Goudsche Courant, woensdag 25 juli 1883

♦ Nadat eeaige dagen geleden door den beer r D te Leiden aan de politie aldaar ra kennia gegereo dat bü een pakketje inboadende een gouden damethorloge met dito ketting ter expeditie naar Driebergen aan het poalkantoor bad afgegaren en bet niet aan de plaats iqner bcatemming wu gekomen Tolgde een onderioek belwelk ook tot in de gemeente Utrecbt werd uitgestrekt Gisteren werd het horloge door de politie te Lei len b j eeoen handelaar in dergelijke artikelen in beslag genomen ala aldaar Terkoobt door een jeugdig beer Het roorigetet ondertoek leidde tot de aanbonding van K F adsistent aao bet postkantoor te Leiden die lieb de Toorwerpen bad toegeëigend eqnde de nog rermiat irordende ketting ten lynen huiie in beslag genomen Hy was sedert kort gehuwd en sinds ruim een jaar in dienst der postergen Ueser dagen is de heer Bennett de eigenaar van NmYori Herald met tgn stoombarkas naar Marken geveest rergeield ran uien andere beeren Zij deelden met mildheid goud en liWergeld uit onder de Markensche risschers en straatjeugd Ben der twee Arrowakken beboorende tot de Surinaamscbe inboorlingen welke op het tentoonstellingsterrein te Amsterdam te zien tyn ia Zaterdag oferleden ken borstkwaal waaraan hy reeds in Suname leed sleepte hem op een en twiniigjarigen leeftyd ten grare Be feestviering in de Diergaarde te Rotterdam iawegens bet ongunstige weder uitgesteld tot Dinsdag 81 Juli a s Naar wy uit goede bron vernemen zal de Maatsohappy tot exploitatie van Staatsspoorwegen vooralsnog bare treinregeling te Utrecht niet veranderen en dus ingevolge uitspraak der scheidsrechters van 23 deier af uit dien hoofde aan de NederlaadsobefiyuspoorwegHaatsohappy ƒ 200 daags hebben te vergoeden Hilad De beer Frank U Norton oommiasaria van België en Nederland voor de tentoonsielliog te Boston Vereen Staten is Zaterdag per stoomschip Sciitdam uit Amsterdam naar New York vertrokken Zy die artikelen op de tentoonstelling te Boston wenachen in te zenden moeten zich ten apoedigste aanmelden bij den beer Norton aan het adrea van bet Amerikaanach conanlaat te Amsterdam De tentoonstelling ia uitsluitend voor vreemdelingenen de plaatsruimte wordt kosteloos verleend Zijzal in September a s geopend worden eu durentot Maart 188é De gebouwen zullen door stoomverwarmd en door electricileit verlicht worden Circulaires met volledige inlichtingen zijn verkrijgbaaraao het bovengenoemde adrea N r d D Uit Amsterdam meldt men Aan de ingangen van de tentoonstelling is men tot de ontdekking gekomen dat een groot aantal represenutntenkaarten op onregelmatige wijze aan personen zijn verstrekt In de fouU van bezoekers drongen n l mmld ie represen tanten binnen wier toegangsbewyzen onduidelqke photograpbiën geenszins het oontrefeitsel van den houder waren De portretten moeten vsiscbelijk met den naam van den oommiasaria generael onderteekend en alzoo in den handel gebracht zyn Ten gevolge dezer ontdekking moeten alle repreaentanten kaarten herstempeld worden Wanneer men tegenwoordig Katwyks strand bezoektis men geneigd aan een reusachtig internationaalachildersalelier te denken Men vindt er een Schot een Amerikaan Duitschers Hollanders Franacben Zwitsers en Zweden allen hunne studies makende enbq zonnig weder beschut door hunne ombrella s Talvan nieuwsgierigen bespieden bet schilderen vanzee schepen lucht eu wolken schaduw eu luchteffeoteu Op velen dier studiën speelt ook de kerk eenhoofdrol de kerk welke door allen als een dersabilderaehtigate voorwerpen aan onze Nederlandscbekust wordt geroemd En toen aan sommigen derartisten werd verteld dat men in Katwyk aan Zeevoornemens was een nieuw kerkgebouw te stichten en het oude voor amotie te verkoopen was de verontwaardiging over dat wandalisme zoo groot datmen in deze alle