Goudsche Courant, vrijdag 10 augustus 1883

de fdagtoorts thans te schitteren Met het T Idgeva is het eveneens gesteld Het eer ie goed om hagelblanke bloemkool te verkrijgen zeer ongunstig daarentegen voor boonen en augurken ook zal de aardappel nergens aan de ziekte ontkomen als de lucht zco vochtig bl ft hoe gelukkig men nog op vele plaatsen van gezonde aardappelen kan gewagen Het r p geworden g aan wacht op den sikkel van den maaier waartoe ook droogte zeer gewenscht is om het in de schuur te zamelen terwijl de langgerekte hooibouw van iedere gelegenheid dat de zon door de regenwolken brak gebruik maakte om het hooi op roken te zetten of op Ie tassen Ër staat nog veel gras vast dat tot hooi bestemd is Het weiland beeft nergens gebrek aan vocht het hooggelegen dat verdord was is verkwikt en het vee kan overal zich verzadigen Aan het Vir Dbl schrijft iemand vËenigen tgd geleden las ik in een der Ned bladen dat de brandnetels zeer geschikt z jn om te eten en als fijne groenten gebruikt kunnen worden Voor de aardigheid heb ik er wat van geplukt jong en op de gewone wijn als andere groenten laten klaar maken en ziet het nmaakte heerlijk Wat vroeger als onkruid weggesmeten werd zon nu byna zonder onkosten als fijne schotel op tafel kunnen verschijnen Aangpuaam zou het mij zijn zoo J itvs regels aan het publiek door uw geacht blad bekend maakte opdat ieder er van kunne profiteeren Verdwaalde Inobtreizigers die van Versailles vertrokken even een uitstapje naar Pargs denken te doen en gedwongen worden in duizelingwekkende vaart over de Pyreneeën en Italië vervolgens terug over de Noordzee naar Engeland te reizen komen nog niet dagelijks voor Het gebeurde met twee Fransche luohtschippers die Vrijdag te Versailles waren opgestegen en in plaats van s namiddags Ie Pargs neer te dnleu den anderen dag s avonds te Woodgreea aankwamen Zij waren aanvankelgk een aanzleulgke hoogte gestegen werden echter door een luchtstroom gegrepru en in vliegende vaart naar het zuiden gestuwd Het eerste land dat zij onderscheiden was de Pyreneeën Niet veel lust hebbende cm zich daar te pletter te stoelen besloten zij zich wat verder Ie laten aidrgven naar het land wo die Gitroiien blühn De grillige wind sloeg echter om en zg bevonden zich spoedig boven den Oceaan Zoo vlogen zij den gansohen nacht door het zwerk men kan ziob voorstellen in welke gemoedsstemming Tegeu den ochtend begon de ballon plotseling te dalen en bet ware met hen gedaan geweest nis zij niet fluks alle ballast en alle isstrumeiiten over boord geworpen hadden De ballon steeg uu weer tot een vrij aanmerkelijke hoogte en tegen den middag zageu de beide luohtavonturiers eindelgk land Tegen 3 uren vlogen tg reeds over een stad waarschgnlijk Portsmouth en eenige uren later waren zij te Landen Als zg van de eerste ontsteltenis wat bekomen zgn denken de heeren per zelfde gelegenheid weer naar Frankrgk terug te keeren In de ontwerp statuten der Ned Pensioenvereeniging voor werklieden die iu eene eerlang te houden vergadering zullen worden behandeld komen vooruamelgk de volgende bepalingen voor De Nederlandsohe Pensioenvereeniging voor werklieden stelt tich ten doel de oprichting van een Nederlandsch werkliedenfouds te bevorderen en na de oprichting de toetreding der werklieden aan te moedigen en te vergemakkelijken door het houden van vergaderingen het uilgeven van geschriften het rondtenden van circulaires en andere dergelijke gepaste middelen Htt lidmaatschap staal voor allen too fel mannen alt vrouwen open Ook vereenigingen en genoottohappen kunnen als leden worilen