Goudsche Courant, woensdag 8 augustus 1883

de aan de zaak der landverbuitingiaar Naord Ameiikt veel heeft laten gelegen liggen dealt 6 H 6 het wedervaren mee van de led in eener landiwni wersfamilie Zomer die einde Waart jl naar Daooti geëmigreerd met het doel om daar of in densbii eid Gonvernementsland te nemen en er zich iH landbouwers neer te tellen er lig lange na niit gevonden hebben wat g hadden verwacht er Is zollei vinden en wat anderen hun van het beloofde laad hadden voorgMteld en daarom ia gedurende seain weken de zaken bedaard en goed te hebber onderzocht zonder land Ie nemen naar het vaderland liii teruggekeerd Volgens hun verklaringen leven in genoemde laad streek familién die in bet vooijaar van 1882 git Nederland derwaarts vertrokken zjn i zeer helutltige omitmdigieden eu heeft meir dan één aaa de familie Zomer voor haar terugkleer herwaarts A innig leedwezen te kennen gegeied zgn vroegere positie iu Nederland te hebben vsrialeo om in het vreemde land zgn geluk Ie beproe en Volgeus de verzekering van de familie Zomer lo een volgend nummer nader bevestigd door den bekenden beer J K Boelen dit meer speciaal op het N e d D wgst zgii d i berichten die in dagbladen of brieven uit het btjloofde land oatr Nederland worilen getonden lang niel altgil te vertrouwen en worden die wel eens utr mooi gemaakt om menscbrn derwaaris te lokkeil ten einde voordeelige zaken met hem te doen Voor arbeiders zag hel er in Dicota allerlrenriiit uit Hel Bestuur der dezer dagen Ie Amsterdam ouder het beschermheerschap van Z K H Alexander Frios van Oranje opgerichte Nederlandsdhe Koloniale Vereeniging heeft de medewerking ingeroepen van allea die belang stellen in alles wat den bloei betreft van ons vaderland als tweede kololiiale Mogendheid Tegelgkertijd zgn de ontwerp sti lulen der nieave Vereeuiging openbaar gemaakt waaruit blgkt dtl de leden begunstigers jaarlgks ƒ 100 of 1000 in eens betalen waarvoor zg met hun huisgenoolea vrgen toegang tullen hebben tot het op te ricbien Museum de Bibliotheek en de Vdordrachtcu en eea exemplaar ontvangen van het Tgdtobrifi der Mastschappg Voorts worden tot correspondenten ea adviseurs door het Bestuur benoemd degenen die zich door scheukingen aan hel Museum of door belanglooze medewerking aan het Tudschrifi der Vereeuiging verdienalelgk hebben gemat kt Zonder contributie Ie betalen genieten zij de reels genoemde rechten even als de eereleden die lot en maximaa van 50 kunnen worden benoemd o ider hen die zich op gebied van koloniale wetenschap handel of ugverheid verdienstelgk hebben gemaaki Aan den Staat zou een subsidie in eens of een jaarlijkaohe bgdrage worden gevraagd onder verbsod Tan de bezittingen der vereeniging in onder toelicht van een gedelegeerden indien de Staat dit moeit verlangen Buitenlandsch Ovc rzlcht Het Franache Kabinet kan met voldoening opde jnitt gesloten zitliug terugzien daar het overwinning op overwinning behaalde en netelige quaesties die jaren lang hangende waren tot een goed einc e bracht Wel is waar z ju er gewichtige zaken blijven li gen ook De wel op de ncidivisten is op den weg tnticben Kamer en Senaat gebleven Van verlichting dei lasten van den landbouw zoo lang voorgespiegeld is niets gekomen bg den slechten toestand der schatkist en het is vour den landbouw een schrale vergoeding dat daarentegen een speciale ridderorde voor landattiahoadkundige verdiensten is ingesteld Van de planneu tot hervorming der armee is alleen dat betreffende de vestingarlillerie aangenomen terwijl het ontwerp op de reciuleering en dat op de instelling Tan een kolonisal leger geen wet