Goudsche Courant, woensdag 18 juli 1883

des die hen tot de lattige en beiwaarlgke reis had orergehaald deerlyk bedrogen lageu heb ik juiat in Tertchillende Ëngeltche Tydschril teu fau orthodoxe geoteiykeaengadvrachtigeleekentaliaubeschryTingeu gelezen waarin ze van de itiobting en de rerheffend godsdienstige indrukken getuigden die het pasiiespel Tan OberammerKau bg hen had achtergelaten Na is het best mogelgk dal het thans in ons land rondreiiend passiespel in dit opzicht bg zijn Beieraoh model ver achterstaat maar dan hadden de leden van den Haagschen kerkeraad dat behooren te zeggen Nu roeren zü alleen het profane en godslaslelgke van den aard dezer voorstellingeii aan maar profaan en godslastelijk waren ze daar ginder niet waarom zouden ze t hier wezen Men zoekt niet echter de kerkeraad die geen ander motief geeft daarin verschil te vinden dat het ambulante passiespel eene zuivere specnlatie de onderneming van eene publieke vermakelijkheid is waardoor haar onderwerp wordt onteerd terwgl de Oberaramergau alleen de naïeve vroomheid der bevolking haar tot spelen dwingt In den aanvang mag het zoo geweest zgu maar thans is het naieve boerenvolk evenzeer speculant als de rondreizende passiespelers Getuige de uitgewerkte rekening die na afloop van de voorstelling van 1881 is openbaar gemaakt getuige de geheele inrichting der voorstellingen als zuiver mercantiele speculatie Ik voor mij ben volstrekt niet met dergelijke voorstellingen ingenomen en verdedig ze daarom niet Maar de kerkeraad achgnt mg toe met zgne waarschuwing geheel op den verkeerden weg te zijn Had hg de stem verheven tegen die verweeking van den smaak die uit nieuwigbeidszuoht naar vertooningen haakt van dingen die niet op het toooeel behaoren gebracht te worden ik zou daar ten volle mee ingestemd hebben Wanneer de Kerk iets bijdraagt om de zucht naar het schoone en reine de plaats te doen innemen die thans de neiging naar het excentrieke barokke mits t maar nieuw is inneemt dan zal ze meer voor de openbare en individueele moraliteit uitwerken dan door ongemotiveerde protesten waardoor ze zich van een aantal gemoedelgke en verstandige Christenen afzondert Buitenlandsch Overzicht De verhouding tnsschen BBgeland en Frankrgk wordt meer en meer koel Aan den eenen kant draagt daartoe bij het feit dat de voorloopige overeenkomst aangaande het tweede Suezkanaal die in Frankrgk wordt toegejuicht in Ëugelan l een hefligen tegenstand ondervindt Zoo spraken niet alleen de Londensche kamer maar ook andere kamers van koophandel zich krachtig uit tegen de voorgestelde overeenkomst met den heer De Lesseps en de Standard meent dat de regeering tegenover eene zoo sterke oppositie niet anders kan doen dan het plan laten varen Sir Stafford Northcote het hoofd der oppositie deelde dan ook gisteren in het lageihnis mede dat hg de verwerping der overeenkomst zal voorstellen Doch ook een liberaal afgevaardigde de heer William Fowler sprak in gelgkeu geest En de Krnei constateert dat de mededeeling van den heer Childers io het hnis en in het land is ontvangen met teleurstelling en zelfs met een gevoel dat grenst aan verontwaardiging de meest volhardende aanhangers van het ministerie nemen het plan wel in bescherming maar hun taal bewijst dat zg het bewustzijn in zich omdragen dat het mislukken zal De onderhandelingen met den heer De Lesseps meent het blad moeten afgebroken worden indien de goede wil van Frankrijk en de vermindering der tarievea alleen knnneu gekocht worden door de al te groote ja belachelijke concessies der voorgestelde overeenkomst En aan den