Goudsche Courant, vrijdag 20 juli 1883

Gedurende enige aronden wa de Wqstraat te i SokooBkoTen in rep en roer tal an bij en liohlgelooTigen nie awagierigen en anderen bewogen tlch tot lelh na middernacht in en nabg het huiije an lekeren L wiens éénjarig kind men leide betoorerd te i jn Uinidag avond eindelijk werd de bron Tan loOTeel ellende door een der beioekers aangeweien t wa eeae vlieg die bfl hare omiwerTingen om een nachtlichtie in het bedje an t behekete kind lalke Terdaohle afiichtelyke angstferwekkende daWelsche iohaduvren afwierp Of de bijgeloovigen geneun ign ralt te betwgfeleu Het te Rotterdam onder redactie der HH Dr I Hooykaa A P G Joriaaen en H P MaroDier TerKhgnende godsdienstig weekblad dt Protulmf tegt oTer de ook Ie Sotterdam Tertoonde Pauietpelen het volgende Dezer dagen Werden ook hier Tertoouingen gegeTen van eenige tafereelen uit de geschiedenis vanJfeius onder den naam van Paitie tptlen Het is een nabootsing der bekende voorstellingen die omde 10 jaren te Oberammergau in Beieren plaats hebben Evenwel met een bel grijk verschil Te Oberammergau wordt de taak leer ruim en breedopgevat tegenover de tafereelen uit het N T itaan telkens overeenkomende tafereelen uit hetOude Er woidt werkelijk vertoond de tekst dergeschiedenis van Jeius wordt uitgesproken Hiergaat alles twggecd toe en hoogstens wordt iiieenige gebaren de inhoud van het verhaal aangeduid Misschien is het een begin om langlamerhand de b roem fe Oberammergauers meernabij te komen Wg waren dan ook zeer benieuwdnaar de opvatting en de uitvoering en werdenniet geheel teleurgesteld Ieder weet dat lulkevertooningeu in de middeleeuwen zeer algemeenwaren en zelfs in de kerken werden gegeven Ëris dus niet de minste reden om er zich aan teergeren zooals te Nijmegen schgnt gebeurd te zgn althans niet wanneer de zaak in een volkomenemstigen geest wordt ondernomen en alle beschikbare hulpmiddelen der kunst daarbg worden aangewend Dat de beide laatste voorwaarden doorden heer Schneider en de 30 leden van het Oudfieiersch Qezelichap niet waren uit het oog verloVen zal ieder toestemmen die met ons de voorstellingen bgwoonde Over het algemeen maaktente een goeden indruk vooral die waarbij menzich met een tableau vimnt tevreden stelde Uitnemend lelfs waa het laaitte amndmaal naar Leonardi da Yiuci dat dan ook met luide loejniebingen begroet en voor de tweede maal vuUngd werd 1 De hoofdredactev ran de Jmtteliode pastoor J W Brouwers teekent in zgn blad protest aan tegen de handelwgze der anli rerolutionaire partg in Nieuweramstel die eerst met medewerking ran de katholieke kiezers welke een derde berolkicg ran de gemeente rertegeuwoordigen op het kussen is gebracht en nu nit dankbaarheid bg dete rerkieziug de katholieken geheel uitsluit Tegen het rroeger gekozen katholieke raadslid die volgens den rooster aftreedt ia een antirerolutionaire candidaat gesteld Dergelijke feiten zgn zegt het ü D een roorproeQe ran t geen gebeuren zal wanneer de beide kerkelgk partgeo in het landbestuur het overwicht moohten rerkrggen en hare samenwerking zich niet meer tot het gemeenschappelgk invullen van stembriefjes kan bepalen maar zich in regeeringsdaden moet uiten De vraag of de drankwet op militairen toepasselijk IS kwam onlangs in behandeling voor den militairen rechter De Krijgsraad in het eerste militaire arrondissement besliste die vraag tweemaal achtereen ontkennen dooh het Hoog Militair Gereohlshof waarvoor de advocaat fiscaal in appèl kwans besliste up tija concinsiëo in tegengestelden zin De Krijgsraad grondde tich op het Reglement van Krijgstucht dat in art 87 disciplinaire straffen bereflt tegen alle handelingen en gedragingen welke met de instandhouding eener goede ditcipline en krijgstucht in den militairen dienst onbestaanbaar tgn Dtar nu art H onder die handelingen met de krijgstncbt in strijd Wpaaldelijk opnoemt