Goudsche Courant, vrijdag 27 juli 1883

ZoBdag 29 Joll N 2054 1883 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ingevolge machtiging hij liontnklijk beglutt van den 1 VERLOTING 6 000 000 LOTEN verdeeld in 30 Vi erPon van Exposanten aangekocht of aan te koonen en uekozen uit het tentoongestelde AUe Seri es npmen deel aa n de Irokklng der gfootc rU en 2 L Ï verkoop der Loten is aan het PALCis VOOR VOIKSVLijt to toSfn olS fiTf r ïi iDUchtlngenkan vervoegen UcLoten worden slccltsar Jegen conUnte betaling Cheques of Wlss aan do order van den Heer wnJiiSi Sier ADVEItTE lTIEC in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda CüRNELIS JACOBUS BRUIJNEL EN PETRONELLA GRENDEL die ook namens wederzydsche familie bartelgk huuuen dank betuigen voor de vele blaken van belangstelling bg hun hnwelyk ondervonden Gouda 25 Juli 1883 Bevallen van een Meisje N BONTE geb McLtEB Gouda 24 Juli 18S3 Heden overleed tot onze groote droefheid onze eenigste lieveling MARIA NICOLINA ANTONlA in den jeugdigen leeftjjd van negen maanden GEORGE W VAN DE PAVOORDT J M J VAN DE PAVOORDT Gouda 25 Juli 1883 Mathot DemEUWEWIlTKEL Openings 27 Juli VILTEN HOEDEN fijne qualiteit 2 Vilten en andere soorten m enz enz f 1 Alle artikelen tegen eoncureerende prijiten Dubbele Buurt B 3 Gouda J J GREETER STEDELIJK MUSEUM Op Bondag 29 juli en 5 augustus e k zal het MUSEUM s namiddags van 4 6 uur weder voor den verminderden prjjs van 10 Cents de persoon voor een ieder toegankelgk zgn De commissie EHEiuE mzm metbode die gegrond is op de jongste Vyetenschappelflke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlottige gevolgen van jeugdige buitensporigheden als Zenawziekteu en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige bescbBgving van de ziekte Dr BELA PARIJS 6 i Place de la Nation Lid van verscheidene Wetenschappelgke Genootschappen PUIK NIEUW V 1 22 Cents per Flesch Van der SAI DEN BANKETBAKKER Markt m G06NAC § SLOTEMARER Co NIEUWE LEDERHANDËL LANGE TIENDEWHG D 52 GOV DA RUIME VOORRAAD VAN ALLE SOORTEN SCHOEiVMAKERS FOÜRIMTUREIN Bij de meest uitgebreide Sorteering in beste Qualiteiten BILLIJKE PttIJZEl April 1888 2V lO ter creleererLheld van da Internationale KIoloniRle Xentoonatellino AMSTERDAM 1883 ZOB Q roote Frijzexx ter WAARDE ran UO OOO Gld 100 000 GU Prijs der Loten Ovwêl varkrijffbaat SO OOO elk 100 000 as ooo 2BOO0 S SOO elk 25 000 Tolale waardp der groote Pnj n SSO ono RU ptb Bovendien heeft ledere Serie cht op 1 prijs van f S OOO waar le en 2 prijzen van f S SOO waarde en verBchlllende prljiieii v in f 2 000 f 1 000 f SOO en 100 gulden wiiardc belialve eea zeer groot Aantal kletnero prijtóo waarvin de minste ctUM wurd lieefc vaa 39 KuLden MEÜW MEÜW Voorloopig bericht aum THEATER A ALEER m L BASCH Standplaats MARKT over het Koffiehuis H A S H o NI E Voor het eerst in Nederland DIJNSDAG 31 JULI en verder gedurende de Kermis s avonds ten 8 uur GROOTE BRILLAKTË VOORSTELLING met de nieuwste Sensatiestukken en Specialiteiten der tegenwoordigen tyd Niet te verwarren met reeds hier vroeger geziene Voorstellingpn A Alber en I Basch COSIJIV Co Macbinsfabriekanten te Cfouda bevelen zich steeds beleefd aan belovende eene spoedige en billijke uitvoering Aan allen wier oogen door ingespannen zien of lezen beginnen te steken of waaruit