Goudsche Courant, vrijdag 3 augustus 1883

VrUdag 3 Aagnstos N 2956 1883 SLOTEMAKER en Co WESTHAVEN B 199 GOUDA GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken BORDEAUX WIJNEN van af 22 perankerenhooger MADERA per fl 0 75 0 90 1 10 DRY 1 40 PORT a PORT 1 25 1 75 Fijne Roode en Witte PORT 2 50 ROODE PORTWIJN 1 10 Verder exquis fijne RIJN MOZEL BOURGOGNE SHERRY en CHAMPAGNE WIJNEN enz enz Prijs cournnten worden op aanvraag franco toegemonden Onze lezers zullen be rypen dat wy den uitilig der herstemming dien wg hierachter mede eelen niet met onverdeeld genoegen hebben vernomen Met genoegen in zoover daaruit blflkt dat de liberalen nog steeds tegenover de tegep hen verbonden kerkeiyke partgen de meerderheid hebben Immers een onzer candidaten He beer Hoefhamer werd met 292 stemmen verkozen terwyi de heer Kemp 277 stemmen op zich vereenigde welke klaarblgkelflk alleen van katholieken en orthodoxen afkomstig zgn De meerderheid is niet groot klein genoeg om voortaan op zgne ho e te ign en alle krachten in te spannen om het veld te behouden Groot is evenwel ons leedwezen dat de heer Measemaker niet meer waardeering heeft gevonden bg een deel der liberale kiezers Kleingeestige beweegredenen persoonlyke quaestiën en rancunes hebben blgkbaar ook nu weder den doorslag gegeven en hebben wg vreezen voor goed een bekwaam burger van wiens belangstelling men ten bate der openbare belangen party bad kunnen trekken uit den raad geweerd De heer Messemaker behoeft peraoonlyk zich van dat éclitc niets aan te trekken hg heeft het lidmaatschap van den raad niet begeerd en zich alleen niet tegen de candidatnur verzet op aandrang zyner geestverwanten Het zal hem aangenaam zgn van 274 zgner medekiezers een biyk van vertrouwen te hebben BiTsngen en roorto kan hg s ggen ik meende mg niet te mogen terugtrekken waar vele medeburgers in het belang der gemeente een beroep op mgne medewerking deden maar wil de meerderheid my niet in mgn persoonlgk belang ter wille van myne zaken en van een rustig en kalm leven is het beter zoo Zal dus de heer M geen grgze haren krggen ten gevolge zgner niet verkiezing de stad lydt er ongetwyfeld een groot verlies door wanneer men telkens personen van karakter en bekwaamheid aldus voor het hoofd stoot en hen noopt zich aan de taak om de publieke belangen te behartigen te onttrekken De liberalen die den heer Ruggers de voorkeur hebben gegeven boven den heer Messemaker kunnen zich dus verheugen over hun werk want het is duidelgk dat aan hunne stemmen deze uitslag te danken is Aan hen hebben vö l et te wyten dat wg in plaats van een belïwaam liberaal die zgn sporen op dat gebied verdiend had in den raad hebben gekregen een wel even achtenswaardig man maar van wiens geschiktheid voor die betrekking door werkzaamheid voor algemeene belangen nooit is gebleken en die door zgne gelooftgenooten naar onze overtuiging alleen is op den voorgrond gesteld om zyn geloof en bg gebrek aan boter Of deze liberalen daarmede 3e gemeente een dienst hebben bewezen moge de tgd uitmaken en hunne houding tegenover hun geestverwanten moeten zy voor hun geweten verantwoorden Maar meteen enkel woord wenschen wg toch te wyzen op den gevaarIglcen weg waarop zg zich begeven Wg hebben er reeds meer op gewezen de tgden zgn er niet naar om door te veel nadruk te leggen op hgzaken en persoonlyke overwegingen de hoofdzaak uit het oog te verliezen De kerkelgke partyen hebben ten doel ook in de gemeenteraden de meerderheid om te zetten en gelgk hun recht en hun plicht is zg zullen onvermoeid biyven streven dit doel te bereiken Aaneensluiting van de liberalen is dus uit zelfbehoud hun eerste plicht Daaraan moeten kleine verschillen ten offer worden gebracht Zoo gij sukkelt o £ op het ziekbed uitgestrekt zijt verheugt u want Hop Bittar cal u genezen Zoo gij u met wel gevoelt of wel zoo gu u zwak en ontmoedigd gevoelt zonder er de juiste oorzaak van te kennen zal Bop