Goudsche Courant, zondag 29 juli 1883

f m41E € i lt ioam Natura Attis Mugiiira uitstapje met ecu salouboot naar IJmaiden eu dcs atroudi couoert in het Paleii roar VoUsvlgt Parluohonwburg en tot lot een uitilapje naar Delft ter beuohtSJging van de gilt en apiritusfabriek van den heer Van Marken eu een algemeen aftcheid in het badhuis te Scheveuingen Uit Utrecht sohrgft men Morgen lal de beer Corn Harderwgk pastoor der oud B C gemeente buiten de Weerd den laalaten H dienst te Utrecht waarnemen daar hg op eigen verzoek door den aartsbisschop mgr Heijkamp is overiieplaalst als pastoor naar Gouda Vijftien jaren was hij als eoodauig te Utrecht werkzaam verkuiam in den waren lin waarrau tjjue gemeentenaren 100 gaarne getuigen Voor allen was hy steeds toegankelijk iedereen rond herd steeds tot huipe bereid en inzooderheid de armen ontvingen voortdurend bigken van zijn lust tot weldoen Zien allen hem daarom ongaarne van hier gaan toch blgft by die allen de wensch levendig dat het hem ook in zgn nieuwe gemeente moge welgaan De gepens luit generaal M D graaf van Limburg Stirum adjudaut van Z M in buitecgewonen dienst oud raioister van oorlog de gep luit geueraal N Mac Leod adjudant van Z JÏ in buitengewonen dienst oud inspecteur der iu nterie de gep luit generaal C P Schimpf adjudant van Z M in buitengewonen dienst oud kommandant van het Indisch leger de gep vice admiraal P A van Rees de gep vice admiraal jhr F de Casembroot adjudant van Z M in builengewonen dienst oudlid van de Tweede Kamer der Staten Generaal de gep luit generaal jhr G M Verspijok adju dantgeneraal van Z M gewezen tweede kommandant der 2e Atjehsoho expeditie de gep luit generaal K van der Hegden adjudant van Z M in buitengewonen dienst geweien oiriel en militair gouverneur van Aljeh en onderhoorigheden het ondlid van den Raad van Kederl Indié jhr mr W van Bappard Staatsraad io buitengewonen dienst het oud lid van den Raad van Ned Indié mr G G van Harencarspel mr C W Opzoomer hoogleeraar aan de Rijki Unireraiteit Ie Utrecht dr C H D Boys Ballot hoogleeraar aan de Rgks Universileit te Utrecht mr J de Louter hoogleeraar aan de Rgks Universileit te Utrecht dr Templeman van der Hoeven te Utrecht de generaal majoor C M H Pel adjudant van Z M in buitengewonen dienst kommaudant der 3e divisie infanterie de gener majoor P M Booms ond minister van oorlog de gep luit kolonel J J W E Verstege van het Indische leger de gep majoor W A van Rees van het Indische leger lid van de Algemeene Rekenkaroer hebbeo sich met een adres tot Z M deo Koning gewend om hunne beschouwingen mede te deelen naar aanleiding van de vrees door het antwoord van de Regeeiing op de jongste interpellatie van den heer Rutgers ran Rozenburg in d Iweede Kamer gewekt dat binnen kort het door ons in Groot Aljeh bezette gebied t il worden ingekrompen De adressanten achten het zeker dat lulk een handelwgze zoo in de onderhoorigheden van Atjeh als elders op Sumatra en in onze overige bezittingen een geduchte uitwerking zal hebbeu dat haar heillqoie gevolgen niet te overzien zgn ja I dat ons koloniaal bestaan er door bedreigd zal worden Naar het Fatlerlaiul verneemt zal d uitvinding op het gebied der telefonie bekend als systeem Van Bgsselberghe naar den uitvinder weldra in ons land worden toegepast Bq dit systeem worden telegraafdraden geschikt gemaakt voor de overbrenging van telefonische berichten toodat eenzelfde draad tegelgkertyd dienst kan bewyzea voor de overbrenging van telegrafische dép hes en telefonische berichten De eerste belangrijke proef werd genomen 16 Mei 1882 lussohen Parijs en Brussel toen de ingenieur inspecteur der Belgische telegrafen langs ééa draad op hetzelfde ogenblik