Goudsche Courant, vrijdag 3 augustus 1883

r De ondergeteekenden kunnen niet nalaten bg deze hunnen bartelgken en welge meenden dank te betuigen voor de pret en bet genoegen ban jl WOENSDAG door hanne geachte Patroons de Heeren P GOEDBWA A6EN Zn geschonken Het Vbmbkiod MANNEN VROÜWENPEBSONEEL Ooada 2 Ang 1883 Dienstmeisje QEVRAAQD boven 16 jaar adres tnsschen 8 9 nren g avonds MeTronw v BEÜ8ICHEM Hontmansgracht 253 diplomatieke agenten ren circulaire gericht waarin naar aanleiding ran het rapport der internationale oommiaiie roor de herrorming ran bet rechlawezen in Egypte de noodtakelgkheid van de zoo apoedig mogelijke inroering ran eenheid in rechtabedeeling betoogd wordt Bij de eircnlaire ia een regeeringanota geroegd berattende niteenzetting ran de gronden waarop bedoelde noodtakelijkbeid mat en meer iu het bijzonder een achrts ran exceptionnrel ongnnatigen toestand welke roor de Rege riug hei gevolg zal zgn van de verschillende wijzen van rechtabedeeling daar de handharing der ozde en der openbare veiligheid zeer bemoeielgkt wordt Zondagarond in tuinen en op andere terreinen gekampeerd Er waren toen bg ben nog een groot aantal gekwetsten Bg de afzending dezer berichten waren de soldaten uit Napels grerig bezig met het ophalen raa dooden en gewonden uil de puinhoopeu terwgl er tien sloomboolen uit Napels heeu en weer roeren om eetwaren water pluksel draagbaren en andere benoodigdhedeu naar Casamicciola en rao daar gewonden naar d hospitalen te Napels orer te biengeo Te Laoco zgn insgelgki reien omgekomen en gekwetst Te Porio hebben wel de kerkgebouwen reel geleden maar tgn er geen menscheu omgekomen Te Senara daarentegen zijn 15 dooden Aldaar zgn rele buizen ingestort en ia op reracheidene plaatsen de grond opengesplelen Porto d lachia heeft reel geleden lerwgl men ook op Procidn en in lichleren graad te Napels aardschokken had waargenomen Het centrum der aardbering was hetzelfde als in 1881 maar de straal was reel langer en de rerwoesling grooler Het feest in de diergaarde te Bolterdam is Dinsdagarond uitstekend geslaagd Het weder bleef gelukkig droog en de wind was gaan liggen Er waren rele duizenden beioekera waarran ciroa 1500 rreemdelingen Door eene doelmatige afscheiding ran het wandelterrein en de zitplaatsen was alle gedrang onmogelijk gemaakt De illuminatie ran den fraairn tuin was schitterend rooral langs de rgrers en bruggen waar het water de duitenden lichtjes geestig weerkaatste De nuziek der icbutterg deed zich rroolgk hooren en roerde onder anderen een Gelegenheids feestmarsch ran den beer Wouter Hutschenrugler uil Van het ruurwerk is met name een kanonnade en ruurregen uil de beroemde rots uitstekend gelukt hel geheele geraarte scheen in rlammen op te gaan Enkele andere stukken ran hel ruur program hadden door het blijren hangen ran een dichte massa rook meer ran rookwerk dan ran ruurwerk Een groote menigte rolk was bijeen op het punt ran den Nieuwen Singel waar het terrein der diergaarde kan worden orerzien Toen de Beugaalsohe zon de geheele omgering rerlicbtte bleken zelfs de daken op dien Singel tot aan den nok rol toeschouwers Echter geen zweem ran eenige wanordelgkheid Het rolk had zelf pleizier in het feest en zong en tierde lustig en rroolgk De roorspellingen omtrent een te rer rachten uiting eener onder Rotterdamsche rolk bestaande onterredenheid zgn dus gelukkig niet uilgekomeu Te twaalf uur