reobi heeft van eene internationaleverontwaardiging te spreken Het waa abominable chrecklich very ahockink £ D Twee Mormonen zendelingen Ie Heerenveen hebben Dinsdag en Donderdagavond daar vergaderingen gebonden om hunne leer te verkondigen De zaal was telkens overpropt vol en een paar personen hebben zicb by hen aangesloten Veel succes scbyot echter hunne prediking niet t hebben gehad althans zq zijn wederuit Heereiiveen vertrokken Sen zeer laatige redcataking dreigt io t ooateu der Vereeoigde Staten Een 16000 ambteiaren der telegraafonderneming Western Union Company vragen eene verhooging van aalaria byzondere verhooging voor Zondagsdieuateu vermindering van t aantal diensturen per dag Indien kunne eisohen niet worden ingewilligd znlleu ze het werk staken en de telegrafische gemeeniohap tussohen Europa en NoordAmerika verbroken tyn Men vreest dat de werkitaking zioh zelfs tot Canada zal uitbreiden daar er eene vereenigiug bestaat tussohen de telegrafisten van de Vereenigde Staten en Canada Volgens het Ah OmerbM kan men kiespyn verdryven door een ukje ongeblusohte kalk aao t koken Voor kiezen in da bovenkaak moet men om t uitvallen te verhinderen de kalk in een watje wikkelen De geiieeawys doet niet meer pyn dan de kiespyn zelf eu werkt voortreifelyk Wegeven het voonchrift zooals we het vinden De proef kan wellicht ook hier een goede uitkomst leveren Stand TransvaalMh goud Volgeus een Engelscb bladzou in zes weken tyds van half Mei tot 30 Juni voor meer dan eene halve ton aan goud van ZnidAfrika naar Engeland zyn vervoerd ongerekend verscheiden groote stukken die met bet stoomschip Moor verleden week zyn aangebracht Een stukvan byoa 300 onsen werd voor eenige dagen uitTransvaal gezonden aan den eigenaar van een goudplaats aldaar die tydelyk in Engeland vertoeft In de laatste weken sohynen verschillende eigenaren van goudplaatsen in Transvaal persoonlijk of door hunneagenten den goudrykdom van dat land met desterkste kleuren sf te schilderen met de bedoelingom een stroom van Ëngelscbe goudzoekers daarheente lokken mi Afrikaan Het laatste nr der SelwxmlunenKlu Courant beva het volgend artikel dat met oog op de in deze gemeente bestaande plannen zeker door velen met belangstelling zal worden gelezen KAMEH8 VAN NAVEAAG Waarschynlyk zat een bericht voorkomende io ons vorig nummer en waarby vermeld wordt dat te Gouda besloten is tot de oprichting van de aan hef hoofd van dit artikel genoemde instelling de aandacht getrokken hebben Wy meenden daarom goed te doen met eeo enkel woord haar te beapreken en de plaata aan te wijzen die zij naar wy ons voorstellen beatemd is in te nemen in het inaapikkeU raderwerk der hekleodaagsche samenleving Die kamer beweegt zich uitsluitend op bet gebied van armverzorging n heeft ten doel de moeielykbeden welke zich daarby voordoen zoo niet geheel uit den weg Ie rtaimen dan toch ze door middel van samenwerking hrt hoofd te bieden Welke die moeielykheden zyn weet ieder die ooit heeft ondervonden hoe lastig het is de gaven welke de publieke liefdadigheid beschikbaar st lt zoo te verdeden dat billykheid betracht wordt jegens de armen eu dat tevens te gemoet wordt gekomen aan den wensch der gevers niet slechts voor het oogenblik hulp te varleenen tot leniging van den nypendsten nood maar ook eeoigermate te zorgen voor de toekomst door den arme stoffelyk en ze delyk in staat e bwngen zicb uit zyn treurigen toestand te verheffen Een afdoende regeling der armverzorging te vinden ia wellicht een even hopelooze taak als het zoeken naar den steen der wyzen We hebben bier te doen met een maatscbappelyk ziekteverschynsel waarvan de oorzaak door sommigen wordt toegeschreven ran de inrichting der maatsobsppy zelve door anderen geheel wordt geweten aan de individuen terwyl derden de armoede een van