sprak tot den Minister der postergen en telegrafen en seinde aan den directeur ingenieur der telegrafen Ie Pargs Vervolgens is dit sulsel in werkini gebracht tusscben het Brusselsche observatoriumen het Meteorologisch station te Ostende en tnischen de Belgische Kamers en het redactie buleel der FUmdre IMraU te Gent De tiende algemeene vergadering van het Volksbond Vereeniging tegen Drankmisbruik zal gehouden warden te Amsterdam op 21 Augustus a s des namiddags om 1 uur in het Nutegebouw N Z Voorburgwal Ouder meer komt alsdan aan de orde de benoeming van 4wee leden voor het hoijfdbesluur in plaats van de aftredende ledeu mr H Goeman Borgesius en V Vau der Willigen Voorgedragen worden de heeren mr A E J Modderman en F H Boogaard Voorts het Rapport der Commissie belast met het onderzoek van de vraag Wat kan er door het Bond worden gedaan om het gebruik van bier als volksdrank te bevorderen De voorstellen van de afdeeling verder Ie behandelen i n de volgende a Amsterdam 1 De afdeeling Amsterdam stelt voor het Hoofdbestuur nit te noodigen met de afdeelingen en correspondenten op plaatsen waar afdeelingen bestaan of correspondenten ign aangesteld de gelegenheid geopend worde om de door het Boud te erkennen bieren voor geringen prgs te kunnen verkrggen 2 De vergadering besluit bij de belrokken autoriteiten krachtig aan Ie dringen op eene stipte uitvoering van art 2 der drankwet wet van 28 Juni 1881 houdende wettelgke bepalingen tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en lot beteugeling van de openbare dronkenschap Staattbl no 97 betreffende het rerleenen van vergunningen boven het vastgestelde maximum 3o Ue afdeeling Amsterdam stelt voor het hoofdbestuur uit te noodigen voortaan den beschrljvingsbrief voor de algemeene vergadering voor den len Mei aan de afdeelingen en correspondeulen te zenden h Groningen De algemeene vergadering noodlgt het hoofdbestuur uit Ie onderzoeken of te doen onderzoeken welke resultaten hier en elders zijn verkregen van de zoogeuaarode asyls ter verbetering ran dronkaards 2a Vanwege het hoofdbestuur wordt een onderzoek ingesteld naar de behandeling van hen die wegens openbare dronkenschap naar de rijks bedelaarsgestlcht n werden opgezonden en naar hetgeen daar geschiedt voor hunne zedelijke verbetering c Haarlem 1 De algemeene vergadering noodigt het Hoofdbestuur uit te onderzoeken op welke wijze het best algemeen bekend kan worden gemaakt hoe het bier na het verlaten der brouwergen behoort behandeld te worden opdat het goed smakelgk en drinkbaar bigre Nog stelt het Hoofdbestuur voor de vraag te bespreken Hoe werkt de Drankwet in de verschillende streken des lands La t de uitvoering te wenschen over en zoo ja wat kan er gedaan worden om eene goede uitvoering te bevorderen Woensdag werd te Amsterdam eene bgeenkomst gehouden van eenige letterkundigen de heeren Schimmel prof Alberdibgk Thgra H de Veer Taco U do Beer mr W G F A van Sorgen Rosier Paassen J H Bóssing Gerard Keller en Smit Kleine die samen gekomen waren Ier beantwoording der vraag Is bet mogelgk ia ojls land een Sociét des geus de lettres op te richten di op t roorbeeld van elders voor oude letterkundigei een tegemoetkoming kan warden van eenige beteekenis of wel voor hui ne nageblei en betrekkingen of voor hen die door ziekte b V plotseling niet meer kunnen arbeiden Het idee vond sympathie Er werd eene commissie benoemd bestaande uit de heeren Schimmel de Vaer en Taco H de Beer om statuten te ontwerpen die rond te zenden en ze in een e v vergadering te doen behandelen en vaststellen De groudgedachte was deze ieder contribueert een kleine som per jaar en ieder die een werk uitgeeft oorspronkelgk roman