Goudsche Courant, vrijdag 20 juli 1883

N 2951 1883 VERLOTING iBgevolge machtigiog bU Koninklijk besluit van den 1 April 1883 N 10 tor gelegenheid ran de 6 Groote Prijzen Internationale £ Priis dfiP LOTEN Koloniale Tentoon J CENTS overal verkrifg baar stelling 1883 and e Prifxen Het Centraal Bureau voor den Verkoop der Loten is aan liet Paleis voor Volksvlijtte Amsterdam alwaar men zich voor inlichtingen kan vervoegen De Loten worden slechts afgegeven tegen contante betaling Cheques of Wissels aan de order van den Heer WIDEMANN Kassier Zondag 22 Juli GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken m VOllEKBOVEN S STOIT onderscheidt zich door sngenamen smaak WORDT DOOR TAL VAK CiEKEESKUNDieEK AAKBEVOLEN wegens rgkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenoyer gering gehalte aan alcohol is met gewoon HoUandsch Bier vermengd ook voor kindereu een nitnemend versterkende drank De nu reeds revestiirde K iisti e reputatie levert het beste bewijs dat bovengenoemde Uersoort 8 eschikt is om het baltenlandsche fabriekaat te vervangen 1 I uill ÜÜJ jkLXjS iu concurrentie met Sngelscho fabriekaten tegen veel lageren prgs Princesse en Qruine Bieren in onderscheidene qnaliteiten Bordeaux AzUn KruldenBzyn Dragon ea W n Azyn in onderscheidene prgzen Bierbrouwerij en Azijnmakerij DE CfEHROONDE VALK AMSTERDAM DORDRECHT Zoo gij sukkelt of op het ziekbed uitgestrekt zijt verheugtoi want Bop Blttar aal u genezen Zoo giju met wel gevoelt of wel zoo gu u zwak en ontmoedigd gevoelt zonder er de juKte oorzaak van te kennen zalHop BUter u weder 0oed maken Zoo gij geestelijke 100 gij eenc huisma herstellen ht en uwe herderlijke plichten u vermoeid hebben of wel der zyt naar lichaam en ziel afgemat Hop Bltter zal n Zoo gij man van zaken of werkman zyt afgetobt door het werk van den dag of wel letterkundige door nachtelijken arbeid afgemat Hop Bitter sal n tiwV krachten wedergeven Zoo gij hjdende zyt doordat gij u de maag overladen hebt 4por overmatig eten of drinken of t losbandig geleefd hebt zoo gij jong zijt en te snel groeit zooal dikwijls voorkomt zal Hop Bitter u verllonten Zoo gij u op de werkplaats op het land of op het kantoor bevindt en u afge mat gevoelt of een zuiver en versterkend middel deukt noodig te hebben dan 9 moei gij Hop Bltter gebruiken Zoo gij bejaard zijt en uw bloed arm is uwe zenuwen onstandvastig zijn en de krachten u begeven sal Bop Bitter u een nleu nr leven en nieuwe kraobtaa geven Verkrijffliaar y de voornaamste Drogisten en Apotheksrs HOFBITTERS Ilanalacturing C Breda nUUiln atwtrfw In IltknTinMlV Depot te Gouda bij THINE Zeker midliel BELAIKGRMK TEOEM lUG Rhumatische Aandoeningen door koude ontstton Kramp Aangezigtspgn Kies 1 pün Veratgving in deleden H ALLENDE ZIEKTE Verlamming en Zenuwziekte nidziekte enz rerkr gbaar te Gouda Wed Bosman wordt radicaal genezen door my ne methode Het honorarium is eerst Boskoop 3 GODDKADB P LOOMAN Harmeien W G Kürvbbs Hazerswoude 3 Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudewater 3 Liefland Waarder Boothoorn Woerden Gebr Pfenning Woubrugge A dk Wilde Zei toaard A Hekkek Men gelieve attent te te z n dat de Waldwolartikelen van een bruine kleur zgn als z nde bereid nit de vezelen der Dennaalden w Behandeling per brief Prof Dr ALBERT 6 Place da Tröne 6 ParUs RIJRS ZEGELS alsmede X= la l5 z3e elD zgn te bekomen in d n Boekhandel van A BRIl iKMAI AuTTMg oip Dépdt bg M J C HAM te Utrecht Snelpersdruk van A Biinkhan te Gouda Dubl el Gerste Bier Hiermede neem ik beleefd de vrjheid uwe aandacht te vestigen op het door mg in den handel gebrachte Dubbel Gerste Bier uit de STOOM BIERBROÜWERIJ De Posthoorn te