anderen kant is van die scherpe verhouding tasschen dt beide landen het incident in Madagascar de p a ik De Britten zijn uu boos over de wgze iKarop de heer Challemel Lacour de zaak behandelt De minister heeft gelijk wij weten aan lord Lyons geantwoord dat hg niet begreep welke beweegredeuen admiraal Pierre er toe hadden gebracht om dergelgke doortastende maatregelen te nemen De minister van marine heeft onraiddellgk gctelegrapheerd om uitvoerige berichten Doch over t algemeen schgnt men te Pargs van meening te zijn dat de in het lagerhuis n edegedeelde tgdingen niet weinig zgn overdreven daar admiraal Pierre om zijne voorzichtigheid bekend is Engelond heeft naar lord Pitzmaarice gisteren mee deelde op dit oogeublik geen plan om het Britsche nkadsr voor Tamatave Ie versterken Zaterdag is te Parijs ter gelegenheid van het iialionale feest van 14 Juli het slandbeeld dèr Republiek onthuld De prefect der Seine hield bij deze gelegenheid eene redevoering waarvan het lelegraphisehe résumé aldus Inidt Hel Standbeeld der tegenwoordige Republiek houdt een olgftak in de hand als zinnebeeld dat de lijd lan gewelddadigheid voorbg is Het algemeene stem recht vervangt elke revointionnaire handeling De tegenwoordige Republiek moet hare kracht putien in hetgeen recht en billgk is Aldus opgevat en in practijk gebracht zal de Bepttbliek op vredelievendeu weg hare taak voortzetten en met medelgden nederzien op de machtelooze bedreigingen haren tegenstanders De Franscbe natie wensoht harer wil aan geen ander volk op te dringen zij vraagt alleen om vrg en geëerbiedigd te zijn Geen oSèr zal haar te zwaar wezen om hare onafhankelijkheid te handhaven Na eene redevoering van den voorzitter van den gemeenteraad waarin hg sprak over het recht der hoofdstad op hare gemeentelgke vrijdommen en waarin hij op de amnestie zinspeelde werd het standbeeld onthuld onder het aanheffen van den kreet leve de Republiek Hier en daar hoorde men ook deu kreet Fine Vamniitiel Gisteren nam de Kamer gelg k men weet de conventies met de spoorwegmaatschappijen in behandeling De tegenstanders van het ministerie zgn wel geslagen maar zg zoeken naar nieuwe middelen om de conventies schipbreuk te doeu Igden Het debat zal worden voorafgegaan door eene algemeene bespreking voor welke niet minder dan 22 redenaars zijn ingeschreven De Regeering zal de prioriteit voor de conventie met de Pargs Lyon Middellandache zee spoorwegmaatschappij vragen wijl deze overeenkomst het lype is waar naar de andere zgn gemaakt De Duitsche Keizer heeft de nieuwe kerkwet onderteekend er liepen in de laatste dagen geruchten dat de houding der Curie als van dien aard werd beschouwd dat de bekrachtiging waarachgnlijk achterwege zou blijven Dit bigkt echter meer een wensch van de liberalen dan werkelijk te zijn geweest De berichten over den graaf van Chambord zijn weder iets gunstiger Volgens de Daily News zal Kruger de President der Transvaal in October naar Londen komen om de onderhandelingen over de wijziging der conventie te voeren INGEZONDEN Aan de Leden van de Nederl Hervormde Oemeenti ie Gouda De Kerkeraad van Ie Nederl Herv Gemeente alhier heeft met diepe smart de aankondiging gelezen dat op Donderdag 19 Vrijdag 2C en Zondag 22 Juli tooneelroorslellingen zullen pkiats hebben van het lijden en sterven van onzen Heer Jezus Christus in de Sociëteit Ons Genoegen Ofschoon de Kerkeraad vd airede tot het Burgerlijk Hoofd dezer Gemeente gewend heeft met het dringend verzoek dat deze ergerlgke voorstellingen niet mochten doorgaan gelijk zulks ook elders is verboden geworden zijn deze