Bltter n weder oed maken Zoo gij geestelijke znt en uwe herderlijke plichten u vermoeid hebben of wel zoo gij eeno huismoeder zijt naar lichaam en ziel afgemat Hop Bittar zal u herstellen Zoo gij man van zaken of werkman zijt afgetobt door liet werk van den dag of wel letterkundige door nachteüjkcn arbeid afgemat Hop Bitter zal u u we krachten wedergeven Zoo gij lijdende zijt doordat gij u de maag overladen hebt door overmatig eten of drinken of te losbandig geleefd hebt zoo gij jong zijt en te snel groeit zooals dikwijls voorkomt zal Hop Bitter u verlionten Zoo gij u op de werkpladts op hel land of on het kantoor bevmdt en u afgaraat gevoelt of eeo zuiver en verslikkend middel denkt noodig te hebben 4 01 moet gij Hop Bitter gebruiken Zoo gij bejaard zijl on uw bloed arm is uwe zenuwen onstandvastig zijn en da krachtenubegeven zal Hop Bitter u een nieuw leven en nieuwe krachten geven VefAriJfftiaar hij de voornaamste Drogisten en Apothekers HOP BITTEBS HanulactunngC Breda nUlralH litnrKi ln TiiknTwnl Depot te Gouda bij THII E mTde voöralbÏÏhlrsteDiming voorzichtig Ver 1 de voornaamste aantrekkingskracht uitoefenen op de Sstelt dat 6 voorstanders meer van den k r n er en eene Groote Sorteeriiig N A J A A R 8 en REGEITMAITTELS DAMES en KINDEREN Baiilmann é Co Cagfliostro Theater VAN ERNST BASOH Standplaats Groote Markt over het Hotel DE PAAÜW W oensdagf 1 Augfustus s avonds 8 ure Persooniyk optreden van ERNST BASCH La Mouche d Or de gouden vlieg ie Parijs meer dan 400 maal opgevoerd Optreden van deti heer OXXO ISfÜBNBJSRG met zijne 10 Automaten Qastvoorstelling van het Eng grotesk Dansers en Hoogspringers Gezelscbap THE CLIVES grootste specialiteiten der wereld Agioscopische Wereld Tableaux en Cbromatieke cataractapoikile of de Eristalgrot der Najaden enz PRIJZEN DER PLAATSEN 1ste rang 1 49 2de rang 1 3de rang 0 75 4de rang 0 40 Kinderen beneden de 10 jaren betalen op den Isten en 2den rskUg half geild Abonnements kaartjes Ie Rang 10 stuks 12 il Het Bureau is dagelijks om 10 uren s morgens geopend Plaatsen te bespreken van 10 tot 3 uren a 10 cents extra ERNST BASCH HEDEN OPENING van het QOUDSCEE MIESUIS op de GOUWE C No 8 hopende door eene prompte en nette bediening met een druk bezoek vereerd te tvorden € Ed Dw Dr J GOSSELING Den 2 3 4 en 5 AUGUSTUS ter gelegenheid van de KERMIS zal de STOOUEOOT lumm van Gouda naar Waddinxveen en Boskoop VASEJf s nachts één uur in plaats van s avonds 8 10 Gouda 1883 DE DIRECTIE Versclie Deventer Koek van 80 ets en fl ALSMEDE Geurige K O F F IJ 45 47 en 50 ets per 5 ons 86 90 en 95 ets per kilo Verkrggbaar b G H SCHUTTELAAR Maekt A 90 Gouda Snelpersdmk van A Brinkman te Gouda Art 31 Wetboek van Koophandel j Blijkens acte op den 24sten Juli 1883 verleden voor den Ondergeteekende Mr JAN TJEBBES Notaris te Leeuwarden en Getuigen geregistreerd is tnsschen de Heeren UtSs DE JoNO te Huhum Johannes Zijlstea TieeedzooN aldaar Hendrik Teijnbs te Venray en COHNELIS VAN DEE LiNDEN GeEAEDZOON te Wod dinxveen allen Leden van de Vennootschap onder de Firma DE JONG TRIJNES en COMPAGNIE ten doel hebbende het inkoopen van en handel drgven in RUFISQUE CALIOR GALAM SIERRA LEON A E AARDNOOTEOEKËN bekend onder den naam van MANDUBI VEEVOBVEB of Spaansch Veevoeder overeengekomen en vastgesteld Dat de Heer G v d LINDEN Gzn bovengenoemd van af dien datum ophoudt Lid van deze Vennootschap te zjjn en mitsdien daar uittreedt Dat het hoofdkantoor blgft gevestigd te Leeuwarden en het nevenkantoor te Venray terwfll het nevenkantoor Gouda wordt opgeheven en Dat de Vennootschap door de overgebleven Vennooten zal worden gecontinueerd of dezelfde wflze en onder dezelfde Firma als b j het oorspronkelgk contract van Vennootschap was bepaald Namens partyen Mr J TJEBBES Notarie ESEIUE 2IEETEN worden radicaal genezen door myne metbode die gegrond is op de jongste Wetenschappeiyke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlottige gevolgen