Goudsche Courant, zondag 22 juli 1883

Zondag 22 Juli 1883 lilealapM Overzicht gniifkrglE ia de apooriiregquae tie aii de orde ilgi neeile bera ilagiug chiJDt dog lang te n inair dll is toch iadcnlaul oiel uoodig ceiie qiuieane geldt ie reedi gedurende jaren ii beaprolieu n derhalve mea mag van ti le eyder belcdceii Alle redenaars t revtnirel i iet V n siMkla te preken OTfil lUteApriDcipl eIe vr iag Un de itatat alleen liel tfeMk MoMwegnet jma edJ o nP t tjj de Ditvoering on d4lu erbcid p erla j u 1 1 U door dea heer QriWti oM opgemerkt jdat jU le nitanden i der ni niet in itaat jn ra r die pvereenkomtlen fdelplaaH qr htn aan A onderflodUllg dal djjwpogjngeu idt offfolee Tegen de bewering dat de houding van het vorige kabinet de overeenkomst rechtvaardigt kivam lordl Salisbury op de overeenkomst is uitaluitend gebaseerd op de onvéutie van 1854 die niet geldig is Met de meening van de regeering komi het bericht van de Ëngelscbe mededirrcteuren der Suezkanaalmaattchappij ala blauwboek ingediend overeen Daarin wordt geé eld dat bij de formeele rechten van deu beer De tessk pt geen gnntiiger voorwaarden konden bedongen Wprden dau de tot uu toe verkregene en dat de heer De LetHept zich daarby zelfs tegenioetkomenitti heef betoond DaUy Nevi meent dal de paUieke opinie in Engeland veel gunstiger iftude tgn indien de acht nillioen p s subsidie ifelice Engeland zal geven niet lalt Ireuing tegen tt lagen interett maar in den rofin van nieuwe aanllaeien ir de maalsohappiy gegei n waren dan zond Engeland een teer aanzieslyk deel v n het kapitaal der maatschappij osogebracbt hebbeo en natuuriyk een voldoend amieel in tgct bestuur kunnen eisoheu De Titut laokl drn tord kanielier en de rechtsgej rde raadtUeden der kroon ernstig over het erkennefi van hel privilege vau den heer De Lesseps en maakt daarby op de by haar gebrnikelgke wijze eene tweaking naar den contervatiever kant Het zelfde blad bespreekt de benoeming van den heer Woddiugton lol gezant der Frsntche Republiek te landen en zegt dat niet alleen de heer Waddington de Kngeltehe naattcbappy zeer wel willend jegens bem zal vinden maar lereut pesprureo zal hoe teer Engeland wentohl dal de wolken welke tydelyk de goede belrekkingen met Frankr k rerduitleren mogen toorby drijven De Siandard beiohouwt d benoeming van den ke r Waddinglou ais ceii brwys dat de beer Orèvy al bel mogelyke wensobt te doen om zelfs geen schaduw van spanning iu de betrekkingeu lutasheo Engeland en Franïrp te laten slaan Het blad meent dal men geen betere keuze had kunnen doen Het incidenl Brialmont is in België de quacttie van den dog Biialmoul luilenant geoeraal en inspecteur van de genie is eensklaps op uouactiviteil gesteld Aanleiding lul deten strengen maatregel gaf tyne eigenmachtige baiidelwyze om loen bem een r is naar Rumrnie niel werd toegestaan verlof Ie vrogeu voor een reit naar Dnittchland en toch naar itumenie t vertrekken Het is seue quaeslie van disoiplia noch de uilaaineude verdiensten noch de hoogt rang van den oflaiat konden hem vau den genomen maatregel vrywareo want in hel le r vooral e tztmpltt doivent tenir it iayt De Belgische kamer heeft de beraadtlagin over de belastingvoorslellM geopend De minister begon met mede te dt n dat de belatting op de koffie door de regetabv is ingetrokken Het gouvernement lal ter vetdédigiog tyner voorstellen een zware taak hebben fooreertt sohynen sommige leden der liakeriy t u slechts Ie willen aannemen wanneer ty voUwtpIl zekerheid hebben dat de