Goudsche Courant, zondag 22 juli 1883

1883 Woensdag 25 Joir N 2953 COURANT ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De intending van advertenöên kan geschieden tot éte uur des namiddags van den dag der uitgave IA KATIOMIE Levensverzekering Maatschappij voorheen KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ opg tcht te Parijit in 1S30 mmmmmm immmmi De Maatschappg werkt met Hollandsche Polissen en onderwerpt zich aan de Ned Rechtspraak Inlichtingen te bekomen bij den Heer P M SCHELLING te Oouda Hoofd Agent voor Oouda en Omstreken Men vraagt AGEI TE Brieven te richten aan genoemden HoofdAgent De TANDHEELKUNDIGE INRICHTING van E STARK is gelegen aan den Amsteldgk 35 Zoowel van het Centraal als van het Rflnspoor Station te bereiken per Tram met een overstapkaartje Borgelyke Stand ran onderstaande gemeenten van U tot 20 Juli 1883 Hoordreobt GEBOREN Getril KontMo ouden F C van Tilburg en E Verboon Oouderak GEBORRN Geertje oadera O ile Joug en M Kruit Neeltje Joanna oudera J Slegt eu E Scharloo Aalje oodera K Kok en A Luyl Stolwijk GEBOREN Tennia Pieter Panlus omlerj P Rietveia en N Hoogerwerf OVERLEDEN L Kaot Ük i n ONDERTROUWD J J Sloof en H C Quint Haastrecht GEBOREN Johannes Wilbelmns oadera 11 Ballering en A Kompeer OVERLEDEN D de Brugn 7 ra B de Jong ra J H J Jona 6 ra Reeuwijk GEBOREN I leentje ouders A van Hom en P A Cramer OVERLEDEN H Kraan 4 m M J de Vries 10 m Waddinzveen GEBOREN I Catharina oudera J Klaaren en M Z asenborg Wilhelmina ouders S Kliphnis en tl Heida OVERLEDEN J H Timme 5S j ONDERTROUWD A Paiinebabber eu M Roasen Zevenhuizen GEBOREN Aiie ouders A Blom en A Gijsenberg Hendrik ooders J Sol eu J Kaolmer ad OVERLEDEN A H Schekermans 61 GEHUWD B Kaptein en C de Roog ADVEUTE TIË J PliWSCOllKA T VAN FRUITSAPPEN by voornitbestelling tot Augastus a s Cs THIM Apotheker en Drog ist a Contant Roode Besseusap pei fl f 0 20 per i fl f 0 12 Witte 0 20 0 12 3 Zwarte 0 30 0 17 Frambozen azijn 1 0 50 sap 0 60 0 35 Hali Bessen Fcainbozensap fl 0 40 ♦ per 0 22 Moerbeziënsap i Citroenlimonade siroop 1 0 60 Frambozensiroop 1 40 0 80 limonade 1 20 0 60 Roode Bessenwijn per Anker f 14 per j Anker f7 50 Witte y f 16 An ker f8 50 Zwarte f 16 An ker f850 Slempsiroop per fl f 0 90 Verzoeke Manden en ledige Flesiclien ter vulling franco aan huil vooruit te zevden vöór 24 Juli a ê Aan Winkelier of Verkoopera wordt rabat gegeven ZONDER VERBINDINQ Buffetverpachting Het BESTUUR van € Pbovidentia alhier zal op DINSDAG 3 1 JULI a s bij inschrijving Toor den tyd van 3 jaren VERPACHTEN De bediening van het Buffet met de levering der Consumptie de woning enz van het Vereenigingsgebonw in den Groenendaal alwaar de voorwaarden van heden af ter lezing liggen en a 30 ets verkrggbaar z n bg de Boekhandelaars J VAN BENTUM ZOON HET BESTUUR Snelpersdmk van A Bkinsjian te Gooda OPEKIKG MAAI I a6 2 JULI NIEUWE LEDERHANDEL LAJfGE TIENDBWEG D 25 GOUDA RUIME VOORRAAD VAN ALLE SOORTEN SCHOEiXMAKERS FOURiMTÜllEI Bij de meest uitg ebreide Sorteering in beste Qualiteiten BILLIJKE PRIJZEni M PEETERS Jz f Gouda Zuivere PHAÏÏSCHE WIJITEIT van af 27 per 48 FLESSCHEN en hoog er In origineele Kisten verpakt UT 18 15 60 12 Plesschen Echte PORf inh circa 1 Lite de Flesch 12 Flesscben Echte SHERRIJ inh circa 1 Liter de Flesch Proefflesschen PORT 1 60 SHERRIJ 1 40 CHAMPAGNE 1 25 f 1 50 per Flesch en hooger j= EENÏG DEPOT van Wellens BOONEKAMP EUXTEB w Alles wordt franco huis door geheel Nederland geleverd PBIJ8COUBANVEN GRATIS en FRANCO GOUDSCHESTOOMVERVERIJ JVIEÜWWASSCHERIJ bc o o en I g VAN 1 gF