Goudsche Courant, zondag 5 augustus 1883

dgof eaM urdbeviug maar door eene Teriakking ran den grond Een door roo eri in Kkin Aiie ontvoerde lydefabrielcant Coipi gtuaamd die teg D en loegeld itaa 1000 Turktehe ponden oageveer ƒ 11 500 tijae fr heid teruggekregen heeft öeldl dat hg lear goed behandeld is Hg had teralond een eigen dienaar en koolcTroBw ferieerde met de rooven opaangenamea oet en kreeg ran hen de rerzekering dat al tij het losgeld ontrangen hadden zg hem nooit meer eenig leed sondes doen en hem en iQoe fabriek zelfs beschermen zonden De hoofdman verzekerde hem dat men nog reel gewichtiger roof op het oog had en als die hem gelokte zon hij aan Corpi het geheele losgeld teruggeren loen het losgeld door tiree rertrouwde bedienden der familie Corpi gebracht was werd hem het geld dat hg toen tg hem gerangenuamen bg tich haJ zeer beleefd teruggegeven en de twee bedienden kregen eene goede fooi Om dat doal te bereiken ia dan ook een genees kundige oommissie naar Egypte vertrokken Al wat Europa bezit ju deo rorm ran groote prachtig ingerichte hotels zal weldra in d tobadnir worden i esteld door den bouw ran een uienw hotel dat in uitgebreidheid en in weelderigheid ran Inrichting zga weerga nergens rindt Het wordt gebouwd in Northumberland Arenue de nieuwe straat tegenover Trafalgar Square in t weatelgk gedeelte ran Londen Behalre de eetzalen de receptie salon enz zal bet orer de 600 logeerkamers beralten de muren ran het hotel zullen een hoogle ran 100 voet verkrijgen Da kosten van aanbouw van het hotel t welk in renaissauoe stgl wordt opgetrokken klimmen volgens het bestek tot 200 000 pond sterling of ƒ 2 400 000 i voor de inwendige inrichting de meubelen enz is een bedrag van 70 000 p st of ƒ 840 000 bestemd Uit NicDw York wordt het volgende geral van watervrees medegedeeld Zekere Peter J Byrnes wonende te Fort Hamilton aan de Shore Road speelde eenige weken geleden met de huiskat die hem deerlgk krabde van zjjn rechteroor tot aan de lip Vg f weken later werd de i6jarige knaap ongesteld en begon te klagen over pgn in de keel ea de kaken Hg werd schielgk erger en begon te ijlen Toen men hem water aanbood werden zgn kaken stgf en schuim kwam op zgn lippen Men had alle kracht noodig om hem te houden De hulp van Dr Mundy ran Nieuw Utrecht en dr VolInm en Spencer ran het fort werden ingeroepen Alle drie rerklaarden de ziekte waterrrees te zijn Maandagnacht kon hg nog spreken en klaagde over dorst maar nauwelijks kreeg hg water te tien of de aanralleu begonnen weer Dinsdagnamiddag daarop is hij ran uitputting gestorren De heer I Ester achryft aan de Standaard In het adres ran den gepensioneerden luitenant generaal graaf ran Limburg Stirum c a worden betwaren geopperd tegen de inkrimping ran ons gebied op Aljeh I Die heeren meenen dat wg niet moeten heengaan en integendeel plicht en eer ons gebieden te blijven terwjjl het Nnlerlandsche rolk bereid tal worden beronden onze Indische krgksmaoht In slaat te stellen om de opgedragen taak te volbrengen Het doet natuurlgk goed de ouderteekenaan van het adres niet te tien deelen in de groole mate van onrerschllligheid en ongeroeligheid door ons volk in het algemeen roor den stand der taken in Aljeh getoond Erenwel kan ik mij met bet wires niet rereenigen en geloof niet dat ons volk hel beamen z M wanneer het behoorlgk werd ingelicht Ons volk U nog een Chrislenrolk en acbt den Staat gebonden aan de 10 geboden Daarom mag de Staat Aljeh niet begeeren Gerechtigheid rerhoogteen volk maar zonde is de sohaodriek der natiën Heeft de rroegere rorst ran Aljeh tegen ons gezondigd dan is by er ruim genoeg roor gestraft Zgn Rgk Ie nemen schijnt onrecht Kunnen de adretasanten