het tioh in den drank te buiten taao oordeelde de Krggsraad dat dronkennhap ran Militairen Ie allen tgde ea te aller plaatsen valt onder dit Reglement dut ook het tich in dronkenschap bevinden op deu openbaren weg en dat mit ien dc burgerlijke stri wet krachtens art 13 fan hel Crhnineel Welhoek ni k tocpasselgk is Bu in de tIraY legen A feil bij de militaire wet 13 voortien Het Hoog Mnitair Gereohlshof nas echter van oordeel dat zulk een leer tot dt ootste ongerijmdheden uM leiden Immers on dan bg elk gewoon misdrijf door den militair geplèegil moeten ondcnoeht worden of bet plegen van tjilk een misdrijf krggsluobt in sirgd was in welk geral de bargerljjke strafwet niet toepatselgk zon zijn en het feil met een betrekkelgk lichte disciplinaire straf lott worden geboet Wat bepaaldelgk betreft het tich in dronkenschap bevinden op den openbaren weg overwoog het Hof dat daarin ook alt het door een militair wordt bedreven aanwezig zijn de ken merken van het feit bg de drankwet strafbaar ge steld waarbg nit een maatschappelijk oogpunt de dronkentchap op den openbaren weg begaan in het publiek belang met straf wordt bedreigd Dientengevolge werd beslist dat nevens het Reglement op de Krijgstucht ook de wet Tan 1881 op dete overtreding toepasaelgk is Bg de aankomst van den spoortrein uit Rotterdam ten 1 0 n 6 m gisteren ochtend is de witselwaohter te Leiden voor het station aldaar door de locomotief gegrepen en tegen den grond geworpen De stationchef het ongeluk bespeurende gaf onmiddellijk het sein tot stoppen De wisselwaohter heeft een been gebroken en vier verschillende wonden aan het hoofd bekomen Het ongeval is gebeurd doordien de man bg aankomst van den trein nog de baan wilde oversteken De patient is onmiddellijk naar het aoademisoh ziekenhuis vervoerd Eenige weken geleden vervoegde zich bg de firma Sanders en Co Paleisslraat te Amsterdam een Belg met eenige effecten welke hij wilde verknopen De firma verklaarde tich ongenegen met een onbekende taken te doen Weinige dagen later deed de politie aangifte van een diefstal van effecten ten bedrage van fr 200 000 in België gepleegd Het signalement van den vermoedelgken dader stemde volkomen overeen met dat van den persoon die zich bg genoemde firma had aangemeld Gisterenmiddag veracheeh Biard zoo is s mans naam andermaal ten haren kantore met aandeelen EecklooBruggen welke hg wilde verkoopen De nummers kwamen OTereen met die Tan de gestolen effecten Dank zij dit bezoek is Biard nu ia banden der politie evenals t jn drie medeplichtigen reeds sedert Tier weken te Pargs achter slot zgn De heer Sanders had echter meer moeite dan wel wentchelgk was om een dergelgk persoon onsohadelgk te maken Aauvankct k dacht hij te kunnenTolstaan met den naastbij tanden politie agent opte dragen den verdachte die ten zijnent onder Toorwendsel werd opgehouden te arresteeren Dete achtte zich daartoe niet bcToegd en dus was deheer S geaoodzaikt tich de wandeling naar hetpolitiebureau te getroosten ff Ter waarschuwing Toor anderen maakt de N Or Ct melding van een nieuwe plakzegel gesehiedenia Iemand te Sueek had een debiteur wien hg herhaaldelgk om betaling eener schuld bad aangemaand eindelijk gerechtelijk tot betaling genoodzaakt Nu kwam de debiteur ibet een deel der som bg den schuldeischer Deze was niet tehuis zijn vrouw nam t geld in ontvaagst en gaf een qnitantie met plakzegel waarover zg de handteekening schreef Zg wist echter niet dat op het plakzegel ook de datum moest staan en oo kwam de qnitantie in handen van den advocaat Tan den debiteur De advocaat ging naar den ootranger der registratie en de Sneeker burger moest 25 boete betalen De vele landloopers die zioh hiuga de wegen ran het groote Dnilsche Taderland bewegen hebben het noodig gemaakt hier en daar eetstations op te richten waar de zwerrelingen een maaltgd wordt aangeboden op voorwaarde dat