Goudsche Courant, zondag 22 juli 1883

V Ckriitu De vlucht naar Dgypie en de Doop berielen ons het mimi dooh onder de tafereeleu welke folgdeu waa meer dan een dat teer fraai en werkel k indrukwekkend mocht hetten Uet laatale Avondmaal naar de beroemde en lecr bekende eh ilder van Leooardna da Vinci droeg algemeen de goedkeuricg weg Het werd tweemaal te lieo gegeven Die tafereeleu waarin geen gabaren werden gemaakt voldeden het meeat Je us In den hof van Oethsemané ui op aommige punten goed hoewel de Engel die uit den hooge neerdaalt minder schoen effect maakte De afneming van het krnia was een van de beat gelukte Het legt niet in oute bedoeling de geheele vertooping tafereel voor tafereel na te gaan maar wg moeten erkennen dat de indruk dien men v in het geheel krijgt een gunstige is hoewel het moet toegestemd worden dat uit een oogpunt van echte kunst de vooratelliug dermeeate tafereeleu weinig beteekent Terwgl de voorstelling plaats had hoorde men in de laal luide volkskreten doordringen wat niet weinig verwondering verwekte daar men b het gMu Ous Genoegen wel hier en daar pratende groepjes had aanschouwt maar geen enkele onordelykheid bemerkt In de pauie bleek esbitr alras dat de orde buiten niet weinig te weoschen overliet Een tairgke menigte had lich daar vereenigd en dece meende hare afkeuiing van de voorstelling op luidruchtige wyte Ie moeten uiten Het was een geschreeuw en gesia Tan belang personen werden op weg naar de Sociëteit nageroepen en bet duurde niet lang ot een steen vloog tegen h t plaatsbureau voor aan Ona 6fnoegeD tuin Dete eerste werd ras door meerderen gevolgd Een paar lantaarns werden ingegooid en er deden tich hoe langer hoe me r kenteekenen op van groote oproerigheid en beweging De politie trachtte met bedaardheid den storm het hoofd te bieden doch een ontstemde menigte tot rust te brengen gaat niet gemakkelgk het rumoer nam toe tot dat de politiedienaren ten laatste de sabel moesten trekken en met geweld de orde herslellen Tevens meende men de militaife macht te moeten doen Jianrukkeo Door dcsc werd de ruimte voor Omi Getiotgen i tnin leeg gemaakt en het volk werd de Boelekade en deu Bleekerssiugel uilgedreven waarop bedoelde toegangswegen tot de sociëteit werden afgetet Behalve de lantaarns die ingegooid werden werden nog bij den heer O op den Bleekerssiugel de ruiten ingeworpen en ontving Aeie en gene kleine verwondingen teugev e van steenworpen De Inspecteur van Politie H Banters werd door een persoon van achteren beetgepakt en op de borst geatompl tegen wien natuurlgk proces verbaal is opgemaakt eoodat hg ign verdiende straf niet lal ontloopen Daartoe bepaalt zich boofdzakelgk het gebeurde op Donderdagavond en ofschoon dit seer te betrearen is is er gelnkkig Ciet aan van de overdreven verhalen die gisteren in de stad de rondte deden Wat geschieilde is dan ook meer dan genoeg tg die de orde verstoorden handelden hoogst afkeurenswaardig maar zg die daartoe aanleiding gaven handelden mei het oog op hunne meerdere ontwikkeling bepaald onvergefelgk Algemeen waa men zeer tevreden over de houding an de autoriteiten De Burgemeester M van Bergen IJzendooro die zich door niets liet afbrengen van hetgeen zijn plicht hem voorschreef en wiens waardig antwoord op de protesten der ontevredenen door alle welwillendeu met juslemmiug is vernomen loonde opnieuw hoe lig in ernstige gevallen weet Ie handelen De Commissaris van Politie de heer J A van Trigt verdient eveneens een woord van of voor zgn flinke houding en de politie over t algemeen gaf alle redenen van tevredenheid De tweede voorstelling die gisterenavond plaats had werd door een talrijker publiek bijgewoonJ dan de vorige Reeds langen lijd voor de uitvoering waren Boelekade en Bleekerssiugel geheel afgezet zoodat alleen zg passeeren mochten die daar bepaald wezen moesten Een Uirgke en luidruchtige volksinasd had zich intusschen ie de nabijheid vereenigd en uiite