waa het feest afgeloopeu RECLAME Jonge en zwakke moedera met tengere kindereu zullen beiden krachtig worden door het Hop Bitter van ziekte met Hop Bitter zullen ze geneten Rhumaliek komt roort uit de onregelmatige werking der nieren het Hop Bitter faalt nooit dit te rerhelpen WeWxTsÏÏWFTWg INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Gouda Gelet op Art 6 en 7 der Wet ran deu 2u Juni 1875 StaatabUd no 95 Brengen ter algemeene kennia dat op de Secretarie ter riaaie zgn gelegd rereoekea met bylagen van L Jaspers en Zoon om rergnnniug lot hel plaatsen ran een zloommachine in het perceel gelegenaan het Jaagpad Wgk Q No 74 Kadaster SectieA No 1165 P Diamant om rergnnniug tot het oprichten eener aloomrerrerg in bet perceel gelegen aan den Winterdgk Wijk Q No 122 Kadaater Sectie N No 2004 Dat op Woensdag den 15 Augustus 1883 des namiddags len 1 ure op hal Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gerraagde rergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennii genomen Gouda den 1 Anguslus 1883 Bnrgemeester n Wethouders roornoemd POST DROST L B De Secretaris BUOUWEB L van WANKUM Koek en Bauketbakker Langfe Tiendewegp Heeit de eer te berichten dat hggedarende de KERMIS met zgne welroorziene SRAAM is geplaatst op bet land van den WelËd Heer G A Ot DUE naast het toegangspad van de Sociëteit Ons Genoegen CAFMESTAmNT ff zal wederom voortgezet worden door den Eigenaar die zich tevens minzaam in de ganst van bet pnbliek aanbeveelt en zorgen zal voor eene nette en vlugge bediening B M V LODENSTEIJN Vlngge BEDIENDEN kunnen geplaatst worden Aanbesteding Het BESTUUR van den Oo$tp lderm Schitland is voornemens op DONDERDAG den 9 AUGUSTUS 1883 des voormiddags ten Elf ure in het Koffiehuis ds Rohkin te Gouda in bet oiienbaar bg enkele inscbrgving AAN TE BESTEDEN Het doen van HERSTELLINGEN aan de Qouwekade vóór dien Polder gelegen IN ÉÉN PERCEEL Hfit Bestek ligt ter lezing in voormeld Koffiehuis terwgl voor inlichtingen wordt verwezen naar den voet van het Bestek in A R K TB EBICHTEN QOUda 2 Augustus 1883 Door den drukte der kermis was ran geregelde handel te bespeuren ereuwtl kunnen iefü raatere prijzen roor granen geconataleerd worden ten gerolge ran bet roorldurend ongunaligt weer roor den oogst Beste en ordinaire ƒ 9 a ƒ 9 60 mindere naar kwaliteit Rogge 6 26 i ƒ 6 75 Gerst en haver als voren Mais ƒ 6 Ï0 ü ƒ 6 40 De reemarkt met gewonen aanroer den handel in alle soorten rlug lot hooge prijzen relle varkens ran 24 a 26 ct varkens roor Londen 20 i 23 ct per half kilog magere rarkens en biggen traag biggen ran ƒ 0 85 a 1 30 per week rette schapen rlug lammeren traag te verkoopeu Kaas aangeroefd 71 partgen eerste nualiteit 31 ü 34 t eede oualiteit ƒ 28 a ƒ 30 NoordHollandscbe ƒ 31 a ƒ 35 Goeboter ƒ 1 50 i f 1 60 Weiboter 1 30 4 1 40 Een wonderlgk proces legen een Trapper die beschuldigd wordt menschenrieesch gegeten te hebhen zal weldra in Colorado in behandeling komen De menscheneler heet Alfred Packer en behoorde tot een partij jltan vijftien mijnzoekers zoogenaamde onderzoeken uit Utah die reeds in t jaar 1878 bericht deden ran njke good eu zilrerlagen in het gebied ran den Gunniion o lioh midden in den winter op weg begaren dit te ouderzDekeu Packer en rier andere maunii obeidden zich van de hoofdtroep en werden door koude honger en sneeuwstorm tot in den omtrek ran het tegenwoordige I Ake City teruggedongea waarin