Goudsche Courant, woensdag 25 juli 1883

eoi te Rotterdam op den 21 Juli 1883 iiexeoatoir f eiklaard Het Kohier tan hot pateutreoht dieast 1883 84 wjjk O tot en met T f Dat roormeld Kohier ter in orderipg is testeldji in handeo Tan den Heer Ontianger dat ieder daarop ToorkoRiende Terplioht ia lynen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te roldoen en dat beden ingaat de termyn an DBIS MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Qoada den U Juli 1883 De Burgemeester oornoemd Van bergen TJZENDOORN ï Ë N nTsTq e V I n g De BURGEMEESTER ran GOUDA brengt by deze ter kennis van de belanghebbenden dat door iden Heer Pro incialen Inspecteur der Directe Belastingen ene te Rotterdam op den 21 Juli 18 3 i exeontoir verklaard J Het Kohier van de belasting op hét persmeel dienst 1883 84 wijk O tot en met T ï Dat voormeld Kohier ter iuvorderingjis gesteld in handen van den Heer Ontvanger dataleder di rop voorkomende verplicht is zijnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en idi t heden ingaal de terrayn van DRIE MAAIjtOteN binnen welke de reclames behooreu te wordemii edieud Gouda den 24 Juli 1883 De Burgemeester voornoeMÜ VAN BERGEN IJZEtDOORN liEWWÏSGEffiJllG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROpRZAKBN BURGEMEESTER en WETHOUDifiS van Gouda Gelet op art 8 en 11 der Wet jan den 2 Junf 1876 Staatablad no 95 t Doen te weten Dat zy vergunning hebben geweigerd aan den heer A C Waldsohmidt tot het oprichten eener Blikslagery en lakkerg iu het perceel gelegen in het Buurtje aan de Turfsingelgracht geteekend P no 37 kadaster sectie E no 1253 Qoada den 20 Juli 1883 Burgemeester en Wetb ouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER 1883 stmg 27 j 29m PSCHI COURANT Nieuws m lédt eriêniiebla4 wow Gouda en Oniêtreken Nsli vertlaaii iü iwrijsseai 35 jirijiiaai nc nHSiii Htu Wg aÉRenaa faa ialtpvJiin itAhim s jf Cijas swi i atsAiaêtB fis iaaiwwitai wnjr mèltn £ e wnnaduai ill 2sni i ies sias £ im ittfit mBÜK Sfe ieSUa iiir sv a ut L raé pw cB wimaeiuatr pMia laar ut rmvAim iHOXc wöJBwiaa fie tn w wn ciuc iwr ssél a it Wuojijeftiii aa aot m mojmmm vamamsux mme iaidi k iniililifiiii aiasaut ter M b jehm TOmwiTgjtujBa 31 is i iira inaïe watibe meu luiliii uijkar m iaa jééen m ém tmui ts bn itpii üe xier v ii uau i ooaf kadUgic xpi 3B jeiac r iks w iswie oaaf kaoW fchrail b Ma joeioiiiii juta sédt daa JBt vaa imaui itaaiffiKaaauiH k i snisise aaabifri aa gkh of mif éiU kim TOEtMiking éÊt kq it HBmi n iiifiiiiiii SKC im art ifi it geoeüffiïiiMkD at i laian lts aai nt Tta W3C jEüsiml sciOn ii 1 if aaaa wmma HseaKn saor net te j Èeiir ift bri uf lie V c jmtSi a ivm kerk m ssiJ j lAmL t ne TsïiiÈBaefciprjitfzwwei ifirlfcaaife wam Tjf T iacay ét wiA aii Kaan xnss In 3 a wamÊt Wt éear j KagBsm mat d iaëmOlt iüHipm isc ksck m inJ fabriekante re Cfoiic ilorende ee iè c viitToeriig i od of Grijs itelt nienjand op prys Het 42 late Getui sc hrift uitj tjilnyn albnm wegens hergroei van Hoofdhkail mg onï evraagd geschonken door heeren Qeoeeskundige en atticulieren Oeereliel 29 Nov 1876 Mynieer ÏHEOPHILB Dikwgis las ik uwel fldverten tëu wj feleiide of er geen bedrog achter ichulde eindelyk overgegaan zynde om mg van uem flacon te doen toekomen ben ik na het aanwenden van uw prepgriat overtaigd dat uw Balsem niet genoeg aanbevolen kan worden ƒ et