bj harden of kouden wind vocht ontloopt wordt met vertrouwen aanbevolen Dr Chantomelaiius OOGEIXWATER Na een korte proefneming zal meu de uitmuntende werking kunnen waarnemen Prfli per flacon met gebruiksaanwijzing 60 Ct Verkrijgbaar in de onderstaande depots Wed Iio man Gouda Wed N Sanders Leiden W Ligtbelm Voorburg A Bos Berkel A Prins Zevenhuizen Wed G Wilhelmu Woerd WelEdele Heer Dr J G Popp K K Uof Tandarti tTeenm GROOTE BELOONING S m Praneker den 20 3ep 1869 Myn Heerl Gelieve mij ten epoedigsien per gewone Expeditie toe te Jenden 60 flessohen Anaterin Mondwatrr UEd zul door het sleed meer en meer toenemend gebruik bemtrken dat de werking ook hier zeer heilzaam is van onderscheidene mijner gebruiker heb ik dan ook het genoegen te vernemen dut het uitnemend aan het doel beautuoord Vooral voor laudpgu is het een radikaal middel dat wordt my door ieder gebruiker veriekerd Met de meeste achting heb ik de eer te jyn Ia do eenigo Engelsche of Amerlkaansche BAABsmJVmL l ma die door hare vonrlreir lljkheld ocne Medaille verkregen heen oi de TentoonitaUlnc M Bruaal In laeo 11 KB san n ll A UEd dienaar J DRAGER Te verkrggen te Het geeft onfellbur aan grijze haren ae oatuuriljke kleur weder het belet onmlddniljk het uitvallen van het haar geeft het een nieuw levon en krachtlgen groei De Boj al IvlBdaor vervangt alle andere haarheratellers Het te geen verf VtrXriighaar in heeU m De voortuUge uitwerKine van ie Rayia TVlndsor U M gunetic int ik hel voorHureni aan mijne CUtnUlU tal aanbevelen DSPOT VOO BELSIE KN NEDERLAND NORBERT DEKETN 57 Hm Fsni aiji Loups BRUSSEL laacte sïaidteiknii tonnia CdVrFlieiil eTM Oep t te Wouda by u 8 jM0Mt CoUlenr Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Kotterdara F E van Santen Kolff apoth en A Sohippereyn Co blauwe poreeleinwinkel te s Hage bg J L I Snabilié apoth te Delft bij A J van Kgn te Schiedam bg C Malta Gz te Leiden bg E Noordgk ie Arasterdam bij E van Wiudheira Co en H H üloth Co apotheek te Schoonhoven bg 8 Wolf en Zoon te Alphen bg L Varossienu en Zoon te üirchi bij 6 H N van Spanje idem Labry 8c Porton Droogisten Snelpersdruk van A Beinkman te Gouda BINNENLAND GOUDA 8 Jnli 1883 Wij herinneren de kiezers dat de herstemming voor twee leden van den gemeenteraad plaats beeft Dinsdag 31 Juli e k van des morgens negn tol des namiddags ey nnr Op de gronden in ons vorig ar ontwikkeld bevelen wg a n de candidaien C MESSEMAKER en H G HOEFHAMEB Wij hebben reden om te veronderstellen dat de voorstanders der beide andere eandidaten alle krachten tallen inspannen om hnn de overwinning te verzekeren Het is dns te hopen dat ook alle kiezers die genoemden heereo de voorkeur geven tronw tallen opkomen hunne vrienden opwekken om eveneens te gaan stemmen en alle geoorloofde middelen illen aanwenden om twee mannen in den Baad te brengen die daar een plaats op ailetéiu waardige wqte tallen iDoemen Donderdagavond werd alhier een anti liberale kiesvereeniging opgericht onder den naam van F rykeid e Recht tot het stellen van eandidaten voor den Gemeenteraad Tot voorloopig beatnar werden gekozen de hh H W M Steevens H M DerokMD en A Viagerlisg Met algemeeue stemmen werd besloten bü de a s herstemming de hh L i Rangers en H Kemp aan te bevelen Hel Dagilad deelt mede dat tengevolge van het