Rotterdam waarvan de scheikundige analyse van de Heeren SCHALKWIJK PENNINK te BotUrdam op franco aanvrage b m te verkregen is Dit BIER is door het betrekkelgk groote Extract gehalte en z ne zuivere bereiding als voedend en gezond TAFELBIER zeer aan te bevelen waarom ik mg bg voorkomen in Uwe geëerde protectie recommandeer Hoogachtend CEd Dw Dienaar J H ROODE Zeugstraat 85 Depóthouder voor Gouda en Omstreken Prgs per Flesch 10 Cts per Flesch 5 Cts Kruik 13 Vï Kruik 7 binnen de Stad Prgs per Kist van 24 1 of50 2Flesschen 2 50 voor buiten de Stad ADVERTEi iTIEl I in die Binnen en BuUenlaTidêche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Aan allen wiet oogen door ingespannen zienof lezen beginnen te steken of waaruit bg harden of kouden wind vocht ontloopt wordt metvertrouwen aanbevolen Dr Ghantomelanus Na een korte proefneming zal men de uitmuntende werking kunnen waarnemen Prgs per flacon met gebmiksaanwgzing 60 Ct Verkrgsbaar in de onderstaande depots Wed Bosman Gouda Wed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorburif A Bos Berkel A Prins Zevenhuizen Wed G Wilhelmus Woerd K nVllID DR GROOTE BEL00NIN6 Is de eenlge Engelsche of Amertlnuische TaK aS die door hare voortrellcqkbeld ecne Medaille verkregen beeft op deTentoonetelUnv te BrvMel tn 1S40 Het geeft onWUkaar aan grijze turen ae natuurilJlEe kleur weder het belet onmldfelUk bet uitvallen van het haar geeft liet een nieuw leven en krachtlgeo groei De Sejal WinOaor vervangt alle andere haarherstellers Hetto Been verf VerhriigT aar in heele m hcAve flessenen Kf K 9fir m Parnmsurt M KXfm Vu D W PnXETTE 40 Booltviril du llilltiu Pargi De moriuUgt uitmerKing mn ie moral Wlndeor is ma gunstig iat ik het toortivrent aam niUne Cllmtette lal aanHvelen DHpSt VOOa BELflIE BN NEDERLAND MORBERT DEKETN 57 Rug Fout siu IjOiifii BRUSSEL IUiilselHd liiitiltiiikiidiiEteFiriDi Cd FiaeoiiliiTMt Depot te Clouda bU B SCHOLTEN Colflenr BU deze Courant behoort een Byvoeesel De Borgemeester van Gouda In aanmerking nemende dat sedert eenige dagen des avonds ongeregeldheden plaats hebben waardoor le openbare orde wordt verstoord Herinnert dat samenscholingen op dea openbaren weg bij verordening zijn verboden en dat zij die in strijd met dat verbod handelen strafbaar zijn Hij waarschuwt verder een ieder dat door hem de uitdrukkelijke last is gegeven verzamelingen van meer dan vyf personen zoo noodig met behulp van den sterken arm te doen uiteengaan f Hy vertrouwt echteiy van de goede gezindheid van de inwoners vap Gouda dat allen zullen willen medewerken om orde en rust te bewaren en maatregelen van geweld onnoodig zullen zijn Gouda den 21 Jnli 1883 T e mrgeméeiiter voornoemd Van Bergen IJzendoorn De Gteme nteraadsverkiezingen D afloop der Dinsdag gebonden verkiezingen ter periodieke vernieuwing der gemeenteraden geeft ons aanleiding om enkele opmerkingen aan de aandacht onzer leeers te onderwerpen Op het eerste gezicht zou men zeggen dat de uitslag van gemeenteraadsverkiezingen op andere plaatsen waar wg noch bekenden noch belangen hebben welke er mede gemoeid zgn ons weinig belang kunnen inboezemen Toch is het niet van belang ontbloot de aandacht te vestigen op een algemeen verschgnsel in verband met de houding der anti liberale lartgbu Zooals onze lezers weten luidde het wachtwoord uit het anti revolutionnaire hoofdkwartier Ziet t Je dat zooveel mogelgk onze medestanders in de vgandelgke veste binnendringen fiedlent u daartoe van alle mogelgke quaesbën sluit u aan bg alle soorten van oppositie tegen de gemeentebesturen overal waar eene brandende vraag is waar de oplossing eener gemeentezaak ontevredenen gemaakt heeft maakt