het rolgende rooijaa r rier Igken gerenden werden woarran geheele stukken rleesch waren afgehakt Packer leefde zestig dagen ran dat vleescb en kwam toen half verhongerd bg den agent der Indianen generaal Adans Saguecha aan Kort daarop meldden Indianen dat zg op het achter geliten spoor ran Packer eenige gebraden stukken rleesch gevonden hadden hetwelk zg beweerden dat vleeaoh van een blanke man was Adans liet dientengerolge Packer gerangen nemen Packer rertelde toen dat zijn metgezellen elkander uit honger hadden vermoord dat hg uil zelfverdediging den laatsten bad moeten doodschieten Van de rier Igken bg Lake Ciiy badden rie gaten ran kogels in het hoofd en de rierde was het hoofd met een bgl afgehakt Een der rermóorden was een Duitsch slachter wiens naam door Packer als Mills wordt opgegeven Adans gelooft dat de rarmoorde onderzoekers in het bezit ran een som van ruim 4000 dollars waren welke door Packer gMoofd zgn Packer zelf vertelde bg zijn gevangenneming dat een der mannen Swan genaamd tengerelge zijner zwerftochten krankzinnig geworden was en zgne drie lotgenooten met een bijl had doodgeslagen Toen hij Packer na een rruchlelooze rerkeniiing in het kamp was teruggekeerd zag hg de Igken liggen en Swan een stuk ran het been rau Duitachet Mills in het ruur braden Zoodra Swam hem gewaar werd proug bg met een bijl op hem toe maar hg Packer lei hem door een geweerschot neer Toen het daarna nog zestig dagen duurde vóór bg zich weder onder de meoschen bevond was hij gedwongen too lang van de bevroren Igken te leven K het geld dat de dooden bij tich hadden gehad bedroeg slechts zestig dollara eu dal bad hg zich als eenige erfenia n de wildernia toegeëigend Of Packer veroordeeld TJCP rnPTff Volkomen genezing door X AaU U J JuiiX de Bandage Üégulateurfan Dr Waebsegers gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3 te Antieerpen Or Chantoiuelanus Burgerlijke Stand GEBOREN 80 lal Mina Magdalena ouders F W Ruba en G W Coneliinn Gerardus Antonius ooden A Verhoef ca i C Boomaoi Reioier oodert R Glitbcek eu 6 Bijoboot 81 Aotooius CorneliB ouders M Boonik en i Nedorbof Robyo ouders A Pauw en H Sloepker 2 AnguituB Adrians Johanna ouders C J van Wgugaardeu en A van Vliet OVERLEDEN S9 Juli C van Winkel huisvr ao O Koog 84 j 80 C Mol 8 d A Mul 3 J 31 J Mol 4d 1 AogOJtut T G do Lange hoistr an K Frucbten 41 j W H van Teateo 13 w GEHUWD 1 Auguatoi ü J Geliasen en L ran Klareren J Eykhoff en A Vermealen J de Jong eo S M van der Draaij F Sjardgn en F de Jong Dit onwaardeerbaar Oogenwaler is eeo van de gelukkigate uilvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oopen te kunnen rerbeteren welke door den tgil ouderdom of andere omstandigheden lijdende zijn aan Verzwakking afmatting prikkeling hitzigheid bloedrode en druipende oog n welke des nochts be kleren zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen rerstopping van de oogspieren of andereu ook oogeu die dikwijls tranen vooral bij koud weer of die welke bg eene sterke lucht of bij scherp licht niet goed kunnen ïien nl deze en meer andere ooggebreken worden dooi dit oogenwater hersteld eii waarborgt de gezonde oogen iegeii die gebreken en houdt ze in stanil zoodat men tut in hoogen ouderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is verkrggbaar a 60 Cent per flaoan bg ADVERTEMTIËN Heden overleed tot m ne diepe droefheid ingne geliefde Echtgenoote C vak