ontwerpen omtrent d kieihervorming en hal verplichte schoolbetoek lullan worden behandeld viSor de kamers uiteengaan bovendien hebben de belastingvoorstellen behalve de reohterzyde nog verscheidene leden der uiterste iinkertyde als tegenttanders sommigen dezer bewiren dut hel tekort nog altyd niel beweteu is Ako ooit een ministerie tol zulk een impopulairen maatregel als vermeerdering van belasting anders dau in den uitersten nood zyn toevlucht zou nemen I The Singer Manufacturing Co New York grootste en oudste Naaimachine fabriek der Wereld verkreeg in 1882 weder even als in alle vroegere jaren de hoogste onderscheiding door den grootsten omzet 603 292 OBICmEELE SINQEB NAAIMACHINES werden in het vorig jaar verkocht of 42 000 méér dan in 1881 Eene zoo bestendige en enorme toename van den verkoop die geene andere naaimachinenfabriek zelfs niet ten naastenbjj kan aanwezen levert wederom het beste bewjjs dat de Origineele Singer Machines ongeëvenaard zijn in veelzydige doelmatigheid vocrtreffeljjke constructie en dourzaamheid en dat zjj zich van jaar tot jaar in eene meerdere gezochtheid van het publiek mogen verheugen De machines worden op proef geleverd en onderricht wordt yratit verstrekt opdat een ieder zich van de onovertroffen deugdelgkheid dezer Machines zelf kan overtuigen voor dat hij koopt Wekelijksche afbetaling van f J Flinke korting voor contante betaling Eenig Depot te Gouda Hoogstraat 111 Kantongerecht te Gouda rerechlzitting von Woensdag 18 Juli 1883 Kantonrechter Mr J H van MIEBOP Ambtenaar van hel Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN ie Rotterdam VEROORDEELD F H arbeider te Nieuwerkerk lol 10 gulden of 1 dag wegens toeken van kievitstiereu in den Prins Alexander Polder onder Nieuwerkerk in de maand Mei ongeoorloofde tyd B V poelier te Rotterdam lot 3 gulden of 1 dag wegens te Gouda vervoeren van een eendvogel in gesloten jacht A v d P visscher te Reeuwyk lol 2 boeten van 3 gulden of 2 dogen wegens zonder eenig recht gaan over eeui anders grasland onder Gouderak en Soliede en netjes afge werkt SCHENK ZO Oi r Opening Zaterdag 21 Jtifo des avonds ten Half Zeven ure van de WINKEL m SIGAREN TABAK ENZ IN DE Korte Groenendaal Wijk 1 199 an aloij de t £ar3rt HH Rookers worden de 2 CBNTS SIGAREN Merk La Union steeds aanbevolen dercksen f 14ÜE € mi ü AANLEG VOOR WATEllLEIDIlMa en Iv agrazijra GOUWE C 241 sHAGE j DELFSHAVE Zeestraat 24 Botterdamsche Dijk 33c Alle werken worden met de meeste aqrg uitgevoerd en wordt voor promptheid en deg elijkheid g feg arandeerd lÊmoröiTDÊ HAAN h mm TB A l STBK IDA 1 1 De onderg eteekenden berichten dat hunne van ouds gerenommeeMe PRINCESSE BIEREN Haantjes Bier volgens Brouwerijprijzen steeds te verkrijg en zijn in hun Depot bij den Heer A NORTIER Gouwe C No 34 35 Snelpersdruk van A BaraKHAN te Gouda P S UENDORP E HAEDDRAVEEIJ te GOUDA op Vrijdag 3 Augustas 1883 des namiddags ten 2 unr door Paarden van zqssen klaar van Inlandsch ras onder den Man en toebehootèhde aan Nederlanders Prijs f300 o 4 § voorwerpen id zil Prëmie iOO vema rkeujider fa g H ren vVinjti rs f Pes Vijlormil ags teu 10 uur eenë 1 1 FiAHDElT MEB Ie i KËm die plrnn er een rlja ffeim neWifie W I om fi aaie Prijs en i r nMe M I Aangifte der PdÉrden voor jde jtiamidl ill larddraver jtot Elf uur des ifboraiiddagslm Ue Hebren Gehr BliOM te Goi da f 1 Aarigifte r Paarden voor de vobm iddad Igarddraverijiot 8 nnr s morgens medelbïm Heeren Gebi BLOM iV Namfns het Bestuur der Harddr Vereeniging EkndhAot maakt