pogingen echter nutteloos geweest De Kerkeraad acht zich daarom voor God en de gemeente verplicht ernstig tegen het houden van deze voorstellingen te proteateeren en wendt zich tot U met de dringende bede niet slechts om u van bet bijwonen dezer voorstellingen te ontbonden maar ook om langs geoorloofden weg zooveel mogelijk dit protest te steunen Immers het geldt liier niet minder dan een lastering van f l elk Chriaten het hoogate en heiligste is een verlaging tot een comedie voorstelling van het Igden en sterven des Heeren die men zelfs van den Kansel niet zander heiligen schroom behandelen durft en het ten tooneele brengen van wat duizenden in deze gemeente ook bij verschil van j godsdienstige gezindte als den eenigen troost in leven en sterven boven alles dierbaar is De kerkeraad vertrouwt dat deze roepstem in veler harten weerklank zal vinden gelijk hij daarop den zegen des Allcrhoogaten cilamidig verwacht De Kerkeraad van de NedernTlIrv Gemeente Xameiia hen C H VAN RHIJN h t praeae J W HAVERKAMP BBGEMANN Gouda Juli 1883 L t Kriba Mynheer de Sedaeteur I Wees zoo goed onderstaande regelen te plaatsen in uw nr dat Dinsdagavond uitkomt de verkiezing is dan afgeloopen en toch de uitslag nog niet bekend zoodat men dit schrijven evenmin kan toeschrijven aan zucht om invloed uit te oefenen op de stemming als aan tbleursielling over den afloop Ik rat de pen op M de Redacteur naar aanleiding van de vergadering der Ooudiqhe Kiesvere eniging op Donderdag jl waarin men met allerzonderlingste naïveteit spreekt over dingen waarvan men blgkbaar nieta weet en ten tweede een onveraphilligheid aan deu dag legt in zake de verkiezing waarin men den schijn aanneemt veel belang te stellen Over dit laatste punt het eerst Men komt bgeen om 5 eandidaten te stellen voor den raad men weet dit dagen te voren en heeft dua alle gelegenheid rooraf eens met zich zelf te rad te gaan wie men zal ro aratellen en aanberelen Billgkerwgs mocht men dus reronderatellen dat de heeren met hen die zg na rgpe overweging een raadszetel waardig keuren voor den dag zullen komen Het tegendeel heeft plaata Het ia of men op den avond zelren voor t eerst verneemt dat er een raadiverkiezing op handen is Niemand heeft een csndidaat niemand uoemt een naam De voorzitter de heer H J Wennekes ook met Hij zegt dat het treurig zou zijn zoo men t met minder oandidateo moest doen dan er vacante plaatsen zgn hij spreekt van een droeve vertooning die de vereeniging zal maken maar zelf werkt hij daartoe mede Een der heeren ijp Dantzig is zoo vrij hem dat te zeggen Daardoor schrikt hg op ziet plotaeling in dat hij zelf wat moet doen om die droeve vcrtoouing te voorkomen en noemt den candidaat van Oi meentehelang C Meaaemaker De heer van Dantzig verraat dat zgn wenk aan den voorzitter zoo onmiddelijk ter harte wordt genomen wil nu ook op zijn beurt welwillendheid tooneu en niet langer zwegen en noemt den anderen candidaat vah Oenteenttbe laag H G Hoefhamer Goddank zou men geneigd zijn uit te roepen au zgn er 5 nu is er geen meer noodig I Nu slaat de vereeniging geen droevig figuur de eer is gered Niet te haastig geredeneerd t De 2 Candidatec van Oemeeniehelang klakkeloos over te nemen gaat niet De heer Wennekes althans is nog niet tevredea hij acht nog meer namen wenschelijk waarom beviel de heer Hoefhamer hem niet Dan had hij er rond voor moeten uitkomen en hij die eenige oogeablikken te voren geen enkelen Candidaat had heeft er nu al twee de heer C J van der Kleijn komt op het Igstje De heer A van Dantzig komt daarop met den vroegereii Candidaat der K C Kiesvereeniging