Goudsche Courant, vrijdag 27 juli 1883

nkele onjuiitheüen loor niet Tan genoeg belang rchter om te te wederleggen Het Haagiche Dag blad beiat echter een particuliere correspondentie uit Gouda aa in iels wordt medegedeeld dat niet outegengesprokeu mag blaren ui dat de hnuren die hier Zondag waren overgekomeui hyna alle lachonten Karen De billy khe d Tordert dat w hiertegen opkomen Wat eeu hunner raildeed mag niet aan de oTerigên worden verweten li het is een bepaalde onjuistheid dat de huiaren zich orer t algemeen ooToegKaam gedroegen Het Dagblad dat heden loo beleefd is naar aanleiding van een bericht iu one Torig nr te erouderstellen dat haar correspondent orerdteef zij rersekerd dat haar veronderstelling juist is veruck geen gevolg kan geven De heer Scbuddebenra is met dit antwoord uiei tevreden daar hg verzocht heeft om verandering te brengen in den ttjd waarop treinen aldaar stilhouden en uiet verzocht heeft om meerdere treinen te doen stoppeu Genoemde heer zal zich daarom nogmaals tot den Minister wenden De uitgave wordt aangekondigd van een boekje hetwelk deu volgenden titel draagt Hoe men lieh tonder kapitaal in 7 uur per dag een inkomen van f 1800 njaan kan verwerven Dit kunsije kan men leeren voor 32 ets den pr js die bet boekje kost Wij gelooven dat zeer velen zich die uitgave zullen geirooalen doch tevens dat zeer weinigen er geen berouw van zullen lebben De Provinciale Staten van Zuid Holland hebben Dinsdag overeenkomstig de voorstellen van Gedeputeerde Staten en de rapporten der cominissieu Opnieuw vastgesteld de verordening op het rotkreupel Verlengd de verordening op het leggen van spoorstaven Afgewezen met 65 tegen 5 stemmen het verzoek van Delfland om subsidie ten behoeve eenerzeewering Afgewezen met 62 tegen 9 stemmen het erzoek om subsidie ten behoeve der Tooneelschool e Amsterdam 6 Aangenomen met algemeene stemmen bel maken van een verbinding van den Hoekechen Waard met den vasten wal 6 Aangenomen met algemeene stemmen de voorBlellen tot verbetering van de watergemeenschap van den Kiju en de Schie met aansluiting aan s Gravenhage nadat Ged Staten zich vereenigd hadden met hel plan der Commissie om Gravenhage slechl een derde te doen betalen iu de meerdere kosten die het gevolg zullen zgu van een verbetering van het vaarwater in die gemeente De beweging onder de Rotterdamsche werklieden van de Maat tot besirgdiug van den arbeid op Zou 1 dag bigkt nafP dnl meldt steeds meer goede en bigvend gevolgen te ntbben Slaking van allen arbeid op Zondag hebben znl niet verkregen en ook misschien niet onvoorwaardelijk gewensohi maar die arbeid is in de drie laatare maanden tot een werkelijk minimum beperktf n loopt in den regel In den vroegen morgen af Wel is er nog eenige spanning tusschen de bazen of aannemer die wel en die niet op Zondag willen laten werken wel willen enkele cargadoor er niet van weten dat de werklieden bun in dezen de wet zouden stellen wel hebben de bestuurder van bet Werkmanabond de Maat zich vele weken lang van alle werk uitgealoten gezien omdat zij niet geneigd waren hun Bond te outbiuden doch ook aan dit dwingen van deu werkman door bem de gelegenheid af Ie augden zijn brood te verdienen i gelukkig een einde gekomen Na wakkeren strgd heeft bet Werkmausbond in hoofdzaak overwonnen Maandag werd het aioffelijk overschot van den heer K H SchomerUB in leven adsistent resident van GrootAtjeh en onderhoorigheden te Moordrecht zgne geboorteplaats ter aarde besteld Donderdag was hij na een allersmartelijkst Igden te Rotterdam op 43 jarigen leeftijd bezweken Zgne gezondheid was in die rooeielgke betrekking zOo geschokt dat hij de berstelliug die hij in het vaderland zocht uiet mocht vinden Aan zijn graf sprak de heer G