zgn geworden Doch men kan ook niel alles legelgk verlangen Hoofdtaak voor het Ministerie is dat bet dr oabetwisle meerderheid heefi telfs bij de nevelachtige en gevaarlgke builenlandsche politiek die bel drijft Alleen op dit gebied want het royalistisobe complot dnt weer ontdekt is zal wel niet veel torg baren kan bet reoes dal overigiini kalm genoeg voorbij tal gaan verrassingen geven Ghullemel Lacour bigft dan ook voorloopig maar in Parijs Eeeds luiden de berichten over de verhouding lusschen Frankrgk en China ongunstiger allhani als men den Timet btrichlgever Ie Hongkong nisg gelooveu De Chineeien zouden overtuigd zijn dat de Franscheu de annexatie vau Tongkin zull n doorzetten en dal een vreedtame oplossing onraogelgk is geworden De benoeming van Tricou worJt een ongelukkige keuze geacht Nu is aan zulke onbestemds phrases wel niet veel waarde ie hechten maar te kunnen in elk geval strekken tot herinnering dat China een annexatie van Tongkin maar niet zoo lijdelijk zal aantien De berichtgever der Times voegt er nog bg dal admiraal M iyer met 3 schepen naar bet gekookte dadelijk van de hand wordt gedaan op henj geen verhaal is Blykens mr door het departement van Koloniën ontvangen telegnun tou d Oouvemeur Oeneraal vso NederlandsohIndie Zaterdag 4 Augustus van BaUvia naar Atjeh vertrekken Naar men legt nl den ISden Augustus e k te Hilversum een cricket wedstrijd plaats hebben Met belangsielliug wordt deze tegemoet gezien Misschien sal hjj er toe medewerken dat dif flinke steeds voldoening gevende en de spieren sterkende spel meer en meer in Nederland algemeen wordt Wordt aan de bMtaande plannen gevolg gegeven dan zullen de hier te lande beslaande crickelolubs orden uitgeuoodigd en tal het bywoueu van den wedstrijd tegen een lage i entreeprijs voor t publiek toegankelijk worden gesteld De genoodigden lullen aan het station ontvangen en verwelkomd worden en van daar trekt men dan in op oht naar de kampplaats bij den Trompeuberg Men schrijft uit Amsterdam aan het Vtrechtuh Dagblad t Was wel te verwachten dat onze internationale tentoonstellin een aantal ehevaliers d industrie van heinde en ver naar hier zou lokken om zaken te doen Menigeen is dan ook hier reeds de dupe geworden van hunne hand habiliteit Gemakkelgk is het niel de hand op de snaken te leggen want te zien er teer chiijue uit logeeren iu goede hotels en veten zich als ze oan t werk zijn teer fashionable voor te doen Voor een paar dagen zagen we op den Heiligen Weg een paar van die kanrig net gekleede heeren in den gelen omnibus der justitie slappen waarschijnlijk om ter instructie naar het parket van justitie te worden gereden Zg schenen volstrekt niet vervaard en hadden zeker elders nl meer vau die kostclooje toertjes me t maakt Zij worden nu misschien voor eeoigen itjd op het Leidsohe Plein in de komedie links too wordt hier de cellulaire gevangenis by de habitués genoemd geïnterneerd en krijgen daarna een vrijgeleide naar de grenzen vau hun land Gister werd zulk en danily zeer tegen zgn tin uil den tram gehaald omdat hg bg vergissing tijue hand in den zak van zijn nevenman had gestoken De pickpockets echter die zoo nu en dan gesnapt worden tgu naar wij vernemen meestal nog apprenlis iu het vak die nog niet alle klassen hebben doorloopen van de school waarin de handgrepen op de pop roet bellen gedoceerd wordt De gpgradui erde vossen krijgt men niet zoo gemnkkelgk in den klem en daarom boeren en buitenlui past op je takken De groote Chatwood s brandkast iu de machinegalerij op de Amsterdarasohe tentoonstelling strekte Zaterdag middag tot verblijfplaats aan een