opnieuw op verschillende wgzeu hare afkeuring en ontevredenheid lutntoben meende men reeds de hoop Ie mogen koesteren dat alles zonder bnitengewoM ougeregeldheden zou afloopen toen ten ongwéer 10 uur de grootste massa van drn Kleiweg verfrok doch helaas niet om huiswaarts te keeren maar om naar de Haven te gaan ten eii de zooals spotdig bleek voor de woning van den Burgemeester è proleslearen legen de verleende vergunning Gelukkig waa het gedeelte straat vóór deze woning met militairen afgezet om welke re ien het volk zich daartegnimr op de Westhaven samenpakte en over de gracht een aantal steenen naar htt buis van den heer van Bergen IJzendoom wierp Gelnkkig Irol geen de ruiten daar de afstand trg groot was Onuoodig te melden dot op Oost en VVestha en voortdurend een ont zaglijk geschreeuw en gejoel heerscbte dat niet weinig bewoners in ongerustheid bracht In het buis van den Commissaris van Politie op de Westhaven gelegen werden twee ruiten ingegooid Behalve het medegedeelde hadilen op deu Kleiweg Tiendeweg enz kleine vechtpartgea plaats een enkele maal tusichen burgers en militairen De woede van het volk was inderdaad groot de verwenscbiogen die men hoorde waren vele en vos hoogst juachtigen aard Vele pogingen om de militairen m de polilie agenten den voet dwars te zetten werden in t werk gesteld en hier co daar helaas I met succes Het lust ons niet alles te vermelden wat wij zagen en van wat wij hoorden laten wij veel onvermeld daar dit niet alles den toets der waarheid kan doorstaan en wg ons eenvoudig wenscben te bepalen tot feilen maar één boosaardige poging willen wg mededeelen Een ongeveer 12 jarige jongen trad met een mes in de hand ongemerkt op een in dienst zgnde korporaal toe en slak reeds zijn hand uit om diens pols te treffen toen gelnkkig een agent van politie dit zag en den knaap beelpakte Ounoodig te zeggen dat ook deze zijn gerechte straf niet ontgaan zal Met opzet willen wg over de zaak niet verder uitweiden doch voordat wg eindigen richten wg tot alle burgers van Gouda het dringend verzoek toch alles te doen wat in hun vermogen il om eene herhaling der ongeregeldheden te voorkomen In het belang der openbare orde zij ieder aanbevolen niet uit nieuwsgierigheid den ganschen avond op straat te vertoeven De volkshoop wordt juist door die vele nieuwsgierigen gemakkelijk in de gelegenheid gesteld kwaad Ie doen Wij hopen dat alle weigezinden het hunne zullen doen tot bewaring van orde en rust en bij de krachtige maatregelen die van hoogerhand genomen zgn zullen dan onze straten op de volgende avonden niet meer het tooneel zijn van zulke afkeurenswaardige ongeregeldheden als gisteren en eergisteren het geval was Naar ilaclileiding van het besluit tot oprichting vau een Kamer van tuaraag in deze gemeente bevat de SchooHkovetuclit Courant een hoofdartikel over dergelijke kamers waaraan wij in een volgend nr plaatsgebrek belet ons dat heden retds te doen een en ander hopen te onlleenen Op de kermis alhier zullen de volgende teuten voorkomen Cagliostro theatre van E Basch Alber theatre C Spriet thetlre meobaniek L Veilh gymnastische uittoering B Dobbelaars panorama G Huikens panorama W ïascb velocipede Lauwere velocipede G A Tji kM woadermensob W Haak bekroonde os O Roaiwaar museum en J Meger lachspiegel De laatste trein uit Gouda kwam gisterennacht eerst ten l i ure te s Qravenbage aan ten gevolge van een gebrek aan de machine Te Wiiddinxveen lijn tot leden van den Gemeenteraad herkozen de heeren K van der Torren Kz J A van der Werve en G fan Lange Blijkens het Correspondentieblad van htt Ned Onderw Genootschap is het ledental van dit genootschap steeds klimmende 153 nieuwe leden hebben zieh dit jaar aaugeiloten zoodat het reeds 234S leden telt Deze ladon vormen te samen 187 afdeelingen Zuid Holland telt daarvan 17 afdeelingen mei 477 leden Uit Zevenhuizen schrijft men ons Omtrent de te veld slaande gewassen valt op te merken