Goudsche Courant, zondag 15 juli 1883

Woensdag IS Joll 1883 N 2949 GOUDSCHE COURANT nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Goudsche Kiesvereeniging heeft in hare Vergadering van 11 dezer tot CANDIDATEN gesteld de Heeren W J EOBTtJIJN DROOGLEEVEB G A OUDUK W BRAADT VAN STBAATE L J BLUGEBS en H G HOEFHAMEB en beveelt genoemde Heeren den KIEZERS dringend aan HET BESTUUR H K Kiesvereeniging Reclit voor Allen Voor de VERKIEZING van VIJF LEDEN van den GEMEENTERAAD op DINSDAG a B worden dringend aanbevolen de Heereu i fr J FORTVIJX DROOGLEEVER W BRANDT VAN STRAATEN G A OUDIJK L J RVIJGERS B KEMP Gouda 13 Jnli 1883 HET BESTUUR Sociëteit Ons Genoegden Zaal Kunstmin fiOlERDAiJ 19 VRUDAfi 20 M Z01A6 22 JULI 1883 DRIE GROOTE VERTOONINGEN DER Ta£ereelen van het Lijden van 0 H Jesus Cbistus en van het Oud en Nienw Testamenl g etrouw naar de wereldberoemde OBERAMMERGAUER welke slechts om de tien jaren g egeven worden uitgevoerd door 30 personen van het Oud Beiersche Gezelscbap onder het Bestuur van den Heer TH SCHNEIDXSB HST ilBlEL mWWt CGSTÏÏMIS II piGOMTïllf gevolgd naar de oude schilderijen der vermaardste meesters als LEONARD DE VINCI F P RUBENS J VAN DIJCK RAPHAEL enz V EIK DE El LI IN ca De Geboorte van Jesus Christns De vlucht naar Egypte De Doop van Jesus Christus door den H Joannes Baptista iu de Jordaan De intrede van Jesus Christus te Jerusalepi te midden van het verblgde volt Het Laatste Avondmaal naar Leonard de Vinci De Hof van üliveten Jesus biddende en weenende Judas oi helst Christus die doorde soldaten aangehouden en weggeleid wordt 10 Minuten Pauze Christus voor Annas en Caïphas is ter dood veroordeeld Judas werpt de dertig penjiingen ontvangen voor zgn verraad aan de voeten der rechters en vlucht wea omzich te gaan verhangen Christns door Petrus verloochend Christns gegeeseld eu met doornen gekroond Jesus door Pilatus aan het volk voorgesteld en ter dood veroordeeld terwgl Barabas op vrye voeten wordt gesteld De Kruisweg Jesus vergezeld door zflne Moeder wordt naar Golgotha gesleurd DeH Veronica biedt zich aan met den H Doek Jeans van zijne kleederen ontbloot en op het Kruis genftgeld 18 Jesus op het Ktuia stervende beveelt ïflue Moeder aaq den H Joannes Longin doorboort met zyn lans het Hart van Jesus Christus 14 De afneming van het Kruis naar Rubens 15 Het lichaam van Christus d9or Nicodemus in het nieuw graf van Josef van Arimathea gelegd TOT SLOT Het gï öot Tafereel der Verrijzenis van Christus Entree voor MET LEDEI 0 99 Cents voor LEDE 0 50 Plaatsen te hespreken aan het Gebouw van 12 d ure op den dag der Voorstelling a OPENING VAN HET BUREEL TE 7 UREN S NAMIDDAGS AANVANG JUIST TE 8 UREN B De Directie maakt overeenkomsten met de Bestuurders van Instituten en Kost faolen voor bgzondere vertooningen In de Zaal mag men niet rooken Medekiezers I Allen welke met ons tegen de in onze Gemeente steeds stggende onderw suitgaven gekant zgn en diensvolgens beperking daarvan tot het bfl de Vfet striktgebodene noodig keuren en tevens met ons een betere regeling ter bevordering der Zondagsrust wen8chen noodigen wg uit op a s IJINSDAG 17 JULI hun stem uit te brengen op de volgende Heeren H W M Steevens L J Riiijgers Arie Jaspers J C Zeldenrnk H W Otto Mannen uit de kern der burgerQ welke bg de erkenning dat alle gezag uit God is bovengenoemde belangen met kracht zullen trachten tot stand te brengen EENIGE KIEZERS Gouda Jnh 1883 STOOMTRAM QOUSHOBEBHATEN De DIRECTEUR van bovengenoemde STOOMTRAM heeft de eer ter kennis van HH Kaaskoopers ta brengen dat hg in de Remise te Bodegraven een WAAG heeft opgericht waardoor de Kaas direct van de schaal in de wagons kan worden geladen Het Waagloon is bepaald op 15 Cts de 100 Kilo waarvan de helft komt in mindering van de vracht voor de te vervoeren kaas De vracht van Bodegraven naar Gouda is volgens tarief ƒ 1 50 de 1000 kilo s wórdt dus 0 75 Cts Van Bodearaven njiar Reeuwijk f 1 25 de 1000 kilo wordt dus 50 Cts Dk DIRECTEUR Gouda 14 Juli 1883 Een JONGMAN oud 26 jaar P G zoekt spoedig plaatsing als BEDIENDE in een