Goudsche Courant, woensdag 8 augustus 1883

Heden overleed tot onze diepe droefheid zacht en kalm onze geliefde Vader en Behuwdvader de Heer I E tan DANTZIG in den leeftgd van 69 jaren Dit aller naam ANDRIES YAN DANTZIG Gouda 5 Angastns 1883 Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van onze geliefde Moeder gehuwd en Grootmoeder Mevrouw de Wed GERLAGH geb Capbl betuigen wg onzen hartelijken dank Uit aller naam J C GERLAGH Gouda 7 Aagustus 1883 Zoo spoedig mogelijk gevraagd een fatsoenljjk 1883 IN 29 m VrUdag 10 Attgastos GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 9mm § voor licht huiswerk Adres bg den Boekhandelaren A KOK Comp te Gouda Men VERLANGT zoo spoedig mogelgfc BENE NETTE DERDE MEID grondig kunnende linnenstoppen mazen en strgken Van goede getuigen voorzien Adres met franco brieven onder letter Y aan den Ouden en Nieuwen Boekhandel van J H DUNK Hang 31 Rotterdam Met de Kinderkermis in de Soc Ons Genoegen Verloting zonder ITieten van Twee Groote Koeken enz a 10 et per lot L VAN WANKUM Te HUIJR te Gouda een groot en goed gelegen PAKHUIS Te bevrageii bg A BRINKMAN aldaar Theë DëpóÏÏ De ondergeteekenden wenschen te Gouda nog eenen DEPÓTMOUDÜB hunner verpakte THEEËN aan te stellen Soliede Winkeliers hierop reflecteerende worden beleefd verzocht onder opgave hunner referentiën zich te adresseeren aan OTTO ROELOFS en Zoonen Hofleveranciers in Thee Amsterdam OP HET LEV BN tegen Invaliditeit en Ongelukken s Gravenhage Buitenhof No 42 Directeur B JAN8E JOSTxn TARIEVEN VOOEWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agenten P J K VAN WERKHOVEN te id P ELSHOÜT te Zevenhuizen H SMITS te Nieuwveen en M J VONTSTEEN te Woerden EEEIUE 2IEETEN 313 STAATS LOTEEU De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 13 AUGUSTUS e k Het KANTOOR wordt gehouden TURFMARKT H 35 H H worden radicaal gen z n door myneH methode die gegrond is op de jongste HHWeten SC happelgke onderzoeH Tkingen zelfs in de wanhopigste geH H vallen zonder eenige storing te H H brengen in de gewone verrichtingen H Ê Ik genees zoowel de nooiSotM H tige gevolgen van jeugdige bniten sporigheden als Zenuwziekteu en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige bescbrgving van de ziekte Dr BELA PARUS 6 Place de la Nation Lid TVi verscheidene Wetenschappelijke Genootscha n Snelpersdruk van A BsitnciiAN te Gouda Qv u uu ctu xjicuKmeesiieruer Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antwerpen ADVEKTEIMTIEM in alle Binnen en Btittenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda NIEUWE LEDERHANDEL LANGU TIENDEWBQ D 25 GOV DA RUIME VOORRAAD VAN ALLE SOORTEN SCHOEJVMAKEllS FOLHNITUREJ Bij de meest uitg ebreide Sorteering in beste Qualiteiten BILLIJKE PK IJ ZE IV fl4i E € ii l Specialiteit voor AAiXLEG VAIN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Afagfazijn Gouwe C 241 Zoo gij sukkelt of op het ziekbSiitgestrekt zUl Zoo gij sukkelt of op het ziekbed uitgestrekt zijt verheugt u want Bop Bittmr sal n genezen Zoo gij u niet wel gevoelt of wel zoo gu u zwak en ontmoedigd gevoelt zander er de juiste oorzaak van te kennen zal Rop Bltter n weder goed maken Zoo gij geestelijke zijt en uwe herderlijke plichten u vermoeid hebben of wel zoo Kij eeue huismoeder zijt naar lichaam en ziel afgemat Hop Bttter zal n herstellen Zoo gij man van zaken of werkman zijt afgetobt door het werk van den dag of wel letterkundige door nacbtelijken arbeid afgemat Bop Bitter Ml o uwe krachten wedergeven Zoo gij lijdende ziit doordat gij u de maag overladen hebt door overmatig eten of drinken of te losbandig geleefd hebt zoo gij jong lijt en te snel groeit zooal dikwijls voorkomt zal Hop Bitter u Terlichten Zoo gij u op do werkplaats op het land of op het kantoor bevindt en u afgemat gevoelt of een zuiver en versterkend middel denkt noodig te hebben dan moet gij Hop Bitter gebruiken Zoo gij bejaard zijt en uw bloed arm is uwe zenuwen