viertal bezoekers Terwijl deze er zich in bevonden hadeen vriend voor de aardigheid de deur dichtgeslagen Er verliep nagenoeg een uur vóórdat Chatwood svertegenwoordiger aanwezig was ora de deur weder teopeurn mi Zwitsersoh blad aan spoorwegbolangen gewijd vermeldt een spoorweg die zeker de smalste ler wereld is nl die van Bedford naar North Villerioa in Masaachusetts Het spoor is niet breeder dan 10 duim Eng of 35 centimeter en de Igu ia 14 kilometer lang De rgtuigen zgn naiuurlgk dwergaohtig maar de waggons zgn uiiraunlend iugericht ij kunnen elk 30 personen bevatten Ken waggon weegt 1 5 ton een locomotief 8 ton De treinen van deien merkwaardigeu spoorweg die gewoonigk uit twee personen agens en twee goede renwagens bestaan rijden met een snelheid van 32 kilometer in het uur Dr G Deoaisne heelt aan de Soe of Public MeSaiü de slotsommen medegedeeld van zijne waarnemingen omtrent den invloed van het rocken bij knapen Zg hebben betrekking op 38 jongens van 9 tot 14 jaar die allen meer of minder aan het rookfu verslaafd onder tijne behandeling waren gesteld Bij 27 van hen waren de gevolgen vrg ernstig Gestoorde bloedsomloop en spijsvertering hartklopping verstomping van den geest en bg de meeslen een sterke trek naar alcoholische dranken Ontleding van het bloed toonde in acht gevallen vermindering der roode bloedlichaampjes Twaalf knapen leden herhaaldelgk aan neusbloedingen Tien klaagden over gestoorden slaap en nachimerrie Vier hadden ontstoken wonden en één k e longtering Hoe jonger de kinderen des te sterker openbaarden tich deze nadeelige gevolgen de best gevoede leden er het minst onder Acht van le 38 waren beneden de 12 jaar Elf hadden 6 raaaudeu achl één jaar en lestieu tot meer dan 5 jaren gerookt YfM behandeling met ijzer of chinine gaf geen resultaten alleen die knapen welke het rooken ge heel nalieten hentddeo 17 na les maanden overigen eerst na een geheel jaar In het maandblad tegen de kwakzalverg waarschuwt de redactie tegen het speouleeren der kwakzalvers m verre vau de gevreesde cholera dreigt Z j beginnen hvu middeltjes weder aan te prgzen en daarouder behoort ook de cholera droppels vau dr Lohe zgnde volgens dit Uad een volkomen doelloos middel evenmin in staat de ohotera smetslof uit het liobaam te drgven als haar intrediug te beletten Voorts knoopt het blad aan h re mededeeling de volgende beschouwingen vast Overdreven aiiüst of schrik schijnen op het zenuwstelsel znlk een invloed te kunnen uitoefenen dat de ontvankelijkheid voor de smetstof in hel lichaam vermeerdert kalmeejende of opwekkende middelen zullen onder die omstandigheden Rustig kunnen werken Komiper ellende en ongunstige leveusomstaudigheden in t algemeen vermeerdereu iusgelgks de voorbtschiktheid lol de geviresde ziekte en verbetering dezer verhoudingen tal dus als voorbehoedmiddel dienst doen Ziekelgke aaudoeningeti der ingewanden die in gewone tgden vaak slechts diarihèe of braking te weeg brengen van geen ernsiigen aard sohgnen bg t heerseheu eener epidemie een vatbaren bodem te leveren waarin zich de cholera ontwikkelt het is dus noodig door gepaste behandeling deze bg tgds te voorkomen of Ie enezen waartoe verschillende geneesmiddiieo den geneesheer ten dienste staan Maar een bepaald geneesmiddel tegen cholera beataat er helaaa niet Ook bier moei tich de behandeling richten naar het individu geene algemeen geldende voorschriften kunnen worden gegeven en juist zulk een gepaste behindeling is gelukkig reeds menigmaal met goeden uitslag bekroond Men schrgft uit Utrecht Laatstleden Vrgdag had alhier in het statioiiskofüehuis de vergadering