Goudsche Courant, woensdag 18 juli 1883

1883 VrUdag 20 Jali N 295Q GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BINNENLAND GOUDA 19 Juli 1883 Het protest in zake de passie spelen is van een groot aantal hacdteekeningen voorzien het bedraagt ruim 2000 by den Burgemeester dezer gemeente i igezonden Terwyl onze lezers hieronder het antwoord rinden dat daarop gegeven is en eveneens een antwoord op een adres dienaangaande van den Kerkeraad der Chr Ger Gemeente meenen wjj openlgk te moeten constateeren dat het adres van die 2000 ingezetenen al zeer weinig beteekent Waar r in de Slcmdaard van heden met blgkbare Toldoening op wordt gewezen dat men binnen den tgd van twee dagen 2160 handteekeningen verkreeg moeten wfl allereerst in herinnering brengen hoe de ervaring heeft bewezen dat men op ieder adres van welken aard ook zeer gemakkeiyk handteekeningen kan krijgen vooral als men zoo weinig kieskeurig is met te letten van wie die zyn als de heeren die met dit adres werkten geweest zgn Verreweg de meeste onderteekenaars zyn lieden nit den zoogenaamd minderen stand die niet ontwikkeld genoeg zgn om de zaak te kannen beoordeelen aangaande welke zy petitioueeren Zeer vele hunner moeten worden geacht zelfs niet te kunnen schrgven daar vele handteekeningen geschreven zgn door de heeren die het adres aflnboden Er zgn voorbeelden van dat men lieden laat in den avond opklopte hun de zaak eerst moest begrypelgk maken en ten slotte veigunuing kreeg ook hun naam daarop te plaatsen Aan het adres is alzoo zeer weinig gewicht te hechten Verder is het van de zy de van hen die tegende opvoering zgn voorgesteld alsof het verzoektot weigering der verg anning aan het Hoofdder Gemeente gedaan is vóórdat die verleendwas doch dit is onjuist De Oommissie ait den Kerkeraad der Ned Herv Gemeente verzocht den Burgemeester geen vergunning te verleenen tot opvoering der PassieSpelen Deze antwoordde daarop dat die vergunning reeds verleend was waarop de Voorzitter der Commissie de heer 1 W Haverkamp Begemann opmerkte dat er dan ook niets meer aan te doen was Men vat het onderscheid fnsschen de wgze waarop de zaak voorgesteld is en waarop zg zich werkeIgk heeft toegedragen Het antwoord van den Bargemeester op het adres der ingezetenen luidt aldus Er wordt mg heden een Protest ter hand gesteld dat van U en vele ingezetenen dezer Gemeente uitgaat tegen de zoogenaamde Passions Spielen die in de zaal Kunstmin van deSociëteit Ons Genoegen dezer dagen zullenworden gehouden Naar aanleiding daarvan heb ik de eer Ü mede te deelea aai de vergunning tot het houden dezer Passions Spielen niet is verleend dan nadat uit een ingesteld onderzoek gebleken was dat zg niet behooren tot met de openbare orde of zedelgkheid strgdige vertooningen tegen welke volgens het voorschrift der wet moet worden gewaakt Dat door d e vertooningen ook aan niemands GodadienSj gevoel aanstoot wordt gegeven Dat zg W h niets anders zgn dan kopiënin lovende beelden van de beroemdste en meest trefiende schildergen van Leonard da Vinci Rubens van Dgck en andere groote meesters die nog altgd de bewondering wekken van ieder die voor het verhevene en schoone gevoel heeft Dat deze vertooningen dan ook zoowel buitenslands als in zeer vele Gemeenten van ons Vaderland in de laatste dagen nog in Ngme gen Arnhem Rotterdam ea den Haag hebben plaats gehad zonder dat b @ de toeschouwers I van eenige ei emis is gebleken Dat er dus bg mg bezwiar bestaat de verleende vergunning in te trekken De Burgemeester van Gouda a ei VAN BiaoEN IJzxsdoobn Aan den Heer X Hoknes te Gouda Het antwoord van den Borgemeestei op het adres van den Kerkeraad der Chr Ger Gemeente Inidt aldus Bg uwe missive van d i 16n dezer maand werd aan mg het verzoek gedaan de uitvoering der zoogenaamde Padions Spielen in deze stad te verbieden Naar aanleiding daarvaq heb ik de eer U te berichten dat de vergunking tot het houden van deze Passions Spielen niet is verleend dan nadat uit een ingesteld on4eizoek gebleken was dat zg niet behooren tot act de openbare orde of zedelgkheid strgdige tertooningen waartegen volgens de wet moet worden gewaakt Dat uwe vrees als zou wnhet Godsdienstig gevoel van velen aanstoot worden gegeven ja dat het zou zgn een spotten met het heilige alleen kan voortvloeien uit mindere bekendheid met den aard dezer vertooningen Dat zg toch niet zgn tooneelstukken zooals door U wordt vermoed maar kopieën in levende beelden van de berowndste en door ieder die gevoel heeft voor het schoone en verhevene steeds bewonderde schildoi en van Leonard da Yinoi Rubens tob D$ i andere groote meesters