novelle of tuoueelspel of iels vertaalt staat een deel van zgn honorarium af Z Sa en mede uit giften legaten enz die misschien komen wordt en kapitaal gevormd Dit kapitaal wordt 30 jaar lang rente op rente bgeen verzameld Dan wordt er uitgekeerd Heeft iemand veel afgestaan van zijn honorarium of een grootere contributie betaald dan krggt hg natuurlgk meer uitkeering dan iemand die weinig afstond van zgn honorarium of kleine sommen contribueerde Een geval is denkbaar dat iemand weinig contribueerde omdat hg arm was en dat die persoon toch een belangrgk werk schreef een onsterfelgk werk waarvoor de boekhandel hem weinig betaalde b r omdat hij onbekend was Met zoo iemand zal het hoofdbestuur rrijheid hebben de omstandigheden in aanmerking nemende tranaigeeren en hem een grootere uitkeering kunnen verschaffen Dit was de geeat van de vergadering en in dezen zin wil men de statuten gemaakt hebben Belangrgk is l dat Buakeu Huet hoewel in den vreemde de metst sympathieke brieven schreef en reeds toegetreden is Ook dr Jan ten Brink die door bezigheden verhinderd was te konen trad mede toe en betoonde sympathie voor de zaak Ook stelt de vereeniging zich voor op te treden wanneer b v iemands lelterknndig eigendom woidt aangerand en het aangerande de arbeid is van een van de leden der sociëteit Dr Fauvel heeft deze week in de Fraoache Academie van Wetenschappen een memorie voorgelezen die zooveel mogelgk door den druk zal worden verspreid over de kansen welke Europa heeft om aan ü cholera epidemie te ontkomen De beer Facvel beschnldigt Engeland dat hei enkel op winstbejag bedacht de cholera in Egypte heeft laten binnendringen doordien sommige uit Indie komende schepen au de quarantaine werden onttrokken die door den inlernalionalen Gezondheidsraad verplichtend was verklaard De geleerde doctor meent echter dat voor het oogenblik Europa kansen heeft om aan de epidemie te ontkomen die dagelgk toenemen en weldra tot zekerheid zullen warden Wanneer nl niet binnen een maand de cholera naar ons werelddeel zal zgn overgebracht bigven wg er z i waarschgnigk vrg van Het is toch een erkend feit dat hoc heviger een cholera epidemie woedt des te korter haar duur i In 1866 werden de Egyptenaren plotseling en zeer ernstig getroffen maar toen de Europeesche geneesheeren ben tr hulp wilden komen was bet kwaad reeds geweken Binnen een maand of zes weken zal de cholera in Egypte niet meer heerscben het gevaar voor overbieaging belangrijk verminderd en de verdediging geraakkelgker geworden zijn Als Europa zich nog een maand lang krachtig blgft verdedigen is het gered Buitenlaodsch Overzicht De redevoering van den heer Gladstone orer het tweede Suez kanaal is het groole onderwerp waarover alle bladen het druk hebben Men was too nieuwsgierig naar de ipeech van den premier over de quaestie die zoo vele hoofden bezighoudt dat in het Lagerhuis geen plaatsje open was en zelden zooveel telegrammen uit Londen naar het buitenland zgn verzanden als Dintdog Over het geheel zgn de Engelsche bladen met het besluit der Kegeering om bet kanaal ontwerp in te trekken ingenomen de conservatieven zien daarin een nederlaag voor de Regeering waarin zg zich verheugen en de liberalen begrgpen dat op geen andere wgze een val van het ministerie kon warden voorkomen terwgl thans levens esn steen de aanstoots vooi de vriendschap met Frankrgk ia op tgde gezet Of de Engelsche kooplui echter nog niet eens spijt zullen hebben van hun drgven P Zal Engelandi s positie werkelgk zooveel beter zijn wanneer de heer de Lesaeps zander het Britsche rgk het kanaal gaat graven P Nu de overeenkomst is afgeweten zgn de moeilgkheden daarmede nog niet geheel van de baan geschoven