Zondag jl alhier mei de huzaren voorgevallene aan een wachtmeester eu twee hntaren gestrenge straffen zqn opgelegd aii innlbeitoelden die van degndeering aan de beide anderen respectievelyk verwgzing naar it klasae van disoiplioe en 14 dagen provoost Uit het prospectns der Ooadsche WaterleidiogUaalaohappg blgkt dat de direetie ten einde aan de ingezetenen de gelegenheid te verschaffen zich op goedkoope wjjie van water der Waterleiding te voortieo gemeend heeft eeuige wgiigingen in het aanvankelijk vastgesteld larief te moeten brengen evenwel met dien verstande dat het bij de conoessievoorwaarden vastgesteld tarief als maximum zal beschouwd worden en derhalve de prgten te bepalen alt volgt lo Voor huiselijk gebruik wordt de prgs berekend naar de grootte van het perceel waarin hetwater tal worden gebracht onverschillig het aantal kamers De haiten wonTen verdeeld in de navolgende klassen waarvoor de daarachter staande prgten worden berekend a Dubbele buiten waaronder begrepeu bijzonder groote enkele huizen 30 sjaars i groote enkele huizen ƒ 26 e gewone enkele buiten ƒ 20 rf burgerhuizen ƒ 15 e kleine huizen boven 30 M oppervlakte ƒ II ƒ arbeiderswoningen onder SOM oppervlakte ƒ 6 20 s jaars Indien het hniaelgk verbruik uithoofde van verbruik en nering grooler is dan het gewone wordt daarvoor naar evenredigheid van het vermoedelijk meerdere verbrnik eene verhooging berekend In huizen in onder en bovenwoningen verdeeld kannen door de verschillende bewoners afzonderlijke abonnementen worden aangegaan en zal de prg berekend worden naar de soort van buiten overeenstemmende met de onder en bovenwoningen In geval er eenige gemeenschap tussohen de onder en bovenwoningen bestaat tal geen abonnement van één der bewoners aangenomen worden indien de overige lich niet abonneeren Vervolgens tal worden be ekend voor een badtoestel ƒ 6 per jaar voor een watercloset 6 per jaar voor elk waterolotet meer in dezelfde woning ƒ 3 voortuin en ttrattbesproeiing ƒ 10 per jaar De abonnementen voor stal tijn voor ieder paard ƒ 6 per jaar voor ieder tweewielsrgtuig ƒ 3 per jaar eo voor ieder vierwielargtuig ƒ 4 per jaar Voor hotel aoaieteiten stalhouders ent tallen aflonderlgke overeenkomsten worden gemaakt o Ten behoeve van Ngvtrheids iDrichtingeo wordt bet water berekend per M eo wel bij een dagehjkach i verbruik van minder dan 10 M ƒ 0 18 per M Bg een dagelgifich verbruik van 10 H en daarboven O ll per M tol een minimum bedrag van 25 s jaart Ter bepaling van het dagelgksch verbruik wordt het gemiddilde genomen der in de drie laatste maanden gebnikle hoeveelheden Hel water geleverd aan stoom en zeilschepen wordt berekend tegen ƒ 0 16 pi r W Ieder geabonneerde kan tniJJtraiu op tgue terreinen doen aanleggen echter alleen voor die woningen of fabrieken waarvoor hg geabonneerd is De prg wordt berekend a voor iedere brandkraan 5 per jaar i voor hel aanbrengen van elk zegel heug voor plaatling hett voor verbreking in geval van brand af proefneming in tegenwoordigheid der Directie der Maatschappij ƒ I c Voor het verbreken vifa het tegel buiten de gevallen in 6 omschreven ƒ 10 De abonnementen worden aangegaan voor minstens één jaar Wie licb lusachentqds abonneert betaalt in verhonding Wanneer het ab nnement niet uiterlijk 3 maanden vódr bet verstrijken