plaats ter bespreking van het organiseeren van een getelschapstocht naar Dakola NoordAmerika Een beduidend aantal belangstellenden was aanwetig De heer Sprenger die het initiatief tot bet houden der vergadering had genomen presideerde Deze zeite in korte trekken hel doel der bijeenkomst uiteen Ingevolge de in het N t d D verschenen artikelea was hij en eenige bekenden besloten zich in Dakota te gaan vestigen pu stelde nu de vraag of y personen warsn die zich bg hen wenschten aan te sluiten om in combinaliën naar die veel besproken landstreek Ie emigreeren onder leiding van den persoon die in dezen het gewentchte licht beeft ontstoken den schrijver der bewuste artikelen 4en heer K Spijkman die zich onder zekere voorwaarden daartoe had bereid verklaard De enschelgkbeid om van dezezeldtame gelegenheid gebruik te maken werd door de vergadering ten volle hcTestigd en de aanwetigheid van den heer Spijkman met gejuich begroet Laatstgenoemde stelde zich ter beschikking tot het geven van nadere inlichtingen waarvan gretig gebruik werd gemaakt Er ontstond eene langdurige discussie waaraan door een aantal sprekers werd deelgenomen nadat door den heer Spijkman nog eens breedvoerig het vóór en tegen van een vestiging in Amerika was uiteengezet De groote meerderheid der aanwezigen was vaat besloten naar Dakota te emigreeren maar niettegenstaande zij ten volle beseften wat door den beer S in het Nieuwt ifa 17 Juli omtrent een afvaart in September was medegedeeld kunnen velen van de aangeboden gelegenheid geen gebruik maken om reden de tijd van vertrek te spoedig op handen ia Men gaat echter in ieder geval hetzg in het najaar hetzij in hel volgend voorjaar De vraag aan den beer 3 of zg zich niet later ter dispositie kon stellen werd ontkennend beantwoord er moest dus nu decisief gehandeld worden De heer 8 wilde de leiding van eeu tocht alleen op zich nemen wam eer men als alleruitersten vertrekdag 8 September steil Daarop volgde een geauimeerd debat dal het tot volgend resultaat leidde Vier personen mei huisgezinnen besloten de 9en September per stoomschip AmUerdam van Amsterdam te vertrekken een aantal personen kouden in drze vergadering niet deoiileeren of zg tegen dieu tgd gereed kunnen zijn maar verzochten nog een kort uitstel De gelegenheid tol deelneming aan dieu tocht is dus nog eenigen Igd opengesteld en el lot Vrgdag 10 Augustus De onkosten zullen pondspondsgewijze wórden gedragen hue groeier ilielueminj hoe kleiner de storting van eiken deelnemer Na het bovenstaande ren plaats verleend te hebbben roeeuen wg echter ook het volgend bericht onze lezers niel ie mogen ouihoudin In de Oprectle SttenKyker Courant die zich Caaton is gegaan als demoostratie dat S7 Jali in een krggsraad is beslaten tiree dagen later een aanval te bepraeveu en dat wat met dit laatste Trij wel in sirgd is de militaire operatién eerst in November kunnen beginnen wegens het ongezonde jaargetijde Tu duc is dood naar de telegraaf heeft bericht Hg was 64 jaar oud en heeft 34 jaar geregeerd Daar hq kinderloot sterft wordt hij door een tgner neven opgavolgd Hei buitengewone budget van 265 millioen dat de Fransche Regeering vraagt omvat 110 millioen voor oorlog 11 millioen voor forten en spoorwegen aan den Senegal 61 millioen voor staatsspoorwegen 32 Vi teehavens 19 voor rivierwerkeu 20 voor kanalen nog 6 s Toor verdere openbare werken en 3 millioen voor onderaardsohe lelegraaflgnen Het Engelsche Lagerhuis heeft eenige minder bettekenende ontwerpen aangenomen namelijk de Schoische pachtwet en hel welsoniwerp betreffende de octrooien van uitvindingen verder in tweede