B Lalleman Troeger zgn onderwgzer nn zgu vriend warme woorden van dankbare waardeering en herinnering der vele voortreffelijke eigeosühappen dn overledenen De heer J A T Van der Meer van Knffeler predikant der Hervormde gemeente bracht mede hulde aan den onlilapeue en richtte woorden van troost tot de familie en vrienden De heer P J Van den Abeclen behuwdbroeder dankte voor de belangatellliug ook bij het graf ondervonden Nadat de kinderen en de zuaters nog kransen op hel graf van den geliefden vader en booggeaohatten broeder gelegd hadden verlieten de aanwezigen diep getroffen de begraafplaata Volgen deo Haagschen correspondent der Z f Ct schijnt men op groote schaal pogingen te willen aanwenden om een waarborgfouda voor een Nederlandsch pensioenfonds voor werklieden bgeen Ie brengen Zooals men weet is er het vorige jaar op een meeting te Amsterdam een commissie van IJ leden waarvan mr de Beaufort voorzitter is benoemd om de grondslagen voor de pen ioeneregeling vaat te tellen en verder alle te doen wat lrekken kan om de zaak te bevorderen Die Comminie i nu met haar statuten gereed en wil een penaioenvereeniging oprichten welke over het geheele land haar verlakkingen zal hebben Het doel van die vereeniging zal zgn voor de peniioeu Bevatte ons vorig nr een correspondentie uit Gouda aan de Middelö Cour de redactie dier courant schrijft thans het volgende waaraan wij ook eeu plaats meenen te moeten verleenen Een enkel woord naar aauleiding van het gebeurde Ie Gouda meenen ook wq nog in hel midden te moeten brengen vooral nu van ekere ïgde de houding van hen die oproer maakten sgdelings wordt verdedigd Naar onze raeening mag bet hoofd van de gemeente Gouda een woord vau lof niet onthouden worden voor de flinke wijse waarop hy tot het laatste toe lyne houding heeft volgehoudeu tegenover hen die de vrijheid vaa anderen aan banden willen leggen Voet een handhaver van het openbaar gezag is de wet het eenige richtsnoer dat hy volgen moet Benige jaren geleden heeft een misschien wel hetzelfde gezelschap te Goes voorslelliogen van de Passiespelen gegeven Wij hebben dit bijgewoond en vonden daarin hoegenaamd niet zedekwe sends of beleedigends alleen wanneer dit het geval ware zou de borgemeeater recht hebben die te verbieden th us niet Iu Goes werden destijds die voorstellingen zeer lecht bezocht er scheen een wenk gegeven te zijn w j meeueu r lan katholieke zijde om die vertooningen niet bij te wonen Welnu ieder heeft recht om ze niet te bezoeken en anderen aan te raden dat voorbeeld te volgen Niemand kan besturen van kerkeraden of geeslelgken kwalgk nemen dat zg de leden van hun kerkgenootschap waarschuwen tegen het bgwonen ervan Men kau overtuigd zijn dat men de geschiedenis van den siiohtcr der Christelgke kerk niet moest beiiges als onderwerp voor voorstellingen waaruit niea geld wil slaau Maar een burgemeester beeft daarmee zich niet in te laten Ie minder omdat omtrent die verlooningen de gevoelens onder de geeslelyken zelven verschillen Op andere katholieke plaatseu worden zij zelfs druk bezocht en stellen zich de geestelgken aan het hoofd der bezoekers De burgemeester van Gouda plaatste zich dus op het juiste standpunt toen hy de Tooratellingen liet doorgaan op grond dat zg niet behooren tot met de openbare orde of zedelijkheid strijdige vertooningen waartegen volgens het voorschrift der wet moet worden gewaakt £ n DU spelen zg die zgdeliuga de houding der oproermaken durven verdedigen een hoogst geTaarlijk apel Zij moesten bedenken dat niemand gedwongen wordt die vertooningen bij te wonen dat zij door hunne verdediging een wapen in de hand geven aan ben die hunne kerkeu en hetgeen daarin wordt gesproken en vertoond voor oaiin verklaren dei anderen