Maot te Gouda 1 H J PETERS Premdent W LAMBERT Seerélant umiimmi PER LITER 80 CENT aWlTZEB Tiendeweg EXPOSITIONAMSTERDAM L ETALAGE forme Chateau DE LA BODEGA ESPANOLA de mm AQIILAR se trouve dans la section ESPAGNOLE i l entrée de la Galerie du Travail Vina d Espagne et de Portugal on pent donner des ordres et dégnster lit t ate lln ilal f ooriieelig kanizgo unb ol if l pbIhatle j ijn bekend en lodnig Mroa UeMd ill ii het f aar u tot oïmoleelè 1 pli lltie die a ert de staatalijueuj g i Bhi it teer onvoor De opbrengst cfeter bjiin wegM IB de jEt Jp tegen de kosten i in aUioerilMt n onI Dk latten orden gedekt dbor bel tinxenDiti tysteem uit te breiden loa ditanth id ign i Maar eten inttai is het beginsel deie oaatraotea te beitrijden wknueer men doarroor niets in de plaats kan stellen De heer Allain Targé de verklaarde legenttandar der oouvenlics heeft een lange rede uitgesproken waarin al de tegeuirerpingen die men tegen de onderhandelingen met de niaatachappyen kan maken in hel liohl werden gesteld iie heer AllainTargé wil niets weten tan de oontentiet wyl ly volgens tyne meening vermomde leeuingeu lyn en leu roordeele koman van een groepje bankiers die oter een leger beambten beschikken en aldus een groote macht vertegenwoordigen De heer Targé wil niat den oorlog rerklaren aan die geld arittoeratie maar er aan herinneren dat die aristocratie met den I6dmi Mei samengespannen BseU de repn MMr lli wemdi t éti éi dmt df Ortnnt uMi lal koopen opdat dan verlaging zoude komen iu de tarieven dit tonde wederom invloed hebben op de tarieven der andere lyneu ooodat later ook die door den slaat louden kunnen ordes gekocht Dit systeem van den heer Targé valt teer in den smaak van de uiterste linkeriyde maar het is Iwyfelachtig of de kamer met haar by de stemming tal medrgann In Engeland blyfi het Snez kanaal aan de orilr Wy welen dat de voorluopige ovitreenkomst mei deu heer De lyessept eene hevige oppositie heefi doen geboren worden in het gantohe land en de regeeriug schijnt 4 hierdoor telf er toe gebracht te zy u om nieuwe onderhandelingen aan te knoopen t n einde merr aanoemriyke voorwaarden Ie erlangen Volgent Dailj Sun hebben dete nieuwe onderhaudeliugoM tot geen rtsnitaat hoegenaamd geleid en tonde er geene overeeasleraining mogelyk zyn builen de reeds aan de goedkeuring van het Engelsche parlement onderworpen schikking De rrgeering sohynt evenwel tioh niet te laten ontmoedigen trouwens het is niet onmogelyk ilat de hevige slorm van verwondering en verontwaardiging spoedig tal bedaren In hpt hoogerhuis heeft gisteren lord Granville een en ander over de quaestie getegd Hy herinnerde er aan dat sedert Engeland grooteren invloed in Egjrple heeft gekregen virr ontwerpen aan de regeering zyn voorgelegd leu doel hebbende betere gemceniohap raei Ae Middcl anrtsohe tee en de Ruoile zee De regeering trad in onderhandeling met den heer De Lcssept die ttne tterke positie inneemt daar by gelooft hel uitsluitend rechl op het kanaal door de landengte te hebben en eigenaar der vruchtdragende ondernemingen te lyii Hel vorige Engelache kabinet moet van ile tielling i jn uitgegaan dal de heer De Letsips het uittliitend recht bezat toen ij de aandeelen van bel Suet kanaal kocht en dete meening wordt beaamd door twee bevoegde ambtenaren by het deparlemeut van bniteolandsohe taken door de rechtgeleerdo raadgevers der kroon en door de hoogtle jutidltche autoriteit Bovendien werd dit gevoelen door het getond verstand aanbevolen Voor hei overige