Goudsche Courant, zondag 5 augustus 1883

Zondag 5 Aflgastos PIEREE GIJBELS w gearriveerd met een groote CoUecti Byouterièn GalanterlëneDParfameriên SAUTU NOUVEAVTÉS Staande op den KATTENSINGEL over Am Heer STERNBACH en verkoopt tot Ween dag 8 Augustus Mfl vleiende met een druk bezoek vereerdte worden Hoogachtend Uw Dw Dienaar PIERRE IJBEL8 1883 N 2957 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De DIRECTIE der GOUDSCHE WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ brengt ter kennis der Ingezetenen van Gouda dat de PROSPECTUSSEN bevattende de Tarieven en verdere bepaling en ter bekoming van water bij de verschillende ingeze tenen zijn bezorg d en dat zij die alsnog g een Prospectus ontvangen mochten hebben daartoe aan het Kantoor der Waterleiding RoTTEHDAMSCHE DiJK N 7 in de gelegenheid zullen worden gesteld Dat zij die wenschen aangesloten te worden en met de Maatschappij ten dien einde een contract wenschen te sluiten zich dagelijksch van s morgens 9 tot s namiddags half diie aan het Kantoor der Waterleiding kunnen vervoegen De DIRECTIE VAN ERNST BASCH standplaats Markt over het Hotel ok Paavw Gedurende de Kermis s avonds 8 ure GEOOTE VOOESTEimrGElT Persoonlijk optreden van ERNST BASCH La MoucHe d Or de gouden vlieg te Par s meer dan 400 maal opgevoerd Optreden van den heer Otto Nürnbbeo met zjjna 10 Automaten Qastvoorstelling van het Eng gro teak Dansers en HogeBpringers OezeLschap THE C9LIVËB grootste specialiteiten der wereld Agioscopische Wereld Tableauz en Cliromatieke oataraotapoikile of Ide Eristalgrot der Najaden enz Abonnementskaartjes Ie Rang 10 stuks 12 fl Set Bureau is dagelyks om 10 aren s morgens geopend Plaatsen te bespreken van 10 tot 3 uren a 10 cents extra ERNST BASCH 313 STAATS LOTEEÜ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 13 AUGUSTUS e k Het KANTOOR wordt gehouden TURFMARKT H 35 Bet Depot der Origineele NAAIMACHmS D£B Singer Maatscliappij bekend als de beste Naaimachines der Wereld bevindt zich te Gouda uitsluitend UI Hoogstraat Ül N B De Machines worden op proef geleverd en onderricht gratis verstrekt op dat een ieder zich van de onovertroffen deugdeljjkheid dezer Machines zelf kan overtuigen voor dat hij koopt Wekelij ksche afbetaling vanfl Flinke koi ting voor contante betaling Snelpersdruk van 4 Bkinkvan te Gouda Spaarbank te goüda B Zaterdagf 4 en Afaandagf 6 Aug e k zal het iestuur ofeene avondzitting houden doch daarvoor in plaats Maandag 6 dezer s middagps van 12 1 ure g eleffenheid g even tot inbrengf en terugvraag van gfelden Namens Commissarissen der Spaarbank alhier KIST Foorsitter RIJIJTEB Secretaris VAIV VOllE BÖÏEM S STOLT onderscheidt zich door aangenamea smaak WORDT OOOR TAL VAiV 6ENEESKUNDIGE1V 4AN BEVOliEAI wegens rijkdom aan extract d i roedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon flollandsch Bier vermengd ook voor kinderen een uitnemend versterkende drank i 1 A ILilül in concurrentie met Engelsche fabriekaten tegen veel lageren prjjs Princesse en Bruine Bieren in onderscheidene qualiteiten liordeaDX Az jo KruidenBzijn Dragon en Wijn Azyn in onderscheidene prgzen Bierbrouwerij en Azijnmakerij DE CfEISiEOONDE VALE A JUSTE RDAM DORDRECH T STEDELIJi MUSEUM VAN COSIJ Co Hachinefabriekanten te Gouda bevelen zich steeds beleefd aan belovende eene spoedige en billijke uitvoering Op ZONDAG 5 AUGUSTUS e k zal het MUSEUM s namiddags van 4 6 uur weder voor den verminderden prfls van 10 Cents de persoon voor een ieder toegankelijk zgn De commissie Mevrouw