die zich daarmee noch met hunne zendiugsfeesieu kunnen vereenigen op zekeren dag ook met geweld hunne bijeenkomsten wel eens zouden kunnen verstoren omdat zij daarin eene beleediging zien van hun gezond verstand Het is voor die verdediger dus zaak zich een weinig minder op den voorgrond te stellen door steeds uitsluitend eerbiediging te rragen Toor hetgeen zij gelieven heilig Ie noemen Een kalme waardige houding pleit meer voor heiligen ernst dan het drgveu dat zulke treurige gevolgen heeft al o a te Gouda De burgemeester dier gemeente bewees aan de vrijheid in ons vaderland een grooten dienst door zich uiet door geweld te laten weerhouden van het doen hetgeen zgn plicht is tegenover elk burger aan wien hij de waarborgen leveren moet vrgeigk te kunnen doen of laten wat men wil zoolang men de orde niet verstoort of de zedelijkheid niet kwetst Den heer J de Bruin Ie Gouderak werden op de landbouwtrntoonstelling te Woerden verschillende prgzen toegekend voor ingezonden pluimgedierte Op een adres van den heer A Schnddebenrs graanhandelaar li Zevenhuizen aan den Minister van Waterstaat Handel en Ngverlieid verzoekende om verandering in den tgd waarop treinen te Zevenhuizen stoppen heeft de Minister geaniwoord dat het hem voorkwam dat er treinen genoeg Ie Zevenhuizen stoppen en dat hij daarom aan bet P zaak propaganda te maken kapitaal waaruit de koaten van administratie zullen worden bestreden bgeen te brengen en in de toekomst op bet beheer van liet te stichten pensioeniocdi ock controle uit te oefenen De Synode heeft hare vgfde zitting bgna geheel gewgd aan de fiuancieele aangelegenheden voornamelgk die van het Fonds ter verbetering der schraal ste predikauts lraktementen Met groote zorgvuldigheid werd wederom overwogen of de vragende gemeenten iu de termen vallen en waar dit niet of uiet genoegzaambleek uit de labellen der olasa bestureu of mei andere opgaven niet strookte werd besloten de aan iragen met verzoek om nadere ialichtingen terug te zenden opdat de Synode of ni afloop der vergadering der Syn Comm daarover toa kuunen beslissen Al bare voordrachten werden goedgrkeuril Voort werd haar opgedragen na te gaan welke gemeenten overbleven die slechts 900 gouden aaubiedeii om te zien of deze nu ook tot ƒ 1000 konden worden opgevoerd Wat de algemeene weduwenbeurs aangaat mea besloot daar de inkomsten het toelieten een zeer kleine verhooging van bet pentioen oe te staan soodsl het thans ƒ 130 s jaars bedraagt Meer kan voorloopig de kerk aan de predikanls weduwen niet geven vandaar dat in bet officieele weekbericht der kerkelijke Courant eeu krachtige opwekking zal worden gedaan om toch vooral de belangen van dat fonds te behartigen hetwelk zgn iokomslea wel vermeerderd ziet maar waarvan bg voortduring de belangen ook iu ruimer kring worden aanbevolen opdat deze en gene rgk bemiddelde aan dit fonds een of ander legaat zou kunnen vermaken en een predikautsweduwe toch meer dan f 130 vanwege de kerk zich verzekerd zag Uit bet hulppentioenfonds voor emeriti predikanleu kon wederom eeu bijdrage vau ƒ 100 wf rden verstrekt nl aan de predikanten dier gemeenten die bij de stichting van dat fond daaraan deel hebben genomen De Haagsche krouiekaobrijver van de N Or Ct zegt met volkomen zekerheid te kunnen melden dat de Gothitohe zaal door de grootberlogio van SaksenWeimar van de gemeente aangekocht in eigendom is overgegaan aan Z K H den Prins van Oranje Dat deze er prg op stelde dil gebouw niel te doeu amoveeren Iaat zich begrgpen aobrijft de corr wanneer men den oorsprong er van kent Een wit marmeren steen op een der zggevels aan de tuinegde vermeldt dien ooraprong De eerste steen van het gebouw werd door Koning Willem H al Kroonpriu gelegd op Aeu dag