of iets dergelijks De beste getuigen staan hem ten dienste Adres met franco brieven onder letter R hg den Boekhandelaar F P D HUIJ te il i a rj Het Oepdt der Origine ele NAAIMACnmES c OEB Singer Maatschappij bekend als de beste Naaimachines der Wereld bevindï zich te Gouda uitsluitend 111 Hoogstraat UI N B De Machine worden op proef geleverd en onderricht gratis verstrekt op dat een ieder zich van de onovertroffen deugd elpheid dezer Machines zeil kan overtuigen vt Or dat hij koopt Wekelijksche afbetaling van Minke km ting voor contante betaling Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda BINN ENLAND GOUDA 17 Jnli 1883 De ankondiKiog raa de bier DoDderdu Vrijdag ID Zondag te geren Pauiotu Spielen Leeft veler aandicht getroiilceD en niet reinig afkeuring onderfonden Van den kanael ia Zondag openlijk afgeraden durheeu Ie gaan de Kerkeraad der Ned Her Gemeente beeft den Borgeraeepter verzocht te te verbieden en van meer dan eene tijde circuleenlen adresten om altaog die niet te doen doorgaan Ook ij antliogen vertahiliende iogeronden gtakken dienaangaande IU elke wg een drietal plaatsten Wij roor ons kunnen ons niet vereenigen met de tegenkinting welke die rertoonlngen ondervindoir Innien alles hangt in den af van Je toyie waaraf dit vertooningen plaats vloden en naar oas van renohillende teer vertrouwbare igden is medegedeeld vordt daarin niets aangetroffen wat iemand op goede gronden ergeren kan Hg echter dia rreett geërgerd te worden bljjve daarvan eenvoudig weg De Burgemeester onter gemeente beeft alioo o i Ineckl gemeend toestemming te mogen rerleenèn tol de Mrlooniogen en wg vertrouwen dal bij in leerwit ran de hem nog aan te bieden adressen aiettegoutaaiide daarop reeds teer rde handteekeningaa tgn geplaatst bq tijn e nmaal uitgedrnkf gefoelen lal big ven Bebsire de ingelanden alukken dienaangaande vindt de belangstellende leter in dit nr hog eeh correspondeatie uit de Arnk Cour waarin eVeneeos over de PsMutis iteJM gehandeld ordt Zaterdag jl is alhier aangehouden e i geraokelgk our bet buis van arreat te Rotterdam overgebracht Qsrril de Jong van beroqi MedwiBMer Nnda slUer die zich bad schuldig gemaakt aan diefstal in een tiaaptteê waarin hg was opgenomen Deze aangohoadene is geen vreemdeling bg de politie alhier daar bn herhaalde keeren voor diefstal landlooperg ea beJelarg ia aangehouden De beer J 8choul n leerling der Sde Klasse aan i Sgks H B school alhier by het laatste examen naar de 1de berorderd slaagde voor het examen voor i Bjjks reeartsengtchool mtftnnn 43 eandidaten deelnamen en verkreeg tot rangnummer i Jlen meldt uit Ouderkerk a d IJseb Eindelgk danheefl naar den verneemt ons gemeentebestuur een beirgs tsd ware belangstelling in het openbaar onderwgi gegeven Het heeft namelgk goedgevonden voortaan tonder betaling op de openbare icholen toe te Isleo die kinderen wier ouders van hun verlangen daartoe iclirirtelgk tullen doen blijken Verdient die Dtilregel welke bier zoo goed als nieuw tt noemenil toejuiching t is te hopen dat op den ingeslagen meer vrggpvigen weg geleidelijk tal worden voortga8 Het Hoofdbestuur der Schultevfter vereenigtng heeft een adres aan de Tweede Kamer der Staten Ueneraal geienden aandringende om het voorstel van het kamerlid Bnma de geheele afsluiting der Zuidertee in de ntbgbeid der eilanden aan te nemen In de vergadering van den Geneeskundigen Baad nn Oroningeu en Friesland te Groningen gehouden il o a het vraagstnk der toogenaamde otrerladiog der benenen van leerlingen uit onze dagen tsr sprake gebracht Dit punt lokte nogal lange disoassiën uit ook teortl betreffende de vroeger ingetonden rapporten ran rectoren directeurs eut van scholen Ten slotte erden er eenige voorstellen dienaangaande in atemning gebracht ea daarbq werd een voorstel van den oonitter den iieer dr AU Cohen om bet onder Mek voort Ie zetten en wel omtrent den invloed lilea het onderwijs heeft op het gezicht het gehoor en den mggegraat met groote meerderheid van slemmen aangenomen alsmede een voorstel om de t g Piedagogisobe igde van de quaeilie