handel opgelegd niet verzwaard worden Men zegt dat de Porte een gemiddeld recht van 16 pCt op artikelen van verbruik en van 8 lot 20 pCt op andere ingevoerde voorwerpen voorstelt Den Isten Augustus a s begint de behandeling van het proces tegen de Noorweegsche ministers Op dien dag zal voor hel speciale rijksgerechtshof Terschgnen de heer Selmer minister president de eerste beschuldigde zgne tien ambigenooten zullen zich later achtereenvolgens en ieder afzonderlgk moetan verantwoorden Men weet dat een der grieven tegen de beMhuldigden ia hunne weigering om aan s Koninga bekracütigeng te onderwerpen een besluit ran de Storthing waarbij verklaard wordt dat gedelegeerden van het Parlement zullen zitting hebben in den raad van beheer der spoorwegen Nu heeft de Storthing zonder de uitspraak van het rgksgeKcbtshof af te wachten die gedelegeerden benoemd en dientengevolge is een nieuw conflict te verwachten I N G E Z O N MB N De VERKIEZING Myttittr de Sedacteur t Heeft mg verwonderd dat de Rondaohe Kiesvereeniging niet den Heer Messemaker candidaat gesteld heeft Indertgd stelde deze Vereeniging lich tot taak degelijke mannen uit den burgerstand in den raad te brengen en een der beste zoo niet de beste was ongetwgfeld de heer M Bestreden is de heer M niet wel tyn oude koeien uit de loot gehaald maar mgn stelregel is publieke mannen moeten beoordeeld worden naar hetgeen zij in t openbaar zeggen of doen en niet naar plaatjes van Jan Piet of Klaas omtrent byzondere gesprekken en afspraken vooral niet als zg geheel berusten op verzekering van gemeente ambtenaren die het zoo gortig gemaakt hebben dat zg ontslagen moeten worden en dat zelfs de warmste voorstanders van den patient na korten tgd moeten verkhren het is een zegen geweest dat het gemeentebestuur en de meerderheid wgzer zijn geweest dan wg Waarlgk er geschiedt den bewusten ambtenaar te veel eer als hg weer zoolang na zgn verdwgnen uit zgn doodsiaap wordt opgeroepeo om getuigeuis te geven van hetgeen laat in den iiacU tot hem gezegd is Mgns inziens doet dit alles thans niets ter sake het heeft veel van het bekende zoeken naar een tok als anen een hond dood wil slaan De eenige vraag is of de heer Messemaker uiet it een eerlgk achtenswaardig man en niet mu een verdienstelijk raadslid en of hg uil dien hoofde uiet de voorkeur verdient boven den beer Buggers die een nieuw man ia en lu bet openbaar althans nieta gedaan heeft dat hem een zetel in den raad waardig maakt Twee redenen gat men op Menachen van ander 1 geloof en andere denkwijze mogen ook wel In den raad zitten Ik heb er niets tegen M de redacteur mits men ze maar niet er in brengt omdat zg een ander geloof en een andere denkwijze hebben maar omdat het kundige eerlijke onafhaokeIgke mannen zgn £ n afgaande op hetgeen mij van beide heereu bekend is verkies ik den heer M boven deu heer B Dan zeide men de kiesvereeniging heeft niets goed Ie maken en om dat Ie tuonen stelde men den heer Measemaker niet Het is beat mogelijk dat de O K uieta goed te maken heefi jegens dezen candidaat j zg zelf moet dat beoordeeleu hoewel bet mij voorkomt dat eene kiesvereeniging die een raadalid laat vallen zonder reden of althans zoi der eeuige reden op te geven iets doel wat men in t dagelgksch leven niet mooi zon noemen Maar de kiezers die zich toen hebben laten medesleepeu hebbeu wel iets goed te maken want tegenover hen had de heer M zeker nieta misdreven en op een waan van deu dag afgaande hebben zij hem uitgespannen Ik hoop dus dat