uit den Hooge verordiueerde noodzakelykheid noemen Over dat verschil van opvatting hebbeo we niet te twisten hierover zullen allen het wel eens zijn dat de armen niet aan hun lot mogen worden overgelaten datbestryding van armoede tot de eerile plichten behoort den nietaimen opgelegd Minder eenstemmigheid is te verwachten waar de vraag wordt gesteld hoe de armoede moet worden aangepakt Geven ia uatuurlyk nummer een miiar bet uitreiken van aalmoezen aan den eerete die er om vraagt werkt zoo verderfelyk op de zeden dat men Mohammedaan moet zyn om in dat stelsel f iets goeda te zien Erger nog wordt het wanneer dat eceii gepaard gaat met vertoon van den kant der weldoeners dan worden beide partyen er milder door Die uitpakkery van liefdadigheid heriitnert aan den bakker by wien de armen eeha of tweemaal per week mogen komen om hun aandeel te ontvangen van het overgeachoten door oudbal kenheid onverkoopbaar brood eu die de stumperts een half uur vóór zyn deur laat parndeeren opdat de goè gemeeniü maar gelegenheid bebbe zyn goedgeefschheid te bewonderen In ons land wordt vrij algemeen aangenomen dat de burgerlyke overheid haar taak van arinverzorgiog tot het allernoodzakelykste moet beperken zorg voor geneeskundige hulp het verstrekken van middelen om de woning rein te houden opnama van persoDsn zonder huisvesting het vèrleeuen van onderstand aan vraemdelingen die boiten staat zgn hun woonplaats te bereiken en de eerste hulp by dreigend gevaar Het verschaffen van kosteloos onderwys mag in geen geval als armverzorging worden beschouwd dat is een uitvloeisel van den plicht door de Grondwet op de schouderen der overheid gelegd Sommigen willen de bevoegdheid van het staats of gemeentebestuur in daze verder zien uitgebreid en zonden de geheele taak wel is handen van de burgerlijke autoriteiten willen leggen misschien nog wel met de instelling van een ipeeiale armenbelasting gelyk men in Engeland heeft Maar de ervaring elders met dat systeem opgedaan is niet van dien aard dat een aanbeveling tot invoering ook ten onzent veel kans heeft van slagen Zonder in byzonderheden de Nederiandaohe armverzorging te behandelen kunnen wy wrl zeggen dat vergeleken met hetgeen men eldera aanackouwt men zich hier niet te beklagen beeft al zyn er nog vele leemten die aangevuld en gebreken die weggenomen moeten worden Hel bigft bier liefdadigheid maar uitgeoefend in bepaalde kringen meest kerkelijke corporaliën en dus door de bestuurders dier kringen zooveel mogelyk gereglementeerd Dat het getal bedeelden vergeleken met bet cijfer der bevolking afnemende is althans wanneer men den toestand over een groot aantal jaren gadeslaat mag wellicht worden aangemerkt als een aaawyting dat die manier van verpleging de beste is Welke leemten biedt zy on aanP Vooreerst dat men in de meeste gevallen tot een kerkgenootschap moet behooren om in tyd van behoefte ondersteuning te vindenj de weldadigheidsinstellingen toch builen deze om gevormd zyn betrekkelyk gering in aantal en komen meest voor in de grootere gemeenten van ons land Ten tweede dat de fondsen der kerkgenootschappen nogal verschillend van omvang zyn waardoor de bedeeling aan onderscheiden personen verstrekt die in ongeveer dezelfde omslandigheden verkeeren ver uiteenloopt Ten derde dat lenigen van armoede te veel op den voorgrond staat en de aandacht niet geno wordt gevestigd op de middelen Ier barer verdry ving Ten viei e en dit laatste geldt inzonderheid voor die gemeenten waar verachillende corporaliën zich het lot der armen aantrekken dat sommige hulpbehoevenden om zoo Ie zeggen van alle kanten giften weten los te maken terwjjl de andere wien de kunst van vragen minder eigen is ter nanwenood een geringe ondersteuning verwerven Voeg daarby nog de weldaden in stilte door de goede Inyden gesohonken