dft tarwe gerst en erwten uitmuntend er bij staan de haver is roestig geworden en de boouen zitten vol luis De bieten zullen bet best doen De boeveelheid hooi die droog in den berg is gebracht is goed van qnaliteit Tot leden der synodus contractra ten opzichte vanhet hooger beroep van den heer Roldanns van een beslissing van het prov kerkbestuur van Zuid Holland inzake het quaestoraat in de classis Gouda zgn benoemd de heer Luti als pres ds Laaonder als praeadvistereiid lid en tot leden de heeren Kingnalda Duys Van der Flier Zeeman Land Roodhuyzeo Bruna Ebbiuk en Van Heel Het hoofnbellunr der Uaatsehappg tot Nut van t Algemeen zond dezer dagen aan elk departement eenige exemplaren van de tabel houdeade voorschriften tot Toorloopige hnlpverleeuing bg plotselinge ongevallen met het verzoek daarvan doeltreffend gebruik Ie maken Het nulsdepartemeiil van Wge heeft thans besloten een exemplaar van een lijst en een glas voorzien op een der meest geschikte punten aan de openbare straat op te hangen zoodat ieder elk oogenblik van den inhoud kennis kan nemen Garen wij in ons vorig nr het oordeel weder fan de Redactie van hel godsdienstig weekblad de Proieitant over de Paiue Spelen thans bevat de Hervorming orgaan van den Nederlandtoken Protestantenbond een feuilleton daarover van de hand des heeren W N Wolterink onder den titel Oeen pel voor leventernit De heer Wolterink heeft een vooratelling bijgewoond nl te Oinneken te Breda was zij verboden en de indruk dien hg er van kreeg was bepaald ojignnatig Volgens zg ne ervaring werd door de vertoouing geen ernstige stemming opgewekt en was er u de vertoonde tafereeleu geen kunstwaarde te ontdekken De meesterstukken der groote sohilders werden z i oarioaturen en hij is van oordeel dat wie het goed meent met godsdienst en zedeIgkheid onmogetgk tieil kan verwachten van eene geldmakerg als die van het Beiersche gezelschap die het heiligste nijüt ontziet De zedelgke grootheid de krocht des geestes van hem die leerde hoe ook in Igden en smart heiligen de sterkende kracht ligt opgesloten kan geen tableau vivant doen aanschouwen Wel kan dit het goiltdienstig waarheids en schoonheidsgevoel kwetsen en den lichtziunige drgven tot spot De hear Wolterink verheugt zich dat dit te Breda door de overheid is erkend doch eindigt zijn artikel met dete woorden Wellicht is het nog beter dan door een verbod door zedelgke middelen het doel der geldmakerg onmogelgk te maken en eenvoudig de zilverlingen in te houden voor wat ons verraad schgnt aan Jezus van Nazareth in onze eeuw gepleegd Beginselen zijn machtiger dau maatregrlen Toch knnnen bg zwakkelingen de laatste soms tot de eerste leiden Daarom hoopt de heer Wolterink voor een verbod in de andere steden als te Breda l Wg meenden dete oppositie van moderne zijde ook ter kennis onzer lezers te moeten brengen De Kaapscbe bladen tot 28 Juni dezer dagen ontvangen brengen eenig politiek en binuenlandsch iiienws uit de Transvaal niaar behelzen nog geen tijdingta over de jongste krggsbedrgven iti Zuid Afrika In den Transvaalsoheu Volksraad waren uitvoerige discussie gevoerd over de krggswet en voornam Igk over de som die buiteulandsehe grondeigenaren in de vaste oorlogshelasling zouden hebben te betalen Na langdurig debat werd het bedrag dier belasting voor 1 6 plaateen op 40 pd tl per jaar bepaald Voorts werd o a aan het uitvoerend be wind de macht toegekend om ambtenaren wier proeftgd van een jaar voorbg is en die zich goed gedragen hebben in den dienst Ie behouden Verder werd er een wet op de honden belasting behandeld waarlegen het als het ware memories regende Bg de tweede letiug vermeerde de tegenstand en eindelgit werd zg verworpen Het Gouvernement vroeg ook de bepaling uit de Grondwet te schrappen waarbg vastgesteld was dat de Landdrosten minstens dertig jaren moesten zgn De leden vanden het allesbehalve raadzaam aan de Grondwet te tornen en men besloot eindelgk voor