Goudsche Courant, woensdag 1 augustus 1883

beeld mede Tan felle bliksemstralen waarby geenerlei donder te hooren was Hij betond zich op 10 Juli jl te Culigliano in de Pistoja Appenijneo hoog ia t gebergte nabg den bergkam Het was een stormaohtige a ond Een geweldige regen met onophoudelgk onweder was op een hevigen sirocco geTolgd Het bliksemde steeds boven de hoofden doch men hoorde niets dan het gekletter van den Tweeicaleu vroeger nam Stiltman hetielfde verschyusel waar Beide keeren aan den stellen rand van het Montenegrijnsche hoogland waar dit naar de vlakte van Scutari aidaalt en donderbuien veelvuldig voorkomen Hij was destgds gelegerd aan den beogen kam op oneffen rotsbodem met veel struikgewas het lichten was zoo sterk dat by met zijn gezelschap tussohen steenen en struiken den weg kon vinden even goed als bij daglicht de tijdruimte tusschen het bliksemen duurde nooit langer dan ééne minuut terwijl dit veeltgds onafgebroken voortging en het landschap io een violetkleurigen lichtglans gebuid tot in de kleinste bijzonderheden te zien was De bliksemstralen waren nis men rechtop naar boven keek duidelgk te volgeu en schoten van alle hemelstreken uit door t wgde liohtruim er was geen sprake van dat het slechts weerlicht zou zgn Ook toen kletterde de regen neder maar geen enkele donderslag was er den ganschen nacht te hooren De beschaving van de wilden in Z frika gaat met reuzenschreden vooruit De Katfers hebbeu er reeds hun tigen courant die Ifyidimt heet en te Port Ëlisabeth het licht ziet In een der jongste nummers las men de volgende advertentie nHutceIgktaamoek Steller dezes een Kaffer deelt aan alle meisjes mede dat hy met een lieve jonge dame in den heiligen echt wenscht te treden Hij verlangt van zijn aanstaande dat zg goed lezen en schrgven kan dat zg ook verder het scboolonderricht met vrucht gevolgd heeft en alle huiswerkzaamheden weet te verrichten De inzender is het moede gestampte maïs en ongezuurd brood te eten Hg is van gemiddelde grootte 25 jaar oud flink gezond heeft een duchtige snorbaard en £ 136 Het meisje dat er toe besluit hem in dit leven door dik en dun te volgen tal eeu uitstekende keus hebbeo gedaan Gegadigden worden verzocht haar photographisch portret op te zenden Ponies d z kleine vrouwtjes hebben geen moeite ie doen Franco brieven onder letters A B C aan het bureel van de Ifihidimi Gedurende langen tijd heeft men reeds de vraag gesteld of er vergiftige visschen bestaan Men weet dat door zekere onbekende oorzaken het gebruik van visch of schelpdieren meer of minder ernstige ongetteldheden veroorzaakt heeft Under de visschen die deze verscbgnselen te voorsehijn kunnen roepen rekent men de paling de haring de zalm vooral de elft de snoek en de garnalen Onder de schelpdieren de oesters en de mosselen Verscheidene oorzaken zgn reeds voor deze verandering der visschen overigens lulk een gezond voedsel opgegeven Men heeft gesproken over ziekte der visschen over het door hen gebruikte voedsel en verschillende andere oorzaken maar geen enkele dezer gevallen heeft de zekere waarheid aan het licht gebracht £ r zijn echter visschen die io werkelgkheid vergiftig zgn meermalen heeft men het bewgs hiervan gehad door ziekten die onder het scheepsvolk voorkwamen na het gebruik van visch iu volle zee gevangen De beer Delplanche officier van gezondheid ter zee en beroemd natuurkundige die in 1860 met eene wètenschappcigie zending naar NieuwCaledo nie belast was bracht uit de Stille zee eene sardine mede en deze zoo gezochte en lekkere