H GORES Veearti Sedert 1876 is het getal Geluigsobriften vermeerderd tot 789 GROEUMIDDELi Uitval van Haa Koos of SchUfera dun Haar Kale plekken Fijn in de Sobedelhuid Ha rof Baardworm Huidzeer rroegtlfdig Grijs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den Haar Oatwikkellngs Balsem Binnen korten tyd verkrggt de bebaarde huid hare vorige groeikracht weder zich steeds jbeleefd kaa re èa blUi Ot tB n fe sm iiat M t if rnami net rrmr mmiiir ia ig kiaarliiijkeigk ie jentrai iimnKr i liiMii ma am asai mr kamm i seSti t laiiirecse inmimgfni ia zstakfaï i5or snaR ai£BT n t astieel frii kita Ji rniüi j a mozakkan ia rii i ii i sruuBm ïeai r raiitBenap esn MgBn tkmf fer t k m eik ipEteiu Hik aeei wiwa fe k is ia ket jgynHgi loc irj iü u a ly tie sés abad niilsi nmd Waar ixa zmm Csnfidoini ais bbbl XenmiaiDEr n ÉtHÉraamer ap s it iime i esi lanixdaeiui 1311 Boa JJü ennviB s ee aüeca vfjrüjoa 2stB ot lauiaE uj mnnueir n irÖKviiix cps fmwn v4 i ssn wufwnmiit lift beniiii iBM oL ms lile ivsrtaitcii n mes aüe JEradis aaa bR a t ytaae se iniméDBa mo iioar l i imUmit msteei lus kzm fgoi bvaui te ir es io Shaüek ia lirai Saai mm a maitoL iBm tac iMJc Bsn uit 10 t aeteï ïn ta icisoBE ibHniaan rnrjit ip rarïs raiwruiiniu iuf ojmA a Kü inauaw lilaea tH TUsarierfuHii fie iuj nB w küKcaif iaar ammm jsat aitaBnraciiE Ba hffl inner ir nuiiÉei TimscsuaijkB onr ms aji 01 man an acuities nRitia eil ties ffjiit s ai peB branifen s ana 1 miu Ob m bai irrtKiunH niMURiiib K wioiiiJTMiiiiiiiii ia tie Jl Jik qsoniisr Bvat iwiiaac SB wuiriMi i xofitÊX ua is seiisii ratt iiec lo iüiiik 9i de 9i iaeiiwip L iir tCimitirfnagi fit bec lèSCBOteito iqn TJ nm lorrieei iat te rfmi ar óies aaar ajn iac i rg mnni 3 rS MtBBflfcbeui üewrixe am ie itcai nuo 7 rbandiem keriBeiïjkaJi aedeait aiaar a hjb ji Qiaaraen vaar ie jatHoüeksi h mmscmBBi mestAmu beiiiien gBJianiieirf nii aepmnv c pn nwKiwIanin imniknwMi m boa womi mbi MIDDEL Rood grijs of wi boofdbaar tevens baard kunt u kleut en in blond bruin of zwart ODZichtbaér lüeurboudend en onsebadeiyk Met een flacon a 2 van dit middel heeft men i j jaar voldoende naar gelang wat men kleurt Franco brief Franco toeiending naar edere plaats in Nederland tegen poatwissel ƒ 216 f1 f 2 26 aau posteegela Tvgen rembours i 2 gï den wat men verlangt 1 THEOPHILË Maarkuuilige FrederUuplein 9n franco zending Mel lU terug en het wordt ge Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeTen en alom te bekomen DE QOÜDSCiE SLm of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen Tan de Groote of St Janskerk te Ter Goude beneTens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Oartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd em afzonderlek leTensberioht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie vkn Beeldende Kunsten Kunstschilder Architect en Directeur der Academie tbq Bouwljiuode te Utrecht PrÜs 80i Cents KENNISGEVINO INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 8 der Wet van den 2n Juni 1876 Staalêilad no 96 Doen te weten Dat tq vergunning hebben verleend aan lo den heer J Willeajs eu z ue rechtverkrügendeo tot het plaatsen vah een Cornwalaketel in het perceel gelegen aan den Kattensingel geteekend Q no 187 kadaster sectie A uo 1888 2o den heer H van Monnikendam en zigne rechtverkrijgendeu tot heti oprichten eener Blik slagerg in