in verband met ut verkeerd zitten te lang zitten enz niet uit te Uiten ƒ Aan het verslag der werkzaambedea van hel bestuur der Vereeniging tot bevordering van de belangen des Boekhandels over het jaar 1882 83 deter dagen aan de ledec der Vereeniging toegezonden ontleent bet Nieutotbl v i B o a de mededeeliug dat het bestuur pogingen de tot het verkrggeu van eene wgziging in de bepfUngeu betreffende bet verplichte zegel en registraiierecht bg inzending van nieuwe uitgaven aan het departement van Justitie Voor een groot deel werden de bestaande betwaren opgeheven daar nu voortaan tot verkrggen van auteursrecht op vervolgwetken slechts eens in de tes maanden tegel en registratierechten behoeven te worden betaald hoe dikwgls oA in dat tijdsverloop een gedeelte van bet werk ventiiijnt Eene alphsbetisohe Igst wordt gereedgemaakt van werken waarren volgens art 24 en 25 van de wet tot regeling van het auteurarwht aan het depaitement van Justitie door de nitgerers eene opgave of exemplaren zgn gezonden Uaardoor wordt als het ware een legger verkregaa waaruit nu onmiddellijk kan worden nagegaan van welke werken vó r 1882 verschenen door de nitgerers het copgreoht wordt gehandhaafd en erkende het onter vereeniging tot plicht de beiorging er vmi op zich te nemen Het beatelhuia van den Nederlsndschen boekhandel kan volgena het venlag van commissarissen van toenemenden bloei getuigen Biettegenataande de verlaging van het tarief grootea iavloed op de inkomsten uitoefende en de verzending van 9752 postpakketten meerdere onkosten van papier touw en bewerking vorderde welke evenwel voorloopig niet berekend werden Ib November ontvingeD commiaaaristen van het Uitgsrersbond een tchrpran waarin zü werden uitgenoodigd aan de besteliDriehting gelegenheid te geven tot contant knopen ea inAoapen Zooala men wwtt is dawmede mim tfrfcftm iii genomen ea of deie werkelgk de voorbode tal zgn ran een algemeen nieuwe wgte van baodeldrgven in ons vak valt nog niet te beslissen De lyd tal nog moeten leeres of het oootant ateltel levensvatbaarheid heeft Orerigens wordt het getal committenten van het beatelhuia voortdurend vermeerderd met l Januari waa het tot 711 geklommen Het aantal verwerkte kilo a bedroeg in 1882 1 609 432 tegen 1 646 304 in 1881 en neemt men nu aan dat een kilo boeken in doorslag ƒ 6 kost dan is door de bestelinrichting in 1882 gegaan voor een bedrag van 9 millioen gulden verkoQpwaarde De ingeschreven twemwedalrgd te Groningen is niet doorgegaaan wegena gebrek aan water Het voorloopig verslag is verschenen over het wetsontwerp tol aanwijzing der gestichten waar hel ij gevangenisstraf hetzg hechtenis wordt ondergaan Vrg algemeen werd de toelichting der wgtigingen in het ontwerp onvolledig geaob Vele leilen vreeaden dat de Min van Justitie ticb door de tucht om van het bestaande gebruijc te n aken zou laten verleiden om daardoor de eitcheo die het nieuwe Strafwetboek atelt over het hoofd te zien Anderen oord lden dat het streven ran den Minister om het bestaande te behouden goedkeuring verdient omdat daardoor spaarzaamheid betracht wordt Uit de toelichting bl kt niet welken invloed de wijzigingen zullen hebben op de kosten van uitvoering Eenige leden betuigden bun ingenomenheid met het voorstel om het gesticht te Leeuwarden als zwaarste atrafgerangenis in Ie richten Anderen verdedigden bet plan van sMinisters voorganger De meerderheid onthield ticb vooralsnog vaK het doen eener keute lusscben het gesticht Ie Leeuwarden en dal bg Leiden Eenige leden achtten de geling van den Minisier Modderman verkieselgk die de veroordeelde jongenr naar Alkmaar rerplaalsle Vele leden verklaarden ticb roor de wijziging van den Minister waardoor het gesticht te Alkmaar tgn tegenwoordige bestemming tal behouden Eenigen konden ticb wel vereenigen mei het denkbeeld des Ministers om een tweede rgksopvoedingsgesticht in bel leren Ie roepen Sommigen wenschten uanst hel gesticbl te Alkmakr ook den Kruisberg bg Doetichem daartoe te tien ingericht en voor veroordeelde jongens eeu geheel nieuw gesticht Zy