WINKEL in den ouderdom van 24 jaren mg nalatende twee Kinderen nog te jong om hun verlies te beaefFen 6 KOOIJ Gouda 29 Juli 1883 Wed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorburs A Bos Berkel Wed Bosman Gouda A Prins Zevenhuizen Wed O Wilhelmus Woerd De nitilag der hentemmingea ter rerkiezing Tan GemeentaraadtledeD wai in de rolgende gemeenten aldu Botkotp Gakoteo de heer W C Boer met 115 temmen Op den heer C Bnik varen 64 itemmes nitgebrachL Sautrieht Gekonn de heer B Boere met 62 stemmen de heer C den Baars bekwam 52 stemmen yievKtrktri ajd IJtel Gekoten de heer E Hoogeadp Ai ZnenIkiiiieH Herkoien de heer D Sol met 62 temmen terwql de heer D C Marok 24 si kreeg De trambrng orer den IJsel bg Haastrecht ui lermoedelük met October gereed komen De IJielStoomtramireg Maatnihapplj kan dan haar lyn lot Ondearater in dienst stellen De aan den Raad an Gouderak aangeboden rekening dier Gemeente o er 1882 bedraagt in ontvangbt ƒ 11786 24 en in uitgaaf ƒ 8639 00 en sluit alioo met een balig saldo ran ƒ 3147 23 De kosten van het Ondervgi hebben rolgens die rekening 2852 63 bedragen eo die fan bet Armwezen 1432 50 Op renoek ran de Tentoonatellings commissie zal de heer Branijes fan Pnrmerend gedurende eenigen tfld zes koeien en twee eenjarige tieren Termoedelijk de schoonste exemplaren an geheel den Nederlandschen reestapel op het terrein voor de freemdelingen tentoouslellen De heer B G Van der Hegge Zijnen geneesheer te s Hage wgst op de groole hoereelheid onrgp ooft dat dagelgka te s Hage in andere plaatsen zal dit ook wel het geral zijn uitgestald en eerkocht wordt Als de cholera in het land is legt genoemde geneesheer worden wagcuTraohten lan dergelgk onrijp tuig in het water geworpen Maar 00 t niet reel ratioileeler zgn daarmede ran te roren een begin te maken en ook aan dezen in liji hoogtt nooiittkilyken uuUregel de fxd te houdenf Voortaan tullen door de dd schutterden jaarlgks iToor ieder officier en roor ieder afgeexerceerd onderofficier en mindere kunnen warden aanfierraagd lo zestig scherpe patronen tot geweren 2o tien losse patronen tol geweren So dertig patronen tot kamersehiet cyliuders De ichutlerijeD die geen schietbaan ter beschikking hebben kunnen in plaats ran patronen bedoeld onder punt 1 aanrragen zestig patronen ran soort onder punt 3 genoemd Bij deze aanrragen mag dus niet in rekening worden gebracht de totale sterkte der schutterg roaar alleen bet aantal officieren en het gedeelte der ooderoffioieren eu minderen dat afgeexerceerd zgnde werkelgk aan de schietoefeningen deelneemt Omtrent het plan lot stichting ran een koloniaal musMim te Amsterdam om Ie rerhoeden dat de koloniale schatten die thans op het tentoonstellingsterrein bgeen zgn na afloop ran de expositie weder worden rerspreid meldt de Amtterdmuner thans dat het roornemen bestaat eene Nederlandsche koloniale rereenigiiig op Ie richten die een koloniaal auseam en eene daaraan rerbondeu bibliotheek zal bijeen brengen en ook eene koloniale rerue tal uitgeren Een comité heeft zich tot dat doel gerormd beslaande uit de heeien J Wüste M J Waller W F Versteeg M P Pels allen te Araslerdani en dr L Serrurier te Leiden Op een diner dat door den heer Wüsie gegeren werd is het denkbeeld nader besproken en mocht men ran rerschillende aanzienIgke rreemdelingen de toezegging ran hunnen steun uitlokken Het bescherraheenchap der jeugdige rereenigiug is door