visch was door hem als geheel vergiftig gekenmerkt In de Chineesehe en Japansohe wsteren zgn de vergiftige visschen menigvuldig en aan de vissohers welbekend aan wie het dan cok ten strengste verboden is ze te verkoopen Waarschijnlgk omdat het vleesch dezer visschen e n asngenaame smaak heeft en omdat de vergiftiging die ze te weeg brengen geen pijn ten gevolge heeft vinden de Japanners er dikwgis een geschikt middel in om zich daarmede bet leven te b nemen Van al de eigenaardige bedrg ven die te New York worden uitgeoefend is de handel in kleine kindereu el de zonderlingste Ongeveer 40 misschien wel 60 personen houden zich bezig met de taak voor kinderen wier rechtmatige ouders ni 1 in staft of geneigd zgn hen te onderhouden echtelieden te zoeken die hen willen tot zich nemen £ cn dezer agenteo vergunde onlangs eenen reporter kgkjes in de geheimenissen van dezen tak van bedrgf Hier heb ik bijv zeide de agent een aardigen jongen in voorraad tien dagen oud met blond haar en blauwe oogen In de linkerwang heeft hij een aller liefst kuiltje waardoor het kind belangrgk in waarde stggt Daarom verlang ik 100 dollars voor den kleinen man Het kleine meisje naast hem dat ongeveer even oud is doe ik voor de helft dezer som van de hand ik zou misschien nog neer voor haar kunnen krggen maar haar hoofdhaar zal allerwaarschgnlgkst de kleur aannemen die men het best aanduidt met de woorden pertinent blond Jongens brengen overigens toch altgd meer op dan meisjes Waarom vroeg de reporter Ik weet het zelf niet Dit alleen is zeker dat meisjes of het moeten al bgzouder schoone exemplaren zgn laag in prijs zijn Ik neem ze niït gaarne ten verkoop aan A an welke nationaliteiten geeft men de voorkeur Dat varieert naar de klanten Ik doe mgn best om iedereen tevreden te stellen Natuurlgk hebbeo er wel eens vergissingen plaats en gaat een kleine Ier voor een Duitscher door maar dikwgis geschiedt zoo iets niet Verkoopt gg ook Chineesehe kinderen Neen Chineesehe babies hebben wg nog niet in magazijn Valt het u bijzonder moeielgk uwe klanten tevreden te stellen Nu en dan Sommige vrouwen zgn zeer zonderling in hare eischen De eene beeft zich bijv met veel verbeeldingskracht het ideaal van een baby voorgesteld en dat moet ik nu volstrekt leveren Blond is de meest gangbare kleur Nu en dan verlangen de klanten de zonderlingste combinaties zooals donker haar en blauwe oogen of zwarte oogen en blond haar Dezen ochtend vroeg kwam eene dame bg mij die een lichtblonde haarlok uit hare portemonnaie nam en van mg verlangde dat ik een kind zou zoeken met haar van gelgke kleur Tot mijn spijt was in mgn voorraad geen kind dat aan dien eiich beantwoordde Ze deed juist Isof ze een el lint van bepaalde kleur wilde koopen Is de kinderhandel een voordeelig bedrijf Me stal is de vraag zoo groot dat niet eens alle orders kannen worden uitgevoerd daardoor zgn van zelf de winsten vrij groot De uitgebreide concurrentie doet echter geen goed Vindt thans eene koopster mijne prgzeu te hoog dan gaat zg naar een concurrent naast mijne deur en dit heeft mij reeds veel nadeel berokkend Waan ik eenige jaren geleden 200 dollars kon eischen moet ik thans tevreden zijn met 75 dollars Toen wist de reporter genoeg van dat edele vakj althans hg deed geene verdere vragen Bultenlandsch Overzicht De Fransche kamer zette de beraadslaging over de conventie met et Parijs Lyon Middellandsche zee spoorweg voort en kwam tot een resultaat De conventie werd aangenomen met 349 legen 134 stemmen Met eene groole meerderheid was het