tij zoo spoedig mogelgk de gemeente verlaten die hun deze weldaad bewgst Dit ia een Toorbehoedmiddel tegen grootere uitgaven want worden de menachen ziek van honger dan wordt het armbestuur op nog grooler kotten gejaagd Te Lokoe ia Westfalen kreeg Aen echter een tegenzin in dete uitgave en bepaalde men dat ieder die zich aan het eetstation aanmeldde zijn maal moest verdienen door een zeker gewicht aan steenen klein te slaan en vrij onaangename arbeid Sedert kiezen de meeste vagebonden een anderen weg Bultenlandsch Overzicht Het nationale feest is Zaterdag in geheel Frankrijk en zgne koloniën en overal waar zijn driekleur waait gevierd Getrouw aan een uitmuntende overlevering zegt Xe Ttmpt ign alle Franachen die in den vreenide tijn verstrooid bgeeugekomen om bij die gelegenheid de banden nauwer aan te halen welke de zonen van een zelfde land verbinden Een aantal teleiirammen hebben het hoofd van den StsaI de bewijzen van gehechtheid en getrouwheid aan het gemeenschappelgk vaderland gegeven ffDe sombere besluiten der anarchistische rergadeI ringen hebben geen itvoerders gevonden zooals licht te begrijpen is en de twee personen die de ongelukkige ingeving hadden om een der artikelen van hun programma aan de zaal de la Reine Blanche aan te plakken en de twarle vaan te planten op let voetstuk van het tUndbeeld der Republiek hebben tot hun schade bespeurd dat zoo hun Igk fantasiëB al toegerende hoorders ca Isiere ntwnten T inden deze toch zeer onwelkom zijn wanneer zg de openbare mat en de volkrre gde verstorven De rost is in de meeste departementen uitstekend bewaard gebleven het incident te Roubaix was de eenige uitzondering Een bende anarchisten gebruik makende van het oogenblik dat de feestvreugde ten top gestegen was poogde zich aldaar meester te maken van het stadhuis De commissaris van pulitie die dit trachtte te beletten ontving bg die gelegenheid ernstige kwetsuren en de gendarmerie moest tusschenbeidekomen om de orde te herstellen De graaf ran Parijs en de andere prinsen ran Orleans zijn ran Weenen teruggekeerd waaruit men moet opmaken dat rooreerst de dood ran deu graaf au Chambord niet rerwacht wordt de maag schgnt weer iels regelmatiger te werken en daarmee tgn de krachten iets beter In het op 16 dezer des ochtends rersohenen bulletin wordt gemeld dat de toestand ran den graaf ran Chamboid wetkelgk verbeterd is Men spreekt telfs van de mogelgkheid van herstel De zieke was jl Zondag in staat verscheidene personen zijner omgeving te ontvangen en eenige woorden met hen te wisselen De oppositie in Engeland tegen de Suezovereen komst duurt roort De ministerieels Dailg Ni t meent dat de publieke opinie in Engeland reel gunstiger zou zijn indien de acht millioen pd st subsidie die Engeland geven tal niet als leening tegen een lagen interest maar in den vorm nieuwe aandeelen in de Maattchappg gegeven waren dan toch tou Engeland in de potitie gekomen tijn van een teer aantienlgk deel van het kapitaal der Maatschappg aangebracht te hebben en ton het natunrlijkerwgze een voldoend aandeel in het bestuur hebben kunnen eischen De tegenwoordige overeenkomst geett Engelach geld aan Lestept om er een nieuw kanaal mede te maken het is een leening tegen veel lager rente dan hg ergens elders zon hebben kunnen bedingen en Engeland verkrijgt daarvoor geen daartegen opwegende voorrechten Verder deelt het blad nog mede dat men ook in Egyptische handelskringen tegen de overeenkomst is De Timet blgft de orereenkomttonroorwaardelijk af keuren indien men moet kiezen tnaschen geen orereenkomat of deze dan tegt het blad is het besluit niet twijfelachtig lierer geen orereeakomst Het groote blad deelt heden het advies mede van eenige bekwame juristen het luidt ongunstig voor Lessept monopolie Men weetl dat de Engeltohe kroonjjiristen er anders orer oordeelen Het prooes der Noorweegsohe ministers is op 7 