ons bewijzeu dat wg in Aljeh recht gehandeld hebben en recht handelen dan stemmen wjj in met de strekking ran het adres Anders is openlijke erkenning van ons onrecht en terugtrekken verreweg het bette Dit tou ons niet verlagen maar verhopjijpi in de diatting der Oostersche volken Volharding in onraoht zou ons duur Ie staan komCn gelgk het Filips de Tweede meer gekast heeft dan iemand van te voren kon berekenen Ingeval vrij werkelg onrecht hebben gedaan tal ieder eerlgk Nedariander tgn geweten latende spreken leggen geheel terugtrekken en tooreel inogeIgk het onrecht heralellen is de beste staatkunde Ik zou er dan bgroegen Koop In dat geval liever voor veel geld een geschikt eiland bjj Atjeh vestig u daar en werk van daar uit door tending en school in Aljeh om het arme rolk dat er orergebleren is ran het zwaard het eene noodige te brengen Aan den Minister ran Binnenlandsche Zaken is door de commissie tot berordering der algeheele uitroeiing ran de besmettelijke longziekte onder het rundree welke commiule benoemd door de Hollandsche Maatschappij ran Landbouw bestaat uit de heeren J ran der Breggen Az C J A Wijnaeode H F Bultman H J Hoek en P J A De Bruine een adres gezonden waarin o a wordt aangedrongen dat in het spoelingsdistrict roortuan elke koppel ree zal warden afgemaakt toodra daarin het eerste geral roorkomt De coinraissie acht hel niet raadzaam om bij het constateeren ran het eerste ziektegernl in een koppel een afwachtende houding aan te nemen het komt haar roor dat juist daar waar zooveel mutatie van vee plaats heeft het snelst en het krachtigst moet worden gehandeld Verder verzoekt de commissie dnt het merken ran het vee bg inroer in het spoelingdisirict terstond plaats hebbe en bereelt zjj als een krachtig middel lot bestrijding der ziekte aan onlamelling van alle stallen binnen het district omstreeks einde Aug en verbod ran nieuwe opstalling totdat de onismelting geschied is Wordt laarbij gedurende den weilijd ernstig toezicht gebonden op al het ree en riSór den nieuwen staltgd toodat geen verdacht ree uit de wei ga dan om te worden geslacht dan rieit de Commissie zich dat de uitroeiing der longziekte roor het einde detes jaars een voldongen feit al zgn Ter rerzekering ran het roorgesielde schjjnl het der Commissie nooilig met den meesten ernst wijders aan den Minister in orerweging Ie geren het benoemen ran een distriotoommissaris in den besmetten kring belast met het toezicht op de vee iuspectie en de onismettingen Woensdag arond werden door den directeur generaal der Maatschappij tot exploitatie ran Staatsspoorwegen vergrteld ran eenige ambtenaren proeven genomen met eene electritche rerliobling aangebracht op een locomotief Op den rit ran Kuilenburg naar Utrecht bleek dat op twee honderd rgftig a drie honderd meter de weg rerlicbt was Wanneer de machine stilstond konden op twee honderd rgftig meter klein gedrukte letters nog duidelgk gelezen worden De proeven tullen worden voortgezet De heer Buma heeft uitvoerig de bezwaren beantwoord Ingebracht legen zijn voorstel tot het instellen ran ra onderioek MreHelüi de aftluitiitg in iel droogleggen der Zuiderzee Hg houdt daarbg op technische gronden rol dat eene partieele indgking meer bezwaren zal opleveren dan de afsloiting der geheele Zuiderzee die borendien om andere redenen rerre de roorkeur rerdienl bestrgdt de bedenkingen tegen de insluitiug van den IJsel geopperd en wenscht het droogleggen der kostbare gronden volgende op de afsluiting in de eerste plaats over Ie laten aan de particuliere industrie onder slaatstoezichl en afzonderlijke behandeling dus eerst van de afsluiting daarna ran de ittkrimpiog der Zuiderzee zoorerre de errnring dat na