voorstel van den heer Rousseau aangenomen om eiken afgevaardigde of senator die gedurende zgn mandaat de functies van administrateur van eene spoorwegmaatschappg aanneemt vervallen te verklaren en te onderwerpen aan eene faerkiezing Een sub amendement om deze bepaling ook toe te passen op de tegenwoordige leden van het parlement werd verworpen Evenzoo een amendement om geen vreemdelingen te benoemen tot administrateur eeoer spoorwegmaatschappij De senaat zette de discussie voort 9ver het wetsontwerp tot hervorming der magistratuur De Belgische kamer nam ook het wetsontwerp betreffende de verbooging der rechten op tabak in zijn geheel met 71 tegen 66 stemmen aan Verschillende amendementen zgn goedgekeurd o a dat waarbg de tabak welke tijdens de aanbieding van de tegenwoordige wet onder weg is van d $ nieuwe rechten wordt vrggesteld loó heeft dus het ministerie de twee belastingen er door gekregen en tevreden met dit resultaat zal het zeker de andere er aan geven Dezer dagen werd te Kiel gestemd ter verkiezing van een lid van den rijksdag omdat een zetel wns opengevallen ten gevolge van de niet toelating van den heer Haenel een der aanvoerders van de progresslslische partg Drie oandidaten betwistten elkander de eer dit Sleeswgksche ditriot te vertegenwoordigen Haenel die de meeste stemmen 9570 verwierf de socialist Heinzel die 6659 stemmen kreeg en de conservatief Beventlow die 3321 stemmen op zich vereenigde Maar in 1881 werden in hetzelfde district 11088 stemmen op Haenel en 4825 op Heinzel uitgebracht zoadat in twee jaren de progressist ongeveer 2500 stemmen verloren de socialist ongeveer 2000 stemmen gewonnen heeft De Duitsche pers behandelt dit feit met den meeslen ernst Ten einde de bekommering die erdoor gewekt werd een weinig te doen bedaren schrijven de officieels bladen de oorzaak van het verschijnsel toe aan twee omstandigheden vooreerst dat het aantal werklieden te Kiel is toegenomen en ten andere dat het landvolk wegens den oogsttijd geen deel kon nemen aan de verkiezing Deze opheldering zij al of niet juist het valt niet te ontkennen dal het socialisme in Kiel om niet te zeggen in geheel Duitschlaad snelle vorderingen maakt Het Suez kanaal levert nog steeds stof tol de meest aiteenloopende beschouwingen Ook de Porie il een woordje meespreken In den laatsten ministerraad is namelgk besloten den Sultan aan Ie raden elke concessie aanvraag Ie weigeren Niemand denkt er aan hem concessie te vragen en deze herinnering dat hg er ook nog is moet in diplomatieke kringea te Konstanliuopel veel hilariteit hebben gewekt Men gelooft te Londen niel dat de discussie in het Lagerhuis over bet voorstel van Northoole tot bet richten van een adres aan de Koningin vesl zal beteekenen Northcote zou wellicht zgn voorstel intrekken sedert Gladstone de overeenkomst met Lesseps introk is toch de positie der Regeering veel sterker geworden en men wil algemeen dal dequaestie eerst nauwkeuriger wordt onderzocht om daarna te overleggen hoe er het best in het belang van Sageland üan worden gehandeld Vandaar dan ook dal in de bladen opnieuw met de meeste uitvoerigheid dej vraag wordt behandeld of Leeseps werkelijk recht haéft een tweede kanaal aan te leggen zonder nieuwe tfoncessie Men weet dat zoowel het tegenwoordige Ministerie als de Engelsche kroonjuristen het monopolie van Lesseps voorzoovtr het de landengte van Suez betreft erkend hebben Een aantal juristen vao naam blijven echter van een ander gevoelen Met betrekking tot de cholera welke thans in Egypte woedt