Dat deze vertooningeit dan ook zoo wel buitenslands als in zeer vele gemeenten van ons vaderland in de laatste dagen nog inNymegen Arnhem Rotterdam en den Haag hebben plaats gehad zonder dalf bg de toeschouwers van eenige ergernis is gebleken Dat er dus geen termen aanwezig zgn om eene reeds voor eenige weken verleende vergunning in te trekken Ten slotte moet ik mg veroorloven op eene onjuistheid te wgzen die voorkomt in het protest dat ik gisteren in de Goudtdie Courant vond opgenomen Daarin wordt gezegd dat gg op uw verzoek eene afwgzende beschikking hebt ontvangen Noch mondeling noch schriftelgk is op uw verzoek eenige beschikking genomen behalve bg dezen brie £ Ik acht mg verplicht dit onder uwe aandacht te brengen opdat Ü blgke dat iedere andere beschikking welke behalve de tegenwoordige ü mocht zgn geworden niet van mjj afkomstigis De Burgemeester van Gouda get VA Bebgen IJzemuookk Aan den Eerwaarden Kerkeraad der Christelgk Gereformeerde Gemeente te Gouda Uitslag Her verkieiiDg fan yf Leden voor den Gemeenteraad op 17 Juli UitKebraoht 513 stemmen Volsirekte meerderheid 272 Et werden uitgehraoht op de hb G A Oudijk 446 W Bfandt van Straaten 428 W J Forluijn Droogleerer 422 L J Kuijgers 261 C Messemalcer 257 H G Hoefhamer 243 H Kemp 168 H W M Steevens 78 H W Olto 76 Arie Jaspers 75 J C Zeldenrijk 64 ternmeu HerkoBen lijn dn de heeren G A Oudy k V Brandt van Straaten en W J Porlnyn Droogleever Herstemming tussohen de bh L J Buggers C Messemakor H G Hoefhamer en H Kemp Bttds gietere per buUeti aan ome ahoane a iimen de stad medegedeeld VERGADERING van den GEMEENTERAAD Vrgdag den 20 Juli 1883 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Het v oratel betreffende de vernieuwing der Spgkerbrug bg bet Amsterdamsohe Veer Reclames tegen aanslagen in de plaatselijke directe belasting op de inkomsten dienst 1883 De benoeming ran eenen Conrector aan het Progymnasinm De benoeming van eenen Leeraar in de oude talen en verwante rakken aan het Frogymoaaiam Alt cadet aan de militaire academie te Breda il voor artiilerieO L geplaatst C J Kramers leerling der 3e klasse der Rgks Hoogere Burgerachool alhier lo de zitting der Rotterdamscbe Arr Rechtbank vaa Dinsdagmorgen werd o a veroordeeld A L wonende te Krimpen a d IJsel bekl van verbreking van afsluiting tot 8 dagen gev een De uilalag der gemeenteraads verkiezingea is in de volgende gemeenten aidas Jtntnerttol Herkoten de heeren F de Jong Di en D Ooms Je elk met 33 stemmen Voor wglen drn heer W de Jong moet herstemd worden tnsschen de heeren J Veraohoor Jr en Joh de Jong Az Sr Berg Amiacht Uitgebracht 71 geldige stemmen Herkozen de heeren D Oskam met 65 en D Boel houwer met 61 stemmee BerieHKoude Herkozen de heeren D de Jong Ci eo W Verdoold Bodegraee Herkoien de heeren P van Dam E Boer en D van Donk Gekozen de beer J H van Diejen Anicay UMkoRw d b ei A Kculer Mzn Het stemnting tnsschen At heeren W C Boer en C Balk Gond ttti Uerkoien de heeren A C van Honwenipge en J C van Vliet Haattrtcht Bg de verkiezing voor leden van de gemeenteraad ign door 117 kieiers slembilletteD ingeleverd Herkozen is de heer D A Dupper Bargemeester met 75 stemmen herstemming tussehen de heeren C den Baars aftredend lid en Ë Boera die ieder 66 stemmen bekwamen Krimpen aid IJtel Herkoien de heeren F Mijnlieff en A Hoogendgk Krimpen aid Zet Herkoien de heeren J Drapers en W van der Weiden Lekkerkerk Herkoien de beereo W de Gruijter en A Streefland UoordreeU Herkoien de heeren A C Snel en A Kluit Hz Ouderkerk aid Uut Herkoien de beeren P C Jongebreur Sr en M Rgkaart De beer Jongebrenr heeft gedurende 49 achtereenvolgende jareo het lidmaatschap van den Raad bekleed Oudewater Er werden 149 biljetten ingediend 2 er van waren blanco t aantal geldtg uitgeiracUe stemmen bedroeg alzoo 147 biervan werden sf uitgebracht 14 op den heer R W Hïa en ekker en 132 op den heer J A Montg élSp den heerM J J Nielsen 3 op den heer J d Ruwe terw l nog bovendien eenige personen ieder ééne slem verkregen Beide eerstgenoemde heeren ign alzoo herkoten Stoltoük Herkoien de heeren J Baas en M de Groot Fliit Herkozen de heeren A Schep Ai eaJW Zuidbroek Gz Woerden Herkoien de heeren H van der Lee J Kngff Al R Ambagtsheer en H Te Hofstede Zoelermeer Herkoien de heeren L KoeWer en Q Vijverberg Zegvaari Herkoien de beer J van Lrauwen herstemming tussehen de heeren A J van Reeuwgk en A Visser aftredende leden D Leenwenbnrgb en J Rgsdgk Zevenhmzen Herkoien if heer J Dogterom Herstemming tussehen de heffen D Sol aftredend lid en D C Marok i w V Herkozen ia beefen I Teekeiji O Dogterom eti L Kompier t