aan den heer Ra jger8 en met hem wordt de Igst gesloten Getuigde deze voorstelling van Candidalen van weinig ernst immers de hh Wennekes en van Bnuren hadden deu heer Messemaker de hh M en E L E van Dantzig den heer Hoefhamer onmiddellgk moeten voorstellen hun ter elfder ure getoonde geestdrift voor die heeren maakte nu een verkeerd effect de aanbeveling was niet minder kluchtig Men trad in een uitvoerig betoog waarom men den heer Messemaker vóór 6 jaar had willen laten vallen dat betoog waa toen zeker alleazina op zijn plaats geweeat maar nu niet nu waa eene bewijsvoerisg gewenscht waarom men hem Candidaat wilde ateilen en dit alleen De heer Hoefhamer aan te bevelen op grond van zijn 35jarig geleden penningmeeaterachap van een fataoenlgk leeigtzelacbap waarvan de heer M van Dantzig roorzitter was was ook niet mis Wat weet men toch in de Ooudtche Kienereeniging de menschra op kiesche wijze te behandelen men moet met verlangen het ogenblik tegemoet zien waarop zijn naam daar genoemd wordt I Thans bet tweede punt Men durft in de Ooudtche Kienereeniging in het openbaar overal waar verslaggevers worden toegelaten draagt eene vergadering een openbaar karakter lange redeneeringen honden die kant noch wal raken Nagenoeg al het geopperde over de zaak Wensink ia onjuUtI Men sprak van een voorstel Luijten ten onrechte men sprak van een rapport in zake onderzoek quaestie W ten onrechte men sprak alsof de heer Messemaker de beweringen van den heer Lugten ondersteunde ten onrechte kortom de heeren sprekers wisten er zoo wal niet van en ofschoon het de heeren v Dantzig Wennekes en V Buuren als zoodanig niet euVel te duiden is dal zij een quaestie nu 6 jaren geleden voorgevallen niet kennen ia het hun wèl kwalijk te nemen ala zij als leden eener kiesvereeuiging praten over dingen zonder onderzocht te hebben hoe die eigenlijk in elka r zitten Men sprak op de vergadering van de mogelijkheid dat do Vereeniging een droevig figuur ro maken welnu zg heeft een droevig e hoogst dfbevig figuur gemaakt en zij kan verzekerd wezen dat den meeslen lezers van het verslag harer vergadering een lach op het gelaat is verschenen een lach die niet moet worden toegeschreven aan genot over gedebiteerde geesiighedeu maar enkel en alleen aan den kluclitigen indruk die hare discussien maakten dank zij den weinigen ernst harer leden I Het is toch niette veel gevergd ran hen die zio opwerpen alt leiders der rerkiezingszaak dat ijtoonen daartoe het recht Ie hebben Niet door te zeggen wat roor den mond komt niet door gedachteloos Ie praten en te redeneeren toont men zgn beroegdheid lot roorliohting van onderen maar doorkalm en waardig hel róór en legen Ie onderioeken door met ernst en onpartijdigheid het ware van het onware te schiften daardoor bewijst men in waarheid bevorderjig van het algehieen belang voor oogen Ie hebben qjjleD die daartoe de lust of de rasobt ontbreekt onthouden zich van openbare voorliobting zij trachten niet anderen Jen weg te wgzen dien Ji zelf niet kennen I Een Kiezeh ZijD de aangekondigde vertoomngen van het Lijden en Sterven van Jezus CtaristuB ergerlijk In de Zondag jl gehouden godsdienstoefeningen it gewaarschuwd tot bgwoning van bovengenoemde vertoooingeu op 19 20 en 22 Juli Men ia nog verder gegaan men heeft na Zondag adressen laten oirouleeren en velen tcekendeu die van ganscher le om den Burgemeester te verzoeken die te beletten en dos is ile vraag niet ongepast zgn die vertooningen werkelijk oneerbiedig kwetsend ergerlijk Het komtschrgver dezes voor dat dit niet het gevsl i Immers evenmin als een talentvol