Goudsche Courant, zondag 5 augustus 1883

Ingevolge machtiging bij Kottinklijk besluit van den 1 April 1888 Bi lO N 3958 1883 Woensdag 8 Augustus ERL0TIN6 ter creleffenheld van de XCOloniale Tentoonstelllacr AMSTERDAM 1883 Zes O roote Frijzazi lar WAARDE no lOO OOO Gld 100 000 GU SO OOO elk 100 000 I SS OOO 2S 000 J son elk 25 000 Totale waarde dar jroolt Prg r ii 8 SO 00O CM Prijs der Lotea Ortra vtrkrljgbtt GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad vèor Gouda en Omstreken 6 000 000 LOTEN verdeeld in 30 Series van 200 000 Loten Bovendien heeft iedere Serie mM op 1 pri ven f S OOO waarde en s prijzen van f a SOO waarde en verBohilIende priiien van f a ooo f i aoo f SOO en lOO gulden waarde behalve een zeer groot Aantal kleinere prljzeu waarvan de miiiate eeiie waarde beeft van aS gulden elk De PRIJZEN bestaan uit voorwerpen van Exposanten aangekocht of aan te koopen en gekozen uit het tentoongestelde Alle Series nemen deel aan de trekking dor groote prijzen Hot Centraal Bureau voor den verkoop der Loten Is aan hol PALEIS VOOB VOLKSVLIJT to Amsterdam alwaar men zlcli voor Inlichtingen kan vervoegen Do Loten worde n slechts afyegeven tegen contante betaling Cheques of Wissels aan de order van den Heer 17ZBUMCAW Kassier Correspondenten voor Gouda en Omstreken de Heeren HOFFMAN Co Kassiers en Commissionairs m EfFecten te Gouda Wederverkoopers g enieten Ratet ZONDAG en MAANDACf Se Beer en Schildwacht bij C SPRIET Mevrouw jLuLius van Goob CRABETHSTRAAT verlangt eene om zoo spoedig mogeljjk in dienst té treden Soliede en netjes afge verkt SCHEIMK ZOOi M PEÈTERS iiji rGouda ff O 0 t Zuivere FRAITSCHE WlSmS 2 o van af 27 per 48 FLESSCHEN en hooger 18 15 60 In origineele Kisten verpakt 12 Flesschen Echte PORT inh circa 1 Liter de Fiesch 12 Flesschen Echte SHERBIJ inh circa 1 Liter de Flench Proeffleuschen PORT 1 60 SHERRIJ 1 40 v CHAMPAGNE f 1 25 1 50 per Fiesch en hooger EE IG DEPOT van Wellens BOONERAMP ELIXTEa w Alles wordt franco huis door geheel Nederland geleverd PBIJ8COUBANXEN GRAX18 en HBANCO MAGAZIJN van NOUVEAUTÉS D SAMSOM GOUDA Ontvangfen eene zeer ruime keuze in AVOI ÏDPOEK Ei KOTOI DE S en REGEI IIAJ TËLS MAyFEMAKËRen Co WESTHAVEN B 199 QODDA BORDEAUX WIJNEN van af 22 per anker en hooger MADERA per fl 0 75 0 90 1 10 DRY 1 40 PORT a PORT 1 25 f 1 75 Fflne Roode en Witte PORT 2 50 ROODE PORTWIJN 1 10 Verder exquis fijne RUN MOZEL BOURGOGNESHERRY en CHAMPAGNE WIJNEN enz enz Prija couranten worden op aanvraag franco A toegemonden Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en jtfagpazijn Gouwe C 241 Soelp rs4nik van A BKtasjus te Gonds SLOTEMAKEU en Co MARASQUIN OP KOGELFLESSCHE Succes van den Dagp DE WERELDBEROEMDE ALHIER OP DE KERMIS FIEHEE aiJBELS maakt aan het geachte publiek bekend dat hg nfet tot Woensdag 8 maar uiterlijk tot Maandag 6 Augustus VERKOOPT met rg Egelante BYOUTERIËN KRAAM Een ieder wordt beleefd verzocht zyne nette sorteering te bezoeken Hoogachtend CJEd Dw Dienaar PIERRE GIJBELS Thee Depot De ondergeteekenden wenschen te Gouda nog eenen DEP6THOVDEB hunner verpakte THEEËN aan te stellen Soliede Winkeliers hierop reflecteerende worden beleefd verzocht onder opgave hunner referentiën zich te adresseeren aan OTTO ROELOFS en Zoonbn Hofleveranciers in Thee AmiUrdam Cagliostro Theater ViN ERNST BASCH standplaats Markt over het Hotel du Paauw Gedurende de Kermis s avonds 8 ure GEOOTE V00ESTELLINGE2Ï Persooniyk optreden van ERNST BASCH La Mouche d Or de gouden vUeg te Parjs meer dan 400 maal opgevoerd Optreden van