is aan den heer De Iieitepi geen privilege toegekend De regeering heeft gedu cnde den gantchrn loop der onderhandelingen niet iu het minite aan de aanspraken toegegeven De regeering gelooft dat bet verkregene het uiterste is wat iMdougen kon wor l n en vraagt daarom de toestemming van het parleaent aldaar vervoeren van snoeken in gesloten visabtijd J de H arbeider te Gouda tol 3 gulden of 1 dag wegens visschen met stekken onder Oonda in gesloten visohtyd 1 B arbeider te Nieuwerkerk lol 2 boeten van 3 galden of 2 dagen wegens visschen met stekken tonder vischacle en tonder schriftelyke vergunning in eens anders vi phwaler onder Nieuwerkerk A R visscher te Gouderak tot 1 gulden of 1 dag wegens visschen mei een kruisnel in eens andera vischwater onder Gouderak zonder schriftelyke vergunning K J en E O arbeider te Reenw k ieder lot 2 boelen van 3 gulden of 3 dagen wegena vfHebeu met dobbers zander vitobacte en tonder schriftelijke vergunning iu eens anders vischwater ouder Reeuwyk li H en H H visscbers Ie Waddinxveeo ieder tol 6 galden of 2 dagen wegens vissc ien roet era zegen in eens anders vischwater ouder Reeuwyk tonder schriftelyke vergunning C D jongen te Haattrecbl tot 2 boctcu van 60 cents of 2 dagen wegena visschen met palingstekken zonder vischacle en zonder schriftelyke vergunning iu eens anders vischwater onder Reeuwyk W L kaashandelaar te Rotterdam tot 1 gulden of 1 dag wegens aan het station te Gouda springen door een open portierraam van een wagon in den trein van Qouda uaar Qravenhage lerwyl de trein reeds in beweging wat I R beurtschipper e Bergen Op Zoom lot 10 gulden of 1 dag wegens meeren vsn tyu schip voor de monding van de brag aan het Rabat te Gouda waardoor de doorvaart voor andere schepen is belemmerd geworden P L koopman in vtscb te Berg Ambaohl lot 1 gulden of 1 dag wegens te Gouda ryden over dr klinkerttraat I D vrathtiüdtr te Oaderktrk tot SgniduLof I dag wegens te Gouda tillen op zyn kar bespaantn met twee honden G de boawmau te Liuschoten lot 1 golden of 1 dag wegens te Gouda wateren legen de Stadswaag buiten eene openbare waterplaats De BURGEMEESTER van Gouda brengt Ier algemeene kennis dut Ier Secretarie der gemeente ter iusnge ligt eene uuivaiigen circulaire van het Minislerie van Marine betreffende da aanwerving van Jeugdig Scheepsvolk by s landt vloot woarby worden opgegeven de voorwaarden aan bet in dienst treden verbonden Gouda den 20 Juli 1883 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN KENNISOEVINO BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare keunis dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Juli 1860 SttutiiM No 37 afschriften van de Processen verbaal betreffende de benoeming van Leden van den Gemeenteraad bedoeld by de artikelen 62 en 67 dier Wet lyn aangeplakt aan den ingang van den korten Groenendaal alsmede dat gelyke afschriften op de Secrttarie der Gemeente tyn nedergriegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens tie lol des namiddags e ure Gouda den 20 Juli 188S Burgemeester en Wetboudert voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Seoretarit BROUWER Burgerlijke Stand Oouda GEBOREN I 18 Joli Oerrit JohiDOei oaitn H S tan in Roer an T KngflbrecH 80 Magdaltna Jokanna oidert C Krook en A van Xraovnburg OVERLEDEN 1 Jgli A Sliedrecht 4 j 10 id C da Rotte U w J Martoa 2 j 8 m T da Jong 2 m C I Kolkar 2j Cm ONDERTROUWD 20 hU J Egk 22 j ao A Varmea ea 20 P Sjardün 24 j au F de Joog 21 j J do Jong Mj 00 S H vao dar Dnuy 84 j