Lviivs van Goob CRABETHSTRAAT verlangt eene BËLATyGRiJK om zoo poedig mogelgk in dienst te treden Ï ALLENDE ZIEKTE Verlamming en Zcnuwziekte wordt radicaal genezen door mijne methode Het honorarium is eerst verschuldigd na de genezing Behandeling per brief ADVEKIE TIEI Rnlf 7 opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Prof Dr ALBERT 6 Place du Tróne O Parijs j BINNENLAND GOüDA 4 AuKusIm 1883 Woensdag 11 ia door de politie alhier aangehouden Coraelia Johaonei Coene wonende te a Hafre verdacht bg Luipen op de Bogen zich te hebben iobuldig Eemaaift aan diefstal bij iniluiping ladeligtiflg en Donderdagavond Cbriiliaan Johannea BroDsgeeat die een horloge op de Kermis van iemand had gerold Beiden zijn naar de gevangenis te Botterdam overgebracht Ia de gisteren gehouden vergadering van den Kaaë der gemeente Krimpen a d IJsel werd voorloopig vastgesteld de gemeente rekening over IS82 in onttanfit op ten bedrag van 10 652 12 in uiltfaaj up 8 376 57 en alzoo met een batig slot van 2 175 55 iraarover echter reeds tot een bedrag van 2000 ia beschikt Voor onderirijs werd uitgegeven ƒ 2 336 52 waarvan werd vergoed ƒ 803 71 terwyl de schoolgelden bedroegen ƒ 711 43 Het Burg Armbestuur ootving als subsiiüe ƒ 1460 Gisteren haddon de hsrddraver jen plaats uilgeschreven door de Gondsche Harddravery Vereeniging Ëendragt mankt ningl des voormidda s ten 10 nur die voor paarden die nog nimmer een prijs gewonnen hadden en des namiddagi ten 2 unr die voor paarden van zessen klaar van inlaiidsoh ras toebehoorende aan Nederlanders Evenals de vorige maal heeft de Vereeniging ook thans alle eer van haar feest bet mocht in alle opziohtrn goed geslaagd heeten Aan de voormiddag hnrddniverg namen de volgende paarden deel Naak in WoonplJ P a a b d 1 Bkbwdkb Nobel zwarte bles P van Santen Huin iBoeriu br Merrie Ross Vos Bles Merrie Marie donker br Merrie Mina w Merrie Jana iwarle Merrie bruine Merrie Gravin zwarte bleaJB Merrie Vos vos Merrie J Scholten J W Wafelbakker N Mostert J Vr land Eigenaar A Matse J r d Burg J G de Boer W Schippers Amsterdam Wed J Boa Zevenb j J Khotwgk IJ selmonde G M Vgverberg Zoetermeer C Ondgk Wadd J Verhoef Bleiswgkj A Koppert Housterj J A den Hollander Bhoon H V d Beek H Klootwgk H Koetsier A C Wouters M Hegboer A Matse A C Wouters Eigenaar J Scholten B W Schippers H Klootwgk L G Lampe A T Eskes D Vogelenzang F Qualm Hercules bruine bles Merrie Marie zw Merrie Blondel zw Kuin Cornelia bruif e Merrie iMarie sch bl M Blommelia II br Merrie 3limme Bles iw bles Merrie Komeet schimmel Buin Marie br Merrie Leuke br Merrie Prinses i arte bles Merrie Emma zw Merrie Elisa br Merrie Wilhelm bl Buin Haarlemmermeer H V d Vorm IJs selmonde L Koetsier Zoetermeer Maks Amiterdam P J Heiboer Tienhoven K van Es Wadd J H Evers Zalt Bommel A J Voorspui Groot Aramers P D M Soholten Haarlemmermeer J Uroog Zegwaard J Oosthoek Charloisl C H Herfsohlep Amsterdam W H Brom ütr C Vogelezang Al blasserdara C M Ham VInar dingerAmbaoht De prijs bestaande uit een Schildpadden Doos met 24 Lepeltjes werd behaald door de Oramn van den heer J A den Hollauder te Rhoon pikeur B W Schippers de premie bestaande uit een Zilveren TafeUchel werd behaald door Marie van den heer 3 Droog te Zegwaard pikeur B W Schippers Aan de namiddag faarddravcrg namen de volgende paarden deel Bebuder f Naam en Woonpl I P a a b d H V Haaren Amst Weil B Kneppers Bleiswgk H V Haaren Amat i A vnn Aardenne Voorburg W H J Brom Utr A H Jurgeus Os G Hees Dordrecht A d Bidder Buiksl A Visser