van deu bepaalden termijn schriftelgk wordt opgeegd wordt het geacht onder dezelfde bepalingen vooreen jasr tetguverlengd 1 Het water mag op geene wgie noch voor niet Doch voor geld worden abestaan overgedaan of verkocht op eenige andere wqze dan volgens de Ikpalingen vu het contract B stervertfUtimj is ten itrengiie verboden De jaarlgksche aboonemettapnjs wordt in driemaandelijksehe termgnen beluld Door den grooten toeloop te Leiden ia de heer Erost B ch genoodzaakt aldaar nog twee voorsiellingen te geven waardoor 14 aent Woensdag tgne eerste voorstelling te Gouda tal kunnen geven Vooral aan tijn Gouden vlieg heeft bg naar wjj vernemen het succes te danken wat bq Ie leiden geniet Het schandaal te Gouda is de naam dien het Hntfetin geeft aan hetgeen in de vorige week met belrekking lot de Passiespelen alhier is voorgevallen Het katholieke blad neemt een geheel ander standpunt in dan de Sttnémrd en hare vrienden en geestverwanten t Kan tijn nut hebben die houding te doen uilkomen Wg laten hier volgen wal het HuUgeein tegt Dat passiespel heelt niet ontstiobtends niets wat maar eenigstint de beschuldiging kan rechtvaardigen als toa het beepotting van het heilige beoogen Het wekt integendeel op lot eerbied tot godsdiehstigen erpst bet verlevendigt de indrukken door de too vaak gehoorde en toch te vaak vtrgeten geschiedenissen van hel Evangelie op bet hart van den geloovigen Christen gemaakt het slennt alle toeschouwers volgens het eenparig getuigenis van hen die het gezien hebben lot vrome godsdienslige aandacht Wat kannen derhalve de Goudsche predikanten tegen het Paa iespel hebbeo too niet dat het een overblgfsel is nit de katholieke middeleeuwen en dat het door totholieken vertoond wordt Zijn de calvinistische predikanten nog tóó doortrokken van den ouden Puriteinsohen zuurdeeiem dal tij lu elke voorstelling van Christus of igne Apostelen een vergrgp tegen het eerste gebod tien hoe komt het dan dat tg tieh niet hebben verzet legen de uitgave van den stateubgbel met illustraties van Doré Het blad wil aannemen dat de Goudsche predikanten uit overtaiging legen het Passiespel zijn Maar is dat eene reden om eene beweging uit te lokken als die ie Gouda heeft plaals gehad Wanneer aldus vervolgt het Wad de predikanten in gemoede iets tegen het passiespel hebben in te brengen laten te hel dan bedaard zeggen maar laten ze niet door leujens en laster de goegemeente tot dergelijke buitensporigheden aanhitsen Of is het geen laster wanneer tij beweren dal de vertoonert van hel Pa iespel de gewgde gebeurtenissen in een bespottelgk daglicht stellen Wanneer dat werkelgk hel geval was tonden wg de eersten tgn om onze verontwaardiging over zulk eene monsterachtige profanatie uit te spreken en dan zou stellig de katholieke geestelgkheid het passiespel reeds sinds lang als zoodanig gebrandmerkt hebben Maar nu diezelfde voorstelling daarentegen in alle opzichten stlchtelgk en verheffend mag genoemd worden nu kunnen we de handelingen van den Goudachen kerkeraad alleen aan verregaand fanatisme toeschrgven £ n wg zgn de ernigen niet die er aldus over oordeelen de moreel schuldigen tegt hel DfUad na de houding van het volk betreani te bebbea de moreel schuldigen zgn tg die het tolk kennende door hun heftige taal van den kansel en in