Goudsche Courant, woensdag 1 augustus 1883

miDg verkeerden Zaterdag werd wegens de Baianmrennen geen beurs gehouden BiNMENLANDacHE wAAKDEN Staalt provincialeen gemeetitefoniitn Staalsfondten noterrdeu iets er Z spCt 66 b 3fCt 78 e 4pCi lOO s 78 83 99 j Öe anilere soorten onveranderd Fremielemingen Amst loten 41 Hott do Paleisl 2 1 K HS i 99 lU SpoorKegiemingen Bene belangrijke daling van sand Aijnspoor werd ferooriaakt door Eugelsch aanbod het verlies is 4V 3 i I15 s lie Haarl Zandv 2 pCt lager 110 Centraalwaarden flauw gestemd gestemp obl l j g soh g 7 27Vs i Boxtelwaarden ercusoo gestemp obl l s Jager 57 TrammigUeni gen Omnibus niij Gooische ii Ned 4Vj Samarang 2 pCi booger 241 101 74 111 Amst rytaigr 1 Indische 5 K en Z Holl 3 pCl lager 21 90 50 Induilrieele en Fiiianeieele vaarden Aand Afr Hv K N Sloomb mij 3 Paleis v Volksvl ger 144 Sd 66 aand Handelmy b N IHandelsbk 1 Panopt 6 Java 3 4 Tw Bank 1 en Soikerraf hooger 105 114 124 28 117 104 EuKOFEEacHE viAAlDEli StaaUfmdten Hangaren waren voor parierrente gunstiger 73 4 overigens flauwer 67 96 4 6pCt goudl 83 ij 6pCt dn 101 4pCt 75 Orig Ilalianeo s flauwer 8 4 do Laraaison beter 82 Russen bleven hunne gunstige phfsionomie behouden het avans bedraagt 4 U Oude Sussen noteeren 99l i Hamb oert 66 6e serie 55 6e 78 62 87 77 92 ooslerl 54 u i V4 50 92 75 79V8 80 69 u 42 44 68 j 67 69 77 Spanjaarden voor buiteul perpetueelen i flauwer 691 4 Turken 6pCt i 6pCt j i 4pCl Egypte 1 flauwer 5pCt do l j hooger Premieleenugen Behalve enkele kleinere veranderingen valt hier alechts te vermelden dat Oosteur 64 Vs n R 4 1 pCl stegen lOl 128 SpoonvegUeningeH Obl Viot Em verlwlerden s WarsobauBroinb Warsohau Weenen voor aand en obl 55 46 BS 98 Russische Sporen zagen er gunstig uit bijna alle soorten verbeterden aand Or roy noteerden 119 Baltische 61 Chark Aiow 87 Kursk Ch ƒ 88 obl Orel Vit 87 do Poli Tifl 89i Rias Wlasm 6i 4 Z W 67 Induttrieele en FiHoneitele Kaarden De nand der Oost Hong Bk profiteerden 117V Ameiikaamscuk waakden Staatê ondte Er is 111 deze gebeele rubriek slechts ene verhefiiug te vermelden Columbiaiien stegen op een bericht dat eindelijk voorstellen tot regellag der achterslallige rente zyn gedaan per saldo 1 29 Mexioauen verloren 1 a de meeste Brazilianen f a Peru a en Venezuela s j SpooneegleeHmgen Vooral deae hoek had een kwijnend aanzien De lage noteering te Xew York drukte ook hier zonder eenigeu handel van beteekenis te doen ontstaan In Rio eert ging ieis om zy noteerden 38 i geoous obl 89 Canadian Pac noteert 60 u Wabash 39 Ver Am Spwf 4 hooger 119 4 Ittduttrieele toaardtn Obl Colorado cert Louis Cit bk Maxwell shares hooger eert Colorado eu Maiwell inc bnds lager Peolonbatibrente 4 pCt T P S De stemming Was heden raster doch de omzet oubcteekenend Mexicanen stegen door vraag van Londen tot 29V4 en H Columbianen 30 4pCt Egypte hooger Oude Hangaren stegen tot 97 a 98 Bussen meerendeels e 4 hooger Spanjaarden en Turken flauw In Amerik Sporen varen handel en veranderingen tonder beteekenis Omtrent binnenlandsche waarden valt te vernielden dat aand Rynspoor 3 pCt en gest obl Centraal 1 pCt stegen en dat aand Haarl Zandv 8 pCl prijs gaven Kleinhandel In Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bij ben is ingekomen van den navolgenden persoon een verzoekschrift waarby vergunning wordt gevraagd oin in de by dien naam vermelde localitelt sterken drank in het klein te mogen verknopen als Volgnr Nasin van deo Verzoeker Aandoiding der localiteit 12a Cornells van de Werken Gouwe C 90 Gouda den 31 Juli 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd W POST DROST 1 B De Secretaris BROUWER Burgerl ij ke Stand Oouda GEBOREN 37 Juli Hendnoa ouders P 6 Roosendaal en G C Gosselaar Hendrik ouders W vin den Berg en A La Force Pietemella oudere C de Jong en S de Hoog Eagenioe Leendert ouders E van Voght en C M Odyk Johannes en Adriaans en Chnetianas ouders C Mul en J M van Gend Sophia Hendrika onders J Vasse en B C J de Kok 38 Cornells oodera S den Hollander en E Blaokeustyn Hendrik Antonie ouders H Verbeek en W J Begeer Hendricus ouders T Bron en J M E Schenk Nicolau ouders C van Egk en J de Brnio 29 Estella ouders M Monascb en