Zegwaard J Wuste ZantpoorI A van Aardenne Vooiburg N G van der Leej Koudekerk P Brommer Zijpe P Smit Jr Rotlerd J de Vries Gouda W Doon s Hoge J B Dekker Rhoonl J Koster A V d Burg Wilhelm tw Ru Üavirf br Ruin Pieboo br Ruin Wdlem m zw R Wii belmina br R P Koek Protest tZ Nelly A de Koning bruina Merrie Slgboon br Merriel A Bos Nimro l w bl B l J de Boer Koningin br M j P v Santen Emma br Merrie A C v d Akker De Goei br M l Eigenaar La Fieaatke zw R J de Boer Vitesse jhr Ruin A de Koning IA Cv d Akker J Koster Prinses leh Mcrr P v Santen Leuka bUliwebl M Eigenaar Mallejan tw Ruin A Bos Wine bMine HuinI W Jongejan De prijs beslaande nit 3 fi en de premie uit ƒ 100 in contanten of voorwerpen in zilver naar keuze der heeren winners De pril werd behaald d or de Priniei van den heer P Smit Jr te Rotierda pikeur P van Santen de premie werd behaald do r If itu van den heer J R Dekker te Rhoon pflcear W Jongejan De prg s en premie zgn door heeren winners in geld ontvangen De verschillende prgien en premien werden na afloop aan de winnen aitgertikt door den heer H J Peters voorzitter tan de Vereenigisf dU een woonl tM d Bt B nk iet Burg ea W tb toat de welwillend verleende medewerking en tot de Politie en Militaire Autoriteiteir voor hunne in het belang der orde genomen maatregelen Hg sprak tevens den wensch uit dat het getal leden der Vereeniging moge toenemen Wy brengen dien wensch met nadruk onder de oogen onzer lezers De HarddravergVereeniging is thans geen oubekeode meer voor ons Zij toonde herhaaldelijk met hoeveel succes uj feesten weet te organiseeren die een echt Hollandsch karakter bezitten die uit den omtrek vele personen hierheen trekken en die verscheidene onzer ingezetenen voordeel en zeer velen esn prettigeo dag bezorgen De vereeniging verdient das alleszins den steun der Gondsche ingezelenrn en het is derhalve te hopen dat velen als lid daarvan mogen toetreden Dinsdagavond werd op de vergadering van het departement Moordrecht en Gonderak verslag uitgebracht omtrent de Spaarbank Daaruit bleek het volgende De ontvangsten beliepen in 1882 de som van ƒ 19064 01 de uitgaven bedroegen ƒ 18162 22Vs Ingebracht werd in 1883 de som van ƒ 9284 04 s en uitbetaald aan deelhebbers de som van ƒ 4111 17 iOp 31 Dec 1882 was de Spaarbank aan 237 deelhebbers schuldig de som van ƒ 52637 73 en bedroeg het actief de som van ƒ 59201 16 zoodat er een reservefonds is van ƒ 6563 42 Uit de verslagen der Schoolspaarbanken bleek dat in 1882 te Moordrecht was ingebracht ƒ 407 10 s terugbetaald ƒ 95 521 en dat het tegoed der inleggers op 31 Dec 1383 was ƒ 314 60 Te Gouderak waren die cgfers als volgt Ingebracht werd in 1882 252 56 terugbetaald ƒ 78 09 en was het tegoed der inleggers op 31 Dec 1882 132 90 Tot bestuursleden werden herkozen de heeren G fi Lalleraan als president en M Bron als penningmeester De heer A Berraan die als secretaris moest aftreden en niet meer in aanmerking wenschte te komen werd als zoodanig vervangen door den heer J A F v d Meer van Kuffeler die als gewoon bestuurslid vervangen werd door den heer h Exalto Tot afgevaardigden ter algemeene vergadering werden gekozen de heeren G B Lalleman en J A F v d Meer van Kuffeler en tot plaatsvervangers de heeren J Vrylandt en M Bron De contributie voor de leden werd van ƒ 4 op ƒ 6 gebracht Besloten werd om van wege het dept het voorstel van t dept Groningen tot afschaffing van de Zwaluw te ondersteunen Aan den groeten gymuaatiek iredsirgd Ie Amstef dan zullen deelnemen 1600 turners waarvan 900 