niet zelden ook aan hen die reeds van andere zyde hulp erlangen en men zal inzien dat eenig overleg eenige samenwerking by den arbeid der liefde niet geheel overbodig is Welnu de Kamer van Navraag is juist het middel om daartoe te komeu Ondanks haar goedNeder landachen naam is zy wat bet gronddenkbeeld aangaat een instelling op Duitschen bodem geboren die die het eerst te Érberfeld werd in het leven geroepen Ook ten onzent is men met de toepassing o 8 te Heerenveen wel voldaan De verschillende armbesturen met inbegrip van het Burgerlyk doen zorgvuldig aaateekening kouden van de personen aan wie hulp is verleend onder by voeging van al die byzonderheden waarvan de kennis noodig is in het belang van den bedeelde en van zyu gezin Die registen zyn in één band men kan dus met één oogopslag zien of eeu arme wordt ondersteund Bovendien komen daar ook de resultaten van persoonlijke bemoeiingel met den behoeftige te berde men kan welen welke pogingen zyn aangewend om zyn toeatand te verbeteren in welke mate hy die pogin en in de band werkte of belemmerde of hij zyn kinderen van het onderwys gebruik laat maken of hy in slaat js arbeid te verrichten en welken aan welke omstandigheden zijn ty delijke of voortdurende werkeloosheid is toe te schrijven enzoovoort Het is gemakkelijk te begrypen van hoeveel belang de inlichtingen door tusschenkomat van zulk eeo centraal bureau van hulpverachaffing te verkrijgen zijn kunnen Met deze inatelliug wordt het kwaad beatreden dat men alle armen om het platweg uit te drukken over denzelfden kam scheert men kan hem meer individueel behandelen door met alle omstandigheden die hen drukken rekening te honden Iemand meldt zich bij u aan om hulp alvorens meer te doen dan hetgeen misschien noodig is om den nood van bet oogenblik op Ie beffen stelt gy u in betrekking met de Kamer vau Navraag die bestaat uit leden van de verachillende armbeaturen met één verantwoordelijk administrntt ur en verneemt daar of die arme reeds giften ontvangt en van welken invloed deze steun ia op zijn levenswy ze zyn geheele toestand wordt u daar blootgelegd en ge kunt weten of er mogelijk keid bestaat hem door werkverschaffing te redden ook door welke zedelyke en stoffelijke middelen gij hem aan zichzelven kunt weergeven Ook kan die Kamer zelfstandig belast worden met onderstand de weldadige die den blik verder doet gaan dan de grenzen van zijn kerkgeuootachap kan daar zijn gaven beschikbaar atellen Io koeverre au de oprichting van zalk een bureau in een bepaalde gemeente wenseheiyk en mogelijk is kan alleen worden uitgemaakt in betrekking tot plaatselijke toestanden Dat over het algemeen wil men bet pauperiame met hoop op goeden uitslag en aaeer afdoende bestrijden samenwerking alleszins te verkiezen is boven de verspreide werking van vele bestsande besturen en verre de voorkeur verdient boven het in den blinde uitreiken van liefdegaven ia gelooven we boven twijfel Verheven Ook by bet streven naar maatschajipelijke verbeteringen maakt Eendracht Macht De zomervergadering van den Gefieesknndigen Baad voor Zuid Hsttaud onder voorsittihg van den geneeskundigen inipecteur dr L J Egeling werd voor het grootste gedeelte van haren uur in beslag genomen door opmerkingen besprekingen en wenken wssrloe de berichten omtrent de 1 poktiekte ia de provincie in het algeneen en Ie Botterdam in het zonder stof gaven Uit eene nadere mededeeliag van het Geneeskundig Staatstoezicht bleek dat in bet tijdvak van 26 Jani tot 14 Juli jl in dit gewest 291 gevallen van pokkea waren voorgekomen waarvan 84 ie Kotterdam Door verachillende leden tan den Baad werden tot het geneeakundig bestnur vrageln gericht omtrent de maatregelen by het vertoonen der ziekte genomen evertaigd als men was dat eeu krachtig optreden by het eerste geval des