R Zwarenstein Maria Dorothea Sophia onders t F Badoux en S M Groenestijn BartbolomenB ouders P Wakier en J Sloos OVERLEDEN 28 Juli A C Robelte fanisvr van P Ooedewaageu 23 j 29 C i Heessels 3 w C van Winkel 24 j 30 M P Meurs sred C Dekker 77 j L Zugdseld Ij 4 m 31 W Lugihart 3j Burgelyke Stand van onderstaande gemeenten van 21 tot 27 Juli 1883 Moordrecht GEBOREN Geertruida Martina Johanna ouders L Eialto en J H de Jong Stolwijk GEBOREN Jan ouder O burger eu L van Eijk Jobannea Cornelia ondtrs D Frednkze en A Kramer Haastrecht OVERLEDEN N Verwoerd 63 j J Leaemond ISd Reeuwijk GEBOREN Neeltje ouders H van Eijk en N Kwinkeleuberg Maria oodera O Rijnbeek en W Klaverveld OVERLEDEN T Borger 74 j Zevenhuizen GEBOREN Johanna ouders L tan der Neut en H Been Cornelia oudere C Ooma en J Boer Teams ouders A Bontenbal en B H van der Starre OVERLEUEN J Buitenhuis 9 j ApyERTENTXEN Bevallen Tan een Dochter B C J VASSE geb de Kok Gouda 28 Juli 1883 Bevallen van eene Dochter G W RAABE OmssLissKN Gouda 30 Juli 1883 Gferechtelijke Aankondiging Bjj brieven Tan MEERDEEJARIGVERKLARIN6 door den Hoogen Raad der Nederlanden den 2 JULI 1883 verleend goedgekeurd by Koninkl k besluit dd 17 Juli 1883 No 49 zgn aan JACOB WILLEM OANT gedomicilieerd te Gouda gegeven al de rechten bg de wet aan meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van artikel 478Burgerlgk Wetboek C I FRANCOIS AdTocaat en Procureur by den Hoogen Baad van de Bogen naar de GOUWE C No 3 J GOSSELI G Beeldhouwer Hg blgft zich steeds aanbevelen bg zgne geachte Begunstigers tot het MAKEN en REPAREEREN van alle gesneden voorwerpen LEVERT gevel schootsteen toonbankcon soUen enz alles van hout tegen billgke prgzen COSIJST CoT Machinefabriekanten te Cfouda bevelen zich steeds beleefd aan belovende eene spoedige en billijke uitvoering B DT TTTnï TkT Volkomen genezing door DJCviri U JsAÜiJLl Ae Bandage Mégulateuryan Dr Waersegebs gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats SC te Antiverpen Tien mensclien den llonge dood ten prooi Tien menschcn man vrouw en adit kinderen waarvan het oudste 14 en het jongste l j jaar verkeeren in de grootste ellende en komen letterlgk door honger om Wg sparen u het tafereel van de bjjna onbeschrgfelgke ellende welke heeracht in dat gezin waarvan het hoofd op fatsoenlgke wgze in het onderhoud kou voorzien maar waar door een samenloop van ongelukkige omstandigheden sedert geruimen tgd kommer en gebrek hun intrek hebben genomen Het bovenstaande is geen phrase om medelgden op te wekken maar helaas de naakte waarheid de ongelukkigen sterven den hongerdood Zal het ofls gelukken door uw bgstand onder Godes zegen die rampzaligen te redden hen zoo te helpen als zg verdienen geholpen te worden Wg twgfelen daaraan geen oogenblik Wg doen een beroep op uw weldadigheidszin in het volle vertrouwen dat gg menschenvrienden ons naar beste krachten zult steunen dat gg ons eer spoedig nw milde giften zult doen toekomen niet alleen om de ongelukkigen voor dit oogenblik van hetallernoodzakelgkste te voorzien maar ook om iets voor de toekomst van dat gezin te doen Van uw giften zal in de publieke organen dankbaar melding worden gemaakt PHILIP ELTE Redact N 1 Weekbl Heerengr a h Park 173 Amsterdam H HIRSCHEL Hoofdonderw Rapen burgerstr 128 Amsterdam 3 A HEIJMANS Sarphatistr 35 Amsterdam B E EITJE Keizersgr b d Wees perstr No 89 Amsterdam MACHIEL SANDERS Heerengr 119 Amsterdam L SANDER S Nieuwe Heerengr 61 Amsterd m H POLAK Jongensweeshuis Zwanen burgerstr 20 Amsterdam L HIRSCHEL Godsd Leeraar Gedemptegracht Bage D STAAL Boekhandel Wgngaardstr Haarlem B HILDESHEIM Hoofdonderwgzer Lombardstr Rotterdam P A ZADOKS Voorstr Dordrecht E S CATS Kleiweg Gouda SLÖTEMAKEE en Co MARASQUIN OP KOGELFLES8GHE Men verlangt zoo spoedig mogelgk eene nette mmBi üii9 grondig kunnende LINNENSTOPPEN MAZEN en STRIJKEN Van goede getuigen voorzien Adres franco brieven letter Q aan den Ouden en Nieuwen Boekhandel van J H DUNK Hang 31 Rotterdam belai grTjkT T ALLENDE ZlERTEr Verlamming en Zcnawziekte wordt radicaal genezen door mgne methode Het honorarium is eerst verschuldig d na de genezing Benandeling per brief Prof Dr ALBERT 6 Place du Tróne O FarUs