lezing het voorstel tol bet nemen van voorzorgsmaal regelen legen de ebolera en met 99 tegen 21 slemraeu bet ontwerp tot oprichting van een afzonderlgk ministerie voor Schotland Zondag bad te Kiel een herstemming plaala lusscbeu Hanel den Forisotiriltsmsn u den sociaaldemocraat Unniel Door de ilubbelziniiige houding der cunservatieTvn was de uitslag twijfelachtig doch len slotte heefi Hanel ruim 2000 stemmen meer gekregen dan zgn tegenstander Liberale bladen hadden verwacht dat de Rijksdag 20U worden bijeengeroepen voor hel Dnilsch Spaansche handelsverdrag Officieus wordt dit tegengesproken Waarschijnlijk tal ile regeeriug zich beroepende op de urgeniie de bojndirvgeeringen sohrifitlgk toestemming vragen om hét iu werking te brengen onder voorbehoud van latere ratificatie door den Rijksdag Op Hamburgs beswaren schqnl dus voorloopig niet te worden g lck De keilers vaa Duittchland en Oostenryk Hongarge zullen eerstdaags te Ischl elkander ontmoeten Men weet dat deze badplaats en het naburige Gasiein het voorrecht genieten van deze jaarlgksche bijeenkomslen der twee voormalige tegenstandera van 1866 door het staatkundig geme van prins Bismarck verleend Aanvankelgk was gemeld dat de Oostenrgktcbe vorst zgn bondgenoot te Oaatein zou betoeken doch aangezien de vorige b nkomst in laastgenoemde plaats gehouden werd heeft de Duitsohe TOrst ondanks zijn hoogen ouderdom besloten naar Ischl te gaan Dr periodieke sararnl omst van beide vorsten trekt fttist door bare r maligbeid in de laatste jaren niet meer dr aandacht van Ësrapa Ditmaal echter wordt tij vooMifagaain daar een min of meer merkwaardig incident namelgk het bezoek door graaf Kalnoky den Oostanrgkscken minister van buiteulandsche taken aan keizer Willem gebracht Terecht of te onreehte werti aan dit bezoek een staatkundig doel Me p Bohreven De slotsom is echter dat het bondgenootschap lusschen beide Staten hechter is dan ooit De te Weenen verschijnende Deuttelu ZeUu g meldt thans als zeker dat de vertegenwoordigers der groote mogendheden te Londen overeengekomen zgn een soort van na oonfereutie Ie houden om bel gesloten traclaat betrrffende de Donauvaart te ratitoeeren en op die sonferentie den vertegenwoordiger van Bumenie als stemhebbend lid toe te laten Het blad twgfelt echter of de heeren Bratiano en Slurdza thans hiermede genoegen zullen nemen en geeft dus aan het Weener kabinet den raad op de nitvoeriug van het door Europa ondertetkende Douaulractraat aan te dringen eu geene eonsetaie dienaangaande meer toe te laten De liberalen eu clericalen iu België staan in deze dagen scherper dan ooit tegenover elkaar naar aanleiding van het bekende proces Bernard Weinige jaren geleden werd op vereoek van de Belgisdhe regeering de bisschop van Doornik Dumont door den paus ontslagen en kreeg hg den bisschop Du Rousaeaux in z n plaala Maar bel duurde lang eer deze sijn zetel kon innemen door het weerapannig gedrag van Dumont en in dien tnsacheutgd was de kanunnik Bernard met de bisschoppelgke kas en papicrrn van waarde naar Amerika vertrokken Hg werd evenwel door de bemoeiingen der Belgische regeering uilgelever l eu staat thans terecht wegens misbruik van vertrouwen Wg komen nader op dit belangrgk proces terug waardoor de politieke gemoederen in het naburig r jk niet weinig in beweging gebracht worden Het ontwerp eener conventie lusschen Zwitserland en de Vereentgde Staten over eene scheidsrechtelgke beslissing in alle geschillen lusschrn beider Regeeringen komt in hoofdzaak hierop neder Elke der beide Regeeringen benoemt een lid in de Bcheidsrechtelgke Commissie Geen van beide