den heer Otto Nüenbebg met zjjne 10 Automaten Oastvoorstelling van bet Eng grotesk Dansers en Hoofspringers QezeLscbap THE CLIVES grootste specialiteiten der wereld Agioscopisobe Wereld Ta bleauz en Cbromatleke cataractapoikile of de Kristalgrot der Najaden enz Abonnementskaartjes Ie Rang 10 stuks 12 fl Het Bureau is dageljjks om 10 uren s morgens geopend Plaatsen te bespreken van 10 tot 3 uren a 10 cents extra ERNST BASCH MAANDAG 6 AUGUSTUS Laatste Voorstelling De Waterleidingen de Fluweelen Singel In het nummer van jl Vrydag van dit blad kwam een blijkbaar van de Directie der Waterleiding afkomstig bericht voor waarbg den Flaweelensingelaars werd bericht dat de Waterleiding ingevolge de verleende concessie niet langs dien singel zonde worden gelegd maar dat de Directie evenwel bereid was eene aansluiting te maken mits dé verbruikers gezamenlgk 10 pCt bedroegen in de kosten van aanleg Welke ongeveer ƒ 1700 zullen bedragen Dit bericht heeft onzs raiidacht getrokken omdat wat voor dezen singel geldt ook misschien zal worden toegepast op andere deelen dezer stad Het vorderen van bydragen voor den aanleg op sommige plaatsen terw lde regel is dat de leiding in de straten geheel komt voor reken ng der maatschappg kwam ons onbilljk voor Er heerscht dan ook eene zekere agitatie by de bewoners van dat gedeelte der stad omdat men zich verongelukt acht tegenover zgne medeburgers En daarvoor zou reden bestaan indien de Maatschappg recht had zulks te vorderen het komt ons echter voor dat de Directie onhandig is te werk gegaan en eene geheel verkeerde uitlegging gegeven heeft aan een artikel der concessie Art 5 der concessie voorwaarden voor den aanleg en de exploitatie eener IJselwaterleiding binnen Qoada luidt aldus De plaatsen waar der IraiMn of i pmi in da Qemeenta moeten norden gelegd worden bg de in te dienen plannen aangewezen in ieder eval zullen minstens 14 kilometers boizen of pgpeu in de gemeente moeten worden gelegd Wanneer het in de eerste alinea bedoeld püpennet is voltooid dan is de concessionaris verplicht met het leggen der pgpen voort te gaan daar waar zulks verlangd wordt in welk geval hü de bevoegdheid heeft te vorderen dat alsdan door de belanghebbenden gedurende 3 jaren eene opbrengst van het waterverbruik wordt gegarandeerd tot een bedrag van minstens 10 pCt der anlegkoaten van bedoelde PBpen Wat schgnt nu het geval tezgn Burg en Wetü hebben een plan goedgekeurd voor het minstens 14 kilometers lange buizennet waarbg de Fluweelen singel en naar wfl vernemen ook de Bleekerssingel niet zfln opgenomen Waarscbynlgk hebben deze hierbfl de volgende redeneering gevolgd en daarvoor is veelte zeggen Wg B en W plaatsen ons op het standpunt van het algemeen belang en de zorg voor de openbare gezondheid en dan is het zaak dat de buizen in de eerste plaats worden aangebracht in die w ken waar de concessionaris ze uit eigen beweging niet brengen zou omdat de opbrengst eene twgfelachtige winst zou opleveren Die deelen der stad waar eene voldoende deelneming mag verwacht worden komen volgens de 2e alinea van bovengenoemd artikel vanzelf in het bezit der leiding Dit is van het standpunt der stedel ke regeerinB eene volkomen onberispelgke redeneenng zoodat wat ons eerst onverklaarbaar scheen de uitsluiting namelgk van den Fluweelen singel volkomen dmdelgk wordt Tegen 1 Oct moet de waterleiding in exploitatie zgn over 14 kilometers buiïen na dien tvjd is de maatschappö verplicht op de overige plaatsen püpen aan te leggen waar het wordt verlangd mits de in het