dit zal men in Engeland spoedig bemerken Het Engelsche Lagerhuis gaat steeds voort net discussie over de wet betreffende de agrarische hervorming voor Engeland en vordert snel In de vorige week werden de twee eerste artikels die bet beginsel der wet inhouden aangenomen Dinsdagavond zgn de laatste artikels die betrekking hebben op het recht van iuhechtenisnemen dat de grondeigenaars bezitten ten opzichte van wanbetalende pachters aangenomen Woeusdag is men aangevangen met het onderzoek van de agrarische hervormingswet voor Schotland die leer spoedig zal afgedaan zgn daar zg nagenoeg gelgk is aan die voor Engeland Hoewel de laatst ontvangen berichten nit Egypte over de cholera enigermate tegenstrgdig luiden chgnt de epidemie looh niet te verergeren De Fransohe Kamercommissie heeft gunstig gerapporteerd over de aanvrage van een orediel vio 60 000 fr voor de gezondbeidscommistie welke naar Egypte zal vertrekken tot beatadeering van dt cholera Het spreekt van zelf dat iedereen dat besluit zal goedkeuren men moet er zioh zelfs over verwonderen dat hetzg van Staatswege hetzg vau particuliere zgde ook elders geen middelen worden beproefd om in gelgkeo geest werkzaam te tgn Het gepraat en geschrgf en getwist over de cholera over de middelen tot genezing of tot voorkoming baat weinig zoolang men niet eet wat de ziekte eigenigk is en na de ontdekkingen van den laalaten tijd ten opzichte van besmettelijke ziekten mag men hoop voeden dat het inderdaad gelukken tal het geheim der cholera te ontsluieren Daar d epidemie persooolgk niet besroetlelgk sch jal kan men Ie meer verwachten dat het onderzoek met kracht en volharding wordt doorgezet Merkwaardig is het toenemen van den geest van nationale uitsluiting b j de Franschen gewoonlgk een teeken van achteruitgang als bewgs kan dienen dat in de Kamer bg de bebsndeliog der spoorwegovsreenkomsten werd voorgesteld de bepaling op Ie nemen dat de machinisten Franschen moeten zgn Het voorstel werd in t eind wel verworpen maar men had het toch gewichtig genoeg geacht om het in overweging te nemen eu door een ooromissie te laten onderzoeken De Senaat heeft de behandeling van het weuontwerp op de rechterlijke hervorming voortgezet en met 131 legen 86 stemmen verworpen art 7 bepalende de opheffing der rechtbanken die minder dan 160 zaken behandelen De Belgische Kamer heeft bet wetsontwerp tot verhooging der belasting op geestrijke dranken in eindstemming met 69 tegen 66 stemmen aangenomen Verschillende amendementen werden goedgekeurd Verschillende berichten uit Zuid Afrika ontvangen komen hierin overeen dal Cetewayo geeneureld u at hi den l g verloren had eene groote tóhtinu onder zgne manschappen was aangericht i bi zelf gewond was werd hg door Usibepns 1 achlervolgd siorlte op zijne vlucht een Z malen van zijn paard en vond den dood Met kTm tün twintig Kafferhoofden gesneuveld anderen acbtten op Eng l ch gebied De parig van de ch voll vernietigd ivilICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHApE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOU DEES van Gouda Gelet op art 8 der Wet van den 2n Juni 1876 mutiibUd no 96 Doen ie weten Dst zg vergunning hebben verieend aan de Di cHe der Goudsche Walerleidiug Maatschappg en e rechtverkrijgenden tot het plaatsen van twee Stoommachines in het perceel geUgen aan den HooL Schielandschen Zeedijk kadaster sectie F nos 1018 SB 1260 Gouda den 26 Juli 1883 Burgemeester en Wethouder voornoemd W POST DEOST 1 B De Secretaris BROUWER Burgerl Ij ke Stand BimORgN 24 J li Hfrman Iseob ooderi H Verlooj o H S rV 25 Jok o G rtr i o der A v u Vli c l öbel 26 J cob oiAr J Bro kho j a H S orbo 11 0 Fr d nk Adn n oad r W ï 1 S p o M C