rerloop ran tijd wenschelgk maakt Het thans roorgesleld onderzoek moet juist strekken om tot de rereischte technische en flnancieele wetenschap te komen die tot eene oplossing van het rraagatnk moeten leiden De fiuanoieele bezwaren tegen de uilroering wegen bg hem niet zwaar het geldt zulk een overwegend en veeltgdig belang roor het tegenwoordige en het nageslacht De aangegeven wijziging ran het eenig artikel neemt hij orer Een Ëuropeesche dame wonende te Siinoogan heeft in de sawahrelden aldaar een groote slang geraugen Zjj deed dit op de narolgeude wijze Op de plaats waar tich de slang dikwijls rertoonde legde tg een raatje neer en bestrooide dat met welriekende bloemen De slang door de lieflgke geur aangelokt kwam naderbij en rolde zich behagelijk in het matje De dame bond het daarop sterig dicht en Hel Ae gerangene naar huis brengen waar tij haar in een sterig hok opaloot Het dier was rier el lang en teren ceutimeter dik Ia een schrgreu aan Ie Voltaire bespreekt professor Fatteur de cholera Deie ziekte erenals andere besmettelijke ziekten zou rolgeat de biologisten roortkoraen uil ren microbe in het lichaam ran den meusoh welk diertje daarin rerwoestingen aanricht die niet zelden den dood ten gevolge hebben Nu komt het er nog op aan hel beslaan ran deze microbe ie constaleeren is dit geschied dan zou men zich waarschijnigk rekenschap kunnen geren an al de eigenaardigheden der cholera zoowel ran de tiekterersebgnsflen als ran haar uitbreiding en men lou maatregelen kunnen nemen om het kwaad in tgn roortgsng Ie stuiten Tlie Singer Manufagturing Co ITew York OOFD AG £ W E R E L D Leverancier van Z M den 62 Ealverstraat AMSTEHDAM Vroeger Kalverstraat 23 De echte SINGER NAAIMACHINES zgn de meast volkomene en daarom ook de me 8t gemocht Nnaimachineë der wereld wat ten duidelgkste de jaarlgksche vermeerderde verkoop aantoont die alleen in het jaar 1882 het enorme cijfer van 60d 29 S stuks bedroeg Eenigf Depot te Gouda Hoogfstraat 111 Buiteolandscli Overzicht Minder aangenaam roor de Ëngelschc regeering li het feit dat in weerwil rau hare uitgebreide roortorgsmaatregelen James Carry un de wraak der onrerwinIgken niet heeft kunnen ontkomen Ooaangeoaam is H roor baar la bemerken dat da hand der lersche rcreeniging rerder reikt dan de hare Carey was met zgo rrbuw en kindereu aan boord van de Mtlron en was iogetcbreren onder den naam Power hij u beatemd roor Port Elizabeth Zekere O Donnell eeo Ier schoot hem neer o gaf zich daarna gerangeo Het nieuws ran Carey s dood rerwekte groot gsjnich in Dublin en het is roor de regeeriog te rreeiei dat de onrerwinlijken thans in hun orermoed tullen worden rersterkt De nationalisten betcfaonwen deo dood ran O Donnell als een grooten triomf ea zg ontstaken rreugderoren en bielden een grooten ontooht met fakkellicbt Dit nu zgn ernstige leekenen a hoe aangenamer t roor de regeering moet weten rto een ellendeling als Carey geheel nf te zijn des Is meer reden moet zg hebben om te vreezen voor eens opflikkering van den ouden geest in Dublin Het lakkellieht der onverwinljjkeu kan een geraarl jk vuur warden dat moeilgk is Ie blutschen Uit Pargs wordt door Renter geseind dat de Kamet der Afgevaardigden het wetsjotwerp op de herrorming der reohterlgke maohl heeft goedgekeurd is den vorm zooals het door den Senaat werd gewgiigd Het Fransche parlement is daarna uiteengegaas en zal naar men verwacht niletlgk 1 1 October weder bijeenkomen terwgl het Engelsohe naar Qltd atones roededeeling 26 Augustus waarachgnigk zal sluiten De kleine nederlaag door het Fransche Ministerie een der laatste dagen nog geleden wta een gerolg ran de anti Engelsche stroomiof die zich in de openbare meening rertoont