Z K H den Prins ran Oranje aanraard Binnen enkele dagen zal een uitroerig programma de bijtonderheden ran het plan uiteen letten De Amerikaansche heer Sheridan beeft een middel uitgerondeu om door electriciteit reroordeelde misdadigers zonder ecnige smart ter dood te brengen De reroordeelde wordt op een leunstoel geplaatst die ran den grond geïsoleerd is en waarran de armen rerbonden tgn aan de twee polen ran een djruamietmaohine De reroordeelde gaat zitten eu zöodra de eleotrische stroom wordt losgelaten ia de misdadiger gefoudrojreeid Eene rersbhrikkelgke ramp heeft hel eiland Ischia geteisterd Eene herige aanlbering welke Zaterdagarond omstreeks tien uur plotseling de bereiking orerriel mineerde Casamicciola alsmede de omliggende dorper De cutastrophe orertrefi de ramp raii Haart 1881 rerre Weinige hulzen bieren orereind Volgeus nadere bériohlen waren er te Casamicciola Igdens dé ramp een aaulal badgasten doordien het juist de drukste lijd ran het badseizoen was De personen die san het onheil zijn ontkomen waren kan worden vilt te betwgfelen daar gijjjBreadigetuige tegen henr beataat W L te K maakt in de Prm Zwluhe Ct de volgende JBiite opmerking tegen bet gevoelen rii den heer I Esaer dat de besmetlelgkheld der telera in t geheel niet bewezen zon zgn Dur dt beer E in de Standaard nog eens op zgn o i geraartgk adriea teragkomst eu tgn raad op eeproudige weinig redeneerende lieden indruk toa kunnen maken en hen op een geraarlgkeo dwaalver brengen zg dete repliek ran Lnbaoh hier rermeld iiBr u geen ttoy el aan zegt bg nl dat ii Atiatiieke cholera bemettel k ie duizenden wtarD mingen hebben dat teieeten Daartegeoorer swlt de heer E twee waarcemingen die niets ter wereld bewgzen dan alleen dit dat pertonen die met rei lijder aan een besmettelijke ziekle in middelijkeof onmiddellgke aanraking komeu of hel Igk ran too een behandelen en er bg waken deaniettegenataaDdt van de ziekte rrij kunnen bigren Maar dat md ieder geneeskundige wel tonder dat de heer E ijji beide niets beleekeneude waarnemingen publiek behoefde te maken Hoe dikwgls wordt in eeo vrjj talrgk huisgezin slechts ééa enkel persoon door uuzelen of roodrouk aaugelaal hoereten komen mtt bet Igk ran een aan zulk een liekte orerledene in aanraking zander felren mazelen of roodronk It krggeu I Toch betwgfelt niemand de beamettelgkheid dier beide ziekten Ieder geneeakundige weet dit het al of niet betmet worden afhangt èn ran d dispositie des peraoooa die zich aan de beametlia bloolatelt èn ran andere omataudigheden die af het tegenwoordig alandpunt der wetenaohap roor eca gedeelte tamelijk wel bekend tgn geworden Zulke allen grond miaaende rertekeringen op de meeal lichtzinnige wgze en met bet noodige afki uitgeaproken kunnen ouder hel onkundig publiek reel kwaad slichten door het te rerleideu tot zorgeloosheid en bet te nopen tot rerzet tegen de mulregelen die in het algemeen gezondheidsbelang worden genomen Het is daarom hoog noodig dat het publiek beier ingelicht worde Dit was het doel van dit scbrg ven De heer H C Van der Wgek heeft in het Aljehadres van generaal Van Limburg Stirum eu anden mannen van beteekenis aanleiding gevonden om ook zgn beschouwingen orer den toestand in Aljeh ut Z M deu Koning mede Ie deelen in een adres waaria hg rraagl 1 Intrekking ran hel civiel bestuur Ie Aljek den Militairen gezaghebber alleen de beachikkin over hel noodige aantal