het perceel gelegen aan de Turfmarkt geteekend H uo 47 kadas er sectie B no 1321 Gouda den 20 Juli 138 Burgemeester en Wethduders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Burgerlijke Stand GEBOREN 80 Juli Cornelia i onders J Ëileri en E van der Vliea 31 Dirk ooderi B Begeer en C Viseer Helena ondera O Kooij en C ivan Winkel Ogiberta Elisabeth onders P de Graaf en 1 E de Goeij Uenderl ondera O de Brnin en O nn Leenwen 22 Jacob Cornelia Ggsbertns onders J H I Rosbergen en C Spmyt 23 Theodoor onders H J an Wijngaarden on M 3 Pnijk OVBRIiEDEN 81 Joli C Brokaar 10 d 28 W van fiaalen haistr van G Sprngt 77 jl 23 M Jongejan 4 m ADVERT3B WflËW BeralleD Tan een Zoon M S TAN wriJNGAARDfiN geb Pri Gouda 23 JaU 1883 V Bevallen van een Meisje J BONTE geb Min LGB Gouda 24 Juli 1883 Snelpersdnik Tan K Bsihekan te Gouda a aïnmu e B u tgestrekt züt verheufet u want Hop BltUr al u genezen Zoo gij u niet wel gpvoolt of w zoo gij u zwak en ontmoedigd gevoelt donder er de Jiiisle oorzaaj i Tan te kennmi zal Hop Bitter u weder goed makfn Zoo gij geestelijle ziit en uwe tecderlijke plichten u vermoeid hebben Jf welzoo gij cenc huijftioeder ziit naaf lichaam en ziel afgemat Bdp Bitter cal nherstallen jf r Zoo gij mari vaWizaken of werkman zijt afgetobt dóorjhet werk van den dag of wej letterkundi e door nachtelüken arbeid afgemat Hop Bitter cal nluwe krachten wedergevan tsuue ziu aooraai gij u ae maag overladen Hebt door overmatig etent te losMindig geleefd hebt zoo gij jong zijt en te snel groeit Sooals komt z l Hop Bitter u veilibhten 1 p de wejfcplaatffl oBhet landiof op het kandoor bevindt en u afgo if pnn Alitor dn v cto lron iïl l iw rfi l tli l Ji v i J Zoo cij lijdende zijt doordat gij u de maag overladen hebt door overmatiÉeten of drinKen of te losiandifr frpio ifH h hf thh cAï r ntr it n a i i j idikwljM voorkomjt Zoo fflj u op de weWplaat op het landiof op hel iodlg të hebben dan weiyeiiuwen liiAtandvastig ljn nde mat gftiioelt of een iaiver én versterkend middel ienkt i moet Aj Hop Bitter gebruiken 3 I f ji i i j weièeiiuv e j u c Y CU iiui aup iii er u am n uw leve i én nleu we krao t a i j ferkHjgVadr Uj ie vDormamttf Dfffgut en en f hekeri i lsw TitkaTm arinjk C m Dep t te jG ou4 br i BOB BITTERS Haniiiadtarin C Breiii i tstsUalsi P nri5AGMt ïslE GEVEAAGll I I m R Runsltanden Vervaardiger I VERHUISD 1 Tan de OOOLSINGEL naar de QOUBSCHESMLrUe I Eerste IVederlandsche OJP MET LEV BN teg en Invaliditeit en Ong elukken s Gravenhage Buitenhof No 42 KLEUR TARIEVEN VODBWAARDEN en STATUTEN Terstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te O ouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agenten P J K TAN WERKHOVEN te id P ELSHOÜT te Zevenhuizen H SMITS te Nieuwveen en M J VONTSTEEN te Woerden BELAI VGrRijK 32 Amsterdam NB De Brief ontvangt ijx3 tjivei univangi u heim verpakt Geen Depots T ALLËNDË ZIEKTE Verlamming en Zenuwziekte wordt radicaal genezen door müne methode Het honorarium is eerst verschuldigd na de genezing Behandeling per brief Prof Dr ALBERT 6 Place du Tröne 6 Par js aUINA LAROCHË OF KINA WIJN met en zooder yzer OfKekktnd verêlertend koorUver drijvend TAN KRAEP£UEN HOiH Apothekers te Zeist is Terkrflgbaar in flacons a 1 00 en 1 90 Eenig depot Toor Gouda en Omstreken hg den Heer C TRIM Apoth te Gouda dag Ttai Ckc liiiien l knJbi t iB l bei