De boogilnoodige telegraafkabel van Coohin China naar Tongkin werd rerworpen omdat het Ministerie de coneestie had willen gunnen aan een Engelsche maatschappij die de roordeeligste roorwaarden aanbood De Fransche minisieraad beeft het bedrag der buitengewone begrootiog defiinilief rastgesteld op 261 inillioeu Ook werd besloten de op 8 Juni jl tusschen den bey ran Algiers en Frankrgka minister Cambon gesloten overeenkomst aan bet Parlement ter goedkeuring roor te leggen In dit traclaat neemt de Bey de rerpliehting op zieb ten eioda de locpassing ran het Fransche protectoraat gemakkelijk te malceo in zijne staten al de herrormiogen in Ie voeren relke Frankrgk in het landsbestuur de rechtsbedeeling enz BUttig en noodig acht De Fraoseke regeering harerzijds waarborgt de leening roor de conversie der Tnneesche schuld de Bey mag zonder Frankrgks toestemming geene nieuwe leening slniten De sommen rereischt tot de rentebetaling worden tot een bedrag ran twee millioen gerenden uit de inkomsten des lands en uit de ciriele Igat ran den Bey Onmiddellgk nadat dit besluit ran den Diinistprraad as gerallen werd het ontwerp ran wet tot goedkeuring rau het tractaat bg de Kamer ingediend LIJST VAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand Juli 188S uit Gouda verzonden en door tusscbenkomst ran het Postkantoor terug te bekomen W Petere Eimeren Mej A Kaaksraa sGrarenhage Uit BERKENWOUDE C an Begnen Haastrecht FRANKRIJK Zacher Pargs Gouda den 2 Augustus 1883 De Directeur ran het Postkantoor te flonda SIMONS INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda maken bekend dat bij Konioklgk besluit ran 13 Juli jl No 7 met rernirliging der beschikking ran hu n CoUegio dd 21 Februari jl op een verzoek van O J D Arends alhier om vergunning tot het plaaisen ran een Stoomirerkluig in zjjne werkplaats aan de Nieuwe Haren wgk N No 120 is rerklaard dat oralreut dat rrrzoek zooalt het gedaan is geene beslissing kan worden genomen Geschiedende deze kenuisgering Ier roldoening aan art 8 in rerband met art 16 der wet ran den 2d Juni 1875 StatUtUad No 96 Gouda den 4 Augutlos 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd W POST DROST L B De Secretaris BROUWER KENNISOEVINO BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Gouda brengen ter openbare kennis dat ter roldoening tan art 69 der Wet rau den 4 Juli 1860 Staaltblad No 37 afschriften ran de Proceaten verbaal beireffende de benoeming ran Twee Leden ran den Gemeenteraad bedoeld bg de artikelen 62 en 67 dier Wet zjjn aangeplakt aan den ingang ran den Korten Groenendaal alsmede dat gcigke afschriften op de Secretarie der Gemeente tgn nedergelegd alwaar dtarraii intage kan worden genomen op lederen werkdag ran des morgens tien tot des nam ddags een ure Gouda den 4 Auguttus 1888 Burgemeester en Wethouders roornoemd W POST DROST L B De Secretaris BROUWER Burgerlijke Stand Gouda OEBOREA 1 Ao tni Coroelii ooüeri C de Vroom es £ ru der Zmd Albertai yaderi B Swanenburg ca M M van I Mowen 3 Petroaelli Adriiaa onderi G van Thet en N van der Surre Johsnn oaderi P J Ngkiel M F Hikken OVERLEDEN 1 Aagaitoi P T van der Zwaluw 3 2 A M D l eeswea i a O NDERTROUWDi i Aagoitoi 3 M vtn dea BokIi SS j fD A S D At 21 J DaiJB 86 j eo M vkd der Reiden 24 B Sjogki 65 j en J Nobel 58 j Burgelijke Stand an onderstaande gemeenten ran 26 Juig tot 2 Augustus Moordreoht GEBOREN Aooi onden H Huormsaeo M den Brsker Qouderak GEBOREN Jin ondefi K Droog en J Kok OVERLEDEN A vin der Dmkd Wed R C de Broijn 77 ONDERTROUWD H Versnel 20 en A Loender loot 26 j GEHUWD M de Kogel sa O Kok Stolwijk OVERLEDEN A J N Rietveld 10 d GEHUWD J i Sloof en H C Qnini Reeuwijk GEBOREN Ev rl oadeii M Verbeek ea