van jeugdige buitensporigheden als Ziennwziekteu en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschryving van de ziekte Dr BELA PARIJS 6 Place de la Nation Lid van verscheidene Wetenschappeiyke Genootschappen Geen Bluf Geen Grootspraak SPRIET is gearriveerd met de voornaamste A RTI8TBN van de Wereld oiigineele Engelsche Duitscfae en Fransche Gezelschappen Standplaats over het Logement DE ZALM en de Sociëteit VREDEBEST ADVERTEI TIEI r in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Eerste Nederlandsche li OP HET LEVEN tegen Invaliditeit en Ongelukken s Gravenhag e BuitenhofNo 42 Directeur B JAN8E JOHzn CoMMissAEissEN Jhr F 6 E MERKES VAN GENDT Den Haag J VAN S0N8BEECK Hoorn Mr A F K HARTOQH Mr A I E JOLLES en D DROST Jr Amsterdam Mr H I DIJCKMEESTER en Mr I A ALTINK BöSKEN Gorinchem Mr B H L M VAN ZINNICQ BERGMANN Hertogenbosch en Mr R FEITH Groningen Wiskundige adviseurs Prof Dr G J LEGEBEKE Delft L JANSE Bz AmsUrdam Geneeskundige adviseurs Dr J COERT i Gravenhaqe Rechtskundige adviseurs Mr A F K HARTOGH en P PET Advokaten en Procureurs Amsterdam Heerengracht No 455 Contracten van Ijevensverzekering Persoonlijke verzekeringen tegen ongelukken in en buiten beroep en Ver ekeringen tegen meegevaar Beispolissen van é tot 360 dagen Vertegenwoordigers A K v d GARDEN te Gouda Geni Agent P M SCHELLING te id Hoofdagent P J K v WERKHOVEN te id P ELSHOUT te Z ee Am eB H SMITS te Nieuwveen en M J VONTSTEEN te WoerI den Agenten Het moest niet voorkomen dat men hoort zeggen ik 3tem niet op dien candidaat want ik heb eens een qnaestie met bem gehad over particuliere zaken of hg beeft mij toen onbeleefd of uit de hoogte behandeld of hj was vooreen loopbrug terwgl ik voor een rgbrug was of hg was voor het ontslag van een muziekmeester dien ik wilde handhaven al welke zaken zeer belangrgke quaestiën n van t oogenblik maar die nieta afdoen wanneer de vrafig gesteld wordt is die candidwt een geschiet vertegenwoordiger van onze lichting in den raad De richting is hoofduuik in de tegenwoordige omstandigheden en om den candidaat die door zgne geestvervrinten na rype overweging op een zeker oc nblik de beste wordt geacht behoort men zich te vereenigen wil men niet de verkiezing van candidaten der tegenparty in de hand wérken Een minderheid van 277 stemmen d heer Kemp is waarIgk niet gering te achten Gaat men op dezen weg voort dan zal het ni lang doren of onze ra is omgezet Het spfeekt toch van zelf dat de anti liberalen bj het kiezen hunner personen zullen tpecnleeren op de verdeeldheid der liberalen en als telkens om de een of andere prsoMnnquaestie of kleine grief een deel der liberalen zich laten vangen dan is hun zaak gewonnen Het ligt b v in de kaart dat de katholieke bg eene eerstvolgende gelegenheid een orthodox stellen ten einde de huidig medewerinng van deze party te beloonen zg zuUen dan wel iemand uitzoeken voor wian in het kamp dor tegenpaxtg om de een of andere reden stemmen te winnen zgn doet men dan aan liberale zgde als nu en 1 men den nadruk op de quaestle Wensink de Gonwe bmggen de Wateneiding of een andere quaestie der toekomst ofwel op zaken van geheel persoonlgken aard enkelen zgn maar noodig om het cgfer van 292 te veranderen in 277 e Ie tour estjoui Naar aanleiding van de cgfers dezer verkiezing is dos onze raad aan onze geestverwanten weet wel wat ge doet verheft u boven kleinsteedsche personaliteiten jaloezie wrok en hoe die fraaiigheden meer heeten mogen maakt geen muizen tot bergen maar plaatst n opeen verhevener standpnnt dat waarby de algemeene richting van den candidaat de hoofdzaak is Er zyn er nog te veel ook onder ons die nit het oog verliezen dat eene verkiezing niet is ter wille van den candidaat maar dat de candidaat zan tgd en krachten ten beste wil geven aan het algemeen Men bewyst door zyn stem geen beleefdheid of dienst aan den candidaat maar de candidaat bewgit een dienst aan zyne medeburgers aU hy