aangenomen De contributie bedraagt jaarlijks voor personen ƒ 1 voor vereenigingen of genootschappen ƒ B De hoofdietel der Vereeniging is gevestigd te Amsterdam In elke gemeente waar twaalf of meer leden zgn kaa ene tfdeeling worden opgericht Minnebrieven schrijven s voor velen een teer aangename en gewichtige bezigheid en voor hen die niet al te dom zijn ook niet zeer moeielgk Maar lastiger is bet de geschreven brieven goed en ongedeerd aan t bestemde adres te bezorgen en het verUBgde antwoord too spoedig raogelgk te bekomen tonder gevaar te loopen voor een strengen vader een jaloer chen echtgenoot of een nalatigeu kueo it Tegen dcie wezenlijke moeielgkheid in ons maatschappelijk leven heeft een slimmcrt ia Pargs een goed middel gevonden door t oprichten eener agentuur tot bezorging van brieven voor zulke personen die onder alle omstandigheden hun incognito willen bewaren In het kantoor tqs een groot aantal genummerde brievenbsMcn aangebracht waarop meu zich kan abonneeren f Ieder abonneut is nu iu staat zijn geheime brieven aan de agentuur te laten bezorgen onder bijvoeging van t nummer zgner brievenbus Daar elk de sleutel van zgn eigen bus in bewaring heeft zoo is men voor alle onbescheidenheid beveiligd De abonnementsprijs is zeer matig maaudelgksche abonnementen kosten 1 franos voor drie maanden 10 francs voor een heel jaar 30 francs Men verwacht van deze onderneming groote geldelijke voordeden Tot de beambten der postergen in de Vereenigde Staten van Noord merika behoort ook een duizendtal katten verdeeld over de verschillende kantoren van het land Hare laak is de brievenzakken te beveiligen tegen de ratten Deze beesten worden onderhouden op kotten der postadmiuistratie Als het kattenpersoneel van een kantoor familievermeerdering ondergaat wordt hiervan behoorlijk kennis gegeven aan den di recteurgeneraal die een nieuwe som disponibel stelt ten behoeve van de jonggeborenen Qelük men zich zal herinneren werd in het begin van dft jaar door den hoofdcommissaris van politic te s Hage een waarschuwing gepubliceerd tegeu eene daar ter stede bestaande zoogenaamde haudelsfirma De kennisgeving werd door de betrokken personen zeer kwalgk opgenomen Zg verlangden alt waren zg de eerlijkste menschen een vervolging en riepen tegelijk hunne crediteuren op maar weldra bleek dat de firma die telkens van woonplaats veranderde thans in het buitenland en wel te Antwerpen hare zaken dreef Inmiddels waren echter feiten aan het licht gekomen die aanleiding gaven tot vervolging en vandaar werd de uitlevering van de leden der firma S en V D van de Belgische Begeering verzocht en verkregen Het was n l gebleken dat de handel der firma bestond in het bestelli n van koopwaren zelfs lot een zeer groot bedrag het in ontvangst nemen daarvan het ten eigen bate verknopen der goederen maar ook in het niet voldoen vau den koopprgs aan hare leveranciers Daarin zag het Openb Min bedriegeIgke oplichting en voor een dezer feiten stond Dinsdag voor de Arrond Eechtbank te s Hage een der leden van genoemde firma S terecht Zijn medelid r D was builen verdere vervolging gebleven Den bekl werd ten laste gelegd in de maand Febr aan een grnanhandelaar te Oostburg eene party van tien heet tarwe a ƒ 10 te hebben besteld die te Rotterdam in ontvang genomen maar vervolgens a 8 26 te sHage te hebben verkocht en hoewel daartoe herhaaldelgk te zgn aangemaand den afzender te Oostburg niet te hebben voldaan zooals hg per briefkaart had geschreven De bekl ontkende zich aan bedrieglgke handelingen te hebben schuldig gemaakt De hem toegezonden tarwe was niet