bg d uitvoering op Zondag a s zullen werkzaam zijn Die turners behooren tot 25 verschillende vereenigingen waaronder uit Amerika Belgie Duitschland Engeland en Frankrgk Bij gemeente publicatie is Ie Rotterdam thans afgekondigd dat de kermis aldaar wegens het epidemisch heerschen der pokken jvoor dit jaar is geschorst Het Bestuur van den Polder Langeland en Kortland onder Krimpen a d IJsel heeft voor de ingelanden van dien polder de inschrgving opengesteld in een geldleening van ƒ 35000 ia aandeelen van f 500 tegen 4 2 pCt in t jaar lot bestriding van een stoomgemaal en bghooreode werken De storting moet plaats hebbeu in twee gelg ke termijiiei de eerste op 15 Augustus en de tweede op 26 Sep a s Boskoop s hoofdtak van bestaan wordt door een zeer groot gevaar bedreigd De Duitache regeering heeft nl vóór eenige dagen een besluit uitgevaardigJ waarbij alle invoer van planten en boomen met wortels uil Nederland in Duitschland verboden is welk verbod een toepassing is van de zoogenaamde Bernerconventie vóór weinige jaren ter zake de piyloxera druifluis tot stand gekomen en aan welke conventie toen ter lyde door Nederland geen deel is genomen Als men bedenkt dst verreweg het grootste gedeelte van hetgeen de uitgestrekte Boskoopselie kweekeiqeu voortbrengen voor Duitschland is besiemd zal men begrijpen welk een zware slag door bedoeld verbod aan Boskoop s welvaart zou worden toegebracht Zoowel de Pomologische Vereeniging te Boskoop als de aldaar gevestigde afdeeliog der Nederlandsche Maatschappij van Tuinbouw en Plontkunde alsmede de gezaroelijke boomhandeloars op Duitschland hebben dan ook terstond ernstige pogingen in het werk gesteld om zoo mogelgk het gevaar af te wenden door van onze Regeering te verkrggen of dat Nederland alsnog en zoo spoedig mogelgk tot de Berner conventie loetreedl of dat de Rijkskanselier van DuitschUud ten gunste van Nederland gebruik maakt van de bg bovengenoemd Besluit hem toegekende bevoegdheid om onder zekere voorwaarden ontbefiing van meergemeld verbod Ie verleenen Onze Minister van Buileqlaudiche Zaken werd tot dat einde van Boskoop uit reeds persoonlijk gepolst De opK iven omtrent het aantal personen die door de aardbeving den dood te Casamicciola gevonden hebben luiden verschillend Doch men mag aannemen dat het cijfer wel 2000 bedraagt Daarbij ouden nog wel 1500 personen gewond zgn Het plaatqe beroemd om zijne zeebaden was gelijk gewoonlijk in dit seizoen door eene menigte badgasten bezocht De aardbeving heeft volgens sommigen vgftien volgens anderen twintig seconden geduurd Doch die weinige oogenblikken waren voldoende om Casamicciola geheel te verwoesten G larenJe de ramp was de lucht verduisterd door dikke wolken Gelukkig nog zegt een der bladen dal er op het oogenblik der aardbeving eene groote menigte volks was in een schouwburg een houten gebouw dat letterlijk opengescheurd werd zoodat de mensc en gelegenheid vonden te ontkomen Ook op zee heeft men de schok gevoeld waar hij voorafgegaan was door een gerommel Te Napels werd insgslijks een lichte schok waargenomen doch schade is daar niet aangericht De regeering heeft dadelgk last zegeven tot het oprichten vau een zesligtal houten loodsen te Cos imicciota om wal er overgebleven is van de bevolking te huisvesten Wg zeiden gelgk ook de telegraaf bericht heeft dal de ontzettende ramp het gevolg was vnn eene aardbeving Inlussohen zg vermeld dat de beroemde dr P lraieri directeur van den sterreiracht op den Vesuvius gelooft dat hel onheil niet is oangerichi