Regeeringen mag hierop benoemen een ingezetene van haar eigen land en ook geen bg haar gedomicilieerd vreemdeling De beide benoemde leden kiezen een derde lid Ingeval zg bet over die keuze niet eens kunnen worden wordt bij loting uitgemaakt aan welke van beide Regeeringen de kenze wordt overgelaten De Copmiaate regelt zelve baar werkzaamheden De beide Regeeringen siellen ler harer beschikking alle stukken nelreffende de zaak Binnen dertig dagen moet er uitspraak worden gedaan De beide Regeeringen onderwerpen zich aan deze uitspraak De conventie wordt gesloteu voor den tgd van 30 jaren Binnen dien lermgn niet opgezegd zgnde treedt tij opnieuw voor den tijd van 30 jaren in werking De EffectenlDeiirs XXVII Amsterdam 6 Augustus 1883 Zeer onbelangrijk was ook in de afgeloopen week de beurs Voor Staatsfondsen mocht de stemming niet ongunstig beeten majir de omeet was onbeduidend Amerikaansche Sporen steeds flauw en stil Binmemljlkdscuï waardew Staali frovmeiaken OemtnUfimdie SlaatsfondseA waren vaat integralen eu 83 proflteerden u drieén eu 78 si oude vieren Amst 4pCt obl 79 verbetrrden lOO J Roti 82 1 pCi 100 PremieUtningen Aand HoU Sp l Rolt Vo Crediellolen lager Palcisloten 2 pCl hooger Spoortotglmiiigen Aand Holl Bp l 4 kiger do Staatssp hooger Va i Centraalwaarden verbeterden aand 1 pCt geate iif obl Aand Rijuspoor herstelden len deele het vrg belangrgk aanbad uit Engeland wordt grif voor Nedrrlandsche rekening genomen Het avans is 5 i pCt 121 Boxtelwaarden bleven willig aand K t obl 2 2e Hjp j hooger Tramictti Ueumgen Aand Omn m 4 N I en Samarang 2 pCl hooger Rijtnigv 2 g Arnh en Oooisehe 2 Roti l en Znider 5 pCt lager Indutruele eu PiiuuKueU vaarde Omireut deze afd valt al zeer weinig mede Ie deelen Aand Uaveustoomb gingen 16 pCt achlemit Amst Hv 1 pCi aand eu obl der Suikerarff profileerden 1 pCt Br werd veel handel gedreven in aand eu divideudbewgien Parkachoawbnrg aand werden a 107 verhandeld doch Zaterdag lOS f dividendbewijeen i 70 EuKOPnscRE W4AKDBK t StoalifimdeeH Ook hier is weinig belangrgks mede Ie deelen Orig Ita ianea eu Lamaison t pCt beter Oude Rassen 72 Vs lager 60 profiteerde voor de kleine stukken voor de groote l 40 1 4ï 44 67 69 s 9 hooger Spaadiche buitenlandtebe perpetueclen 4 hooger binnenl do Vi ger Turken Vis Vil flauwer 4pCt Egypte 1 pCt booger Prtmieleminge Als gewoonlijk is hier nogal verandering De voornaamste zgn rgting voor Hong Staatsloten van 1 Ooslenr crediet inst van 1 Rttss 86 van 2 4 daling voor Ooateur 60 van 2 pCt Spoonoegleeningen Obl Vict Em Sp gingen 1 pCt achteruil obl Fr Oost 1 pCt vooruil Aand WarschauWeenen avanceerden l si obl do 67 98 4 Russische meerendeels in willige slemmiug BrestGraj 1 Ch Azow en ie Griazi 2 pCl hooger Morsch Sysr en Rias Wiaama 1 pCt lager Induitrieele en Pinaneieelt onderitemiageH Aand Duitsche Rijksbk en Amst eert do flauwer Pandbr Oost Hong oredii ansl 1V hooger AkiiikaamschX waakdin SiaaU ondteH Zelfs hier zgn de varialien gering Mexicanen die aanvankelgk williger waren werden laier zwak 5pCt Peru beter doch 6 pCt do en Venezuela s flauw Columbianen willig 4t pCt Vereen St hooge Spoormgleeningeu Men kan de toestand dezer afdeeliujk niet beter uitdrukken dan door te leggen dat bijna alle fondsen afbrokkelden brlangrgke achteruitgang is slechts voor een paar soorten te vermelden nl voor Bur Quinc die 3 4 en préf Lake Erie s die 3 prgs garen Manitoba s konden zich ten deele herstellen en stegen l s oor Wabash was eenige vraag ten gevolge waarvan tij l avanceerden Induitrieele vaarde Maxwell ahares verbeterden do income bonds verloren evenveel ProionoatibuekTI 