der geboorte van zijn eersten kleinzoon September 1810 Na den dood van dieu kleinzoon is de herinnering aan de blijdschap bij zgn geboorte den tegenwoordigen Kroooprina nog dierbaarder geworden Voor de bewering alsof de prin het voornemen zou hebben het vroegere paleis van Willem II te gaan betrekken bestaat geen grond volgen dezen corr Iu de eerete jaren ia daarop geen uitzicht zeker zal de Prin daarmede wachten tot de geheele omgeving zal zijn volgebouwd Het bek om het paleii met bet overgebleven gedeelte van deu tuin waarbinnen ook de Gothische zaal vall i dezer dagen gereed gekomen In dat tuk tuin zgu ook op la t van den Prins eeu paar boompjea overgeplant van de oever van deu Ngl afkomstig eu waaraan Koning Willem II zeer gehecht wa Men achrgft uit Am lerdam aan het V Z Veelvuldig zgn de klachten van venobillende exposanten op de internationale tenloonMelling over ontvreemding van hunne geëtaleerde goelkren Gedurende den dng wanneer zg peraoonlgk een wakend oog houden gaat dil niet zoo gemakkelgk die roovergen scbgnen in ueu regel des nacht te geaobieden wanneer de exposanten de galergen verlaten hebben Vooral oonfitureo wgnen likeuren eu lekkerngen van allerlei a ird vinden des nachts veel afirek Een exposnul bv van gebottelde wgnen of likeuren raiat s morgens bg zgn komst eeu goed gevulde flesch maar vden olgenden morgen is do ledige fleseh teruggebracht en ingeruild voor een gevulde die industrie geschiedt met zooveel overleg dat de exposant er slechts bg toeval attent op werd Maar ook andere weinig omvaiigrgke voorwerpen die zoo maar a prendre liggen verdwgnen Zoo hebben m maar ieta te noemen de jongelui van de ma obinisteukweekscbool alhier graohtlge proeven van hunne vorderingen in het bankwerken en smeden geëxposeerd en van die voorwerpejj met zooveel ambitie vervaardigd zgn reed verscheidene verdweneu De vreerade exposanten moeten jammer genoeg geen zeer hoogeu dunk meenemen van de too hooggeroemde Hollandacbe trouw en eerlijkheid Door de rechtbank te s Hertogenbosch zal na de VBcanlie worden behandeld de zaak betreffeude bet op 5 Deo jl instorten van een deel der aanbouw zgnde E C keik te Vught waarbg 8 men cbeiileTen verloren gingen Naai aanleiding van het op laat der jntitie uitgebracht rapport Tan desknndigen is tbaia oamelgk rcehtsiogaEg Tcrleesd legen den architect en optieuer van dit gebouw De coramiasie ter oudersteaoiug der nageUten betrekkingen van de verongelukte visscbera van Paesaos ea Xoddngal lal aich bg voortduring lalen bgslaan door een pUatsebjke comité te Nei Van de op 5 Maart nitgezeilde visacheravloot waren eeu 5 tal schepen in gehaveuden loealaud bg Ameland of Schierraouuikoog gealrand Deze zgu afgebracht en bet noodige tot beratelling der schepen gedaan onder beding dat zoodra de schepen weder in de vaart zullen zgn gebracht de voorgeschotec gelden 5000 bjj gedeellen zullen wonleu lerngbelaald De taak der Conmisaie zal vele jaren moeten duren De overgeblevenen zijn allen weduwen met zeer jeugdige kinderen zelf is er meer dan éen zuigeling Ook voor al die kinderen lal zoolang worden gezorgd to dat zij telveu in laat ign in hun behoeften en in die van hun weduwe geirordeu moeder te voarzien In bet geheel zgu jer met het kapitaal van ruim 128300 twee boqdera personen Ie verzorgen Een Haagscb corr pondent vac het V D heeft Zondag eene bgeenkmist bggewoond van ociaal democraten Oialrenl dr rede zegt hij bet volgende fUari U genre enmiftux zgn allen genres goed zegt hel spreekwoord en dat spreekwoord veroardeeli deze Holhindscbe aociaal democratie voorgoed niel Ie ridienk maar de verveling doodt de vgroote zaak Nooit heb ik zulk eeu voorraad algemeenheden zulk een onlogiicben chaos van groote woorden gehoord ala