Augustus bepaald Op dien dag zal da hoofdbesohuldigde de ttaalsminitter Selmer Toorkomen tgne tien collega s rolgen afzonderlijk De cholera is nu ook op rersoheidene punten in de stad Cairo uitgebroken en zij breidt tioh rooral nit in de Arabische wijk In het hospitaal ran Kaezel Aim had men rier gerallen wanrran éto met doodelgken afloop Detachementen ran verschillende Engelsche regimenten zullen hebben zich naar Helouan begeren om een legerkamp aldaar in gereedheid te brengen in geval tot terugtrekken der Engelsche troepen uit Cairo mocht besloten worden Sir Malet zond bericht dat zeven Enropeesche artaen en tea ran Europeesohe diploma s roorziene Ejtyptisohe artsen zich naar de besmette alrsken hebben begeren I ingezondsn M de Hedaetnr I Hoewel niet gaarne op anoniem geschrgf antwoordende acht ik het toch plicht U eene kleine plaatsruimte te rerzoeken ten einde eenige opmerkingen te naken omtrent den inhoud ran het stuk geteekend een kiezer in Uw nummer ran 18 ct Wie de tchryver ran dat stuk is mag men niet weten doch kan men nit den toon hoe kalm ook wel opmerken dal er bg hem een grief mogelijk wel een persoonlijke schuilde Het schgnt mg toe dat waar men zonder rersltg Tan het rerhandelde ter beschikking te hebben zich rrij nauwkeurig herinnert wat ruim zes jaar geleden in den Gemeenteraad ia voorgevallen niet gezegd kan worden dat met allertonderlingste naïviteit gesproken wordt over dingen waarvan men niets weet Dat eene vergadering bijeengekomen met het doel om de verkiezingen te bespreken waar vrg sterke wrgriug van gevoelen plaats beeft onverichillighcid aan den dag legt in zake de rerkieziug is eene beschuldiging welke slechts kan roortkomen uil een ontstemd brein H et noemen r u candidaten it eene zaak welke lelden vlot gaat de een wacht op dei ander en een bestuurslid noemt too weinig mogelijk namen opdat hij zooveel mogelgk onpartgdig zg Dat er meer dau het vereisehie getal Candidaten ter bespreking geweoaeht weid rarsudig oinM anders bespreking onnoodig ware Kr zonde geene keus tijn Ik wil den Kieteri die precie weet wat er had moeten gedaan worden niet op den voet volgen alleen wenschte ik dat hij tich uiet lafhartig schuil hield masr lid werd der O K dan kon hij op de vergaderingen zgn licht doen schijnen en de door hem ion gewenschte geesligheden daar debiteereo H J WENNEKE8 Gouda 17 Juli 83 Oouda 17 Juli 1883 Den WeIBdelen Heer Redacteur der Ooudtcie Courant Mijnheer de Redacteur I Vergun mg een weinig ruimte in Uw blad om het daarin geplaatste dpor ii kieter even Ie beantwoorden Het is tot Uwe lezers dat hij mij ran onjuistheid beschuldigt en roor Uwe lezers wenschte ik het dus duidelgk te maken dat zijne opmerking onjuist is Eet kieter tegt dat ik den heer M onmiddelgk had moeten roorttellen Haar ik heb denheer M volstrekt niet roorgesteld Ik heb alleen en met allen ernst de dwaling bestreden welkeer by sommige leden bestand ten opzichte ran dehouding ran den heer M in zake W Op welkengrond rerlangt Een kiezer nu rao mij dat ikden heer M onntddelijk had moeten roorttellen EeH kieter zegt nagenoeg al het geopperdeia de zaak W is onjuist Ware Een kiezer Utieher geweest hij zon begrepen hebben dat men bij het vellen van een oordeel nauwkeurig de grenzen van dat oordeel diene te bepalen Bij gebrekedaarvan wordt het geheele oordeel oiyuitt Een kieier neemt het mg kwalijk als ik als lid eener kiesvereeniging praat over dingen tonder ondenooht te hebben hoe die eigenlgk inelkaar zitten Daar is hij onjuitt want t ijne woorden waren een gerolg van zulk een ondenoek endat bleek ter rergadering dnidtlijk Een kieier is een rage benaming Ik verzoek hem ruiterlgk voor den dag te komen metden naam dien hij hoop ik met eere draagt Het is toch niet te veel gevergd ran hen die rich pwerpen als beoordeelaars ran anderen dat tj d lor Ie teggen wie ig tgn toonen dat tg daartoe