Bolle Gerrit o rfer M J L Hor t ïo J Boer 27 Hendrik o d B Jo g o o EBLkITeN Joli J F AlUrJ 7 j M N A ONDBETROUWD 27 J l de Miok 28 j to B DiTkïi 24 i H r Htii 20 j t J V K r o 20 J vin Hoon 44 j tn J vin Waii 87 j BirradH 82 m E vin Vliet 20 i APVER TENTlgN V Getrouwd ALBEBTÜ8 DBE0K8BN BMMEBENTIA db JONG die ook namens wedereödsche familw hartelök bonnen dank betuigen voor de vele blflken van belangstelling bg hun huwelijk ondervonden Gouda 25 Jnli 1888 Heden overleed tot onze groote droefheid onze eenigsto lieveling MARIA NICOUNA ANTONU in d n jeugdigen leeftëd van negen maanden 6E0RGB W VA DB PAVOOBDT J M J VA M PAVOORDT Gouda 25 Jnli 1883 Mawiot Heden overleed na eene langdurige riekte in den onderdom van 23 jaren mflue geliefde Echtgenooto ALBEETINE CATHERINE ROBBTTE P QOEDEWAAGBN Tz Gouda 28 Juli 83 V Mön dank aan allen dïT Ö biNS HERKIBZIN6 tot Lid van den GEMEENIJ RAAD binken van BelangstolUng betoonden G A OÜDUK De Mh iBcher8 in het faillissement van O H Post koopman en winkelier te Moordreck worden opgeroepen voor de tweeoe vergadering tot verificatie der 8cl nldv 2 welke is bipaald op DONDERDAG 2 AÜGTJSTU8 1883 des voormiddag ten tien ure in het Gerechtegebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator 3 FORTÜIJN DROOGLEEVER SLOTEMAKEU en Co MARASQUIN OP KOGELFLES8CHE SpeciaUteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magazij n Gouwe 241 SLOTÉMAKËRTeD Co WESTHAV EN B 199 GOUDA BORDEAUX WUNEN van af 22 per anker en hooger MADERA per fi 0 75 Ü W l iu DRY 1 40 PORT a PORT 1 25 1 75 Fijne Boode en Witte PORT 2 50 ROODE PORTWIJN 1 10 Verder exquis fijne RUN MOZBL BOURGOGNE SHERRY en CHAMPAGNE WIJNEN enz enz Prijs couranten worden op aanvraag franco toegezonden Hoogstraat 274 ƒ tOOO Cadeau Voor iedere 5 die men besteedt aan MANUFACTUREN BEDDEN DEBENSenz ontvangt men gratis een LOT in Oe 313e SXAATS LOTEBIJ MAURITS V WE8TBRB0RG Rotterdam De GUNST e gey 19 Hot Depot der Origineole NAAIMACHINES Singer Maatscliappi bekend als de beste Naaimachines der Wereld bevindt zich te Gouda uitaluUena Allen die ieU te vorderen hebben van of verschuldigd zyn aan de naUtenschap van wglen den Heer P ö van der Want P gelieven daarvan opgave of beUling te doen ten huize van den HeerP J van VREÜMTNGEN in de Wödstraat alhier vóór den aanstaanden IS Auguttu OPRUIMIJSG der nog voorradige el rile verdere MODE ARTIKELEN tegen verminderde prjzen 1 Ons minzaam aanbevelende voor het maken T n COSTUMES en MAIjTELS 111 Hoogstraat 111 A eiiB 7fljiHAASBERQEN voorheen A OLIFIERS Gouda Hoogstraat H Een Heer vraagt Een nette KAMER zoo noodigongemeubeld midd getenbuitenhnis Bb voorkeur in het midden der stad Aanbiedingen onder Letter H bfl de boekhandelaren A KO£en Com Gc da Een iïüIS te Huur gevraagd N B De Machines worden op proef geleverd en onderricht gratis verstrekt op dat een ieder zich van de onovertroffen dengdelgkheid dezer Machines zelf kan overtuigen voor dat hid koopt Wekelijksehe afbetaling vanTl Minke korting voor contante betal ng in het midden der stad bevattende drie KAMEBB Huurprös 150 17 j r Adres letter U aan J C d BÜISONJE Zoo Nieiinediep i huis bezorgen vuu MIDDAGETEN BXTBA PORTIE J GEWONE Q HALVE Bü vooruitbestelling dagelflks v rschebOEP M DE KEIJZER TURFMARKT ba de Trappenbrug Men verlangt zoo spoedig mogelflkeene nette De ondergetekende beveelt zich aan tot het aan huis bezorgen van BÈLAI GRIJK ondigkunnendeLINNENSTOPPEN MAZEN en STRUKEN en Nieuwen Boekhandel van J H DONK Hang 31 Rotterdam B andeling per brief Prof Dr ALBERT 6 Place du Tróne 6 ParUs TALLENDE ZIEKTE Verlamming en Zcnuwzlekte wordt radicaal genezen door mgne methode Het honorarium is eerst verscbuldiffd na de genezing Dl