artikel opgenomen voorwaarde vervuld wordt B en W mochten verwachten dat op de bedoelde singels genoeg deelnemers te vinden zouden gn om 10 j der aanlegkosten aan jaarlgksch verbruik op te leveren zoodat kq onzes inziens terecht deze niet gebracht hebben op het plan der 14 kilometers waartoe hunne medewerking vereischt werd Zgn er b v op den Fluweelen singel geen waterlustigen genoeg om gezamenlgk per jaar vioor 170 te verbruiken dan kan de leiding vooreerst gernst achterwege blgven aei gelegd en de tot het volgende ewoners van den Bluiting wg zgn arantie Tot dus Wat doet nu de Maatschappg Zg zegt na 1 Oct staat de winter voor de deur dan kunnen er geen bnizen aanleg zou moeten wach voorjaar Verlangen nu di Fluweelen singel dadelgke er toe bereid maar onder ver alles in orde en zelis rkomend van de zgde der Maatschappg Mkar vraagt zg nu de garantie waarop zg TObeni art 5 recht heeft Neen iets gfihëd yder Hoe zj tot dien isch gekom n is scb t ons een raadsel Zg kan vorderen dat hasi gedurende 3 jaren worde gegarandeerd eene opofengtt van het waterverbruik tot een bedrag van lO pCt der aanlegkosten maar nooit zooals zg doet in de bewuste kennisgeving dat de verbruikers gezamenlijk lOpCf bijdragen in de koêten van aanSg In het geval van den Fluweelen singel kan zg dus verlangen dat worde gegarandeerd gedurende 3 jaren eene opbrengst van het oezamenlgk waterverbruik ten bedrage van 170 maar hare eiach dat de verbrmkers zullen liefad n ƒ 170 in eens hun abonnement henet op geen redeljken grond en heeft natnnrljjk ik bewoners van die DDort ontitemd omdat ajj verongelukt gevoelen tegenover hun overige stadffenooten De fout schuilt echter blikbaar niet bij B en W maar bg de Directie der Maatschappp die eene geheel willekeurige uitlegging geett aan een artikel der concessie voorwaatSen Wil zg in haar eigen belang de singelaars ter wille zgn welnu zg plaatse zich op het wettelgk standpunt der concessie en stelle geen onbillgke voorwaarden waaraan niemand zal willen voldoen W hebben eenigszins uitvoerig dit bgzonder belang van eene enkele buurt behandeld omdat dezelfde quaestie zich op andere punten der stad kan voordoen De concessionaris heeft zich te houden aan de concessie en wil hg hetgeen werkelflk in zgn belang is de verbruikers te gemoet kumen en van dienst zgn hg stelle geen dergelgke voorwaarden Veeleer ligt het op den weg der maatschappg dat zfl van harentw e bg de bewoners late informeeren wie er van de waterleiding zal proflteeren en aldus oonstateere of het gevorderde jaarlgksch bedrag der opbrengst van net waterverbruik te bereiken is zoo ja dan zou zg uit eigen beweging tot den aanlag kunnen overgaan zonder officieele garantie die collectief altgd moeilgk te verkrggen en te geven is Dit zou eene beleefdheid zjjn die de verbruikers zouden waardeeren terwgl de Maatschappg nu ontevredenen maakt omdat men haie handelwgze niet begrgpt Eene andere vraag is nog of er geen termen zouden zgn voor de stad om in dit bgzonder geval de garantie voor hare rekening te nemen Altgd in de veronderstelling dat de Maatschappg blgft volhouden bjj haar verlangen In dit bgzonder geval zeggen wg omdat het hier geldt de beide aanzienlgkste singels die nu ter wille van het algemeen belang achtergesteld worden bg de Turf en Kattensingela niet alleen maar bg wgken als de Boelekade en de Kamemelksloot Zooals wg reeds deden uitkomen maken wg daarvan het stedelijk bestuur geen grief zelfs erkennen wg gaarne dat w aannemen dat niet andera gehandeld worden kon maar een feit is