recht hebben Niet door nit een sehnilhoek te scwijveu wat maar root de pen komt toont men tijne bevoegdheid tot voorlichting van anderen maar door kalm en waardig tijn adres aan tijne woorden toe te roegen opdat ernst en onpartijdigheid in de eerste plaats gewaarborgd lijn daardoor kan men bewijzen dat men in waarheid de bevordering van het algemeen belani roor oogen heeft Lieden die durtoe de laat of de maoht ontbreekt onthouden lioh ran opcitbare roorlicfating en trachten niet anderen den weg Ir wijzen dien tij zelre niet darren betreden U bij voorbaat dank teggende voor de welwillende plaatsing Mgnheer de Redacteur Uw dw dienaar S W TiN BOÜREN Nz Mynieer de Sedaeleur Eene enkele opmerking naar aanleiding van het protest van den Kerkeraad der Nederlandsche Hervormde Gemeente alhier tegen de opvoering der PatsiespelcD Dat die Kerkeraad protesteert daarin kan hij van ziju standpunt gelijk hebben maar dat er zoo weinig oorspronkelgkheid bg dat Collegie bestaat dat het bijna woordelijk het protest van den Hsagsehen Kerkeraad zie Vaderland ran 18 Juli jl nasohrijft en dik als eigtn werk laat drukken zonder de bron op te geren waar di mooie woorden geroiiden worden dat is tcch wel wat al te erg roor een Kerkeraad ran eene gemeente van Gouda a grootte C N M de Redacteur De Kerkeraden der Ned Uerv en der Chr Ger Gemeente alhier hübben licb op een gevaarlgk pad begeven door openlijk te proteateeren tegen de op voeringen ran at een huunir noemt een tooneetitui en niet minder door in Uw blad een bede te rièhlen om dat slok niet Ie gaan tien Ik zeg een gevaarlijk pad eu dit is het Want too in t vervolg weder een stuk wordt geannonceerd waarvan de bijwoning h i slecht moet werken tallen zg opnieuw daartegen Ie velde moeten trekken willen zij coosequent zijn Gesteld er wordt over een paar weken de opvoering van een stuk aangekondigd dat wijd en zijd een repu tatie kaeft TBD een onzedelijke trekking too zijn er en heeren predikanten die behalve de Kerkelijke Courant toch ook wel wereldsohe bladen tallen lezen eu daarin het t gB ln i uwa wel niet znllen overslaan zullen die dan ten tweeden male met luider steroae het publiek toeroepen Patt op mee ooren in u e karten Van tweeen een of men laat de bijwaaing van op te voeren stukken aan ieder s eigen oordeel over of men komt steeds tussehenbeide waar iets gevaarlijks te zien is Er zijn tooneelttukken ook hier ter stede werden tij opgevoerd waarin onzedelgke toestanden werden vertoond waarin woorden worden gesproken eu op zaken gezinspeeld die in het trgeloote gemoed denkbeelden opwekken die zeer nadeelig werken In Ons Genoegen heb ik eens een stuk gezien waarin met brutalen overmoed üe zaken men begrijpt welke rrgwel bq hun naam werden genoemd eenige plaatsen ran mij af zat een ongeveer 14 a ISjarige jongen die meer dan eens een kleur kreeg tot achter de ooren over hetgeen op hel tooneet vrij ruw gezegd werd Zoo iets doet pijn ledere tooneelvoorstelling wordt bijgewoond door kinderen jongens en meisjes wier jeugdige harten daar soms al vroeg kennis maken met onzedelijke verhoudingen en daarom dete vraag Wordt morgen of overmorgen b v op de a kermis een stuk van Zola b r Nana of een cijaer volgeliugen aangekondigd tullen dan niet de hh van Rhgn en Haverkamp Begemann namens den Kerkeraad der Ned Herv Gemeente en de hh van den Berg en de Jong namens den Kerkeraad der Chr Ger Gemeente ook diirtegen moeten protesteeren P Tooneelstnkken als hierboven bedoeld tgn werken ontegenzeggelgk naar ieder s meeuing bepaald verderfelijk terwijl de passiespelen door hem die ze kent volstrekt niet veroordeeld worden Doch genoeg om aan te toonen hoe onverstandig en onoordeelkundig de Kerkeraden voornoemd handelen met hun protest dat werkelijk beter ware achterwege gebleven I Een lid dk Ned Hebt Gemeente KENIVISGÉVING De BURGEMEESTER ran GOUDA brengt bij dete ter