de Goudache kiezers nobeler zullen zijn dan de Goudsche kiesvereeniging door eerlgk hun ongelgk te oekenneu en het weer te herstellen voorzoover dat mogelijk ia Daarmede zullen zg handelen in hun eigen belang en alleen om dnt te behartigen zenden zg een raadalid naar het stadhuis meen ik Hiermede heb ik gezegd wal mij op bet hart lag heer Bedacteur het is misschien wel wat framhement en op zijn oud Aarlanderveenscb gezegd maar ik ben geen man van de pen en schrgf maar zoo voor t vaderland weg zooals ik denk dat de menachen mg het best zullen begrijpen Een Burgebuan P S Daar schiet mg nog iets te binnen mijnheer de Bedaoteur Laten wtj eendrachtig den heer Measemaker op het stembrieQe zetten met de 3 aftredende leden en dan de 5e plaats invullen met Buggers of Hoefhamer ieder naar zijn keuze dat is de beste weg meen ik IN MEMORIAM Diep betreurd door zgn nagelaten betrekkingen en vrienden overleed te Gouda den 12 Juli 1883 na een ziekte vau slechts eenige dagen J Dgkstra ondervgzer aan de B C bijzondere school alhier Geboren te Heerenveen 19 Juni 1859 werd hg alzoo in den jeugdigen lerftgd van 24 jaar uit zijne betrekking weggerukt Geacht en bemind door zgn patroon wieu hij ruim 5 jaar in diens tnoeielijke taak ter zijde stond geacht en bemind dote allen die hem kenden ver liet hij ons loen ee4 enkele zonnestraal zgn pad zou verlichten Onvermoeid werkzaam in de school gverig in zijn eigen studie wus hij steeds op zgn post Aangenaam in den omgang as hg altijd welkom in elk gezelsehap Hij is niet meer En bQ zgn dood schrappen we weer een naam van de lijst der degelijke ondelwijzers Hg is niet meer doch zijn werken blgven Zgn herinnering blijft met ons leven tot ook wg den weg van al het stoffelgke gaan Mocht hg ons voorbeeld z jn I VERGADERING VANDEN GEMEENTERAAD VBIJDAG 13 JULI Voorzitter Mr A A van Bergen IJzeudoorn Tegenwoordig zgn de beeren van Mierop Hoogenboom van Iterson Jager Siraver Sarasom Post Drost van Siraaten Fortugn Droogleever en Noothoren van Goor Afwezig zijn de heeren Kist Prince Oudgk Hemsing en de Botte Ue Voorzitter deelt mede dat de heer Oudgk heeft kennis gegeven verhinderd te zgn deze vergadering bij te wonen De notulen der roHge vergailering worden voorgeteten en onveranderd goedgekeurd Ingekomen zjjh 1 Een voorstel van B en W betr de vernieuwing der brug over het Nounenwater bij het Ainslerdamaehe Veer wairjfoor op de gemeenlebegrooting voor het loopende jaar een post van ƒ 4000 is uitgetrokken B en W stellen daarin voor de draaibrug te doen vervangen door een korte breede ophaalbrug en het houten gebouwtje daarnevens Ie amoveeren Ter visie 2 Een missive van Curatoren van het Frogymnasium waarin wordt herinneid dat 27 Mei 1881 besloten is dat aan het Progymnasium 3 leerarenzullen zijn belast met het onderwgs in de oude talende geschiedenis en de bude aardrijkskunde dat tot heden slechts 2 leeraren het onderwgs in die vakken geven nl de rector en een leeraar in de oude talenen verwante vakken Daar nu in September e k het Progymnasium volledig zal zijn ingericht is he noodig dat een 3e leeroar wordt benoemd Te dien einde is een oproeping gedaan voor sollioilanten 6 personen meldden zich aan ui de heereu N J Andriesaeu doctorandus lu de klataieke letteren te s Gravenbage L A Keeper candidaat in de klassieke letteren en leeraar nan het Progymnasium te Gouda beide dingende naar de betrekking van Coureetor H M Ë ter Haar Bomeny doctorandus inde klassieke letteren te Leiden L J Sicking doctorandus in