schilderitnk dat tot onderwerp heeft de persqon en lotgevallen van Jezus Christus en dit op indrukwekkende gie voorstelt eenig waarachtig godsdienstig menach zal ergeren evenmin znllen dergelijke tableaux vivanta dienzelfden menach kunnen kwetaeu Op kunatvolle wgze worden ons nis t ware levende aohilderatukker te zien gegeven die diepen indruk moeten maken op ona gemoed en die ons van bewondering vervullen voor den kunstzin der ontwerpers PersoLen die de verlooningen elders zagen oordeelea eenstemmig dal zij niets kwetsends hebben De smakelooaale atuiversprenten met vrrfoeilgke afbeeldiugeu van Jezus en zgne apostelen worden alom door hh predikanten geduld en men zal proleat aanteekenen tegen een sodere afbeelding die den goeden smaak en de kuDitzin hulde doet Het is meer dan vreemd Bovendien is de handelwgze van de heeren niet verstandig Juist hanne oppoiitie maakt dat er een ruchtbaarheid aan de uak gegeven wordt en een drukte over gemaakt die de verlooningen op aller tong brengen en ik zou mij zeer moeten vergiaaen wanneer niet dank zij de gemaakte oppositie Oua Genoegen Donderdag Vrgdag en Zondag zeer vol was Een bewgs dal niet alle kerkelgke heeren er op dezelfde wgze over denkeu levert het dagblad de Tijd dat voorzeker zoo er slechts eeu greintje van spot en oneerbiedigbeid in de zaak school baar wel zou op de laak Blellen Het blad raadt de bgwoning niet af maar zegtia aatwoord op een hem gedane raag het volgende Wg wenschen de vertooningen die wij nietbijgewooDd hebbeu niet in bescherming Ie nemen Ërenwd gaat de schrijver o i te ver wanaeer hg beweert dat een dramatische roorstellingvan het Igden O II per se ten allen tijde en nder alle omttandigheden als ergerlgk moet worden beaehouwd Ober Ammergau en vele Passiespelen ia de Middeleeuwen zouder verzet der Kerk opgevoerd bewgzen het tegendeel Wg herhalen watwij een vorigen keer reeds opmerkten of werkeIgk bg zoodanige verlooningen de eerbied voor het heilige al dan niet kan bewaard blgven hangt af van een groot aantal omstandigheden Als de meest bevoegde beoordeelaars in deze moeten beaehouwd worden de eerwaarde geestelijken op de plaats zelve Vandaar dat wij wat het bezoek van dergelyke vertooningen aangaat steeds de Katholieken zullen aansporen zioh geheel volgens den raad hunnergeestelgke herders te gedragen Z Z Mi de Redacteur Nu ook in Gouda 4e vertooning van het Igden en atervtn van Jezua Christus wordt aangekondigd zou D velen genoegen doeu het volgeode stak te plaatsen dal uit Rotterdam aan alle bladen ook van de meest versobillende richting gezonden is Pa88IESpel Dat is het lijden en sterven van O H roorge tlde in tableaux vivants op het tofneel met goedkeuring van het gemeentebestuur Toen eenmaal in den tgd der Makkabeeen het gersobt liep dat de tempel te Jeruzalem tot nu toe door koningen geëerbiedigd door den vreemdeling lou ontheiligd worden kwam over de geheele stad geen geringe benauwdheid De vrouwen gingen in rouwgewaad Alle baden de handffn uitgestrekt 6aar den hemel Heeft ook in de stad onzer inwoning een algemeene ontroering de gemoederen aangegrepen toen men de wondersohoone historie van Christus lijden en sterven op het tooneel ging brengen Het heüige is veracht I Wg wille qnze af keuring itapreken Maakte men van den doodstrijd van een onzer dierbare afgestorvenen op de planken een smakelooze vertooning rillend van verontwaardiging zouden wg tot de bevoegde autoriteit komen en in naam van de rechten van het menschenhart van haar eischen dat ag oogenblikkelgk aan deze ergernis een einde maakte En uu hel geldt d iiagedaohteula