volgens het monster en bovendien was hg door zgoe arrealalie verhinderd te betalen Omtrent vroegere handelingen behoefde hij zich niet uit te laten omdat hg daarvoor niet was gedagvaard Het bleek echter dat die handelingen niet zeer zuiver waren en bekl bg een failliisemeDt zich achter zgne minderjarigheid verschool en ten gevolge daarvan het faillissement werd ingetrokken Deze en andere feiten werden door den subst officier Mr Pape geleverd om aan te toonen dat in deze op bedrieglijke wijze was gehandeld Dit feit was slechts ééa uit vele en hg meende dat er alle aanleiding bestond om de rechtbank op verzachtende omstandigheden Ie wgzep Zgn requititoir strekte tot veroordeeling van beklt wegens bedrieglgke oplichting tot 1 jaar celstraf en ƒ 25 boete De bekl bleef daarna volhouden dat hij niels oneerlgks had bedreven De uitspraak is bepaald op a s Dinsdag In de dezer dagen ontvangen Kaapeohe bladen tot t midden van Juli loopende vinden wij thans eenige nadere bgzonderheden over dr Jorisseu s ontzetting uit zgn ambt en over den oorlog met Mampoer Een telegram uit Pretoria dd 18 Juli maakt van de afzetting van dr Jorissen in de volgende bewoordingen genag De Volksraad heeft besloten dat de Staatsprocureur een bevoegd advocaat moet wezen Dientengevolge zal dr Jorissen zgn ambt verliezen Het corai é dat aangesteld is om onderzoek te doen naar de financiën en de voorgestelde Bank taf naar gemeld wordt andere redenen voor dit omslag aantoonen Deze laatste bijvoeging geeft vrij spel voor allerlei verdachtmakingen en leelijke onderstellingen De discussie die de Z Afrikaansche bladen over de zaak gevoerJ hebber geeft zelfs den indruk alsof er heel wat kwaads moet zgn gebeurd Het Volksblad had de Transvaalsche Regeering van grove ondankbaarheid beschuldigd tegenover dr J De i Patriot meende dat dit verwgt voorbarig is omdat men bei ondrrzoek moest afwachten Maar terecht zegt het Volktblad dat dan toch aan dat onderzoek de gewraakte handeling van den Volksraad is vooravegaan Dat keurt het blad af Elke beschaafde Regeering zegt het Volksblad t it gewoon alt telft een kerk 3e klaite blgkt ti A te hebben misdragen hem op te roepen voordit b8 afgezet wordt Met nog meer grond verwacht met dat zulk een weg ingeslagen zou zijn door de Begeering van het land dat zeer stellig dankbaarheid aan dr Joriasen versohnidigd is vooral voor de bekwaamheid en den gver door hem in het tieltD van de Transvaal aan den dag gelegd gedurende di zittingen van de Koninklijke Commissie Wg wiU len veronderstellen dat de Transvaalsche Beneeriag overtuigd is dat dr Jorissen zich aan het ergitt wangedrag heeft schuldig gemaakt wg willen vetonderstellen dat men ontdekt dat hg zich geldsommeu uit de publieke kas heeft toegeëigend dao noi moet elk publiek ambtenaar en vooral iemand in de positie iran dr Jorissen de gelegenheid gegeiei worden ophelderingen te geven en zijn karakter via blaam te zuiveren als hg daartoe in staat is Het is om er het minst van te zeggen een zeer buitengewone manier van doen een hooggeplaatst ambtenaar onverhoord en als hij zeven duizend mglen ver af it af te zetten Door deze dagbladpolemiek wordt de zaak niet opgehelderd maar krijgt ze toch nog een ernstiger karakter dan voorheen Met meer belangstelling ixt tot hiertoe zal men daarom nu den verderen loop der zaak afwachten De Volksraad heeft zich overigens voornamelijk beziggehouden met de begrooting Het salarii vtt den President verwekte een geanimeerde langdurige discussie De verschillende voorstellen die iageleveid werden stelden dit inkomen vast tnssohen de 2000 en 