DI MAI T KaUensingel Q 88 Gouda a Bovengenoemde VERVERIJ WASSCHERIJ en JDRVKlLERIJ is ggjVERPLAATST vaii de KARNEMELK8L00T naar bovengenoemd adres ce Ondergetekende blgft zich steeds allerminzaamst aanbevelen voor alles wat tot M dit VAK behoort C VERWEN van alle mogelijke DAMES en HEEREN KLEEDINGSTÜKKEN j 8 op enkele uitzonderingen na geheel in elkaar zonder afgeven waarvoor wordt ingestaan 3 ö UIT8TOOMEN van TAFELKLBEDEN HEEREN JA8SEN BROEKEN B fi VESTEN FICHUS AVONDDOEKEN CHWATJES enz Billflke prezen a t Ölacé Handschoeiien Wassclierij Linten Ververij g 8pecialUeit in t Verven en Appreteeren van Wollen en Halfwollen q r Gordijnen in 2 d 3 kleuren p Belovende alles in het werk te stellen mijne geachte begunstigers naar eisch te bedienen heb ik de eer met achting te zjjn 5 üEd Dv Dn P TJ HTITTTTTIIlT Volkomen genezing door DJmU U üülJN ide Sandage Régulateurvaa Dr Waebsegees gebreveteerd fireukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3t te Antwerpen fg F DIAilAIVT 3g EME mim worden radicaal genezen door mgne methode die gegrond is op de jotigste Wetenschappeiyke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verriohtingen Ik genees zoowel de noodlot tige gevolgen van jeugdig buitensporigheden als enawziekten em Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschrijving van de ziekte Dr BELA PARUS 6 Place de la Nation Lid van verscheidene Wetenschappelgke Genootschappen De oitgave de er Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stadgeschiedt de uitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 24 Juli 1883 Deed de Burgemeester deter gemeente Zaterdag een beroep op de goede getindheid ran Gonda s iiwoners en drukte by het vertrouwen uit dat allen tonden medewerken om de orde en rust te bewaren het mag teker tot ieders genoegen worl en geoonilateerd dat het Zaterdag en Zondag rond mltiger afliep dan menigeen gevreesd had latnswken waren nalunriyk de noodige maatregelen genotaeil om de orde mocht die wordeo ver loorü onmiddeiyk te handhaven Eeo taUu k loliliepertoneel wat op de been militaire patrouilles mdeo de ronde door de stad en Zondag was door den Burgemeester uit s Uage een detachement koiaren aangevraagd dal onder kommaado van den is luit by bet 8e reg jhr Quarlet van Ufford mei den Irein van 2 63 hier aankwam San dugatp nlriaa verac Mf ia Mk gtwooolyk 100 kalme stad liet niet na den ge eniohien indruk teweeg te brengen en moohlen er lieden uit het volk lyn geweest die boote plannen hadden niet onmogelyk ia het dal ty die op bet grtiohl van hft paardenvolk onmiddelyk lieten Tsren Of er dan geen enkele ongeregeldheid pUatt had P Het mag niel worden ontkend dal er hier en daar kleine rustrertloringen plaats vonden en too DS en dan pogingen werden iu t werk gesteld om de orde te verbreken Maar sleede mocht het gelukken die spoedig weder te handhaven Jammer dat een der hotaren zelf reden gaf tot ontevredenheid Een eenie rereischte in rustbewaarders tal wel dit tyn dat ty telf een voorbeeld geren van goed gedrag en matigheid en lot ons leedweten mogen wy niet Tenwygen dat de bedoelde persoon aanleiding gaf lot niet weinig optoburiding op sommige punten der slad In Om Oenoeffeii i laal had altoo de derde vooritelling van de Putii Spelen evenals de vorige keetan ongestoord plaats Het opgekomen publiek waa oog Try wat tairyker dan Vrydagavond en was over I algemeen teer voldaan over hetgeen werd te tien gegeven Oialeren vertrok het gezelschap oil onze gemeente naar Antwerpen en wy mogen ons vleien dal nu de orde en rust weder voor goed in