onstandvastig zijn en de krachten u begeven zal Hop Bitter u een nieuw leven en nieuwe kraobteageven Verkrijotiaar tHj ie voomaaimte DrogUten en Apothektre aOPBITTERB HanalaeturiagC Breda nULoUil iitwii M ltw TiikMTmillt Depot te Gouda bij THIIVE Eerste IVederlandscbe UIJKS ZEGELS alsmede Fla Hizze els zgn te bekomen in den Boekhandel van A JBRIMCMA Zeker middel TXOSM ALII Rhamatische Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspgn Kiespijn Verstgving in deleden Huidziekte enz verkr gbaar te Gouda Wed Bosuan Alp ten L Vabossiai Zn Bodegraven P ViBsr ooT Boskoop J GOUDKADK P LOOMAN Harmeien W Or KtTRVBBS Hazerswoude 3 Gaarkeuken Noorden D W ÖoM Oudewater J Liefland Waarder Bocthoorn Woerden Gebr Pfbnning Woubrugge A DE WltDB Zegwaard A Hekkeh ÜHHÜMATISCHE AANDOmiNaÊNT Men gelieve attent te te zyn dat de Waldwolartikelen van een bruine kleur zjjn als zgnde bereid uit de vezelen der Dennaalden BINNENLAND GOUDA 9 Augustui 1883 Wij maken onze lezen atteut op aablerilaanile adrertentie der Goudtche Waterleiding maalachappij Wy hebben daaruit met genoegen gezien dat de Directie de juielheid onzer opmericing in bet vorig hoofdartiitel erkent en onze uillegging der concenierosriraardeo tot de bare maakt Jammer blyft hel dat de Directie lioh eerst lergiit beeft Dat de oDJuiate keanit ving in ona nummer van jl Vrijdag van haar afkdmatlg wai is boiten twyfel Ten ovefrloede had een onter medewerkers tioh persoonlijk bij de Directie overtuigd dat wij bare bedoeling goed hadden begrepei eerst later bleek ons dat de oonoessie voorwaardenNtudcrs luidden waarop wij onze meening meenden ir moeten zeggen io hel artikel van ooa varig Dammer Naar wy reruemen tal Zondag 12 Augoat a a des namiddags ten I ure de o erdrscbt aan de familie plaati hebben van het vanwege ondleerlingen op het graf viu den heer Kluitman geplaatste hnldeblijk Zaterdag jl werd in bet Weeshuis alhier een feest gevierd dat bg allen die er aan deeluaroen of er getuigen vac waren nog lang een aangename herinnering zal achterlaten t Was op dien dag juiat 25 jaren geleden dat de beer F van Altena en tyne echigenoote hunne gewichtige betrekking van binnenvadcr eo moeder in het gesticht aanvaardden Hoe zy zich gedurende die lange reeks van jaren van hunne verplichting gekweten hebben behoeft hiw niet in hrt breede vermeld te worden bet blykt dunkt ons genoegzaam uit de belangstelling en waardeering die ty van alU zijden op dien dag ondervonden en uit de liefde en aohling die hun wordt toegedragen door hen die ia t gesticht verpleegd worden of die vroeger onder hunne leiding daarin opgevoed werden Door al de verpleegden was de 4e Aug reeds lang met blydschap tegemoet gezien irant men wilde dien dag tot een waren feeatdag maken en het is zoo geschied ook s Morgens ten 9 ure betraden vader en moeder de keurig versierde eettaai waar al de kinderen in feestgewaad geschaard stonden en twee kleine meisjes bun pad met bloemen bestrooiden Een krachtig I f loof den Heer mjjn ziel enz Pa 103 1 klonk hun uit 80 kindermonden tegen Hierna werd door een der oudste jongens uit t gesticht een vers voorgedragen waarin hg namena al zgne pleegbroeders en zusters in warme en ge oflfolle taal tader en moeder hnlde bracht en dank betuigde voor de liefde en de torg waarmede ig gedurende die 25 jaren getracht badden het gemis der ouderloozen te vergoeden Als blgrend aanüenken bood hg namens allen aan vader en moeder ieder een gouden bril aan in sierlgke schildpadden etui met goud geëmailleerd en voorzien van hunne naamogfers Onder het voordragen van een lief toepasselijk versje boden een paar der kleinste kinderen beiden jnbilarissen een fraaie bouquet aau Zichtbaar geroerd en bewogen bedankte de beer van Altena ook nit naam van zgne echigenoote met een enkel woord zijn gemord was blijkbaar te vol om veel te kunnen spreken voor de bewgzen van liefde en gehechtheid die door de kinderen op dezen dag