particuliere gesprekken tot dergelgke handelingen indirect aanleiding gaven Zg tijn de oorxaak geweest dat er te Gouda toonwlen tgn voorgekomen die nien slechts iu Kusknii of in eenig ander half barbotrach land verwachten tou en tgn in staat om telkens als het eene taak van min of meer katholieken tint geldl dctelfde stuitende ongeregeiaheden nit te lokken ZCils wg bq den aanhef zeiden is het ras der beeldstormer nog niet uitgetlorven maar we mogen hopen dat onie protesianlsche landgenooten zich met veroütwaardiging van die drijvers tullen af keeren On vaderland beeft in den loop der tijden te veel door fanatisme en sectehast geleden dan dat niet ieder weldenkende het gevaarlgke ton lutien van eene agitatie als de hierbedoelde welke er slechts toe leiden kan om tweedracht te taaien inssoben burgers eener zelfde stad eouen van een leltde Vaderland Het imajhtnitti k JtrielUucli Orgaa toor NtdtrUmi bevat onder t jne berichten de volgende vragen die men ons vertoekt in oote kolommen te willen overnemen Mag de Israelietische kcrkeraad te Gouda welke reglementair moest beslaan uit 9 leden dit getal lot 7 verminderen Mag na vermindering van 7 tol £rdMr bel tvjmnn van 1 iid dit ketkaiaid toch 2 afgevaardigden tenden naar de jaarlgktohe ressortale vergadering te Rotterdam Hoewel de heer C den Baars te Haasireoht vóór de verkiezing van 17 Juli bad te keniMa gegeven niet meer voor bel lidmaatschap van deH gemeenteraad in aanmerking te willen komen waMb er op dien dag 56 kieters die hun stem oji bem hadden vereenigd Daardoor ontstond er eene herstemming met den heer E Boere candidaat d Katholieken en auti revolutionnairen die ook 66 stemmen op zich had vereenigd De liberalen hebben nu den heer C den Baars weten over te halen om zijn besluit in te trekken en bg eene verkiaing op 31 Juli de candidatuur weer aau te nemen De Minister van binneulandsche zaken beeft efn circulaire aan Gedeputeerde Staten der plt viaciën gericht waarin met het oog op de Aziatische cholera in Egypte aan de provinciale besturen wordt opgedragen de besturen der in hunne provinciéa gelegen gemeenten vooral lot waakzaamheid aan te aporen ter voorkoming dier vreeselijke ramp eo onder meer om reeds nu loader dralen het mogelgke te doen ter bevordering van openbare reinheid tn reinheid in de woningen tot verkrggbaarstelling van zuiver drinkwater en tot hel beramen en voorbereiden van de maatregelen tot afzondering van de Igders vooral van den eersten lijder De laatste stortregens hebben op de Teatoonslellin heel wat achade aangericht Vooral op de terreinen in de kleine en grootere maar nil hun aard niet al te dichte kiosken lekte hel In het hoofdgebouw waren l vooral de Belgische ea de Fransche afdeeling bg elke de onwelkome gast kwam binnenvallen Verscheidene fraaie kleedingstukken o a werden bedorven Den 5 a Auguslu en volgende dagen zullen de brood koeken banketbakkers feest vieren Het feest gaat uil van hel Nederlandscbe brood koeken banketbakkersbond Zondag 6 Augustas tal ten 6 ure aan de feestvierenden de eerewgn warden aangeboden bij Krasnapolsky te Amsterdam en s Maandags tal een internationale vergadering van brood koeken banketbakkers worden gehouden terwijl voor de volgende dagen aangekondigd wordenheiichtiging der Koloniale Tentoonstelling Panop