Qoada nllen tyn teruggekeerd Moge het gebeurde een les tyn voor hen die I MDgnat ora in hei vervolg voortichliger Ie yu mei het icdienen van proti alen vooral voortichliger met het in beweging brengen van het volk dat eentnaa ontevreden gemaakt zoo spoedig tyn hoofd verliest en dan dingen doet waarover het later zelf oeronw heeft Dank ty de krachtige bonding van onzen Burgemeester Mr van Bergen IJtendoorn dank zy het beleid tan de Politie en hare ambtenaren dank zy de medewerking van vele goedgezinden ia er veel voorkomen wat bad kunnen gebeuren daar een bandelooze massa ten slotte niets omziet Het is Ie hopen dat onze gemeente nimmer meer de aandacht op zich tal vestigen van ome landgenoolen als helaas in de laatste Jagen het geval was Hoewel er zooale uit bovenstaande regelen blykl ook Zondag geen builengewoue ongeregeldheden plaats hadden zoo is er des avonds laai toch nog eenige baldadigheid gepleegd die echter naar wy meenen meer als een op zich zelf staand feit moet warden vermeld daar het mo ie niet tooteer getocht moet worden in ontevredenha il van een rumoerige bevolking dan wel in den laoedwil van eenige beschonken boerenjongens De e hebben nl by het verlaten der atad op den Fluwetlensingel bij verscheidene daar wonende personen da ruiten ingeworpen of ingeslagen Een dergelijke kiaderacbtige baldadigheid is moeielyk te voofkoBSo daar de bedryvers wel een oogenblik zullen gegoten hebben dat er geen politie iu de nabijheid Was Wij hopen echter dat de schuldigen hun straf niet tallen ontloopen Men schryfl uit deze gemeente aan de Midd CeuraiU o a hel volgende Het oproer dat wy hier blleefd hebben het waa werkelyk een formeel opfoer I is weder een treurig kenteeken van den ge M die sommige kerkelijke drijvers bezielt De zoo naaroda passie spelen di Mkidijit ra UM el pilyjn ruatvetatró gen leveren inderdaad niets p wat redelyken aansloot geven kan Zooala mea weel waren de passiespelen voorstellingen uit de bybelsche geschiedenis in de middeleeuwen teer algemeen en werden ty deatyds openly k op de markten vertoond In onze dagen heeft men te voor het eerst weder tien herleven te Ober Ammergau in Beieren waar zy elk jaar duizenden en duizenden bezoekers trekken van heinde en verre byeengetlroomd I e byval dien de OberAmmergausche passie spelen vinden heeft anderea uilgelokt om mede dergelijke vertooningen Ie organiseeren Een dezer gezelschappen ook uit Beieren afkomstig is sedert eenige weken in verschillende plaatsen van ons land opgetreden Wat bet vertoont zijn niets anders dan reproducties van beroemde schilderijen van Rubens van Dyck da Vinci en anderen voorgesteld door iaileaii vivanti Al zyn natuurlijk uit hel oogpunt van kunst deze tableaux niet te vergelijken met de schilderstukken waarvan ze een navolging zijn uu een goifedienetig oogpunt kunnen te evenmin aansteot geven k s deze Doch alzoo oordeelden de kerkelijke personen die hier 1 standje aan den gang gebraobi hebben niet Jit hunne adressen blykl dat zij de vertoonin niet eens uit eigen aanschouwen kenden en tid daarvan een geheel averecbtach begrip hadden g ormd Die verkeerde begrippen werdoif door hen onder de massa verder verspreid en op deze wyze kon gemakkelyk de agitatie in bel leven worden geroepen De ergerlgkste opruiende laai werd van de kansels vernomen en een geweldige pressie werd uitgeoefend om naaraleekeningen onder de odressen Ie verkrijgen Merkwaardig ook is met het oog op zeker politiek bondgenootschap dal ook hier bij de stembus gewerkt beeft dat als een der middelen om het volk op te ruien