noods met gioote geldige opofferingen voor aftobderings onlsmettings en onteigeningskoslen veel zou bijdragei tot voorkoming van besmetting De antwoorden g veo den indruk dat vooral in kleine gemeenten ia dit opzicht veel meer dan vroeger gedaan werd o a door het nemen van flinke voorzorgsmaatregelen met bet gelukkig S volg dat de pokken in die plaaisin tot één geval perkt zyn gebleven Wat Rotterdam betreft werd er bü herhaling op gewezen dat de epidemie vermoedelijk haar ontstaan vindt in verzuim der opgave van ce eerste pokkengevallen Verschillende feiten werden opgeiomd die wijzen op de deugdelyke gevolgen van kri oblige maatregeloi bij het eerste ziektegeval waaroider meer bepaaldelyk gerekend werd de reiniging Van besmette builen De vraag rees zelfs of t by iiet opnieuw uitbreken eener epidemie niet geraden rare de meaachen te noodzaken de tot desinfeotatie bestemde huilen tijdelyk te verlaten of de tioetreding van personen tot aangetaste buizen of buurten te weren gelijk in kleine plaatsen alwaar de invloed van den burgemeester op de ingezetenen grooter is dan in uitgebreide gemeenten vaak langs minnelijken weg verkr en wordt Hoe wenscheink ook maatregelen als het isoleeren van besmette huizen en het Bfanij len der gemeenlebap met de bewoners op zich zelvs werden geacht toch vreesde men dat de invoering steeds zou blijken af te sluiten op het den Nedirlanders aangeboren vryheidabegrip De medewerking der bevolking Mu in de meeste gevallen meer balen Op overvloedige medewerking tot beteugeling der ziekte inzonderheid onder de geringd klaaae te Rotterdam konden twee geneeaheeren uit die gemeente leden van den Geneeskundigen Raad zich nu juiat niet beroemen Integendeel baalden zy droevige feiten aan die toonden hoe het voiiruilzicht op bet verkrijgen van schadeloosstelling voor onteigening van besmette voorwerpen door tal van individuen als een speonlatie middel wordt aangegrepen Een dezer geneeaheeren had de overtuiging dat er ouders waren die alleen met de hoop op inteigeningageld de grootate achteloosheid jegens hnniie kinderen aan den dag legden als apecnieerden zy er op dat hun krooat door de pokken zou worden aangetast Ook klaagden die leden over misbruiken bij de ssuwyzing vau goederen voor onteiigening of ontimetiing Niet zelden gebeurde het dat voor dat doel meer kleedereu beddegoed enz werden opgegeven dan de lyder of lyderes ooit bezat De werkelijk ter onteigening noodige plunje werd aangevuld met lyfbeaoodigdheden van buurvrouwen die de gelegenheden benuttigden om haar goed verkoopen In een behoeftig gezin werden eens 36 vrouwenpakken en 72 paar kousen in eens ter onteigening aangeboden Het niet inenten van kinderen was veelal het gevolg van speculatiezncht der ouders op het onteigeningsgeld na den dood aan de pokkeu Als resumé van deze gedachtenwisaeling werd aangenomen dat men overtuigd as van het grootebelang om in het eerste ziektegeval krachtiger op Ie treden Aangezien de meening dat de tegenwoordige wettelyke regeling in menig opzicht een band aanlegt geen tegenspraak rond werd op voorstel van dr Cramer besloten eene commissie te benoemen om te overwegen welke wijzigingen en verbeteringen gewenscht zijn bij eventneele herziening der epidemiewet en het koninklijk besluit van 17 April 1873 tot uitvoering van die wet De walvisch die een week geleden door een visacher bij Selsea baai gevangen eu in het aquarium te Brighton geplaatst is blijkt te zijn een stompoeuzige doiryn een dier dat wellicht nooit in een aquarium is te zien geweest Het is in een kom geplaatst die 110 voet lang is en 100 000 gallon water bevat zoodat het daar hel zelf niet grooter dan tien voet is eenige vrijheid van beweging heeft Het is in welvarenden toestand en heeft gedurende zyne gevangenschap zelfs iets in zwaarte