het toch dat deze aingflaren in slechter conditie komen dan de overige wgken der stad Te meer daar het mogel k is dat de gemeente zal moeten bgpassen in de eerste jaren en dan natunrlgk de daarvoor benoodigde gelden zullen moeten gevonden worden uit de algemeene kas waarin ook bgdragen gestort worden van de uitgesloten singels bgna geheel bewoond door belastbare buraers Wg gelooven dat er gronden van billgkheid zgn aan te voeren die voor dat denkbeeld pleiten vrees voor het antecedent behoeft dunkt ons den raad niet te weerhouden want van zulk een in t oog loopende uitsluiting ia geen tweede voorbeeld te vinden terwgl de risico voor de stad naar ons voorkomt uiterst gering zal zgn De gevorderde som zal wel bereikt worden alleen is de garantie veel gemakkelgker te geven door de ated dan collectief door eenige verbruikera welke zelden onder één hoedje te vangen zgn en waaronder er altgd zgn die bang zgn zich aan koud water te branden BINNENLAND GOUDA 7 Augustus 1883 Gepatseerden ZondSignacfat i bij dea Heer S op de M rkt het lilvergeld ten bedrage vatt ongeveer ƒ 22 uit de winkellsde ontvreemd itedennacbt tea balf drie are ongeveer it hier ter tede inbraak gepleegd ten hnite ao den heer 1 Vaue spekslager op den Kleiweg Hetiij dat de dader door zich te laten insluiten in huis is gekomen hetiq dat bij door een raam aan den lylcant van de woning daarin i geklommea tot het laatste lou hg door een baggertcbait in het water der Zeugstraat liggende in de gelegenheid tyn gesteld een feit is het dat bij tonder geraas de kamer achter den winkel heeft bereikt waar de heer V sliep Hq heeft daar op lyn gemak diens kleederen onderzooht en uil diens broek deu sleutel genomen van de widkellade Vervolgens is hjj in den winkel gegaan heeft de lade geledigd die een groote ƒ 26 bevatte en is vervolgens weder naar voormelde kamer teruggegaan thans gewapend met een groot mes uit den winkel Hjj trachtte daarop een lich in die kamer bevindende kast te openen waarbjj hg echter tooveel geraas maakte dat V wakker werd Deze sprong op en pakte den indringer met knohtige hand beet die echter met geweld trachtte loa te komen en V met het mes op meer dan eene plaats verwondingen toebracht De worsteling duurde verscheidene minuten De beer Vasse hield den onverlaat echter flink vast doob riep tegelijkertijd met luider stemme om hulp Zjjs vrouw de baker en een dienstbode kwaniien van uit een bovenkamer ras ter hoipe toetnellen Oelukkig was de politie niet verre De Inspeoteur van Politie H Bouters en de agent de Koning bevonden lioh toevallig in de nabijheid der woning naderden spoedig ontzetten den geheel met bloed bedekten heer V en arresteerden den boosdoener die waarschijnlijk er niet tegen op ion getien hebben lelfs soo ooodig een moord te begaan om lijne misdadige voornemens te vol Het bleek ras dat het een oude bekende waa der justitie hij heet Hendrik Klerks van beroep achippersknecht te Aarlanderveen De officier van Jastitie uit Rotterdam de heer de Vos van Steenwijk met den rechtercommissaris en de griffier ijjn hedenmorgen ten 11 nur alhier aangekomen om de instructie in dete saak te houden De aangehoudene is ten 4 21 unr naar de cellulaire gevangenis te Rotterdam overgebracht De Officier van Justitie te Assen waarschuwt voor L van Gastel Chrispijnlaan 45 Rotterdam ioh voordoende als handelaar in boter kaas tabak sigarrn en koloniale waren Van Gastel koopt alles wat bg advertentie ter overname wordt aangeboden doch betaalt niets terwijl daar hg op gestoffeerde kamers woont en