opnieuw zoo duidelgk werden betoond en lie door hem en zgne echigenoote nimmer zooden worden vergeten Onder het meer aandachtig bezichtigen der keurige versiering waaronder vooral eenige kernachtige en toepaaselgke opschritten de aandacht trokken werden door de kinderen nog eenige toepasselijke liede en gezongen en eindelgk deze plachtige ontvangst besloten met het zingen van Psalm 134 4 Dat s Heeren zegen op U daal enz Omstreeks 10 uur had er een andere plechtigheid plaats die niet minder aandoenlgk was Ongeveer 50 personen van beiderlei geslacht waaronder er self naren die uil andere gcmeenlen opzettelgk voor deze gelegenheid herwaarta gekomen waren hadden zich vereenigd om deh jubilariaaen die zij nog evm als vroeger met den naam van vader en moeder begroetten hunne hnlde Ie komen brengen Het waren alle oud verplecgden die niet vergelen konden wat zij aan vader en moeder te danken Mdeu Namens allen braCht de heer H A Toen in de feestvierenden hulde en beloigde hun in kernachtige en zeer goed gekozen bewoordingen nogmaals dank voor wat vader en moeier voor ben gedaan hadden en geweest waren Uit naam van een SOlal voormalige verpleegden bood hg hun een kostbaar geschenk aan beslaande oit ean sierlijk bewerkte linnenkast Dal vader van Altena ook Bu bgna geen woorden kon vinden om zijn gewaarwordingen uit te drukken behoeft zeker niet gezegd t worden Het was voor hem éc zgne echtgenoate atreelend op te merken hoe hUnne zorgen en toewijding gewaardeerd werden door menschen die tot rijper leeftijd gekomen nu nog meer inzien wat zg aan vader en moeder verschuldigd zijn Na afloop dezer recepti volgden weer andere Verachillende corporaties en personen kwamen om hunne hulde Ie brengen In eerste plaats moeten hieronder genoemd wordeo hh Kegeuten van het gesticht die bij monde van den beer L P Hoogendgk de voorzitter de heer C Knaap was door ongesteldheid verhinderd hierbg tegenwoordig te zga den heer v A en zgne eohtgenoote gelnkwecaebten en hun een stoffelgk blgk van achting en woardeerittg aanbaden benavens een katlelgken brief waarin deze gevoelens op oodnbbeUinnigs wiju waren nitgedrnkt Eveneens moobtcn zg van de damet Regentetsen Mn hattelgksB gelnkwenaeh a 4te Inltjk aandenken ontvangen De keer ds Haverkamp Begemann kwam ben namens den kerkeraad der Ned Herv 0 meeete complimenteeren terwgl eveneens uit naam van den kerkeraad der Evang liulh Gemeente alhier eene deputatie met den heer predikanl aan t hoofd hare opwachting maakte en den jnbilarissen hnlde bracht en dank betuigde voor de zorgen besteed aan de verpleegden die tot de Luth Gemeente behooren Zoo ging het tot laat in den namiddag Het eene bezoek volgde het andere op tal van vrienden en bekenden kwam om den Heer v A en zgn waardige echtgenoote van hunne belangstelling ie doen bigken Eu wie dea avonds een kgkje in de feestzaal en op de mime plaats van t geslicht had kunnen nemen had zich kunnen overloigeo welke geest er in bet weeshuis te Gouda heerscht en had zich zeker gedrongen gevoeld den rader en de moeder van zulk een tairgk gezin een woord van hulde toe te spreken voor de goede orde en den gepasten toon die er bg al de r oolgkheid en opgewektheid heerschte De kinderen werden onthaald en vierden feest in den echten en rnimsten zin van het woord en het zou ons zeer verwonderen alt deze 4e Augustus niet dikvgis en nog na langen tgd door allen zoowel door vader en moeder als le kinderen en de overige getuigen met opgewektheid en dankbaarheid zal herdacht en bespraken worden De gemeente Gouda wenscht zeker met on van gantcher harte dat dit waardige echtpaar nog lang voor bat Ooudsche weeshuis gespaard moge bigven Zaterdag II hebben vgftien werklieden uit detouwslageiij van den beer W Tom Dz te Moordrecht onder geleide van diens zoon de Voor de benoening van hoofd der openbare lagereschool te Reenwijk ign genomineerd de heeren A Goudswaard te Leiden J H Verkerk te Koudekerk