een jaar den leeftyd op 26 jaar vast te stellen dan konden de ledul in dien tasschenlgd hun kiezers over dit punt raadplegen Bij de opening van de Eerste Fabrieken die door den President als de hoop des Volks gedoopt werden hadden er heel wat leestelgkheden plaats De President gaf in zgn toespraak een overziobt van de oorlogen die er in den loop van de geschiedenis der Transvaal tegen de inboorlingen gevoerd werden Aan het slot zeide hg dal Rel Gouvernement het ontstaan van industrieën als die der Eerste Fabrieken zou aanmoedigen en na verloop van tgd zou er geen protectie meer noodig njn dete woorden lokten luiden toejuichingen uit Op reis naar Dnitsohlaud heeft Z M onze Koning te Spa een ontmoeting gehad met den Koning der Belgen Daardoor is san een langgekoesterde wensch van onze natie voldoening geschonken Al te lang had er tnsschen Noord eu Zuid Nederland een verwgdering beslaan waarvoor in deze dogen geen grond meer aanwezig is eU die tegen het nationaal belang van beide Rgken moet worden geacht Gelukkig werdeo in de latere jaren bg verschillende gelegenheden blijken gegeven van de wedertgdsohe begeerte naar eeu hortelgker verhouding Thans zal de vriendschappelgke ontmoeting van de hoofden der beide dynastieün er ongeiwgfeld niet weinig toe bgdragen om de banden van vriendsohap dii tnsschen het Nederlandsche volk en tgn znidcigke broeders reeds bestaan te verstekken Omtrent de ontmoeting te Spa wordt gemeld HH MM de Koning en de Koningin werden aan het station op de hartelgkste wgze begroet door den Koning en de Koniugin der Belgen en reilen in een gtuig met 4 paarden onder de luide toejuichingen der bevolking nnor het Hotel Britannique waar zg te zamen het dejeuner gebruikten Daarna begaven zg zich op dezelfde wgze naar het station terug alwaar H H MM elkaar omhelsden en afscheid namen Z M onze Koning en II M onze Koningin vertrokken daarop per extra trein naar Dliischland terwgl de Koninkigke Belgische familie nssr bet U6tel Britannique terugkeerde Meent men toros vraagt de Oeneeik Ót dat wat de sterfte betreft het onderaoheid zoo groot niet is tnssohen wel en niet gevaccineerden En zg geeft dan eenige ogfers van Buchanan over de slerfte aan pakken te Londen wijl er voor Nederland geen vertrouwbare en voldoende opgaven bestaan fi don meent bij benadering te mogen aannemen dsl op de 3 620 000 inwoners van Londen 190 000 oiet gevaccineerd zijn Diegenen van wie men geeji volledige inlichtingen omtrent de inenting heeft iittnsen verkrijgen onder de gevaccineerden meerekenende een zeer belangrgke concessie dus aan de legenIttnders komt B evenwel tot deze concinsien op 1 millioen gevaccineerden stierven er 247 aan pokken legen 3560 of rnira veertienmaal meer op 1 millioen niet gevaccineerden voor kinderen beneden 5 jaar is bei gevaar nogteel grooier tegenover 334 op 1 millioen gevaccineerden staan daar 6760 of ruim asventienmaal meer oferledenen aan pokken op 1 millioen nietgevacoi geerden j Te recht zegt de Oeneetk Ct deze ogfers hebben geen nadere verklaring noodig In zg voegt er bg 0g vaders die uw kind ten grave draagt en nog weder een ander kind komt ie vraag niet bg u op heb ik allet gedaan om het wiekt waarover ik als de nttnnrlgke voogd geiteld wat tsges een zoo vioegtijdigen dood te beschermen Meent ge door inblazing van anderen want gg self weet deze dingen niet een held Ie zijn door iw kind op te offeren Zoo tlt bekend is zal in t a s te Amsterdam het zesde hubuuationaal Congres van letterkundigen warden gel p Her W v k R beriohl dat het ootwerp tracfaat waarvan wg herhaaldelijk melding lebben gemaakt lusscbeu de verschillende lauden over den letterkundigen eigendom daar ter sprake tal komen Tot het opstellen van zulk een ontwerp vergadert veoraf iii de laatsfe week van Augustus een com iuie te Bern Voor deze conferentie is reeds eeu letets ontworpen door den algemeenen accrelaria der iuternatiouale letterkundige vereeniging