zich beschikbaar stelt om hunne belangen in den raad te behartigen Voor zyn pleiïier behoeft men waarIgk niet candidaat te worden voor den raad of zich te wagen op een veld waar meer ondank dan waardeering te behalen is Bedacht men dit wat meer dan zouden velen zich wel wachten om bg eene verkiezing aan persoonlyke antipathie of wr bot te vieren die nu de gelegenheid schoon zien om een by hen minder gewild persoon een knauw te geven zooals men in het dageiyksch leven zegt of hun een veer uit den staart te trekken Dit alles is wel menschelgk maar toch treurig en die het wel meent met stad en land moet zich boven dergeiyke nietigheden weten te verheffen Nog een opmerking aan het adres van sommige onzer vrienden die ona mededeelden dat zy enkel hun bpe e ingevuld hadden met den naam van een der liberale candidaten Weest daar heer Messemaker alleen dien heer en niet den heer Hoef hamer gestemd hadden dan zou de heer H 276 de heer M geen enkele stem meer dus 274 de heer K er 277 gehad hebben en geen enkele der liberale candidaten ware verkozen geweest Al die kunstmiddeltjes hebben hunne gevaariyke zgde omdat men van de krachten der tegenpartg niets weet Het eenige doeltreffende middel is geestverwanten tot stemming over te halen de lauwen wakker te schudden geen eerlgk middel te ontzien om propaganda te maken Die dat gedaan heeft zooveel in zgn vermogen was kan gerust zgn de uitslag moge zgn zoo hg wil Een iehec Igden is minder onaangenaam dan de bewustheid te hebben dat men het door meer yver had kunnen voorkomen BINNENLAND GOUDA 2 Aoguatoi 1383 De uiUlag der heratemming voor twee Leden vao den Gemeeuleraad op 31 Jnli waa ala volgt Uitgebracht 610 atemmen Van onwaarde 1 609 Geldig H Er werden uitgebracht op de bh L J Euggera 311 H G Hoefhamer 292 Kemp 277 en C Meaaemalcer 274 atemmen Gekoaen zijn dua de heeren L J Kuljgera en U G Hoefhamer Stedt gisttrtn per iuüetin aa onie aionn s bin M it stad mtitgtieeld Heden wordt in OBce gemeente de veijaardag van H M onze Koningin op de gebruikelijice wyte herdacht door het uitateken der vaderlandache vlag van de openbare en verachtidene particaliere gebonireD De bewoners van den Flnweelen Singel gelieren in hun eigen belang van het volgende nota te nemen Daar op den Fluweelen Singel het bniiennet der Waterleiding ingevoige de verleende conoeasie niet wordt aangebracht zoo ia naar ü vernemen de IKreotie evenwel Dereid eene aanalniting te maken mita de Tcrbraikera gezamenlijk 10 pCt bijdragen in de koeten van aanleg welke ongeveer f 1700 tnllen bedragen Giaterenmorgen vertrokken 85 der werklieden der pijpcnfabriek tan de heeren P Goedewaagen Zoon alhier naar Amaterdam om geheel voor eigen kosten de tentoonatelling te beioeken De patroons voorlagen ieder van een venilverde gedenkpenning voor deie gelegenheid vervaardigd In het Cagliottro iieatre van den heer Ernst Baach had giaterenavond de eerate vooratelling plaata in tegenwoordigheid van een vry talrijk publiek kermisgnngers en met alle recht De heer Baach ia reeds te lang eu te gnnalig bekend dan dat het noodig lou tijn opnienw te vertellen hoeieer aijne vooralellingen er op ijn ingericht volwasaeoen zoovel ala kinderen avond op avond te amuaeeren Behalve de vlug uitgevoerde goocheltoeren en de goed gelukte agiosoopiache we reldl lgsux ook vroeger meermalen gecien ziet men daar illïiwl een paar nieuwe nra op het programma die ailtt kend voldoen Vooreerst verdienen He CUves met lof vermeld te worden die inderdaad zulke biyken van lenigheid eu losheid geven als nooit hier ter stede gezien werden Zij moohteii zich dan ook gisteren in een daverend applaudiasemenl verheugen Verder geeft de heer Ólto Nurnberg met zijn 10 automaten eenige aardige aiaalljea van buikaprekerij en ten slotte worden de vooratellingen opgeluisterd door De Gouden Vlieg die ongetwijfeld deze heele week veler verbazing zal opwekken I Het theatre van den heer Ernst Basch zal zeker 4