daar gemeene zaak met de minderheid met de malcontenten stelt Candidaten zooveel mogelgk van onze richting die vopr deze aannemelgk kunnen zgn en tracht zoo de liberale leden te vervangen door mannen van onze Weur De Katholieken hebben zich natuurlgk daarbg aangesloten Zooals bekend is gveren dezen steeds en overal om geloofsgenootep te dflen verkiezen en het lag voor de hand dat zg met de antiïivolutionnairen samengingen Ofschoon dus van deze zgde dergelgk program niet openlgk gesteld is sprak het van zelf dat de door de Standaard aangewezen yeg ook die was der Katholieken Merkwaardig is het zied hoe getrouw men dezen raad opgevolgd heeft Natuurlgk vond men niet overal quaestiën geschikt om er zich van te bedienen alsstrgd leus of als lokaas voor een deel der tegenpartij Maar in de grooter plaatsen is de tactiek duidelgk merkbaar Te Amsterdam vond men ontvredenheid van sommigen tegen B en W en tegen de omnibaimaatschappg Fluks daarom geageerd tegen den burgemeester van Tienhoven en den directeur der omnibusmaatschappg Schmitz de aanval op den burgemeester is afgeslagen dknk zg de eensgezindheid der liberalen maar de heer Schmitz en een ander liberaal lid zgn gevallen door de medewerking van liberalen die verstoord waren op de huns inziens te machtige omnibosmaatschappg De bnit is erlgk verdeeld één katholiek is verkozen de andere zetel zal aan de antirevolutionnairen len deel vallen daar twee hunner in herstemming zijn Te Rotterdam was de gasquaestie als geknipt voor deze gelegenheid De gemeenteraad had besloten tot exploitatie eener gemeentefabriek De belanghebbenden bij de bestaande fabriek vermeerderd met eenige kortzichtige winkeliers die van gemeentewege hooger gasprgzen vreesden ware de kern der malcontenten Daarvoor spanden de anti liberalen hun Candidaten Gelukkig is de toeleg in zoover mislukt dat er slechts 1 katholiek en J antire ototionnair in herstemming komen met 2 liberalen Bg een ezindheid dezer laatsten is nog niets verloren De tactiek evenwel is proefhoudend gebleken daar men er verder mede kwam dan anders In den Haag vond moi een drom ontevredenen over de tritgift Hnf e rfpach t r an h e t gemeente badhuis te Scheveningen gereedstaan om Siich door de anti liberalen op sleeptouw te laten nemen Uok daar is de aanval afgeslagen toch is voor eene vaca te plaats een anti revolutionnai in herstemming Te Middelburg Toestond er oneenigheid tusschen B en W en de Commissie van fabricage Een geschikt aanknoopipgspunt alweder Onder de schoonschgnende leus van bezuiniging koos mm partg tegen het gemeentebestuur en hoopte men verscheidene heele en hilve clericalen binnen te smokkelen Ter elfder ure zagen gelukkig de liberalen het gevaar in vereenigden zioh en konden zich bai haveii Wij zoudeb zoo kunnen voortgaan en zien dat elders bij gebrek aan beter bv de schoolquaestie de strgdleus geweest is Het bovjustaande zg voldoende als bewgs dat thans en n wg meenen voorgoed de strgd der politie partgên is overgebracht bg de gemeenteraadsverkiezingen Men moge het goed of afkeuren voortaan is het een feit dat ook bg verkiezingen voor den raad zal moeten worden gelet op de politieke geloofsbelgdenis van 4 e Candidaten Althans i 00 de liberalen niet willen worden verschalkt door de tegenpartg die allerlei quaestiën aangrijpt om de haren op het kussen te brengen Doet men het niet dan loopt men blgkbaar gevaar te sjpelen in het spel der clericalen Deze ontplooien hun vaandel niet verzaken hunne kleur doen luide de een of andere quaestie der geroeentehuishouding weerklinken om te speculeeren op de ontevredejt heid van sommige niet clericalen en als eenigft dezer onnoozel i genoeg