Goudsche Courant, woensdag 18 juli 1883

De Commissaris des Koning s in de Provincie Zuid Holland Brengt ter kennis van belanghebbenden dat wegens het PLAATSEN van een ZINKER eren beuoorden de Mallegatslnis te Gouda ten behoeve der Waterleiding Toor die gemeente de scheepvaart door die sluis op 30 JULI a s gedurende 24 nren zal zgu 6B8TRHMD t Gravenhage den 16 Juli 1883 Ve Commissaris des Konings voornoemd F ook PROTEST De KERKERAAD der CHR 6ER GEMEENTE alhier een F UZOZ B ingediend hebbende b den Bui emeester opdat het afschuwelijk en onchristelijk Tooneelstuk bg annonce vermeld niet zou worden opgevoerd en dit verzoek gewezen z nde van de hand protesteert langs dezen weg openlyk tegen de opvoering van bovengenoemd Tooneelstuk Namens den Kerkeraad der Chr Ger Gemeente B J VAN DEN BERG Pres W M 6ï JONG Secr De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat zg de vele jaren bestaande zaak in DAMES EN KÜTDEEHOEDEN van Mejufironv 8 ± van Deth alhier na daarin zeventien jaren achtereen te zgn werkzaam geweest heeft overgenomen en in vereeuiging met het mal n van DAMES en KINDERCOSTÜMES zal voortzetten b en de Sigarenwinkel van den Heer J D van VREÜMINGEN Kleiweg E 65 daarbö onder beleefde aanbeveling de verzekering gevende alles te zullen aanwenden wat strekken kan om het vertrouwen barer begunstigers waardig te worde zooaU hare geachte voorgangster dat steeds heeft mogen ondervinden K KROMHOUT Gouda Juli 1883 UIT DE HAND TE KOOP een zoo goed als NIEUW Brieven franco onder No 856 aan het Bureau dezer Courant Eerste IMederlandscbe mffliimiippij OP B JET LEVEN tegen Invaliditeit en Ong elukken s Gravenhage Buitenhof No 42 TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agenten P J K VAN WERKHOVEN te id P ELSHOOTte Zevenhuizen H SMITS te Nieuwvèen en M J VONTSTEEN te Woerden TJB 11 TT X Tl IVT Volkomen genezing door DaJii U ÜAIM de Bandage Hégulateurvtm Dr Wausegbbs gebreveteerd firenkmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 35 te Antwerpen Snelpersdmk van A Bbinucah te Gouda Sociëteit Ons Genoegfen Zaal Kunstmin BONDERDAG 19 VRIJDAG 20 M ZONDAG 22 JIILI 1883 DRIE GROOTE VERTOONINGEN DEK Tafereelen van het Lijden van 0 H Jesus Christus en van het Oud en Nienw Test ament getrouw naar de wereldberoemde OBERAMMERGAUER welke slechts om de tien jaren gegeven worden uitgevoerd door 30 personen van het Oud Beierscbe Gezelschap onder het Bestuur van den Heer TS SCHNEIDER MiT aiEiiii irnüwi spSTïïMis iir dioobatiIv g evolgd naar de Oude schilderijen der vermaardste meesters als LEONARp DE VINCI F P RUBENS J VAN DUCK RAPHAEL enz 1 2 3 4 5 6 De Geboorte van Jesus Christus De vlucht naar Egyjfpte De Doop van Jesus Christus door den Hx Joannes Baptista in de Jordaan De intrede van Jesus Christus te Jerusalem te midden van het verbl de volk Het Laatste Avondmaal naar Leonard de Vinci De Hof van Oliveten Jesns biddende en weenende Judas omhelst Christus die door de soldaten aangehouden en weggeleid wordt 8 9 10 11 12 13 14 15 10 Minuten Pauze Christus voor Annas en Caïphas is ter dood veroordeeld Judas werpt de dertig penningen ontvangen voor zgn verraad aan de voeten der rechters en vlncht weg om zich te gaan verhangen Christus door Petras verloochend Cbristns g eeseld en met doornen gekroond Jesus door Pilatus aan het volk voorgesteld en ter dood veroordeeld terwgl Barabas op vrge voeten wordt gesteld De Kruisweg Jesns vergezeld door zgne Moeder wordt naar Golgotha eeslenrd DeH Veronica biedt zich aan met den H Doek w Jesns van zgne kleederen ontbloot en op het Kruis genageld Jesus op bet Eruis stervende beveelt zgne Moeder aan den H Joannes Longin doorboort met zgn lans het Hart van Jesus Christus De afneming van het Erdis naar Rubens Het lichaam van Christus door Nicodemus in het nieuw graf van Josef T u Arimathea gelegd TOT SlfOT Het gfroot Tafereel der Verrijzenis van Christus Entree voor MET LEDE 0 99 Cents voor LEDEN 0 50 Plaatsen te bespreken aan het Oeèouw van 12 é ure op den dag der VoorstelUng OPENING VAN HET BUREEL TE 7 UREN S NAMIDDAGS AANVANG JUIST TE 8 UREN fl r De Directie maakt overeenkomsten met de Bestuurders van Instituten eb Kostscholen voor byzondere vertooningen In de Zaal mag men niet rooken GOUDSCHE STOOMVERVERIJ idi tjk k ei ij en JVIEUW WASSCHERIJ bt o o S a If DI AM ABUT Katlemingel Q 88 Gouda o Bovengenoemde VBBVERIJ WASSCHERIJ en DRUKKERIJ is S gjVERPLAATST van de KARNEMELK8L00T naar bovengenoemd adres Ondergeteekende bluft zich steeds allerminzaamst aanbevelen voor alles wat tot r dit VAK behoort C VERWEN van alle mogelyke DAMES en HEEREN KLEEDINGSTUKKBN jj fi op enkele uitzonderingen na geheel in elkaar zonder afgeven waarvoor wordt ingestaan H C UIT8TOOUÊN van TAFELKLEEDEN HEEREN ASSEN BROEKEJI W g VESTEN FICHUS AVONDDOEKEN CHVVATJES enz Billpe prgze J taj t Glacé Handschoenen Wassclierij Linten Ververij tj SpeetaUteit in t Verven en Appreteeren van Wollen en HalfwoUen 0 ns Gordijnen in 2 h 3 kleuren o bcbedienen heb ik de eer met achting te zgn O P4 Belovende alles in het werk te stellen m ne geachte begunstigers naar eisch te IT o ÜEd Dxc Dn DIAIHAIKT BULLETIN DER 60DDSGHE COURANT Tijf Leden voor den Gemeenteraad op 17 JuU Uitg ebracht 543 stemmej Volstrekte meerderheid 272 446 stemmen 428 422 261 257 243 168 78 76 75 54 W Brandt van w Er werden uitg ebracht op de hh G A Oudijk W Brandt van Straaten W J Fortuijn Droog leever L J Ruijgers C Messemaker H G Hoef hamer H Kemp H W M Steevens H W Otto Arie Jaspers J C Zeldenrijk Herkozen zijn dus de heeren G A Oudijk Straaten en W J Fortuijn Droogleever Herstemming tusfechen de hh L J Ruijgers C Messemaker H G Hoef hamer en H Keqip Gouda Dkük van A Bki nxm m