achtten Ommerschnns ongeschikt roor een rgksopvoedingsgesticht Eenigen badden de afschnifiag van de beJelaarskolooien door den vorigen Minister voorgesteld met genoegen gezien Anderen wareo voor het behoud van Ommerschans en Veeohuiien De Delftsche feestcorrespondent van de Haarl Crt bericht nog orer den brand ran het feestgebouw het volgende Meldde ik u dat de inventaris van den pachter ran het buffet niet venekerd was thans verneemt men nit vrg tekere bron dat die inventaris hoog men tegt telfs buitengewoon hoog geawureerd was Geruchten omtrent arreslatiën liepen hier de gansche week ik meldde te u echter niet omdat bel bg nader onderzoek bloote geruchten bleken Ie tgn Zeker ia alleen dal de justitie den ganeohen Woensdag heeft beateed om den pachter de bedienden en ieder die maar eenig licht kon geven in verhoor te nemen Van resultaten vernamen we echter nog niets Behalve de studenten die schade hebben en teleurstellingen leden zgn ook een aantal bedienden en timmerlieden door de ramp getroffen Te bunnen behoeve tgn op bet terrein bussen geplaatal Een warmoetier wiens land achter bet feestgebouw lag verlieat een gansch veld met bloemkool en snyboonen alles is verschroeid HeA tal niemand de schade vergoeden De Arnk Courant van heden berat een brief uit de hofatad waaraan wg bet volgende ontleenen Het DelfUche studentenfeest heeft mg en zeer veel anderen met mg weder de opmerking doen maken om niet te zeggen de klacht doen slaken dat de kostbaarheid van dergelgke feestelgkheden maar steeds groote r en grooter wordt Wanneer men de verhalen boort van de ouderen van dagen ran de helden van het metalen kruis en hunne tgdgenooten over de academische maskerades van vgftig jaren geleden dan mag men tijne rertaling aleens te kennen geven dat men ticb toen voor too weinig geld amuseerde maar wanneer men licb dan hoort toeroegen wat mg eens in mgn stodententgd geantwoord werd we hadden gceu greintje minder pleiiier dan gyiieden die tienmaal meer uitgeeft dan begint men ticb af Ie vragen of de oude lui t niet misschien bij het rechte eind hadden en wg met al onte verfijnde behoeften die ons bg academische maskerades toetakelen met echt fluweel en satgn echte kant harnaaseu en wapens die banden met geld kosten misschien niet grooter bewgs van achteruitgang dan van vooruitgang geven Op elk terrein doen tich de rerschgnselen van detelfde orerdrgring roor we stellen ons nooit en nergens meer tevreden met hetgeen we hebben en goei hebben kunnen maar worden van veeleischend steeds meereischend en ten slotte alleseischend tot telfs het onbereikbare toe We tullen de maan nog van den hemel willen halen om aan die ongetoude eigenschap van oute tgd te voldoen En varen we daar beter bg Ik geloof het niet althans loaf zoorerre onze openbare en half openbare vermakelgkheden betreft kunnen we veilig aannemen dat onze genoegens hel genoegen hebben gedood Een bewgs van dit onrermoeid naar nieuwigheid zoeken in onze rermaken zie ik weder in de tegen heden en volgende arooden aangekondigde passiespelen die reeds elders rertoond werden en waartegen de kerkeraad ran de Herrormde gemeente bg advertenties van waarschuwing u ontrading in de couranten is Ie velde gelrokken Waarom dit college niet liever gebruik maakt van den kansel begrgp ik niet daar bebooren dergelgke herderlgke raadgevingen meer thuis dan in gewone coaranlen Overigens begrgp ik evenmin waarom dit achtbaar college zich zoo weert Schilderstukken aan de bgbelsche geschiedenis of aan die vau het Igdeu van Jezus ont eend tgn tot nog toe nooit als profaan of onheilig beschouwd inHmnrieel En wacnim tou de voorstelling ran diezelfde reiten bg wgie van tableaux vivautt op een tooneel daD opleveren wat dete vrome heeren tonder eenig schgp van bewgs eene lasteriug van hetgeen elk Cbristeri het hoogste en beiligste is noemen P Hel ware lang niet aller joden en ongeloorigen die een paar jaren geleden het beroemde p issiespel te Oberammergau gingen bgwonen en hoewel velen hunne rerwnchticg dal te iets wat naar kunstgenot zweemde smaken zou