van Een die door een halve wereld wordt geëerbiedigd Iwmind aangebeden In Ameifika het land der vrijheid bij oilnemendMid heeft men ook beproefd dit ellendige Passie pel op Ie voeren men heeft er echter geen veigunuiüg loe kunnen bekomen Hoe men oordeele over de roorstelliogea in een afgelegen duitsch dorpje Ober Ammergau gegeren door eenvoudige godsdienstige boeren die er een soort van godsdienstige plechtigheid voo maken of althaoa van willen maken die hier gegeven vertooning mist alle wgding en kan slechts een verkeerden invloed uitoefenen Geërgerd zijn de rechtzinnige Protestanten die Jezus van Nazareth eeren als den Heiland der wereld en in hun eigen doodsure zich in Hem alléén willen troosten Geërgerd zijn de Moderuen die Hem liefhebben als hun éénigen Meester in zedelijke grootheid door niemand overtroffen Geërgerd ziju de Katholieken die zijn kruis tot het symbool van genade en heerlijkheid hebben gekozen Geërgerd zgn de ernstige Joden die nog altijd weigeren de traditien hunner voorvaderen als gewrochten eener opgewonden verbeelding te bespotten In de wetgevende vergadering van New ïork en Penaylvanie ia een merkwaardig besluit genomen dat de publieke opinie aldaar omtrent deze zaak weergeeft Er werd een wetsontwerp voorgesteld waarbij de vergadering zou verbieden de opvoering van eenig drama waarin de persoon vsu Jezus Christus roorkwum Hierop is een omendement roorgesteld en oangenomeii waarbg bepaald werd dat in geen roorstelling eenig persoon mocht voorkomen aan wien in den Bgbel eeu goddelijk karakter wordt toegekend Wat zal onze Regeering doen om aan het geren ran voorstellingen die bet godsdienstig en zedelijk gevoel kwetsen eeu einde te maken Men zij op zijn hoede Als ook de laatste ronk van eerbied voor het heilige in de gemoederen ia gedoofd rest er geen enkele grond meer voor de hope dat recht en deugd zich in deze wereld zullen blgven handhaven Ons volk toone dat het zioh in zgu eerbied voor hel waarachtig echoone en in zgn geestdrift voor bet eeuwige niet wil laten krenken Rotterdam 11 Juli 1883 P Q De Effectenlseurs XXIV Ameterdam 16 Juli 1883 Even eentoonig als in de laatste weken was ook thans de beurs De vgandige houding tnsschen Frankrijk en Engeland wegens het op Madagascar voorgevallene ala ook de quaestie over het Suezkanaal gaf eenige reactie en stemde de uit die plaatsen te noteeren fondsen fluuw zonder evenwel tot handel aanleiding Ie geven Amerik Sporen waren zeer etil en flauw BiNNENLANDscHE WAARDEN Staat Provincioleen Oemeente ondien Oude vieren ngteeren i lager amorl ayn hooger 4pCt Ainst obl konden zich g bevestigen obl prov Gron ig do do Zeeland flauwer Prenieleeningen Groote Amst loten a eu Paleisl 1 pCt flauwer kl Amst ii Botl Credietl s aangenamer SpoorKegleenmgen Aand Haarl Zandv 2 do Rgnsp 1 pCt lager Centraal waarden willig Boxtel geanimeerd aand l6Vt 4 spCt obl 22Vi S 5911 2e byp 17 s I amicayleeningen Aand Amst Omn mg stegen bgna 5 245 Rijtuigv N I Ir 7 93 en Samarang do 2 j 100 Gooische 1 pCl lager Induttrieele en Financieele Kaarden Ook hier valt weinig Ie vermelden Er zgn drie nieuwe fondsen in deze afdeeling opgenomen aand Int Cr en Hv Rolt 1883 a 195 Kasv do do a 133 en N Brab GemeenleCr a 100 Comm V Lens en Bergsmaen Panopt daalden 1 aand Volksvl 2 Java 4 Obl Ind Handelsbk stegen 1 a 2 aand Handelmg g EuBOFEESCHE WAABDEN Stoatt ondeen Van de Hongaren was 5pCt goudl 1 4pCt do g flauwer Oosteurgkers fraclioneel hooger Russen fbrmeni ü 1 beter 2pCt Spanje bujtenl l j hooger 46 4pCl do Vs 5pCl Tnrken willig 4pCt Egypte 27 hooger 73 Premieleeningen Ooalenr 