aaaiatent reaidenlen en cootroleora latende Afkondiging ran den oorlogstoestand en vtide krijgswet Aan Ie dringen op de zuirering ran elkeo rgand ran het bergachtig terrain ten tuiden ran Aljeb ran Oleh leh lol de Koerangrabuh baai Na herstelling ran ona militair prestige eode rerzekering der mat en onderwerping te Groot Atjeh in orerweging te nemen of een realigingte Pedir uit eeu strategisch en commercieel oogpunt niet de roorkenr zou rerdieuen boren die teKotta Radja 6 De sterkte ran het Indisch leger te bepalen op een minimum ran 35 000 man de officieren niet raedegerekend 6 De uitgaren roor deze maatregelen benoodigd zonder de meerderheid te drukken te beairgden uil den rerkoop der Slaataapoorwegen op Java ep ter verdere voltooiing ran bet spoorwegnet de particuliere industrie te hulp te roepen De beer Van der Wgck wil dat de Tweede Kamer dadelgk bgeenkome om een en ander nog vó Sr September af te doen Buitenlandsch Overzicht Het waa Maandag een gewichtige dag roor het Engelscbe Parlement De motie Nar ood die gelijk onze lezers weten door de B geering ondersteund werd en daarmede het roorstel taffordNorthoote kwameu in behandeling De afgeraardigdi Norwood wil handharing ran de vrijheid der kameit in haar oordeel orer de waterrerbinding tusscheu de Middellandsche en de Roode zeeén In de Dinsdag gehouden zitting werd dit rooratel door den leider der oppoaitie bestreden Daarna trad de heer Glailatone op om het dezer dagen door lord Saliabury rerkoudigd beginsdte beairgden dal aan Engeland alleen bel recht toekomt om tich met de fuaealie te bemoeien en ilc territoriale rechten iu het belang ran den wereldhandel te reronaoblzameD etn BriiBch kanaal is slechts op Britsch gebied mogelgk Het roorslel ran sir Stafford Northoote zoude het priïilegia ran den heer de Lesseps nagenoeg verüietigen De aanapraken van laatstgenoemde dagteekenen ran 1872 en waren derhalve aan bet vorige kabinet bekend De wettelijke zijde der quaesiie j trouwens kon slechts opgelost worden door een Egyptisch of een internationaal hof De heer Gladf stone rerlingde rerwerping ran bel roorslel van den heer Northoote wgl de aanneming daarran een sltcht roorbeeld zoude stellen aan andere wetgevers en de zaak er nog ingewikkelder door zoude worden Hel resultaat ia geweeat dat de Regeering met 282 iegen 183 atemmen hrt pleit heeft gewonnen Met die meerderheid werd Nortbcote a rooratel verworpen en voorla Norwooda motie zonder discnaaie aangenomen Naar de Daitg Neicê weet mede te deelen zal Gladstone bij de debatten dezer dagen de gelegenheid aangrijpen om een mededeeling te doen betieffende den duur der Engelscbe bezetting in Egypte De troepen aldaar zgn zeker verlangend daaromtrent iets te vernemen want zij worden sterk door de cholara geteisterd Xot Zondagarond waren er rgflig sterfgerallen onder hen roorgekomen en nergens behalve in Alexandiië bieren zg geheel rerschoond Volgens uiet officieels berichten ia orerige a de sterfte aan cholera grooler dan officieele cijfers aantoonen De berichtgerer ótt JMy Nem wil bgr weten dat er op 24 Juli te Kairo 1200 stierren lerwgl de opgaaf wae 463 De autoriteiten rerouUchnldlgen zich met de woorden dat het maar Ëgypteuaren zijn met wie men t zoo nanw niet behoeft te nemen 1 Het tgn twee gewichtige bealiaaingen die in de Franache Kamer en deu Senaat zijn gerallen die betreffende de conrenliea met de spoorwegmaatschappijen