van dezen leider vao dezen voorganger der gemeente die gebmikclgkerwij zgne rede doorvlocht met eeo aantal barbarismen waarvan hg aancbijnlgk da trekking even weinig doorgrondt al de uitapraak Het maakt ook op den welwillend gestemde slechts een komiseben indruk aulk een reddef van de menaehheid te hooren uitvaren tegen philantbropen en legen het gericht van aardappelen over de wel der natuur die elk menich in de ziel i gegrift over proletarien evenals avontacMv en financiers en democWüuie ent enz ietwat potaierlgk ii tgne logica hem minachtend te hooreo preken over de oppervlakkige domooren die de locialialen betcbuldigec van gelykheid van bezit te willen terwgl h j er in één adem bgvoegt dat de aocialisten daarentegen aan ieder menseh een goed hnia voedtaam eten u behoorlgke kleeding toekennen mtr niet want ktt meri e t i di tlal Bg zulk eeue begripsverwarring kost het bijiia moeite eene welwillende belangstelling te houden voor rechtmatige wenscheo van arbeidzame werklieden die ook gebakt gaan onder de moeilgke toestanden welke zoovele klaaaen onzer laraenleving drukken De eorreapondeiit zegt nietten onrtcble dat zonder den beer F Uomela Nieuwenhnia de sociaallemo cratische partg niteea zou spatten ala een zeepbel Hg is de ziel de hersens de tong de pen de kenni in één woord alles van die party Uit de oellnlare gevangenis te Tiel ii giateren ochtend omstreeks 7 uur een jengdige veroordeelde ontvlucht Opgealoten in de afdeeliag voor gemeeuaobap pelgkgevangenen heeft hg zich door het veuater weten Ie wringen en toen gebruik gemaakt van eea ladder welke een vervec i die een oogenblik afwezig wa daartegen had geplaatat Lang de ladder afda lende i hg op de binneuplaata gekomen vanwaar hg den muur die hel gebouw aan drie zgden in een halven cirkel omringt ia overgeklommen Niet lang echte heeft de 15 jarige knaap genot van zgn vrgheid gehad want weldra was de juititie hem op het poor Te Zoelmond van waar hg afkomstig wa bad hg zich in den chooialeen zgner woning verborgen toeh wist de rgkeveld wachter hem ook daar te ontdekken eo hem zoo zwart al hg wa naar het huis van arrest lerng te brengen BulteDlündsch Overzicht De heer Gladstone heeft in eene uitvoerige rede aan het liagerhuis aangekondigd dat de Regeering besloten heeft de sanctie van het Parlement niel te zullen vragen voor de schikking welke teu opzichte van het Suei kanaal getroffen is De heer Gladstone zeide Hel land heeft te onderzoeken of de schikking brtieffeode bel Suez kauaal een quiproquo biedl doch behalve dit punt zgu er andere betreffende de betrekking lot de Fransche natie met welke wg sedert lang door banden van vriendschap verbonden zijn die wg niet willen verzwakken De heer River Wilson is uiet naar Parij gegaan voor nieuwe onderhaodeliugeu maar om Ie onderzoeken of wij vrg zgn de quaeitie onpartijdig la beoordeeien Hg gchrijfi Jat de beer De Leaaep op zeer voorkomende wijze verklaard heeft ten volle het gewicht van deo toeatand te beseffen De Le epi meent dat de Regeering niel verplicht i tie schik king aan het Parlement op Ie itringen en verkondigde het voQmemen deo uadeelhoudeis onmiddellgk maatregelen te onderwerpen tol het graveu van een tweede kanaal op het geconoedeerde grondgebied en later bg de Egyptische rcgecnng aanzoek ie doeu om toekenning van meer grond Hg was vau plan hel tarief te verlagen in verhouding tot de vermeeidering vau winst Het kapitaal voor hel tweede kanaal zal of door aandeeltn öf door de nilgifte van oUigalièn gevonden worden waarbg aan Engeland ala aandeelhonder de optie toekomt De Eegeering heeft besloieu de sanctie van bet Parlemeut niet te verzoeken ten eerste omdat geene algemeene toestemming kan verkregen worden ten twn e omdat door velen