de klassiekeletteren te Worinerveer B A M Stavenisae de Brauw doctorandus in de klassieke letteren eu leeraar in de oude talen en de geschiedenis aan de Hoogere Burgerschool Ie Enkhuizen Die dingen naar eene betrekking van conrector of leeraar 6 B VV Homau candidaat in de klassieke letteren te a Hertogenboscfa die zich aanbiedt voor de belrekking van leeraar Volgens bovengenoemd raadsbeluit in verband met de wet op het Hooger Ouderwg a moei er aan hel Progymnasium een leeraar zg n die Jen titel van Conrec tor heeft Curatoren bevelen nu aan ouder overlegging van het advies van den Inspecteur der Gymnasia voor Conrector de hh L A Kesper candidaat in de klassieke letteren en Leeraar aan het Progymnasium te Gouda B A M Slavenisse de Brauw Doctorandus in de klassieke letteren en Leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Enkhuizen terwijl curatoren den raad in overweging geven aan de benoeming do voorwaarde te verbinden dat de belanghebbende overeenkomstig het lantat nr van Art 16 de wet op het Hooger Onderwijs van Z M den Koning vrijstelling verkrijgen vnn het bezit van den doctoralen graadvoor den tgd van hoogstens twee jaren Mocht deraad de beer Keaper benoemen tot conrector danzal ter zijner vervanging een leeraar in de oude talen en verwante vakken moeten worden benoemd Dasrvoor bevelen Curatoren aan B A M Slavenisse de Brauw doctorandus in de klassieke letteren en leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Enkhuizen H M B ter Haar Bomeny doctorandus inde klassieke letteren te Leiden Ter visie eu benoeming in de volgende Vergadering 3 De rekening der Gemeente over 1882 Wordt gesteld in handen eener Commissie tot ledea waarvan worden benoemd de hh Fortoijn Droogleever Straver en van Mierop 4 Een adres van T de Bnwe en 18 andere bewoners van den Tiendeweg veizoekende dat de raad gunstig bescbikke op een verzoek der IJselatoam tramwegMastschappij betreffende verlaging van de brug tusBchen den korten en langen Tiendeweg enwel geheel voor rekening dier Maaischappg De Voorzitter deelt mede dat een verzoekechrifi als waarvan adressanten melding maken niet is ingekomen Wel is met den opzichter een enkel woord gewisseld over de verlaging van die brug maareen adres is niet ingezonden Verandering van dentoestand is wel noodig zooals het uu is kan het niet blgven doch het adres van gemelde Tiendewegbewoners stelt spr voor voor kennisgeving aan te nemen Aldus besloten Aan de orde is De Rekening en Verantwoording van den kassier der Stedelgke Beleenbank over het boekjaar 1882 1883 Wordt goedgekeurd Daarop worden benoemd tot Lid der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs de heer C W van de Velde met 10 al tegen 1 si op den heer J Post van der Burg Lid van de Commissie btlast met het ontwerpen en het herzien der plaatselijke veiordeningen tegen welker overtreding straf is bedreigd Mr J H van Mierop met 9 stemmen terwijl de hh Mr Hemsing en Oudijk ieder 1 stem op zich vereenigden Niels meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Kaotongereebt te Gouda Terechtzitting van Woensdag II Juli 1883 Kantonrechter Mr J H van MIBBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Kotterdam VEBOOBDEELD J L timmerman te Gouda tot 8 of 1 dsg wegens aan de Wijde Poort te Gouda een buis bonwen zonder inachtneming van het voorschrift van Burgemeester en Wethouders omtrent den afstand tussohen dat huis en een ander huis A de B limmerman te Gouda tut ƒ 3 of 1 dag wegens hangen van een houten scherm