3000 pd st Met 29 tegen 9 stemmeii werd besloten dat het 2000 pd st zou bedragei Voor hnithuur werd hem bovendien oog SOO pd st toegekend Het talarit van den Staatsseorettrii wat door het Gouvernement voorgesteld op 600 pd St doch het comité der Begrooting had dit bcdrig met 50 pd st verminderd en het bepaald op 650 pd st waarmede de Baad genoegen nam De volgende resolutie was op den laatslen d r vorige maand in den Volkiraad aangenomen met belrekking tot de Biisuto quaestie De Volksraad ziende dat de Bijksregeering besloten heeft het bestuur van Bnsutoland onder zekere voorwaarden in haar eigen handen te nemen in aanmerking nemende dat voor zoodanige stap de goedkenring van het Kaapscbe Parlement thans in zitting vergaderd noodiK it verder in aanmerking nemende dat de inboorlingen politiek in dit land slechts hehoorlgk geregeld kan worden door de wederzgdsehe overeenkomst en samenwerking van de verschillende Staten en In Zui Afrika besluit dat tgni inziens de hiervoor genoemde maatregel nadeelig is voor den vrede den voorspoed en de toekomstige unie van Zuid Afrika en draagt de Begeering op door tusschenkomst van den Britschen Resident van dete resolutie onmiddelgk kennis te geven aan den Ed Volksraad van den Oranje Vrgstaat thans in zitting vergaderd san het Kaapscbe Parlement en Un de Bgksregeering De Landdrosten Zoutpansberg en Waterberg worden gezegd in hechtenis te zgn te Pretoria wegens verduistering van s lands gelden En nu de oorlog In dato U Juli werd oit Pretoria gemeld De oorlog met Mapoob isgeeiadigd Het opperhoofd Niabel beeft op Vrgdtg den 6den Mampoer aan generaal Joubert uitgeleverd en zichzelf op Dinsdag den lOden overgegeven De voorwaarden waarop hg zich overgaf zïn oog niet bekend gemaakt De voortdurende vreie is thans in het land verzekerd Van de grenzen wordt daarentegen gemeld dtt de opperhoofden Montsioa Seoheli en üatsiiibi een verbond hebben gesloten om elkander tegen Boetenoverheerschiog te beschermen Ook hadden zij dépêches gezonden aan den Britschen Resident de Trauvaalscbe Regeering en het Bestuur in het land Oooieii terwgl aan laatstgenoemde terzelfdertijd was keuen gegeven dat zg het land met hun ftbeele gevolg moesten verlaten Mothete vroeger de bondgenoot der vrgbuilert had ook een fraai paard getondea aan het opperhoofd Seoheli een bewgs van vrede en vriendschap volgens gewoonte der inboorlingen Men wat een algemeen van gevoelen dat binnenkort de oorlogitoortt weer zon worden ontstoken De N Rolt Ct bevat den volgenden brief Ntdtrlaitdert I Weldra wordt het een jaar sölert van eenige der bette mannen die ons vaderland bezit geen tgding ons bereikte Al moge er nog geen bepaalde reden tot ongerustheid omtrent hun lot bestaan toch storen wij allen met zekerep angst naar de plek heen waar zij het laatst gezien zgn en vragen onszelf D bezorgdheid af wat zal hun verder lot geweest zgo Wellicht werpen zg op ditzelfde oogenbllk hunne blikken in de richting van hun vaderland en roepen elkander bemoedigend toe van daar zal eerlang hulp dagen I Dit vertrouwen zal en mag niet beschaamd worden Reedt is de WiUem Barentt op zgn pot maar het kan zijn dat veel meer en kostbaarder hulp uoodig is Waarin deze bestaan moet zal natanrlgk van de omstandigheden afhangen en deze tijn het best bekend aan den ontwerper van den tochl prof Buys Ballot en zgnen medewerker den wakkeren luitenant Volck Hen derhalve moet de uatie steunen hetzg do r hun geld tot dit doel toe te zenden of het ten minste voor hen beschikbaar te stellen wanneer zg op een gegeven oogenbllk over groote sommen moeten kunnen