gewonnen Het weegt thans ruim 800 pond Het ia zeer tam en neemt het voedael aan van den oppasser Tegenwoordig leeft bet van makreel die daar thans het gemakkelijkst te verkrijgen is het heeft vijf maallyden in het etmaal en gebruikt er een 400 stuks in de week Tegen den tijd dat da makreelvangst ten einde is beeft men ander voedsel te vinden t welk evenzeci in den emaak valt In bet eerst was het schnw Het kroop weg ib den eenen hoek der kom Na een week waagde het zich naar het andere eiod Daar zwemt het thans rond in wijde kringen Het zwemt dicht aan de oppervlakte met bevallige golvende bewegingen en verheft zich er nu en dan boven ten einde om de drie of vier keeren dat het boven komt een nieuwen voorraad levenslucht op te doen BDitenlaDdsch Overziebt In de Fransohe Kamer werd de beraadslaging over de spoorwegovereenkomsten Zaterdag voortgezet en behaalde de Begeering de eerste overwinning Renault bestreed de bewering dat de spoorwegmaatschappijen eenig recht zonden bezitten om den handel of de landsverdediging te beheereo en ondersteunde krachtig de regeeringavooratellen De algemeene beraadalagingen werden daarop ondanka bet verzet der uiterste linkerzyde met 206 tegen 166 stemmen gesloten verklaard De minister Raynal vroeg de urgentie ten einle de tweede lezing te vermijden Lookroy bestreed ds urgentie welke echter met 260 tegen 122 stemmen werd aangenomen De senaat heeft eveneena de algemeene discussie over de wet op de rrohterl organisatie ten einde gebracht Onze lezers herinneren zich welk eeu scherpe rede de heer Jules Simon tegen de wet heeft uitgesproken thans heeft de minister Martin Feuillée geantwoord en doen uitkomen dat niet de regeering maar de magistratuur zelve de politiek heeft gemengd in de rechtspraak en nu bet recht eischt om haar bij zicb te houden Ten alotte bestreed de beer Allou nog de wet in naam van den heiligen regel der rechterlijke onafzetbaarheid Met eene meerderheid van sleobla twaalf stemmen is daarop de wet urgent verklaard maar na dezen beslissenden strijd mag meu zeker zijn van hare aanneming In de Belgische Kamer is de eerste paragraaf van art I betreffende de verboogiog van den accyns op alcohol verworpen De stemmen van y6óf en tegenstanders stonden gelijk Volgens DaUji Newê zou bij de leden van het Britsche Lagerhuis het gevoelen veld winnen dat de Regeering hare voorstellen betreffende het Soez kanaal zal intrekken omdat de beer De Leaaepa geeue concessie van eenige beteekenis doen wil Intusscben tracht de beer Gladstone de openbare meeuing van Engeland naar aanleiding van tyn houding in deze aangelegenheid eenigermate lol bedaren Is brengen Gelijk men weel heeft hy te kennen gegeven dat hij nog geen bepaald besluit had genomen en in hel Lagerhuis verklaarde hy eerat giateren Maandag tyn gevoelen Ie kunnen uilaprekeo over den weg dien de Regeering ten optichte van de quaeslie dacht in te slaan De beer De Lesseps heeft aan den heer Rivers Wilson die door de Ëogelsche regeering naar Pary s waa gezonden om over het Snez kanaal te onderhandelen verklaard d tl hij bereid was het kafiitaal daarvodr in Frankryk in plaats van in Engeland bijeen te brengen Daarentegen verwierp hy zoowel een verlaging der tarieven als een vermeerdering van het aantal Eugelsche leden in de directie en in den raad van bestuur De heer Rivera Wilson zal binnenkort naar Londen lerugkeeren De P ül Mali Oatetle die ala regeeringsorgaan astuurlyk zicb niet aansluit bü het groot aantal bladen welke het kabinet aanvallen verheugt zich dat dit van zooveel atandvaitigbeid blyken geeft en hoopt dat de regeering het door haar ingenomen standpunt niet verlaten zul Maar zal zy dnnrtoe bij machte tiju f De poaiiie waarin het kabinet verkeert ia in een dubbel opzicht hachelijk Aan den eenea kant wil de regeering