U2 kfSZ i Sir To d r é B é kfafa Ce éc ïieB i jam ivwteerl lUigco gijaeU v iies leïf wtt gocdeei te kiiss D veS j Ter h mig im t liet kpa m tm ÜmA te vat L j y TT irittB iaiL3e 9i a makfio aeowta ma iiniias E ea es hipiia ii urn i 9 wa zat VjrapiVL méene a tti makaa niet nel A mtmri taasipii a mfit im Eaaii Utr ter oeiie mwvma 2sea miiex icM eUieB éaa r Wn feqp iostiliim kna ma sa isa Éaad ar ntf i xukox iufii i fm aa kxm nmii a jiaca a wmi ni m iau mes faeïVïtBeanpa Ha iBm G ï jim fiaè M t m mïï im ai one fttusimaipt tot éai Iii hflata Svanaad m éami fc éüje ic H lóramxmmi iaq r4n f h J w i ffili j mut j erf Fi irMa iljji S A Bwr dïim tatét kssliflüübm m fen Saaii V iag i liae m ign owhs n fe eiiujp ra 4 n vw i bnieaHi Gmuumtiéi ABt j ta i iwi nuaufauf itemaata ur auw uta raa wnii iiu rtti t4k wijijiaM maar liie it rk m caaS wilJ li BB J im ëa te Rm asettm9hémmi aea jaottür iAC iaortii ia S tpei Bam a s r i i UuisEMfas er bnite kacM at J maoarieBt tMckenr be li vTnr Mft iji r A har stiémiimKi in ifan Ti iiigi Sun hflolqM OB iae i i öEiul Ttn ipvattii ia iraa fVtA üOÊd wTiw il BMkifa mOBaen 7ioc ifcn Mrf awfi wn iiiH3i r ifijr Haaai zijn mn ipw Jur Btfai Ti ockaiiil iac wij ip i nitale ib a Jnnriffl trau hmite ai ï unfra ktin meo iua ti sch ktumen ipioMwu ia Ci T4t nt ui 3a aumnea He et Of tütf ïirjHtHpiintiai vwi Hf uiml aungn jaoii i ana pwmnonnnatren i saie j i BufitfaBB L Ti r a am Leen VixéiAiBa ion li oae issn ai lasaaiiek rf icauutox w5a ua te 1 iec U ivgais iimr tmcm jamimiL kaïic ffieuoie iiHiiiza uratliiuis anvasi lies au iiue anes Dii iswü iioe sca soaoa asm mne t n aeat Jltamiaaaimr höiai rmaOL joi aas Mr és w kl aoro i4 f pt it tad esitienii lo a en £ aai la ii r r toae 3mma üe iomr jiea iair irjs méeat wnisit wsan Seau Ea i teiasr Btv amec jenpïiS TJ nai nes lo n atea lui aiai stil Ainaea tmoeiiei ios jq mtiiter geiaiie jii toil qp ha i kessa B a ss3 n Hsn lo iiamec ie marieaM at wm Lw men mtmejugua iaixc aaiaar j b vmbat w mat ciia iff imn oen icumei asiBieii laste irg suidamuiit itooiieiea ia mï wiamr fc a meeiSK ion lai kei aiei aaa óirrai rf ta t TosasE inmiiBr ixetsiiea tsssist a n ilfca EFsfcii iana a naa S fie itsilif iuj 3a moe iseiiEiii a n sek innr ace makm o éii n aL 9 3 EopüL ina iac ei a nimaatar isiieiis soar mp rraïija gfiwti wslBi tti en CiMntirtn fie aieS ma Easkcag uaaï KMS MB visfk aa to i r30 nia4f hei a a Bwiic ia sUl ai ftMÉ icrit lïG ineiBiii iwr mmnen üe Bei iietfeuie wwm seraonnüjjia jiniSifaaBKa a IcsiuZRiüBsaü wviwicnienen utiejiciinnmii oazt ceaai mar te rxitna nke i4 xaaitéi am mesx jl iuü iieiaii iciuea m wus 1 jRmamnK ar nor tne sue iies twe ac kvtF Ja teiae aa de iieiag C MeaacanflUsr 4a S SsMefsaaim ét sad bes mac naoc m BINNENLAIID sutor ar X tas ariüriitiB iwi ite telHe wnHBoeia soa jó a m Am ma OWiiiiuiis i n mutiw iict irSwsMe SaiiMr saof éiUea 3UUItiÜ Itea Baad ma iiatK au i 3 ma ém lm aUUmt £ 3 Jt Ritt m iain mnrean tot as mm as aai omaiaotitauF a a im oapiiaw aks é Sicii Sam ëUas oniaiiBL m lot i ibsc a ai W iUar ca efiiliaMrt As D Sas C Sm pKuir i d t mé txa 11ll w liiw iiiiM KjT HtïuiföiaD swrtpsiiaKK embt ximta i Ik unine wttKdbif ntcoHt nn iDfiwd dii 9t TK attam l iec maraxmm Bite m l tiupaav r iaiate te óm mjam BiutBiaf tKoani ninmt t iu rea ciaoora a te mm wrtBjenrt jue Ie aKk lium CD wiinniw Udaraetea JRiOBra