beschikken Men vergete niet dat in zulke gevallen de mogelijkheid van redding uit het gevaar af hankelgk kan ign van een dag van een uur Daarom wat gg doen kunt en wilt doet het spoedig zonder tijdverlies Moge h t schrikkelijk woord te laaf ons nimmer in de ooien klinken Gaarne stel ook ik mg betchikbaar tot de ontvangst van tot dat doel bestemde gelileo die ik aan den heer Bnyt Ballot zal overmaken en waarvan in de nieuwtbladeu behoorlijk rekenschap zal worden geggeven P Haetinq Amert oort 7 Augustus 1883 Volgens prof Hatley t n de oettert volilrekt niet zoo Kcinig georganiieerd alt men gewoonlijk aanneemt zg hebbeu voeten een mond zelfa een lever en een zeer ontwikkeld zenuwstelsel Door middel van een spier werkt het dier op ren coaoutchoucachtigen band in de sluiting der schelpen en opent en sluit het ze De buitengewone kracht van deze spier blgkt wanneer een vreemd lichaam met geweld zooalt bg het openen der oettert luslehen de schelpen wil indringen Willen de oesters blg veo leven dan moeten de schelpen tenigszins geopend zijn een te groote druk waardoor dit verhinderd wordt is voor het dier nadeelig en kan bet dooden De oester legt ene verbazende menigte eieren meer dan een millioeu In ongeveer 14 dagen de duur hangt af van de temperatuur der zee sluipen de jonge I U6 duim dikke larven uit de eieren Door de ttroomiugen der zee worden d e kleine dieren 60 of 70 mijten ver voortgedreven en vallen op den bodem der zee neer waarbg de eene tehelp aangroeit sterker wordt en eene ronding aanneemt terwijl de andere de bovenste schelp plat blijft De oester bereikt een leeftgd van 20 jaren dit verklaart het groot aantal eieren Om echter dien leeftijd te kunnen baten moeten de omstandigheden gunstig tijn zoo moet wil het dier tieren het leewater minstens 3 pOt tout bevatten Ongehoorde hoeveelheden jonge oesters gaan dadelgk nadat zij uitgekomen zijn verloren eene sterke afwisseling van lemperatnur det walen doodt vele maar nog oneindig veel meer warden er vernietigd door vittchen en ander gedierte dat op ze aast De hooge prgt van de oetteii in de laattte jaren komt voor een deel hier vandaan dat door de ontwikkeling van het ipoorwegweten de eontumtie van oettert een zooveel grooter gebied vindt deelt ook it het hieraan toe te aohrgven dat tedert een 20 jaren de weeriomttaudigheiien zeer oiigunttig zgn voor de oetlerteelt terwgl het uitputten van de oeiterbedden vele jaren lang natuurlgk ongunatig op de productie moet werken Eertt in den jongiten tgd it men door hel aanleggen van nitgettrekte oesterbaukeu pogingen gaan aanwenden om de prodnetie te vermeerderen Voor de slachtoffers van dao ramp op Ischia ii reeds P t millioen frs ontvangen Op den avond van de catastrophe speelde een Ëngeitobman in het Hotel de la Satinelle te Cassamiccola den trenrmarch van Ohopin Een Italiaan verliet de kamer zeggende dat hg die mntitk niet kon faooren de man wat de eenige van het hotel die gered werd nauwel ki wat hg heengegaan of het hotel stortte in en de pianist met zgn geheel auditorium werden onder het pain bedolven Ëea balletdanseres van de Paryiehe opera wier geheele familie omkwam bg de aaidbeving is dientengevolge erfgename geworden van een vermogen van 500 000 fra Bultenlandsch Overziclit De interpellatie van den afgevaardigde John Morley iu liet Ëngeltche Lagerhuii heeft de uitwerking gehad die men naar hetgeen Daily Neut voorspelde kou verwachten Men weet dat zg de ontruiming van het Ngldal door de Egyptische troepen betrof en dal Morley het ministerie zonde herinneren aan zgne vroeger gedane belofte In antwoord