in Egypte den schijn althans van de onafhankelijkheid van den Khedive handhaven opdat men haar niet eeo inly vingspoliiiek kunne verwijten aan den anderen kant zon zy gaarne iu staat zijn de verplichtingen welke Egypte tegenover den heer De Lnaeps heeft aangegaan als vervallen te beschouwen Deze valsche en dubbele positie der Eugelsche regeering in Egypte is ook misschien de reden waarom zij geen krachtiger maatregelen genomen beeft toen de cholera Ie Damiate uitbrak De berichten uit Egypte over de cholera zijn opnieuw ongunstig iu de hoofdstad Kairo klimt steeds het aantal alachtoffers De Eugelsche specialiteit dr Hunter is thans op reis naar het Nyiland voorloopig heeft men van Eugelsche zijde de Egyptische Regeering op het gemoed gedrukt dat de beste bestrijding van de epidemie is het volgen van de gewone wellen der hygiëne en dat van cordons lazaretten en quarantaines weinig of geen heil is te wachten Engeland blijft iu dat opzicht consequent en stoort zicb weinig aan de heftige beachuldigingen dat het de cholera bevordert door de quarantaine maatiegeleu te verwaarloozeo Het kan zich daarbij tronwena beroepen op het gezag van gewichtige autoriteiten op mediach gebied De Effectenlseurs ixv Amsterdam 23 Juli 1883 Veel variatie gaf ook de afgeloopeu week niet iu de eerste dagen was in weerwil van geringen handel de stemming zeer ongnnstig later werd zij iets gunstiger vooral voor Am fporeo die in t laatst der week nog al geanimeerd waren daar op de steeds dalende soorten de kooplust ontwaakte Het geld is zeer ruim BiMMüNLAMDSCHi WAAIDEN Waren bijzonder stil Het is de moeite niet waard de verschillende rubrieken afzonderlijk te behandelen We kunnen volstaao met mede te deelen dat van de Spooneegleeningea aand Haarl Zandv en Rynspoor 6 pCt daalden aand en gesl obl Cenir stegen en Boxtel waarden flauwer waren gestemd zoodat gest l i prijsgaven dat van Trammyleeningen N I 2 Samarang 9 en Westl 2 pCt stegen doch Omnib mü 6 Gooische on Nedeel SVi en N en Z HoU 1 pCt daalden dat eindelijk vau Induitrietle en Mnanaetlt vaarden de aand der Qron waterleiding wederom 3 pCt avanceerden doch do Panopt 6 en do Java 4 pCt daalden EtntOFiucHE WAASOiN Staatt ondu Hongaren waren williger 67 steeg 1 6pCt goud iBussen waren ook niet ongunstig 77 72 73 66 66 76 a hooger eert 46 V Oosterleeningen iets flauwer Spanjaarden a i lager Turken flauw 4pCt Egypte I 6pCt do 1 flauwer Premieleeninj en Oostenr 60 i hooger Rass 64 4pCt lager ex loting Spoormjleeimgen Over t algemeen waren deze soorten willig Aand Warsohaa Weenen hooger obl Brest Griy Rm l Mosk Smol Va hooger Z W V higer Induttrieele aarden Aand Oost Hong Bk i minder AxiKiKAANSCBS WAAKDIN Staaltfondten Mexicanen gingen ten gevolge van eeu bericht omtrent de mislukking der Conversie achteruit doch herstelden zich na tegenbericht 61 noteert 30 64 17 Vi Van Braz ateeg 66 en daalde 60 Vj Columbianen s kooger Peruanen ia ia VenezueUnen fractioneel lager Spooni eglee inj en Mauitoba cert verloren 6 lll Canada South 6 l68 i Can Pao 4 pCt 69 pref Chic N W 4 148 eert ün Pac 4V 921 Nashv eert 2 60 2e prrf St Louu 8 Fr 2 61 Mieh Centr 2 91 Buffalo oert Akron Rio Kiert Florida Illinois Cairo inc buds Missouri s pref Oregon s en Wab 1 ü 2 Enkele sloten iels hooger nl eert Ie hyp Chic N W V Menom 1 2e hyp Gr Tr Milw Lake shore Vt Onlario aand i Vs Braz Spwl i 83V4 Ie Serie Vereen Am Spwf 1 pCl flauwer 119 Indnitrieele aarden Cert Louis Cit bk sMaxwell s l i a IV flauwer Pbolongatibbente 3 pCt T P S Iu Staal sfondsen bleef de stemming ongunstig Vooral Turken en Egyptenaren doch ook Spanjaarden eu Mexicanen lager Russen tamelijk Oosterleening hooger Amerik sp met eenige rijziog doch geringeu handel Panopticum 4 s hooger KEi I ISGEVII G De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen