Goudsche Courant, zondag 29 juli 1883

N 2955 Woensdag 1 Angostos 1883 GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken klaart ruor dat meerdere ten beboete tan de inlegger aan Ie koopen Slaalsachuld en g alis die stukken te bezwaren de coupons te kuippen op den rerrallgd en bet bedrag dsarran op de boekjes sla inleg in Ie schrijven t Is waar dat die stukken in waarde wat kunnen dalen maar eten goed kannen tf in waarde stijgen En in elk getal zonden ze dit even goed doen als de inleggers zelf effecten kochten en ze bewaarden üedurende de enkele wekn dal die maatregel is ingevoerd Is er al ruim gepiiiik tan gemaakt E üe terkiezingsperiode is n auwelijks achter den rug of de scheuring in den boeieoi tan de anii rerolationaire partg treedt weder in t volle licht Ten bewijze halen wg het rolgeade aan uit eene beschouwing die bet W ag Weekbl iu baar laatste uomroer wijdt aan den uitslag tan den strijd aan de stembus Een zonderling contrast roiaal dat artikel met den zegezang dien de redacteur tan dat blad slechts veertien dagen geleden aanhief naar aanleiding tan de orerwiouing door de anti retolutionatren dank zg de trouwe hulp tau hunne bondgeaoolen UU jaar in Arnhem en Tiel behaald Toen werd met zelivertronwen de volledige nederlaag der liberalen roorapeld bij de rolgcude terkiezitgen Maar als t ware om hen gerust te stellen dal zij dit triomflied niet al te ernstig moeten opnemen legt de redacteur tan het JFag WeekU thans de ionsrlgke terdeeldheid der aniirerolulionaire partij onomwonden oloot We hebben schrgft hij dezer dagen heel wat moeten hooren orer ons nirt willen breken met de autirerolntionaire partij onder haar tegen woordigeu leider En men mag het als seker aannemen dat gaat dr Ksyper nog verder 4en in de laatst jaren betreden weg op of liever kMrt bü op zgn schreden niet terug dat dan de scheuring onzer party ontermgdelgk is en de sohalc der daardoor ontstane machteloosheid tan beide deelen zal liggen aan Kuyper en de zijnen die langs staatswegen kerkelijke doeleinden zoeken te bereiken niet aan ons die ondanks dat drijven tot eendracht vermaanden en dat willen blijten does tenzij onmogelijk gemaakt worde waar men reeds hard mee bezig is Helaas ook wg hebben ten deze weinig hoop t Is voor dr Kuyper schier een onmogelijkheid om Ie irretraiteeren hij heeft lijn schepen verbrand en moet nu overwinnen of sterven De anti revoluliooaire partij komt rechts en linksin t gedrang De chrisl gereform kie tereenigiug Marnii heeft in de meest krasse termen den oorlog aan dr Kdyper c s terklaard Heeft zij althans vooralsnog kleine kracht toch kan t rerlie ook tan enkele sUmmen groot nadeel berokkenen Enkomt daar nu bij natuurlijk van een tegenovergesteld beginsel uitgaande eeu meer beslist vgandig optreden ran de fanatieke Ireniichen dan is hetuit met de behaalde triomfen en lal zelfs het rereenigd optreden der oalhoUeke hulptroepen niet in staat zgn den achteruitgang onzer partg te rerhoeden Dat zal dan het mat doden gegeven antwoord zijn der Op vertrek staonda broeders gegeven op het tartend woord irWie niet met zijn hart bij one ia doet sells beter als hij ook niet meeloopt Dr Kuyper zij gewaarschuwd Nog trokken ditmaal Bmier en ITag WetkU met Sta d en Centr Comité één Ign Maar er behoeft niet reel te gebeuren of dit verandert daar zoomin de hoer Tinholt als de heer Buijlendgk roornemens zijn teo faveure tan t doel van de eraW werkzaam te zijn Vtr Daght Ten einde in het warme seizoen de bewaring van zoete melk Ie bevorderon geeft de a Gravenhaagicbe Melkinriohting de volgende maatregelen aan die met het besie gevolg door haar in toepassing worden gebracht Alle voorwerpen zoowel van metaal hottt als aardewerk die gebruikt worden tot het bewaren van melk moeten met koud of laaw water omgespoeld en uitgewassohen en daarna zoogenaamd in de broei gezet worden dat is met kokend water geruid Dit moet er 20 i 30 minuten in blgven slaan met dit water het voorwerp omspoelen dan nogmaals met koud water omspoelen en uitwasschen en rervolgens laten uitdruipen en luchtdroog worden Men gebrnike nimmer zeep om uit te wasaohen of Eene DIEÜTSTBODE R C van goede getuigen voorzien zoekt tegen AUGUSTUS een Dienst Adres onder No 857 aan het Bureau dezer Coorant KiesTereeni g CrEMEElTTEEELAlTCr By de aanstaande Herstemming voor de Verkieziug ran TWEE LEDEN van den GEMEENTERAAD op DINSDAG 31 JULI worden de Kiezers dringend nitgenoodigd hunne stem uit te brengen op de fleeren C MESSEMAKER en H G HOEFHAMER j i Het Bestuur G J STEENS ZIJNEN Pres De H IJSSEL de SCHEPPER H W F BONTE J J POST VAN DEB BÜEG De G011D8CHE K1ESVËRËE 1GL G blgft bg de Herstemming op DINSDAG 31 JULI a s tot hunne Candidaten aanbevelen de Heeren L J RÜIJGERS en H G HOEFHAMER en beveelt genoemde Heeren den Kiezers dringend aan HET BESTUUR o ctidsckce J A ROEST VAN LIMBURG Secr De DIRECTIE der GO UDSCHE WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ brengt ter kennis der Ingezetenen van Goüda dat de PROSPECTUSSEN bevattende de Tarieven en verderebepalingen ter bekoming van water bij de verschillende ingezetenen zijn bezorgd en dat zij die alsnog geen Prospectus ontvangen moehten hebben daartoe aan het Kantoor der Waterleiding RoTTEBDAMsCHE DiJK N 7 in de gelegenheid zullen wordengesteld i Dat zij die wenschen aangesloten te worden en met de Maatschappij ten dien einde een contract wenschen te sluiten zich dagelijksch van s morgens 9 tot s namiddags half drie aan het Kantoor der Waterleiding kunnen vervoegen De DIRECTIE Uieuwe EESSEItSAF bg bestelling van minstens 10 fleaschen vrg aan huis d 20 cent per flesch J BREEBAART Lz Botermarkt Qouda De Weduwe van GOUDA maakt aan hare geëerde Stadgenooten en Begunstigers bekend dat zg met hare POFFEETJES EEAAM staat de eerste van af den Korten Tiendeweg en Maandag begint te bakken I OntTangf Be taaikantoor L Droogfleever Fortuiju Rotterdam Deposito Rente Met drie dagen opzegging 8Ys Met vooruitbetaling van Rente Voor eene halve maand vast S a eene maand t 4 U twee maanden 4 drie 4 s zes 4 twaalf 3 De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Ma J FOR TÜIJN DROOGLBEVEfi Advocaat te Gooda Zg zal even ala vorige jaren zooals bekend is voor een GOEDE BEDIENING zorgen want goede waar behoeft geene aanbeveling dus hoopt met een talrijk bezoek vereerd te worden De ondargeteekende heeft de eer te berichten dat hg DONOERDAQ 2 AOGDSTDS a 8 GoüDA met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zön bg den Heer F X HARDIJZBR Oafé fYredebest op de Makkt t Baox Ofhcirk Snelpersdruk van A BKimuN te Oonda UPMAN 3 Cents SIGAAE SWITZER Tiendeweg LG SIBBES maakt aan zgne stadgenooten bekend dat hg weder met zgne zindelgke en welingerichte Poffertjes en Wafelkraam is geplaatst de 2e van af den TI£NDEW£Q Zich minzaam in een ieders gunst aanbevelende Bestellingen van Poffertjes en Wafels worden ten spoedigste bezorgd Gagfliostro Theater van ERNST BASCH Standplaats Groote Markt over het Hotel DE PAAUW Vl oensdag 1 Augfustus s avonds 8 ure BlfilfflïWMl Persoonlijk optreden van ERNST BASCH La Houche d Or de gouden rlieg t e Pargs meer dan 400 maal opgevoerd Optreden van den heer OTTOIfÜBNBERO met zgne 10 Automaten Oa8tvoorstelling van het Eng grotedi Dansersen Hoogspringers OeEelschap THE CLIVES grootste specialiteiten der wereld Agioscopisohe WereldTableaux en Cbromatieke cataractapoikile of de S istalgrot der Najaden enz PRIJZEN DER PLAATSEN Irte rang 1 49 2de rang 1 3de rang 0 75 4de rang 0 40 Kinderen beneden de 10 jaren betalen op den Isten en 2den rang half gtM Abonnements kaartjes Ie Rang 12 stuks 10 fl Het Bureau is dagelgks om 10 uren s morgens geopend Plaatsen te bespreken van 10 tot 3 uren a 10 cents extra ERNST BASCH P ZILVER Ho£Le ersiELCier bericht aan zgne geëerde begunstigers dat hij zooals vorige jaren wederom met zgn weiingerichte WAFELKRAAM is geplaatst op de MARKT tegenover den heer G HOUTMAN Maanfactnrier Door de levering van de van ouds bekende BI 8TJB WAFBLUJÜ en mgn daarvoor bekenden goeden naam is alle verdere aanbeveling overbodig Bestellingen worden aan huis bezorgd Gelieve op Naam en Standplaats te letten l osiJ Co Macliinefabriekanten te Qouda bevelen zich steeds beleefd aan belovende eene spoedige en billijke uitvoering BINNENLAND GOUDA 31 Juli 1883 De heer D Koring alhier heeft op de laiidboowteDloonstelling Ie Woerden behaald een bronzen medaille bestaunpriji roor tijue inzending ZadelBUkeriwerk Zondag jl had de verkiezing plaati voor drie leden van den Iiraelitischen kerkeraad Van de 70 stemgetechligden aten er 24 opgekomen De aftredende leden de hh J Trijbits en M Mona oh werden herkozen ieder met 22 steramen Voor de derde Tacatnre werden 22 tt uitgebraoht waarvan de heer S 8 Polak 16 itemmen op zich vereenigdr die alcoo ook gekozen ia Tegen deie verkiezing werd echter proiett aangeteekend Zaterdag ochtend natn de oad burgemeeiter van Kapelle a d IJsel de heer H W Schalij benoemd tot burgemeester au Woerden afscheid tan de wethouder de leden ran den Baad den secretaris en de gemeenlenaren van eerstgenoemde gemeente Daarna begaf hij zich vergezeld van zgn echlgenoote naar de openbare school waar de kinderen hem een hartelijk vaarwel wenschten toe te roepen De kinderen werden onthaald op wgn en krentebrood terwijl het hoofd der school hen eeoige liederen liet zingen Met leedwezen zien de Kapelleuaars hunnen burgemeester die veel in het belang lan de gemeente beeft gedaan naat elders vertrekken Gisterennacht werd aan de politie Ie Kraliogen kennis gegeten dat uit eene weide aan a GravenweK een paard toebehoorende aan den broodbakker Heeaterman door een onbekend manspersoon was gehaald die daarmee iu de richting van Kapeila a d IJsel was vertrokken Terstond begaf zich de politie vergezeld van den eigenaar van het paard per vigilante op weg naar Kapelle en toen men nem op weg daarheen niet vond besloot men verder door Ie rijden Ia de gemeente Moordrecht gelakte het hem op het spoor te komen en het duurde dan ook niet lang of dief en paard aren in handen der politie De man werd naar Kralingen getransporteerd van waar hij aan de justitie te Rotterdam zal worden oiergeleferd Hij is een oude bekende der justitie en was sedert April II uit de gevangenis ontslagen Zondag had te Nieowerkerk a d IJsel s Gravenweg een ongelnk plaats dat ernstige gevolgen had kannen hebben Zes personen en 3 kinderen geleien op een ouden boerewagen hadden al een geruimen tijd gereden zonder te bemerken dal de lens Tan het wiel was afgesprongen Eindelijk liep het wiel er tan af en de wagen viel omver 2 vrouwen en 2 kinderen kwamen in een sloot terecht De andere personen bieren gelukkig ongedeerd op het droge Het paard ging een eindweegs op hol maar werd spoedig gegrepen De rier bedoeUe personen kwaaien met den sohrik rrg Zooals men weet stelt elke Spaarbank een maximum waarboven geen geld ran een inlegger wordt aangeoomen De reden daarvan Is dat üe bank het ingebraohts moet beleggen maar ook dadelijk tot teruggaaf gereed moet ign wat bg groote sommen moeielijkheld kon opleveren Toch is dat maxii um een bezwaar Gesteld toch dat iemand door jaren lang te sparen op zgn ouden dag meer dan die som krggt of wel dat bg vroeger door een erfenis een grootere som ontvangt Wat moet hg dau doen Hij weet niet aUgd wat een soliede belegging is En als hij dit weet en effecten koopt dan heefl hij toch geen veilige plaats in huis waar hij niet behoeft Ie vreezen ze door brand of diefstal te rerllezen Daarom heeft men in Frankrgk België Engeland en Oo tenrijk een maatregel bedacht die nu ook blijkens de N R Ct door t Nnt te Kotterdam ia ingeteerd nl dat de spaarbank zioh bereid rer doeken om uit te drogen In vaatwerk op den wga behandeld en op eene koele plaats gezet kan de melk langen Igd zoet bewaard warden Zaterdag werd te Utrecht de vijf en twlutigstejaarIgksehe vergadering der Vereeniging roor paedagogiek gehouden De voorzitter de heer H Bouman opende baar met eene hartelijke toespraak waarin hij er op wees hoe de Vereeniging wel in kleinen kring en bijna onopgemerkt maar toch nuttig gewerkt beeft De beer C F Julius gaf een beknopt orerziebt van bare lotgeralleo en djiarna benoemde de vergadering den heer A M Kollewgn Nz door wien vóór ïijf en ttrintig jaar bet denk beeld tot stichting der Vereeniging is geopperd alsmede de heeren B N Geboren C F Julius eti J H Kramers die inagelgks tol de stichters behooreni tot eere leden Eene belangrijke gedachtenwisseling had plaats over de twee volgende punten 1 De opleiding van jongelieden tot onderwijzer en onderwijzeres Men was het er orer eens dat dezb tegenwoordig in rele opzichten Ie wenschen overlaat dat het rerkeerd is jongelieden ran twaalf jaar op inrichtingen te plaatsen die roor den onderwijze atand opleiden dat het te rerkiezen is jongelieden die roor dien stand bestemd zijn tot hun zestiende jaar in de algemeene opleiding voor den beschaafden stand te doen deelen en eerst daarna het oiiderwga te gaan inrichten met bet oog op hunne bestemming Aan een commissie werd opgedragen in d n geest van het gesprokene een plan te ontwerpen Ier opleiding ran jongelieden tot onderwijzer en onderwijzeres 2e Over bet al of niet wensehel jke om op de lagere school jongens en meisjes samen te onderwijzea Dit onderwerp werd op welsprekeai e wijze ingeleid door den heer J H Slangen De vergadering waa het met hem eens dat de gemengde school sedert de hervorming echt Nederlandsch is geworden en uit een paedagogiach didactisch oogpnot Ie rerkioKB IS boteu afzonderlijke jongens en meisjesschool Aan den maaltijd waarmede deze eenigszins feestelijke bijeenkomst werd besloten heeilsohte de rriendsehappelgke toon die steeds een kenmerk is geweest ran de rergaderingen deze r Vereenigin g Het getal bezoekers der Amsterdamsche teutoonstelling betaleoden geabonneerden inzenders rertegenwoordiger enz op Zondag jl ifordt door het HandelMad geschat op 26 000 Des avonds waren ongeveer 40 000 personen op de terreinen t Van de band des heeren G Kegker bevatte de iHdiilb Ct dezer dagen de rolgenile opmerkingen over het berijden van velocipedes door knapen en meisjes Zie eens hoe het lichaam van zoo n knaapje of meisje onder het rijden er uitziet Vosten onder deren bovenbeenen worden alleen dodr de buigspieren in beweging gebracht zonder dat de strekspieren bet evenwicht Ie beweging heratellen pe rug is steeds gebogen en door den gebogen stand die de armen steeds hebben worden de schqiidertonpen naar voren getrokken en puilen de schouderbladen uit naar de rugzgde dea lichaams Dikwgls en vooral in t begin vallen de kinderen met hun rélooipède en ofschoon ze niet altijd pgn ran den ral geti jen toch heeft de onderrinding geleerd dat soms eerst na maanden de gevolgen ran een ral voor den dag komen Menig geneesheer zal mgne bewering kudinen bevestigen Verder ontslaat er door het gedurig op en nederbewegen der beenen eene werking op zekere licha msdeelen waarvan de noodlottigste gevolgen niet kunnen uilblgten Mijas inziens redenen te over oml de velocipede totaal ougesobikt te verklaren voor jonge knapen iu t algemeen en voor meisjes in t bijzonder Men geve de rólooipède dus nooit aan jonge kinderen en geeft men baar aan grootere dai zorge men toch door goed toezicht dat er uil het rgden er mee geene kwalen ontstaan Sedert geruimen tgd wordt iu bet Engelsche weekblad Mrtur de vraag besproken of r bliksemlicht zonder donder bestoat Verreweg de meeste berichtgevers weten te verbalen van aterk lichten dat bij nader onderzoek op geruimen afstand tan eren sterken donder tergezeld was Tnans deelt de heer Slillman een merkwaardig voor