op deze interpellatie deelde de heer Qladstone mede dat er geen enkele verandering was gekomen in de vroeger reedt te kennen gegeven bedoelingen der Regeering aangaande de Egyptische politiek Aan de vreemde mogendheden is geene meiledeeling hoegenaamd gezoqaen met betrekking tot het tgditip waarop de Eii gelsche bezettingstroepen Egypte tallen ontruimen maar z j zgn nauwkeurig met alle inzichten der Regecring bekend Het doel det Regeering is niet alleen de verzekering van rust en orde voor bet tegenwoordige maar ook bet afwenden van gevaar voor de toekomst De cholera en de plauneu van reorganitatie vertragen en verhinderen zeer het ipoedig terugtrekken der troepen De heer Gladstone meende dat er reden wat om te verwachten dat zij bg hun vertrek uit Egypte een toestand zullen achterlaten hechter en duurzamer dan die welken Arabi in het leven bad geroepen Ook be8taat er volgent de overtuiging van den premier volstrekt geen grond om van de vreemde mogendheden een onbillgk onvriendelijk en onverstandig verzet tegen de pogingen tot regeling der Egyptische aangelegenheden te verwachten Men ziet alzoo dat er oiets nieuws ie gesproken en ieder begrgpt welke beweegiedeuen de Eugelsche Begeering er toe brengen om deze oupreciese taal iu het parlement te voeren Als de cholera heeft opgehouden te heerschen zal er wel iets anders zgn dat de Brileche soldaten verhindert naar het vaderland terug ie keeren De drie aanbrengere in het proces tegen de moordenaart van bet Pboenix park die even als Carey hun leven door de bekentenis hebbeu gered zijn te Melbonrne aangekomen Deze drie personen Michael Kavanagh Joseph Haulon en Joseph Smith zijn echter niet ontscheept daar de Regecring nog tgdig gewaarschuwd werd dat er een complot wat gesmeed om hen te vermoorden Het is ongetwgfeld de plicht der Engelsche Regeering deze ongelukkigen te beschermen Gemakkelijk ia de vervulling vnn dien plicht zeker niet men heelt dit aan het gebeurde met Carey kannen merken toch zou het hoogst gevaarlijk zijn als de autoriteiten machteloos bleken te zgn tegenover de wraakoefening der onverwtniijkeu Uit Tongkin geen bepaald nieuws De Timet die zich evenals de Staniard berichten uit Hongkong laat seinen wil weten dat Tu luc niet dood is Beide bladen beweren dat de vijand al stouter wordt en dat de weersgesteldheid de operaties der Franschen belemmert Zij hebben 7000 man iu Tongkin waarvan 4000 te Hanoi zeker een geringe macht alt China vyandelgkheden begint De Kergadarec die oorspronkelgk tot gevolmachtigde in Anam wat aangewezen heeft bevel ontvangen zich oomiddellgk naar Bangkok te begeven als gezant aan het Siameetche hof Naar een mededeeling der NorJdeulêche zal de Duitsche regeering toch m zake het bandelstractaat met Spanje den wettelgken weg volgen Is Spanje niet genegen tot voorloopige wederzgdsehe behandeling op den voet der bepalingen van het tractaat tonder ratifioatie dan bettaat bg de Begeering het voornemen den Rijksdag dadelgk nog voor half Augustus bgeen te roepen De benoeming van den graaf Foucher de Careil tot Fransch gezant te Weeueu wordt door de Oos tenrgkUongaarsche pers welwillend en met sympathie besproken Graaf Louis Alexandre Foucher de Careil is geboren 1 Maart 1826 en maakte lich op nog geen dertigjarigen leeflgd bekend door tijue talrijke wgsgeerige en slaalkttudige geschriften Men beschouwt hem als een goeNiPbeoordeelaar der Duitsche letterkunde en philotophie en zgne getchriften orer Goethe Hegel Schopenhauer Leibnitz Spinoza en anderen hebben iu Frankrijk veel aftrek gevonden Van 1870 71 oudertcheidde hg tich all