A HolUid OVERLEDEN C vin Roon 1 j 2 m Zevenbulfcen GEBOREN Pietje onden vtn der Bron ea C Geerlof Jaeobir ondeM C Oritnigt en H van der Willigen Getrouwd H POL Gouda IN G MEIHUIZEN Boogezand 2 Ang 1883 Die tevens mede namens de wederzödsche Familie bedanken voor de gewaardeerde bigken van belangstelling voor en bg de voltrekking van hun Huwelgk ondervonden Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon A RECKERS Oouda 3 Angnstos 1883 t d V ïr V Bevallen van een Zoon B BIK ROOKRCIZEN Gouda 4 Augustus 1883 Heden herdenken de Weeskinderen van het vereenigd Weesen Aelmoezeniershuisden dag waarop De Heer P van ALTENA Mejuffrouw M KUIPERS riJFBN TWlNTIO JAAB als VADER en MOEDER aan genoemd Gesticht verbonden zgn Erkentelgk voor de liefdergke toewgding en trouwe zorg aan de Wezen betoond is het hunne bede dat beiden nog lang gespaard mogen blgven voor hunne Familiebetrekkingen Vrienden en DANKBARE PLEEGKINDEKEN Gouda 4 Augustus 1883 Voor de veelvuldige vriendscliapsbewgzen door Familie Vrienden en Bekenden betoond op den 1 Augustus jl dag van zgn ingetreden QOjarigen leeitgd betuigt de ondergeteekende zgn hartelgken dank J VAN LAKERVELD BLANKEN Gouda 3 Ang 1383 Mevrouw de Wed G P KRULDERVos betuigt bg dezen ook namens l ire Kinderen haren dank voor de veelvuldige bèwgzen van deelneming ondervonden bg bet overlgden van baren Echtgenoot $ Gravenhage 2 Angnstns 1883 De ondergeteekende betuigt zgn hartelgken dank aan de 52 Kiezers die jl Dinsdag hun stem op hem hebben uitgebracht Hoewel hg vóór 17 Juli te kennen gegeven had en ook vast besloten was als Lid van den Gemeenteraad te bedanken deed de uitslag van de stemming op dien dag hem gehoor geven aan den wensch der liberalen om opnieuw de Candidatnur aan te nemen C nas BAARS HaaHreeht 3 Augustus 1883 Ilen verlangt zoo spoedig mogelgk als MEID ALLEEN eene 9 P G die goed kan koken en werken Adres franco brieven onder No 858 aan het Boreau dezer Courant Ir de JONG A 7 Kuiperstraat K 287 te GODDA ZUIVERAAR van HUIZEN SLAAPPLAATSEN en MEUBLEHENT Met de vaste condities Ëeni Depol n THEE en wordt verzocht o i t MERK te letten UIT iiKT Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijj ttcee en een half en en Ned ons met vermelding van Nommer en iPrgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Eerste en Grootste NAAiMACHINEN FABRIEK Botermarkt te Gouda GSfw ietiii eene Groote Sorteering N A J A A R $ en HEGEITMAirTSLS VOOB DAMES en KINDEREN Bahlmann éCo OPENBARE AAHEESTEDIira BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn Voornemens op WOENSDAG den 15J n AUGUSTUS 1883 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bg inschrgving AAN TE BESTEDEN 1 Het maken leveren en stellen van den ijzeren bovenbouw eener Ophaalbrug over het water van den Raam bij het Amsterdamsche Veer 2 Het vergrooten van de kleedkamer bij het Gymnastieklokaal aan de Spieringstraat 3 De levering van a 35 000 Vechtsohe Straatklinkers Vechtsohe vorm i 30 000 Usselmetselplaveij De monsters der steenen zgn aan de Stads Timmenoerf te bezichtigen Het Bestek met Teekening van perceel 1 zgn a 1 ter Secretarie en aan de Stade Timmtrwerf verkrggbaar De Bestekken en Voorwaarden liggen dageIgks de Zotidagen uitgeionderd des voormiddag i van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der Gemeente en aan de Stads TYrnmeriotrf ter inzage De Inschrgvings Biljeiten op zegel geschreven geteekend en gesloten moeten den 14d AUGUSTUS 1883 uiUrUjk des namiddags ten 5 ure op gezegde Secretarie ingeleverd zgn De TREKKING der EERSTE KLASSE beffint MAANDAG 13 AUG USTUS e k Het KANTOOR wordt gebonden TURFMARKT H 35 EENIGE FABRIKANTEN der Echte ISINGER Naaimachines Koning Ealverstraat 62