nitstel verlangd wordt maar bovenal omdat eene vgandelijke lüa e di ciuaie nadeelig voor de Bntaohe belaugen zou zijn daardoor zouden bijzondere vraagpunlen te berde knunen komen welke niet tot instandhouding der vriendschap zouden bijdragen De Regeeriug zal van hare tgdelgke bgzondere slellisg in Egypte geen misbruik maken tot krenking vau eenig recht dat de Kanaalmaauchappg mocht bexittea Zg kau geen handeling onderuemeu welke onvereeuigbaar zou zijn met de erkenning van het heilige beginsel dat het kanaal ter willei van alle volken is aangelegd De daarmede in verband ilaande quaeslién zgn van algemeen Enropecach belang Sir Stafford Northeote laakt deie verklaring en meent dat eene diacusaie over de houding der Regeering noodig i Het Huis heeft echter de verklaring eenvoudig voor kennisgeving aangenomen Al de bladen de Standard uitgezonderd keuren het goed dat de Regeering besloten heelt de met den heer De Leaaepa gemaakte aehikking uiet aan ket oordeel van het Parlement te ouderwerpen De Standard vraagt wal de regeering thans zal doeu om Engelands zeevaartbelangen te bevorderen De zaak kan toah niet bigven zoo ils zg nn ii De Belgiache Regeering blijkt wgs te hebben gedaau met het uitstel Van de behandeling der beIsstingoniwerpeu Dinsdag toch was zij gelukkiger de verhooging van de rechten op het gedistilleerd waarover Zaterdag de stemmen slaakten werd aangenomen met 70 tegen 67 aiemmeu Donderdag zal over het outwerp lu zgn geheel worden gestemd De financieele plannen van het taganwoordige liberale Belgische Kabinet worden door de derioalen mimachoots geëxploiteerd om aan de popolarilrit van het bewind afbreuk te doen In de Kamer der Vertegenwoordigers werd door den beer Malou dezer dagen beweerd dat onder zgn bewind 1870 7S een batig slot tan 3 000 000 fr waa voorgekomen eu thana onder fcet ministerie 1878 83 eeu deficit van 72 millioen waa te wachten len minste zoo beweerde de tegenwoordige minisier van fioaucién wanneer men de nieuwe bel sting wet niet zon willen invoeren In werkelijkheid bedroeg bet deficit echter slecht negen hoogstens 10 millioen die wel gedekt konden worden wanneer de liberale regeering de baitengewoue uitgaveo sleehta beperken wilde De minister van financiën antwoordde dat gedurende 50 jaren telkens wanneer de clericalcu aan het roer atondeo er steeds vlot waa uitgegeven terwgl de liberalen altijd gepoogd hadden de staaUmiddrlen te versterken aan het deficit hadden beide partyen evenzeer schnld beide moesten du hand aan haud gaan om het te doen verdwgneu Frankryk verhouding tol Engelaud i iu de laalate dagen minder ge panneu Al een guustig vei ohgn el wordt beeohcuwd de welwillende ontvangst der beni ming van den heer Waddington tol Franach gezant te Londen door de Engeliche per De Standard zegt daarover o a in een hoofdartikel De beuoemiug van den heer Waddington ia de plaaU van deu beer Tiaaot die zooals men weet ongesteld i is eeu welkom leekeu van den ernstigen wentch des heeren Qrévy van zgn raadgever en uaar wg hopen van al syue landslieden om het mogelijke te doen ten einde elke ebaduw van ontevredenheid of verwikkeling iu de betrekkingen tu chen Engeland en Frankrgk ter zijde te atelleu £ u betere keuze bad men ternauuemood kunnen doen en tg i juist op dit oogeublik dea te gelukkiger daar het met te loochenen is dat tussoheu beide landen een r ekere spanning bestaat Wij zeggen dit niet in een beteekenis van nationale ijdelheid of insulair exclusivisme doch het is outegeuteggelgk dat het Eogelsohe bloed in Waddington aderen het hem gemakkelgkcr zal maken Engeland te begrgpen en door Engeland begrepen te worden dan wanneer h j een volbloed Fraoschman ware Het ceotraal comité vau de nationanl liberale parig der Rgnprovincie vergaderde te Keulen om over den poliliekeu toestand van gedachten te wi elen Volgens de bericbteu van de vergadering is de partg nog vol hoop en moed er werd besloten om meer vergaderingen te bonden en meer redevoeringen te laten uilapreken op vereohillende plaatseu ten einde de vgandige richtingen waaronder men voornamelijk Ie ullramoulaansche begrgpl tegen te werken De laatste uit Egypte ontvangen telegrammen luiden zeer ongunstig mei betrekking tot de eholeraepidemie Vooral te Cairo ia de ontatelleuis groot de handel staal stil post eo spoorwegdienst lyn gedeaorganiseerd en de landbouw woi t verwaarloosd De DaJf Newt verneemt uit Alexandrië dat ook de vcepeat zich uitbreidt en de inboorlingen voortgaan het vleeach der sieke beealea te eten RECL A M K Oade lieden wier bloed dun en wier atap onzeker geworden is prgzen ket Hop Bitter voor het goeddat het bun gedaan heeft Reioig en bevochtig ende drooge en kleverige mond der zieken en verfnaebbeo met Hop Bitter dat gg met een glas koel water moet vermengen GEVONDEN en aan bet Bureau van Politie gedeponeerd Eeu Kruiwagen klein soort eeo gouden Maosring met steen een gunden Uedaillon met portret eeu geolied Dekkleed van ecu kaaswagen een Kinderachoenlje een paar Handschoenen en een Sleutel De VOORZITTER van den RAAD der Gemeente GOUDA Brengt ter openiare tennu dat aan de Kiezers in deze Gemeente tyn toegeionden de Oproepingsbrieven en Stembiljetten tot het benoemen van Twee Leden van deu Gemeenteraad en dat wanneer eenig Kiezer zgu itemiriêfft verloren beeft of er geen mogt hebben ontvangen by zich tot btkomiDg daarvan ter Plaattelgke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der StembrieQes tal aanvangen op deo 31 Juli aanstaaiide dea morgens tan a en eindigen des uamiddaga ten ay ure dat het SlembrieQe tdir ft gk uttevid door des Kiezer m ptrtao in de Siemboa moet geetoken worden dat geen ander Slembrietje dan dat hetwelk van het legel der Gemeente voorzien is mag worden gebruikt dat de in het BrieQe in te vullen personen duidelgk met naa en nvmaam moeten worden aangewezen dat het Briefje niet anderteekend mag tgn eu geene awlrr brttfjet omvatten of daaraan opzelielgk tqa vastgehecht Gouda den 24 Juli 1883 De FoortitUr mormotmi VAN BERGEN IJZENDOOKN J1ARKTBEBICHT£N Gouda 2 Juli 1863 De graanmarkt wa heden v n zeer weinig beteekenis Het Koolzaad dal vroeger hier belangrgk ver handeld werd bg den uieuwep oogst werd too goed als niet getoond en bleef zoMer handel Tarwe nominaal al voren van ƒ 8 50 tot ƒ 9 50 de polder eu mindere soort vaj 9 25 lol 10 25 betere ea Zeeuwicbe naar kwaliteit Rogge 6 25 a ƒ 6 75 Gerst iu beide soorten ƒ 5 i 6 Haver ƒ 3 75 a 4 25 Erwten en boonen gehee tonder handel De veemarkt met gewonen aanvoer deu handel is alle soorteu vlug vette varkeus van 24 a 26 ct varkeua voor Londen 20 a 23 ct magere varkena en biggen traag biggen vau ƒ 0 80 ü ƒ 1 30 per week vette chapen en lammeren vlug magere dito traag te verkoopen 0 s aangevoerd 103 partgen eerste qualiteit ƒ 31 a ƒ 34 tweede qualiteit ƒ 28 a ƒ SO NoordHollandsche ƒ 32 a ƒ 86 Handel vlug Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 60 Weiboter 1 15 n l ïO BurgerliJJte stand GEBOREN ii4 Juli Nellu oodc H W F Uoote sa N Maller Maria oiders D Sibbe ea M Oulerliag OVëULEDË 25 Jah i N Verhoef 4 j 3 b OEHUWDi 25 Juh W de Vroom en M C Tailoo H Zaad oort en A Keg J vsn der Vilk eo M S vin der Maak € J Broijnel eo P Grendel C via der Lee en S M van Licrop A Derckseo ea E de Joog iU y£RT£NTIËN Voor de vele bevrgzen yan belangstelling en deelneming ontvangen gedurende deziekte en bg het overlgden vau den Heer P G VA DER WANT Pi betuigt de familieharen oprechten dank t I 26 Juli 1888 Seherpenteel