4 pCt In de laatste weken is de goudvoorraad bg de Nederl Bk wederom met eenige millioencn verminderd De voorraad gemuntgoud sedert Mei 18 millioen brdrageude bleef totnu stationair maar het ongemunie goud dat van 19 Mei tot 30 Juni 28 millioen bedroeg danlilesedert tot 20 millioen Hou II dit nog eenigen igdstand dan zal ook het disconto rijzrii eu mag tevens rrne verhooginst drr prolongnlii reute worden trgrmoet g iin T P 8 Omtrent de beurs van heden valt nagenoeg niets te zeggen De beurs te Londen was gesloten en ook de andere beurzen gaven weinig aanleiding tot trausactiën Spaansche perpetueelen daalden voor binnenl 59 ook 2pCl buitenl 1 pCt lager 46 Aand Centraal 40 41 geitemo obl Boxiel69V 2e hyp 17 a 17 Omnibni mij hooger Roti tram 2 pCl Samarang 1 pCl lager Panopl 2 pCt hooger r o r GEVONDEN en aan bel Bureau van Politie gedeponeerd Een Bloed Koralen Bracelet een Zwart Koralen ketting met Gouden Slot een Dames kraag en twee Mancbetttu een Bloed Koralen ketting met Gouden Slot een Oorbelletje van Bloed Koraal met liond een Beurs met Geld soiïoxrvsr BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 1 der Verordening op het zuiver houdeu van Wateringen Slootcn eu andere Wateren die aan bijzondere personen toebehooren Brengen ter kennis van de eigenaren der sloolen en wateren in de Gemeente dat op Maandag den 13 Augustus aanstaande over die wateren zal worden gedreven eene SCHOUW ten einde te onjertoeken of ze behoorlijk geiuiverd zgn van drijvend vuil en andere stoffen die de doorstrooming van het water kunnen belemmeren of sUnk of schadeIgke uitdarapingen veroorzaken en welke zuivering door en len koste van gezegde eigenaren behoort te geschieden Gonda den 4 Augustus 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd W POST DROST 1 B De Secretaris BROUWER Kleinhandel ia Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau GocDA brengrn ingevolge art 5 der Wel van ï Augustus 1881 Staatsblad No 97 ler openbare kennis dat bij ben is ingekomen van den navolgendeu persoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij dien naam vermelde looaliteit sterken drank in het klein Ie mogen verknopen als Volgnr N in vin den Verzoeker Aandniding der louliteit 12a Bartholomeus Msitfaeos van Lodenstegn Spoonlraat R 20 Gouda den 6 Augustus 1888 Burgemeester eu Wethouders voornoemd W POST DROST L B De Secreiaris BROUWER CORRESPÖ ÏTeTe NT ï A G de L Uk itukje ia niet ua geawg sigeiieea lielsng om geplutit te worden Da Ridactii Burgerlijke St anTdl GEBOREN 3 Auguilns Johanoea Henricua Msri ouders K I Reckers en A van der Veer Dirk Vfilhelmna oadsra G J Oodijk en D H Koot Adriaans Lambertaa oodera F C Bik en B Rookhoiaeu 4 Jacobns Cornelia ondera J C van Oord eo W P Kwakeroaat Gerardns Nicolaia ondera N de Jong tn G Blom Klaii oudere G ttoosbeck en W M Spieringahoek 5 Hendrik ondera H C Snikkenborg en W Huuman 6 Harmen Hecdrik ondera H H Pickhard en C E Krauevoet OVERLEDEN 3 Aogoatos J van Zanten wed A van Steenia 83 J T Nuijten 80j E Hlllemae 1 j 4 m D Verbeek 3 j 6 J O de Doei huiair van N J van Dorp 66 j J van Dintiig 60 j 6 H Bron 9 d ADVERTENTIÊN Oe ondergeteekenden gevoelig voor de talrgke bewgzen van belangstelling en liefde die zö op ZATERDAG 4 AUG jl zoowel van Heeren Regenten en Dames Regentessen als van de tegenwoordige en een zeer groot aantal vroegere verpleegden en het overige personeel van het Vereenigde Wees en Aalmoezeniershuis alhier alsmede ook van vele vrienden en stadgenooten mochten ondervinden betaigen daarvoor bg deze hnnnen hartelgken dank P VAN ALTENA M VAN ALTENA Oouda 7 Angastas 1883 Euipess