builen den gerei zguer woning op de Baam te Gouda zonder vergunning van Burgemeesler en Wethouders A r d H huisvrouw van P r d D te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag wegens moedwillig mishan delen van haar buurinans hond in de Lange Groeoendaal Ie Gouda T N J V d P en J de B alle drie arbeiders te Gouda ieder tot ƒ 0 50 of 1 dag wegens werpen van bagger op de atraat op de Vest te Gouda tonder verguniiinit run Burgemeester en Wethondcra P V ajouiver te Gouda tot ƒ 1 of 1 dog wegens te Gouda rgden met een kur bespannen met twee honden van welke één niet was voorzien van een muilkorf T de K landbouwer te Beeuwgk tot ƒ 1 of 1 dag wegens te Gouda rijden over de klinkerstraat W de Z koopman te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag wegens te Goula rijden in het Plantsoen met een kruiwagen F J N koopman te Gouda lot ƒ 3 en ƒ 1 of 2 dagen wegens te Zevenhuizen los en zoniler toezicht op den weg laten staan zijn kar bespannen met een houd en dien houd niet gemuilband hebben W vau H koopman te Nii uwerkerk tot ƒ 3 of l dag wegens te Nieuwerkerk rgden met een kar bespannen met een hond die iiirt was voorzieu van een muilhand J V V tapper te Nieuwerkerk tot ƒ 3 of 1 dag wegeua niet gesloten hebben van zijne tapperij ten 10 ure e avonds J B arbeider te Nieuwerkerk tot ƒ 3 of 1 dog wegens als bezoeker zich bevinden in eene tspperg te Nieuwerkerk na 10 ure s avonds Eiiozcr Tenholt vissoher te Nienwerkerk lot ƒ 1 en ƒ 3 of 2 dagen wegens in kennelijkeu staat van dronkenschap zich bevinden op deu openbaren weg Ie Nieuwerkerk en na 10 uur s avonds zich als bezoeker bevinden in eene tapperg aldaar Maarten Zuidam arbeider te Nienwerkerk tot ƒ 6 of 2 dagen wegens openbare dronkenschap Ie Nienwerkerk Adrisnus Vellekoop schipper zander vast verblijf tol twee boeten van ƒ 1 of 2 dagen wegens opeabsre dronkenschap te Zevenhuizen op twee tijdslippen Adrianus Burger particulier te Gouderak tot 0 60 of dag wegens openbare dronkenschap Ie Oouflerak Prederik Kiene sjouwer te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Gouda Jan Boenink sigarenmaker te Gouda tot ƒ 12 of 4 dagen wegens openbare dronkenschap te Gouda Mattbija Boot pijpmaker te Gouda tot ƒ 6 of t dagen wegens openbare dronkenschap te Gouda ONTSLAGEN van RECHTSVEBVOLGING F N arbeider te Gouda van de aanklacht in dei IJsel ouder Gouda gebaggerd te hebben binnen den afstand van 20 melsis van den oeverlijn zonder vergunning van Gedeputeerde Slalen van Zuid Holland Op de zitting bleek dat de gemeente architect van Gouda den beklaagde last had gegeven tot dal ongeoorloofde baggeren KEXXMSGEriMG BÜKGEMEESTEB en WETHOUDERS van Gouda breBgen ter kennis van de Ingeietenen dat de REKENING vao de INKOMSTEN en UITGAVEN der Gemeente over het dienstjaar 1882 voor den tgd van K rMm dagen op de Secretarie ter lezing Van een ieder ia uedergelegd waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdagen van des morgens ten tin tot des namiddags ten een ure terwijl bovendien tegen betaling van kosten afaohrifi dier Bekening kan orden verkregen Oouda den 14 Juli 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BBBGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER XEJfNISGKVINQ BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van Gouda hreu en ter algemeene kennis dat de Gemeenteraad in igne vergadering rau deo 13 dezer heeft benoemd tot lid der commissie belaat met bet ontwerpen van ea het herzien der plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding Straf ia bedreigd eu waarvan de Bargeneester Voorzitter is den Heer M J H TAN MIEROP Oouda den 14 Juli 1883 BÜKGEMEESTEB en WETHOUDERS van Gouda VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Burgen ij Jee Stand OVERLEDEN 12 Joli J Dijk trs 24 j 13 8 Kiel erk 6 m E J Jatke 8 m ONDERTHOUWD 18 Jnli C vsn der Lee te HedikJsixn 28 j CD 8 M via Licrop 20 j C J Oeliiun 8 J en H im Kliterin 24 j H ZandJoort 28 en A pq 21 j A OercliHo 26 j ea E de Joog 1 j J vao r Vslk 80 j en M S vsn der Hui 19 j ADVERTENTIÊN Oudertrouwd gJ ALBERTÜS DBRCKSEN m BMMERENTIA de JONG p Gouda 12 Juli 1883 bës Receptie 15 Jnlijj attensingel Q 77 Voor de rek bewgzeu van deelneming ondervonden bij het overlnden van m ne geliefde Zuster Mevrouw de Wed C P db BRÜIJN geboren de Witte betuig ik mijnen hartelgken dank Wed A KOCK Dï Witte Gouda 15 Jnli 1883 Mevhouw SPRUIJT Büchn vraagt een niet beneden 14 jaar NIEUW ODEUR het FIJNST en GEURIG8T aller Parfums bg LOUIS P WELTER Parfnmenr Westhaven 193 Voorhanden een groote voorraad Zak Flacons EAU DE COLOGNE en EAL DE GOUDA Tegen NOVEMBER biedt zich aan een KUraEEJUPFEOUW ond 23 jaar P G goed kunnende naaien en is van goede getuigen voorzien Brieven franco Sonsbeekstraat 9 Arnhan Dullsel Qepte Bier Hiermede neem ik betsefd de vrgheid nwe aandacht te vestigen op het door mg in den handel gebrachte Dubbel Gerste Bier uit de SrOOM BIERBROÜWERIJ De Posthoorn te Rotterdam waarvan de scheikundige analyse van de Heeren SCHALKWIJK PENNINK te iJoaerdam op franco aanvrage bg mg te verkrijgen is Dit BIEB is door het betrekkelgk groote Extract gehalte en zgne snivere bereiding als t oedend en gezond TAFELBIBR zeer aani bevelen waarom ik mg bg voorkomen inUwe geëerde protectie reeommandeer Hoogachtend VEd Dm Dienaar J H ROÜDE Zengstraat 85 Depóthouder voor Oouda en Ometreken Prgs per Plesch 10 Cts per Flesch 5 Cts Kruik 18 Vj Kruik 7 binnen de Stad Prgs per Kist van 24 1 of50 2Flesschen 2 50 namiddags Gmtda 14 Jnli 1883 voor buiten de Stad Heereu Faljrikanten die genegen mochten zgi hun Werkvolk de TENTOONSTELLING te laten bezichtigen worden beleefd attent gemaakt op het voLKHOFPiËHiiis m mmm cDE VREDE op Rapenburg 44 De kosten voor Logies ea Voeding buiten Bier Sterken Drank wordt hier niet verkocht zgn ƒ 1 60 per dag en per hoofd De Chef L J SCHNEPEL TWEE VLUGGE SIGARENMAKERS vormwerk GEVRAAGD bij P J van GENT Nonnenwater Openbare Verkoopingp te GOUDA op DINSDAG 17 JULI 1883 des morgens te 9 uren aan het Huis Wgk B No 80a aan de Oosthaven van nette en goed onderhouden msELEN e numAii als een Notenhout met Zwart Salonmeublement bestaande in TÊTE a TÊTE 8 STOELEN TAFEL en SPEELTAFEL voorts PENDULE en CANDELABRES SPIEGELS KABINET BUREAU LINNENKAST CHIFFONNIÈRE COMMODE LEDIKANTEN TÊTE a TÊTE en 12 STOELEN COULISSEen andere TAFELS KACHELS eene partg BOEKEN en t geen meer ten verkoop zal worden aangeboden Te zien MAANDAG 16 JULI des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda SLOTEMAKEU en Co MARASQUIN OP KOGELFLESSCHE EBME 2IEETEN worden radicaal genezen door m ne methode die gegrond is op de jongste Wetenschappelgke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noomottige gevolgen van Jeugdige buitensporigheden als Zenuwziekten en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschrgving van de Dr BËLA PARIJS 6 Place de la Nation 6 30 6 20 7 10 5 6 6 24 7 36 8 24 Dr DIRECTEUR BODEGRAVEN GOUDA BODEGRAVEN GOUDA BODEGRAVEN GOUDA Lid van verscheidene Weten schappelgkeGenootschappen