directeur van de ambulance ontving het kruit van Ijegioen vau Eer en werd door den heer 1 hien benoemd tot prefect van het arronditsement Cótes dnNord Door de Begeering van 24 Mei werd hg echter ait dien post ontslagen Den 30sten Januari 1876 werd de graaf door het departement Seineen Marue tot senator gekozen hg it een uit overtuiging gelrouw republikein en gaf in dat jaar de volgende geloofsbelgdenis bg het stellen zgner candidatuur De Republiek bestaat daadwerkelgk haar te bevestigen en legen de ondernemingen van partgeu te beveiligen zal steeds mijn doel zgn Mocht eene herziening der grondwet plaats vinden dan lal ik stemmen voor allet wat de verbetering der republtkeinsohe instellingen beoogt In België is de ditcuiaie aangevaugen over de kirthervorming die voor de provinciale en gemeenteIgke verkiezingen naast den census het kiesreolit der capaciteiten voorstelt De heer Malou bestreed het ontwerp als niet doeltreffend en stelde bg ajnenderoeut eeu ander stelsel voor uamelgk om het bezitten of bewonen van een huis vnn een kadastrale opbrengst van minstens 24 fr tot grondslag voor ket kiesrecht aan te nemen RECLAME Ik leed zwaar aan graveel en aandoeningen der Nieren en kon geen enVel geaeetmiddel noch dokter vinden ora mg te genezen totdat ik Hop Biltrr gebruikte die mg in eeueu zeer korten tgd geuuzen Een beroemd Advokaat van Wuyne Counly Staat Nieuw Iork MABKTBERICHTEM OOUda 9 AugBttui 1883 liet ongttuttige weder voor den oogtt begint eenigiiiui invloed op de graanprijzen te krijgen Beste Zeeuwtebe tarwe vooral wordt hooger gehouden en ƒ 9 75 tot ƒ 10 50 besteed Rogge waarvan een paar partijtjes nieuwe getoond worden eveneens iets vaster ƒ 6 75 a ƒ 7 25 voor de beste Gerst als voren ƒ 6 25 a ƒ 5 76 de zomer ƒ 5 50 a ƒ 6 25 de winter Haver iets williger 4 a ƒ 4 50 Mais lager met goeden omzet ƒ 5 90 a ƒ 6 25 Andere granen zonder handel De veemarkt met gewonen aanvoer handel in allet vlug vette varkens 24 a 26 ct varkens voor Londen 21 a 23 ct magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 90 a ƒ 185 per week vette schapen vlug lammeren traag te verkoopen Kaas aangevoerd 90 partijen eeitte qualiteit 31 a ƒ 34 tweede qualiteit ƒ 28 a ƒ 30 NoordHoUaudsobe ƒ 32 a ƒ 36 Handel bnileugewooo vlug Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 Weiboter 1 20 a 1 35 Burgerlijke Stand GEBOREN 6 AugoatDi Hillegoudioi onderi A Zwarts ea A Stikker ttendnk ouders H Sluiter en C HulBcher C rohuB Msrgaretba oadera J Lugthart en C M Edaaw Areod Johannes ooders J Gerretsea eu O H den Hertog 7 Coruelia ouders C Vet eo T Kuyper 9 Cssper Jobaunes ouders C J Kok eo O Radix OTEKLEDEN i i Augustus D Verbeelt 3 J 6 H Bron 9 d 7 D vao den Berg 10 m GEHUWD 8 Augustus P de Mink en B Dijkstra H F Heij en J vau Kersen J van Roon eo J van Waas ADVERTENTIÊN ♦ Door deze betuigen ondergeteekendea bannen welgemeendeu dank aan Vrienden en Bekenden voor de blijken van belangstelling op 7 Angnstns zoo ruimschoots ondervonden W C VAN DILLEN W M VAS DILLENVAN GeIJ EK De GEZAMENLIJKE WEESKINDEREN betuigen bj deze hunnen hartelgken dank voor het gulle onthaal door hen op 4 AUG genoten bg gelegenheid van het ZILVER JÜBILÉ van hunne Pleegouders Gouda 9 Aug 1883 EHME mim worden radicaal genezen door mgne methode die gegrond is op de jongste Wetenschappeiyke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlottige gevolgen van Jeugdige buitensporigheden als Zenuwziekten en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschrgving van de Dr BËLA PARIJS 6 Place de la Nation Lid van verscheidene Wetenschappelgke Genootschappen