W la Rog te Amsterdam en D J Rugter te Kooga d Zaan De heer K J W Ottolander te Boskoop schrijft in Semper Firene Tot mgn leedwezen moet ik ditmaal aan Semper Firena het tegenovergestelde van een goede tijding berichten Ie welen Het Reichi Geutzhlatt No 13 bevat bet keizerlgk besluit van 4 Juli 1383 waarbg in § 2 de invoer van booraeo eu planten bawürzelle Gewaohse nit landen die niet lot de druifluisoonventie zijn toegetreden in Duitachland verboden is Aangezien Nederland tot nog toe niet tot de conventie behoort is dat verbod voor onze gemeente een tware slag daar verreweg hot grootate gedeelte der boomen en andere gewassen die hier geteeld en gekweekt worden naar Duitschland gaat Naar men verneemt zijn er belangrijke wgzigingen gebracht in de atatnten van de OfflcUrt JFeduiceHen Veezenktt De weduwen peuaioenea zuilen namelijk met 26 percent worden verhoogd Het getal leden der Directie wordt van drie op zeven gebraohl waarvan zes Ie benoemen nit candidaten die door de officieren zullen worden gekozen In een nader artikel ten betooge dat alles ge daan behoort te worden tot wering van het gevaar dat de cholera hier te lande insinipe en dat eventueel bg baar ontstaan alles gereed moet zgn tot haar bütrgding vlecht de N Rott Ct de volgende mededeeling iu Met belangstelling vernamen wij daarom dat dr Egeling een zoek heeft gebracht aan Maassluis om de oprichting van een quarantaine hospitaal met toebehooren op een gunstig gelegen plaata buiten Maaaalui voor te bereiden terwgl wg hopen dat ook te IJmniden dergelgke inrichting zal vernjien en dat aan het verzoek van Zeeland s geneeskundigen inspecteur dr Dotjr tot oprichting van barakken en ontsmettingsovent in de Zeenwsche havens gevolg zal worden gegeven Naar aaolnding van bet befi Hal tieh tiMai bg dr Metger onder behandeling bevindt een Initenant der infanterie die te Atjefa 3 kogelwonden en 23 klewanghouwen ontvangen heeft deelt men aan het U D de volgende bgzonderheden mede omtrent den zwaar verminkten officier den 25 jarigen 2den luitenant Lnake Nu ongeveer een 6 a 8 tal maanden geleden rukte een vrij sterke patrouille van nit Toengkoep tegen de Atjehaehe kwaadwilligen op welke patrouille dusdanig met den vgand slaags geraakte dat zg deerlgk gehavend spoedig weder in de bedting terug was De luitenant Luske ea zooveel soldaten zoo luidde het rapport van de trrngkeereuden waren gesneuveld en de Igken hadden zg niet kunnen medevoeren Een nieuwe patrouille toog daarop naar hel gevechtaterrein om de Igken op te halen en ziel die palronille vindt o a naast het lijk van den door hem verslagen Aljeher den luit Luske geheel bewusteloos door bloedveriies doch nochtans ademende In de bentiog gebracht verklaarde de ol6c v gez Kuhr dat Luske ja I nog leefde maar hoogst waarschg nlg k den avond niet meer halen zon Zgn lichaam was nl zoo geljingtjangd gehakt dat een ieder er zich over verbaasde dat een meoach met zooveel wonden waaronder 3 kogelschoten nog leven kon De luitenant Luske haalde lot ecu ieders verwondering intusschen niet alleen den avond van dien dag doch eenige maanden later zelfs dr Mezger te Arasterdam die den op krukken voortsirompelenden officier nu verder tal tien te helpen Men schrijft aan de Leidtche Ct De zomer beeft teleurgesteld alibans van een ouderwetschen zomer zooals hij zich in Juni liet aanzien komt ook dit jaar niets Jnli heeft veel donker weer en regen voortgebracht met een doorgaans te lage temperatuur en onbestendigheid In Juni bloeide de roos kortstondig en zg ontbladerde door de felle zonnewarmte maar de wgnstok ontwikkelde en het fgne ooft beloofde rgpe vrucht Thans heeft men overvloed van heeriijke rozen ontloVen bg vochtigheid geen tonnegloed duchtend doch de vruchten van den wgnstok bigven bij gemis aan tomerwarmte te klein gelijk de moerbezie niet rgp kan worden gepinkt waortoe het reeds lang tijd was Om rijpe druiven in October e sugden behoort