64 en 64 g hooger Serviache avanceerden Zaterdag 6 pCt 70 Madiid i j lager Spoorwegleeningen Vict Em obl 1 pCt lager Rusaiache waren willig Uitzouderipg gaf Gr Russ mg die 2 pCl achteruitgingen Ku rak Ch Az Loa Serv Rins Wiasra en Z V 1 pCt hooger Induitrieele waafHen Aand Duitsche fikb i g hooger Amst eert do minder aand Ooat Hoiu Bk Vj minder AMEBIKAANSCHE WAABUEN Staati ottdten Mexicanen waren I a Vi flauwer Brazilianen behalve voor 65 die j stegen Vs V flauwer Columbianen en Venezuela s Vi Peruanen Vj flauwer Spoorwegleeningen Aan deelen waren veel flauwer doch obl vaster gestemd Gert Atch Top l ref Buff 1 Central Paacifie 2 Canadjan 1 pref hic N W 2V4 Bio oert IV4 Nashv 1 2e pref t 8 Louis 3 Missouri s P j Erie s IV Ontario s 1 Manitoba 8 Wabash iVs flauwer Cairo cert l j 2e hyp Manitoba ll Brazilië 1 Se Serie vereen Am Spwf hooger Induitrieele Kaarden Onveranderd Pbolongatie kente Het geld wns iels duurderen steeg tot 4 pCt T P S Zeer ongunstig as heden de stemming der beurs hoewel de lagere noteeriogen van bgna alle fondaen de handel eeu weinig verlevendigden Mexicanen gingen op het bericht dat de converaie mialukt zou zijn sterk achteruit 61 noteert 29 a 64 17 Vj Ook Egypte was sterk dalende 4pCt 7 l 4 5pCt 92 Spanje Peru Tnrken u lager Beide Hongaren j minder Melalliekeu flauw Enkele Russen ferm 54 en 66 a hooger Amerilt Sp bleven dalende Naahv eert l j Manilobacert 2 pCl Braz SpwI l j flauwer Van binnenl waarden valt weinig te zeggen Slaatafondaeu flauw geat obl Boxtel ferm Haarl Zandï 5 pCt lager Indische tram en do Samarang 2 pCt hooger Panopt l i HandeUmij reac i j minder GEVONDEN en aan hel Bureau van Politie gedeponeerd Eenige Ringen en Kettinkjes met kleine Sleuteltjes een paar Witte Kouzen een Parapluie een Portemonnaie met 50 cents een Want gebreid van Zwarte S et 5 gekleurden om kioop doekje Zijden een Knipmeaje met zwart heft en eén dito met Wit heft een Zilveren handring met gonden plaotje een rozen Krans in etui met twee koperen kransen een nagel borstel Burgerlijke Stan d GEBOREN 14 Juli PelronelU Calhanm ouders i vau Pijlen en M Kreenwen Even onder A de Rek en S van Ham 15 Hilbrand ouders A den Boon en A Hoofcendoorn Catbanna Maria ouders J W Verweij en M C Clemens Grietje oodera J Brnat en S Stoppelenbnrg Rooije ouders I als en B Cati Ane Pieter oudersG van der Ham en C de Jonp 16 Simon onders A Jonker en T ao Aapereu 17 Hendrik onders H Spe en M Scfaoenmatcer Jobanna Rebecca ouders G de Graaow en A R van Hoorn OVERLEDEN 13 Juli J de Pijper 64 j J G Straver 4 w H Kooij 1 j 4 ra 15 H J Passet 28 16 H Degenhardt 74 j ADVERTENTIÊN Heden beviel voorspoedig van een Dochter M C VERWEIJ Clïmens Gouda 15 Juli 1883 De Heer en Mevrouw J A P MONTUN betuigen hunnen hartelgken dank voor de vele bewflzen van belangstelling bij de geboorte hunner Dochter ondervontjen Gouda 17 JuU 1883 Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zflu aan wglen Mej S H B Terpstra overleden alhier den 7 ali 11 gelieven daarvan opgave te doen vóór 1Aug e k Dr D TERPSTRA De SIGARENMAKERS van den WelEdelen Heer D Q m mm m betuigen bjj dezen hun hartelgken dank voor de genoegens TENTOONSTELLING PANOPTICUM en andere MERKWAARDIGHEDEN hen door hun geachten PATBOON Maandag j l geheel ten fijnen koste venchaft De ITANDHE ELKÜN OKftE INRICHTING van JS STARK is gelegen aan den Amsteldjk 35 Zoowel van het Centraal als van het Rgnspoor Station te bereiken per Tram met een overstapkaartje ADVEKTEOTIErV in alle Binnen en Buitetilandsclie Couranten worden dadeljjk opgezonden door deu Boekhandelitar A BRINKMAN te Gouda A