uiigesirooid werd dnt de passie spelen Boomsche verlooningen waren en ten doel hadden het Prolestantscbe volk van tijn geloot te vervreemden I at men op dete wijze wist te bewi rken waren schandelijke tooueelen van wanordelykheid en opstand legen hel wettig getag Het opgestookte plebs liep te hoop ora mei geweld de opvoeringen Ie belette Buslige lieden die te wenschien bü Ie wonen werden gemolesteerd men trachtte bun met geweld den loegaog te belrllen lot het lokaal waar de opvoering plaats had aldus gaf de party die steeds groeier vryheid voor zich zelve vraagt blyk hoe ze de vryheid van anderen eerbiedijit I ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte AfzonderlBke Nommers VIJF CENTEN Te betreuren is het zeker dat zoo velen onderde lagere klassen zich loo gemakkelijk laten medesleepen en op gezag van anderen veroordeelen walzij oiet kennen Wie op de woelige avonden zich onder de volksmenigte bewoog had ruimschoots gelegenheid om waar Ie nemen dal die menigte vanden aard der verlooningen waartegen hare woedegekeerd was niet het missie begrip bad Menvernam de meest dwaze de ongerymdste opvattingenen oordeelvellingen Doch veel minder is die onwetende volksmenigle Ie veroordeelen dan de dryrera die ontwikkeld genoeg om verantwoordelijk gesteldte mogen worden de booze hartstochten dezer volkamenigte opzweepten S bedrijf is diep verachtelijk Gisteren avond is de tlooDtrara Oouda Bodegrave welke ten 9 46 van Gouda vertrok nabij den spoorweg te Bodegrave gederailleerd De locomotief ia omgeslagen doch de personenwagon is blijven staan zuodat de poaaagiera met den schrik tyn vrijgekomen Be macSinist evenwel ia aan het hoofd en het been gewoad doch gelukkig niel levensgevaarlijk Na aflegging van het natuurknudig examen aan sBiJks veearlsenyschool werden van de 11 leerlingen van het 2e studiejaar 3 tot het Se toegelaten waaronder D A de Jong van Gouda De heer D Kruijt te Slolwyk deed Zaterdag 11 aan de Rijks veeartsenijschool Ie Utrecht het eind examen en mocht hel diploma verwerven van Eijksveearls Met toestemming van den betrokken Minisier tyn gisteren de postbcden aan het postkantoor te Oudewater ten getale van vijf voor eenige dagen naar Amsterdam vertrokken om de teutoonstelling en andere bezienswaardigheden der hoofdstad Ie bezichtigen De reis verblijf en bezichligingskosten worden gedragen door den heer P Buys postdirecteur aldaar die ook voor zijne kosten in plaalvervangers voor de afwezeuden voorziet Een kantoorbediende uil Krimpen a d Lek die zich gelden ten nodeele van zijn patroon tocèigendc co daarmee op reis ging meldde zich gisteren vrijwillig by de politie lè Amsterdam aan Zaterdag 21 dezer heeft Ie Amsterdam eenebüeenkomst plaats gehad van die harddraverijvereenigingen welke hun verlangen hadden kenbaar gemaakt om samen te werken lol hel tol stand komen vou een gemeenschappelijk reglement voor barddravery en op de korte baan Tegenwoordig waren de vo gende heeren H J Peters vertegenwoordigende de vereeniging Oouda en omstreken C Mijnlief Ftn vertegenwoordigende de vereeniging Woerden en omstreken W J Visser P Peelers H A Ameshoff ülreohtsche Harddraverijvereeniging N Wafelbakker vereeniging Arasterdam M J Hengfveld Alkm Harddravery vereeniging J P Boon Pormerendsche vereeniging D Tool en H F Tinholt Hoorn Een reglement werd vastgesteld en zal met Januari 1384 of vroeger van kracht zijn Volgens de Mcuse is er sprake vnn dat Koning Leopold weldra een bezoek zal brengen aon ons Hof en dan tegelijk de inlernalionale tentoonstelling te Amsterdam koral beiichtigeo