den heer Jiles Lermina Volgens die schets zal zonder eenige formaliteit aan eiken schrgver of kunstenaar dezelfde bescherming in het buitenland worden verleend die b j in zgu rigen land geniet zal het vertaalrecht tsn den schrgver even lang duren als zgn eigendoMreeht en ten inieroatioitaal bureel worden opgerieht tol veriameling en openbaarmaking van al wal op ilen letterkundigen eigendom betrekking heeft De Burgemeester van G die detelfde functie in bet naburige O bekleed wilde iu laatstgenoemde plaats als voorzitter van het stembureau bg de Raadsverkiezing optreden en moest dnt preeiet te V oren tldatr aanwóig tgn doch wilde ook Ie G waar hg ooot zgn iliohl als kiezer vervullen Daar nu de tenbus te O öök eerst te 9 uren geopend werd was goede raad duur maar gelukkig dacht mtn san Josua die de zou liet stilstaan en Ruks werd er order gegeven de klok te O eenige minuten te lilen stilstaan en die te G eenige minuten vooruit Ie zetten De ijverige kieier was nu de eerste die te G zijn stembriefje in de bus stak eu fungeerde t tolk op tgd Ie O ala voonitler van het stembureau In de vorige week had er op de Bovenwaal een rrtemdsoonig deel plaats Twee broeders beiden kapitein op eene sleepboot en daarmede werkzaam au de normaliteering van de rivier hadden sinds eeoigen tijd eene eele tegen elkander Toen ze nu tikander met hunne sloombooten moesten patNem voeren zg met zoodanig geweld tegen elkander lo dat eene der stoorabooten ren groot lek bekwam UI wtldra zonk nadat men nog juist den tgd had gebad om dit vaartuig op eene zandplaat te sturen De minister van oorlog heeft zioh bereid beloond de dienstdoende sehullergeu te bewapenen met de geweren klein kaliber onder de navolgendt voor strdeo lo dat de geweren afzonderlgk wordeu geregeld in geiohikte daartoe ingerichte lokalen 2o ast de geweren vóór elke oefening worden ingelererd in tegenwoordigheid van een of meer daarloe mor den commandant aan te wgzen officieren 8 dst door de gemeeatelietturen met het onderhoud w geweren in de sub 1 bedoelde lokalen worde last personeel van voldoende alerkle en dat de rereischte geschiktheid bezit voor zijne taak 4 dat tot oie lokalen toegang worde verleend aan de officieren Oie daartoe door den Minister worden aangewezen lot het houden eener inspectie over gezegde lokalen en over de geweren en 60 dat do geweren die in lokalen onbruikbaar of in herslellenden toestond wor n bevonden door nieuwe worden vervangen of vordeii hersteld t n koste van de gemeente RECLAME Het Hop Bitter verdrijft alle gevoel van loomheid en afmatting die voorloopers van ziekte Hoest uit de Lever voorkomende en dikwgis voor Tering aan gezien verdrijft het Hop Bitter bgna onraiddelgk VERGADERING VANDEmnERAAlK Vrijdag 20 Juli Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig tgn de heeren Kist van Mierop Hoogenboom Prinoe Oudijk tan Iterson Jager Stro er Sarasom Post Drost van Straaten Fortugn Droogleever en Noothoven van Goor Afwezig zgn de heeren Hemsiug eu de Rotte De notulea der vorige vergadering wordeu voorgeleten eu onveranderd goedgekeurd De Voorzitter drrlt mede lo dat Gedeputeerde Staten dezer provincie hebben goedgekeurd het raadsbesluit van 26 Juni jl tot uitgifte van gerioleerden grond aan de hh Deroksen en van Velzen 2o dat op 18 dezer de kas en de boeken van kn gemeente ontvanger door B en W zgu nagezien en dat een en onder geheel in orde is bevonden Dete mededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving De Voortilter detlt msde dot door hem aan den Commissaris des Konings verlof is Kcvroagd om tich op 23 dezer uil de gemeente voor eenigen tijd te mogen verwgderen Ingekomen tyn lo Het rapport der roadsoommissie in wier handen wat grtteld de rekening der gemeente over 1882 Dit strekt lot goedkeuring der rekening De Voorzitter zegt de Commissie dank voor hetuitgebracht rapport en stelt voor de stukkeu tervisie te leggen Aldus besloten 2o Het rapport