zgn om ia de vaf te loopen dan zullen zg te laat gewaar worden dat die brandende gemeente quaestiëu den nieuwen leden bitter weinig belang inbpezemen maar dat het groote doel is de toepassing der wetten in vrgzinnigen geest zooveel mogelgk tegen te gaan en te verhinderen Gelukkig zgn wg in o nze gemeente nog van de bedoelde tactiek verschoond gebleven t Zij men nog te veel achting had voor het gemeentebestuur tzg geen geschikte quaestie voorhanden was hier ter stede is het gebleven bg aanprijzing op grond van algemeenheden als hooge onkosten van t onderwijs en heiliging van den Zondag Gelukkig is de waterleiding geen open quaestie meer andera ware wellicht met behulp van enkele Ubenalen een paar clericalen die deze vlag ontplooid hadden ter raadzaal ingeleid want onnoozelen die mét woorde u te vangen zgn en schgn voor waarheid aanzien zgn er overal Bet is ons geraden met deze verschgnselen op het gebied der verkiezingstactiek rekening te houden Aan onze zijde beschouwt men eene verkiezing voor den raad nog te veel als een zaak geheel afge icheiden van de politiek Men zou daar vrede mee kunnen hebben zoo het ook bjj de andere richtingen alleen de vraag was wie in de gemeentehnishouding de meeste diensten prsesteeren kan en wie door kunde en karakter het meest verdiende zgn medeburgers in den raad te vertegenwoordigen Maar wanneer men Katholieken bg voorkeur ziet letten op den geloofsbelgdenis hnnner Candidaten en de anti revolutionnairen in de eerste plaats vragen naar zuiverheid in de leer en overeenstemming met hunue levensbeschonwing dan kan het niet anders of van onze zgde bëbehooren wg te zorgen dat onze Candidaten zgn mannen die het in hoofdzaak eens zgn wat betreft de richting waarin staat en gemeente moeten worden bestuurd Overwegingen van persoonlgken aard sympathiën of ntipathilB reor i tng t u ImpMMv eetoriite redenen ontleend aan de bekwaamheid en het karakter der Candidaten mogen en moeten natuurlgk bg raadskeazen een grooten invloed uitoefenen maar wat het zwaarste is moet steeds het zwaarste wegen de algemeens richting der Candidaten zg en blijve de hoofdfactor onzer overwegingen Wil men eenclericaal omdat bij beter is dan de tegenover hem staande Candidaten van liberale zgde men kieze hem met openoogeu en volkomen kennis van zaken maar wil men vrgzinnige toepassing Onzer wetten een van kerkelgke invloeden onafhankelgke gemeentehuishocding men kieze geen clericaal om persoonlijke redenen om ontevredenheid over of een andere zaak of antipathie tegen sommige personen of om qaasionpar tgdig te zijn Éen ieder strgde voor zgn beginsel ook bg de raadsverkiezingen en late de tegenpartg zorgen voor de verdediging van het hare dat is de veiligste weg en de zuivere toepassing van de beginselen waarop de sa menstelling onzer vertegenwoordigende lichamen steunt GOUDA 21 JqlflSaS Donderdagavond teu 3 ure had de ved be proke i eerste vertooniiig tft Paisie Spelen plaals Een ISOlnl personen ongeveer waaronder eulcele dames hadden zich tot b woiiinii daarvan in de zant Kunstmin der Sociëteit Ons Geuoegen vereenigd In de zaal werd niet gerookt en waren geen ververschingen verkrijgbaar de verschillende taferecleu werden opgeluisterd door errslige oigel miieiek Hoe le indrnk wiis van de verschillende tableaux vivants Vooraf ga de ve klaring dat er den seheelen avond niets werd te zien gegeven wal iemand aansloot kon gevin De zaak werd in volkomei ernstigen geesl behandeld en uit welk oogpunt men de zaak ook beschouwt er k in geen enkele reden worden gevonden om deze voorstellingen Ie verbieden De eerste lafereelen De Geboorl van Jezus IfEIsJ ƒ illllK iBinii I llMWWWwmilltl jÜ