en die orer de wet op de rechterlijke organisatie Beeds jaren lang waren beide zaken in behandeling en menig Ministerie is reraleleo alrorena ze tot een goed einde te kunneu brengen Het getuigt ran de betrekkelijke sterkte ran het Kabinet Ferry dat het orer allen openbaren en geheimen tegenstand heeft weten te zegerieren Ofhet erenwel in t belang der Republiek mag worden genoemd dat de bedoelde ontwerpen zijn aangenomen ia een andere rraag Twgfelachlig is het allhans roor zooreel betreft de wet op de magistratuur die de Begeering een bedenkelgkeo invloed toekent op ile rechtcrigke macht Niet alle aan de Republiek getrouwe bladen durven dau ook de loftrompet steken over dit parlgwerk der meerderheid Hel Journal de Debate verklaart zelfs dat Frankrijk een van de fondamenten van een gezonde staatregeling kwgt is In den Senaat beeft men nog getracht te tornen aan de stemming over art 16 waarran het gedeelte dat den Minister hel recht geeft hel personeel Ie znireren met 183 tegen 130 slemmen was aangenomen Er werd namelgk beweerd dat het stelsel om bij proeurstie roor afwezigen te laten stemmen tot misbruiken aanleiding bail gegeren waardoor de meerderheid rerplaatal waa Proteaten baatten echter niet de zaak waa trouwene moeilgk te bewgzen De Kamer tal tich denkelijk vereenigen met het ontwerp zooals het den Senaat verlaten heelt Nog enkele weken scheiden ons ran den termen door de Donau conferentie bepaald roor de ratificatie van het tractaat van Londen Men weet dat het aannemen ran dit aititel een dud ran hoffelykheid was waardoor de Enropeesche diplomatie aan Bumcnië den weg heeft willen openen om alsnog tot de besluiten der mogendheden toe te treden De Rumeensche staatslieden hebben begrepen dat door te reel stgf beid aan den dag Ie leggen tegeuurer Europa zg geraar tonden loopen bun land een grooten ondiensl te doen in plaats ran roor igne belangen te waken Men weel dat de heer Stourdza iu een nota ran 24 Mei jl aan den Rumeenschen gezant bg het Britsche hof de grondslagen heeft medegedeeld van een soort van legenplan hetwelk in werkelgkcheid niet anders rersohilt ran de besluiten ter conferentie aangenomen dan in S uiealién ran ondergeaohikten aard Men beachouwde eten ftap als het rerachijnsel eener meer rerzoenende geziudh d bij de Rumeensche Regeering en men beeft de koop mogen koesteren dat door handig te werk Ie gaan de toetreding ran het Kabinet van Bucharest tou mogen verwacht worden De bemoeiingen der Europeeeohe diplomaten scbgnen zich in die richting bewogen te hebben Inderdaad wordt uit offioieuse bron gemeld dat de rertegenwooriligers der groote mogendheden te Londen het raadzaam achten den Rumeenscheu minister uit te ttoodigen met hen te beraadslagen orer den Iermgn der ratificatie van het Londensoh Iraclaal Die ijildrukkingen schijnen aan te toonen dat Rumenie niet alleen zal worden uilgenoodigd zijn handteekening liij die der groole mogendheden onder het tractaat van 13 Maart te voegen doch dal de vorm der uitnoodiging anii zijn vertegenwoordiger gedaan zóó tal zijn ingericht dat die de nationale eigenliefle zul sparen en meu een middel zal vinden om tonder het debat weder van voren af aan te beginnen openlijk de toetreding Tan bet koninkrgk tot de oonrentie regelende bel beheer ran den Donau Ie oouatateereii Sjerif pacha minisier president in Egypte heeft aan de in dit land resideerende cooaula geueraal en