zgn te Landen particuliere berichten ontvangen volgens welke de werkzaamheid van alle Egyptische autoriteiten als het ware verlamd zou zijn zelfs bij de ministers De verwarring moet oubeschrijfelgk wezen De Engelsche troepen worden in alle richtingen door Egypte gezonden om beo voor besmetting besmetting te bewaren Lord Derby Engelands minister van koloniën beeft van den Volksraad van Transvaal een telegram ontvangen meldende dat de heer Paul Kruger president van het bewind van Transvaal in S ptember a s te Londen zal komen om den Volksraad te vertegenwoordigen Aan den dood van Cetewayo koning der Zoeloes valt naar het scbgnt uiet meer te twijfelen Met hem sneuvelden twintig zgner legerhoofden benevens een zeer groot aantal minderen in het gevecht tegen den stam van Usibepu Volgens een telegram uit Durban van den 25sten was het officieele bericht van s Kouings dood bg den gouverneur der Kaapkolonie ontvangen Is Cetewajo werkelijk heengegoan dai heeft tgo leven zoo vol van dramatische incidenten een tragisch einde genomen Pos tien jaar geleden werd Cetewigo tot koning der Zoeloes gekroond de tegenwoordlgheii van een Britsch staatsambtenaar bij deze plechtigheid verleende er een groot gewicht aan en men zag hierin het voorteekeu van eene gelukkige en vreedzame regeering zes jaar later werd hg na aan de Engelsche krggeniacht gevoelige verliezen toegebracht en een voorbeeldelooze ramp veroorzaakt te hebben bij Ulundi verslagen Hg vluohlle werd gevangen genomen en naar Kaapstad verbannen bj vroeg vergunning om naar zgn land terug te keeren bezocht Engeland en herkreeg macht gezag eo souvereiniteil Maar ülundi de plaats waar zgs eerste ongeluk hem trof was ook de plaats woar hy stierf De Standard die het tegenwoordig oogenblik ni geschikt acht om over de dwalingen Ie spreke Waarin Cetewajo was vervallen doet echter opmer ken dat de oorlog welke met zgne onttroning eindigde nooit ontstaan zou zgé indien hg de macht of den wil had gehad de krggszuohtige gevoelen van zijn volk te bedwingen en dat hg misschien zijn volgend leven in rust en kalmte zou hebben doorgebracht indien hel hem gelukt ware zgne volgelingen te genezep van hunne aanvalsmanie De politiek ingevolge waarvan hij naar Zoeloeland gezonden werd is veroordeeld uu het blykt dat ig verkeerd is geweest De eenige grond waarop zij verdedigd kon worden was dnt het volk bereid was hem te ontvangen en dat hy altoo in staat zou zyn aan het door partgen verdeeld land den vrede te hergeven Thans is het duidelgk dat zijn vyanden veel krachtiger ziju geweest dan zyn vrienden en nauw had bg Jk o en schepter weder aanvaard of de oorlogsfalcKel werd ontstoken Viie zal nu koning der Zoeloe s warden waarscbynigk Usibepu omdat het recht van den sterkste hier als regel schgnt te gelden Usibepu was eens de verachte mededinger van Cetewayo van den verslagen Koning i ie in den onlangs overleden bisschop Colenso een warmen aanhanger had gevonden en door vele goede echt vorslelgke eigenschappen en hoedanigheden zich onderscheidde De EffectenlsGurs XX VL Amsterdam 30 Juli 1883 De beurs bleef ook in de afgeloopen week flauwer gestemd Oe eenige uitzondering werd gemaakt door Kussische fondsen die in meer geanimeerde stem DEB GOUDSCHE COURANT VAN Twee Leden voor den liemeenteraad op 31 Juli Uitgebracht 610 stemDieü Van onwaarde 1 Geldig 609 Er werden uitgebracht op de hh L J RÜIJGEltö 311 8t m aen H G HOEFHAMEB 292 H KEMP 277 C MESSEMAKER 274 Gekozen zfln dos de Heeren L J RÜIJGERS en H G HOEIi HAMEB GoLDA Druk van A BiiNKMtN