dtr rtadscommiuie in wierhandeu tgn gesteld de rekeningen der gesubsidieerdeinstellingen van weldadigheid over 1882 Dit strekt tot goedkeuring dier rekeningen De Voorzitter zeg de Commissie dank voor hetuitgebracht rapport en atelt voor de stukken tervisie te leggen Alc na besloten Aan de orde is 1 Het voorstel betreffende de vernieuwing der Spijkerbiug bij het Amslerdamtohe Veer De heer Straver vraagt of deze vemienwiugk de kosten vau ƒ 400U op de begrootiiig voor het werk iLilgetrokkei niet tal t t sek tj de p waarop dt Veor titter mededeelt dal de ber kening is dat de voorgenomen vernieuw mg voor bedoelde som zal kuunen geschieden De heer Ondgk vraagt of de brug nu het daarbg staande huisje vervalt breeder zal worden waarop de Voonitler antwoorde dat de brug zal komen in de oschlgn van de straat en dus gemakkelijker zal zgn dan tot heden het geval was De heer Hoogenboom zeide gaarne te willen vernemen nf de brug wgder zal worden De heer Jonker had spr gevraagd of dit het geval was dete achtte dit wensohelgk eu daar spr tniks niet wiit verlangde hg gaarue eenige inlichting daaromtrent De Voorzitter leide iu antwoord daarop dol de brug oiet wgder kon worden tonder groote kosten Het voorstel werd diirop zonder hoofdelgke stemmen goedgekeurd Daarop werd benoemd tot Conrector aan het Progyronasium de heer L A Keeper te Gouda met IS st legen 1 stem op deu heer R A M Stavenisse de Brauw te Ënkhuiten Leeraar in de oude talen en verwante vakken aan het Progynusium de heer R A M Stovenisse de Brouw Ie Ënkhuiten met 11 st legen 3 stemmen op den heer H M B Ter Haar Romeny te Leidem Aon de orde tgn i Reclames tegen aanslagen in de plaatselijke directe belasting op de inkomsten dienst 1883 Dete worden behandeld in een besloten tilting Na heropening wordt medegedeeld dat is vervallen de aanslag van 1 Wed A W vHi den Briel St Wed W van Leeuwen J van der Loon J J Kooy Dat is gehanikaufd de aanslag van R P M van Alderwerelt von Rosenburgh W Kramer 8 Elshout r 8 van Rijk M Groenendaol J A van Leeuwen A Kugs 6 G J van der Brugge 8 W Jongkoen 10 J Koorn Dat is verminderd de aanslag van Wf 1 M Sc hrove gebracht op ƒ 140l r Wed C van Eeuwen gebracht op 1000 J Spaan gebracht op ƒ 400 B C Verweg gebracht op BOO 6 H Mulder gebracht op ƒ 600 Niets meer aan de orde tijnde wordt de vergadering doarop door den Voorzitter gesloten ADVERTENTIÊN Bevallen van een Zoon T VAN DEB ROER geb Enoelbbegt Qouda 18 Juli 1883 j Bevallen van een Dochter jT A KROOK VAN Kbanbnbveg pouda 20 Jnli 1883 Voorspoedig bevallen van eene Dochter JOHANNA HELENA EXALTO DE JoNO Moordrecht 21 Juli 1883 Openbare Verkoopingf te GOUDA op DINSDAG 24 JÜLI 1883 ten overstaan van Notaris Mr KIST voorm ten negen ore ten huize van den heer A HERSTEL Tiendeweg D 85 en Achter de kerk van eenige MEUBELEN HUISRAAD GEREEDSCHAPPEN tot eene Broodbakkerij behoorende enz en voorm ten El ure ten huize van den heer D VAN OBB KINT Dubbele Buurt bg de OostHaven B 3 van eenige MEUBELEN HUISRAAD eu eene groote party waaronder ongeveer Dertigduizend fijnere soort Alles vóór de VERKOOPING te zien verkkS baarI Amsterdamscli pet Roggebrood bij L GROENENDAL Gouwe tweede huis van de Keizerstrast J de lONG Az Kuiperstraaè K 227 te GOUDA ZÜIVERAAR van HUIZEN SLAAPPLAATSEN en MEÜBLEMENT Met de vaste condities Togen AUGUSTUS wordt eene DIENSTBODE GEVRAAGD goed kunnende Koken en Werken Briefjes onder letter V aan den Boekh J W KNIPSCHEER Je alhier cosÏJ cö7 Machinefabriekanteii te Qouda bevelen zich steeds beleefd aan belovende eene spoedige en billijke uitvoering Ontvang Betaalkantoor L Dpoogfleever Fortuijn Rotterdam Deposito Rente Met drie dagen opzegging 8Vs 7o Met vooruitbetaling van Rente Voor eene halve maand vast 3 s eene 1 maand 4 o twee LAiaanden 4 drie W 4 o twaalf B i l De stortingen kunnen ook plaats hebben door tuBschenkomst van den heer Mb J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat te Godda i W