kennis ran de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen ent te Rotterdam op den 13 Jnli 1883 is executoir verklaard Het Kohier van het patentrecht dienst 1683 84 wijk K tot en met N Dal roorneld Kohier ter iarordcriDg ia gestald in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende rerplicht ia igoen aanslag op dAi bg de wet bepaalden roet te rsldoen en dat heden ingaat de termijn rao DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behaoren te worden ingediend Gouda den 17 Juli 1883 De Burgemeester voornoemd Vak BERGEN TJZEN DOORN Kleinbaodel In Sterken Draak BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van GoDDA brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad No 7 Ier openbarekennis h dat bij hen is ingekomen van deni l rolgenden persoon een verzoekschrift waarbg vergunning wordt gevraagd om in de bg dien naam vermelde looaliteit sterken drank in h t klein te mogen verknopen als Volgar Naam van den Versoeker Asndoiding der looiliteit 22a Adriana Heiligers Gouwe G 8 Gouda den 1 Jali 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER MARKTBEBICHTEN Oouda 19 Juli 1883 Granen met weinig omtet als voren De beste Zeauwsclie tarwe welke weinig voorkwam werd betaald met 9 76 a f 10 25 Goede en poldertarwe f 8 76 a ƒ 9 60 Afwijkende naar kwalieteil Rogge met weinig handel éöminaal ƒ 6 40 a 6 76 Zomergerst ƒ 6 a 6 76 Vinter ƒ B 60a 6 Cheralier ƒ 6 76 a ƒ 7 76 Mais flauwer ƒ 6 i f 6 40 Erwten boonen en zaden tonder handel De veemarkt met gewonen aanvoer den handel in eerste soort vlug ferieure soorten traag te verkoopen varkens voor Londen 20 a 23 et vette rarkena van 24 i 26 ct magere varkens traag te verkoopen biggen van 0 90 a ƒ 1 30 per week rette soh pcn vlug lammeren traag te velTkoopen Kaas aangevoerd 146 portijen eerste qualiteit ƒ 81 a ƒ 34 tweede qualiieit ƒ 2 a ƒ 80 NoordHollaodsche ƒ 31 4 ƒ 36 Handel vlug Goeboler 1 40 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 a 1 30 Burgerlijke Stand GBBOEE N 16 Joh Pielernells oudeli i Heel P Bakksr 17 Jokaoiu nradrieet oadert A Schooodenrwrd ea R a Urauen 18 Jacobs onderi J Vergeer ee C J Hoere It Johmas Ceroliia M aria anders G Dortlaad CD 1 ven der Laan OVERLEDEN 18 Juli E Begeer 1 j I ï Betaia heiavr van H i Blok 48 j E Kronhont im 19 J F U Force 8 j GEHUWUi 18 Joh G Caitelua en M de Wilde J i Lindera en W Zwanenbnrg J Tak en J de Boom Moordreoht GEBOREN I Hillegonda ondera T Boere A Grieken Januetje ondera M van Kranenborg en I Booter OVËRIjEDEN A I van Werkhoien 12 m Btolwijk GEBOREN I Jobanns ondera C Hnüaman en i van Dijk Cornelia oodera 6 Macdaniel en W Anker ADVE RTEN TIÈN BerBllen van een Zoon T Van dee ROER geb ËNGEuaiOT Qouda 18 Jnli 1883 Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden by bet overlyden van mgne geliefde Znster Mevrouw de Wed C P di BRÜIJN geboren de Witte betnig ik m nen harteiyken dank Wed A KOGK D8 Wittï Gouda 15 Juli 1883 Voor de vele blaken van belangstelling mg den 10 Juli 11 betoond breng ik aan Vrienden en Sekenden mgn besten dank D RÜDTER m 2IEETEN worden radicaal genezen door mgne methode die gegrond is op de jongste Wetensc bappelgke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtiiu en Ik geneeb zoowel de noo£ottige gevolgen van jeugdig bnitensporigheden als Zennwziekten en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschröring van de ziekte Dr BELA PARIJS 6 Place de la Nation Ud van verscheidene Wetenschappelgke Genootschappen Het Depot der Origineele HAATMACHmES Sïziger Maatscliappij bekend als de beste Naaimachines der Wereld bevindt zich te Gouda uitsluitend UI Hoogstraat U N B De Machines worden op proef geleverd en onderricht gratis verstrekt op dat een ieder zich van de onove troffen dengdel kheid dezer Machines zelf kan overtuigen voor dat hij koopt Wehelijkaehe afbetaling van fl Flinke korting voor cmtante betaling