Goudsche Courant, vrijdag 10 augustus 1883

N 3960 Zondag n Augustus 1883 Ingevolge maéhtiging bij KaninhHJh besluit van den É April 1888 N tO VERLOTING 6 000 000 LOTEN verdeeld in 30 Senes van 200 000 loten elk De PRUZEN bestaan uit voorwerpen van Exposanlen aangekocht ot aan te koopen en gekozen uil het tentoongestelde Alle Series nemen deel aan de trekking der groote prijzen Het Centraal Bureau voor den verkoop der Loten is aan net paleis voor volksvlijt to Amsterdam alwaar men zich voor Inlichtingen kan ver oegen De Loten worden slechts afgegeven tegen contante betaUng Cheques of wissels aan de order van den Heer wmaMAinr Kassier t r crals0anli ld vaa de Xntama Uoivala Koloziiskle Tentooiuitelling AMSTERDAM 1883 Zes GKroota Frijsszi tor VURDt ia 1 00 000 Gld 00 000 GU 60 000 elk 00 000 I SS OOO 2S 000 I S BOO elk 25 000 Totale waarde der iroote Prijgpn aso OlM GU GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BOTmdim heatt Ieders Serie reobt op 1 prils ran f S OOO waarde en prljien van a SOO waarde en verBohlllpndc prijzen van I a O0O f 1 000 f SOO en lOO gulden aarde belialve een eer groot Aantal kleinere prilien waarvan de minete eene wutde beeft na aSgoMea Prijs der Loten 50 c Onnt rtrkrijgbtir CoiTBspondenten voor Gouda en Omstreken de Heeren HOFFMAN k Co Kassiers en Commissionairs m Effecten te Gouda Wederverkoopers g enieten Rabat QOUSSCHE WlTESLEIM mTSCIAFFIJ De DIRECTIE der GOUDSCHE WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ brengt ter kennis van die Ingezetenen van Gouda wier Straten Grachten of Sing els buiten het plan van het buizennet der Waterleiding g evallen zijn dat indien zij wenschen aan het met I October voltooid buizennet te worden aang esloten daartoe de g eleg enheid bestaat op voorwaarde dat door de belanghebbenden g edurende drie jaren eene opbreng st van het waterverbruik wordt geg arandeerd tot een bedrag van 10 procent der aanlegkosten van bedoelde pijpen De DIRECTIE PROGYMNASIÏÏM te tiOlIDA Het 2e EXAMEN van toelating zal plaats hebben op MAANDAG 3 SEPTEMBER e k des voormiddaga te 9 ure in het Lokaal der School Namens Curatoren D TEBP8TRA Rector Opentare Verkooping op DINSDAG 21 AUGUSTUS 1883 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wyk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda van eenen goed onderhouden INBOEDEL grootendeels nagelaten door Mej S H B TERPSTRA bestaande in MAHONIEHOUTEN EIKENHOUTEN en andere MEUBELEN als LEDIKANTEN LINNENKASTJES LADETAFELS SECRETAIRE CONSOLE SALONTAFELS COULISSETAFELS een met 5 en een met 3 Inlegbladen TÊTE a TÊTE CANAPÉ STOELEN SPIEGELS KACHELS en FORNUIZEN voorts GLAS en AARDEWERK en verder HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen z n te bekomen ten kantore van den Notaris W J PORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Men VERLANGT zoo spoedig mogelgk EENE NETTE DERÜE MEID grondig kunnende linnenstoppen mazen en strgken Van goede getuigen voorzien Adres met franco brieven onder letter Y aan den Ouden en Nieuwen Boekhandel van J H DONK Hang 31 Rotterdam Snelpersdruk van 4 Bbwkmah te Gouda De Ooderg eteekende recommandeert HH Winkeliers zgne alom zeer bekende specialiteiten als Schoen en TulgAppretuur Zwart Leder Olie Olacéleder Crème BugsUch Laarmensmeer in blikken doozen Prima Wagensmeer in doozen a 1 kilo en in vaatjes a 12 25 en 50 kilo Weim rsch Hoevenameer in bussen Naaimachineolie in groote en kleine flacons in verschilL soorten en pr zen Machineolie voor alle soorten stoommachines Tramwagen Landboowwerktnigen Patentassen enz in vatenden in bussen a 10 en a 15 kilo in div soorten en prgzen UniV Metaal Poets Pomade in elegante doozen a 30 en 100 gram enz enz AUea in prima kwaliteit en tegen zeer hülijke en groa prij en Op aanvrage monsters pryscourant en billetten gratis W SardemaoD te Arnhem uitsl en gros geen detail verkoop ZT STAAT LÖTEMJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 13 AUGUSTUS e k Het KANTOOR wordt gebonden TÜRFMARKT H 35 GOED AA1 GEWEKD tegen schouder en aangezichtspfln kramp of verstgving der leden en verdere ongemakken door gevatte koude ontstaan zijn de ABSHAtJBBIi 8 of anti rhumatische Vf atten het tot nog toe zekerste middel om van die astige kwalen ontslagen te worden Verkrng 1 Ibaar 30 ets aan het Hoofddepot A BRESTVELT Az te Delft en verder bij r A O van Deth C B Verheul Oudewater He de Wed Bosman A Bos Berkel Goud S rac Dorp Zoelermeer W F J den üü Sehoonh A Kauling Alphen A Prins Zevenhuizen J B E C Sohlattman M 1 Goudkaiie Boskoop Bodegrafen O Hoogendijk Cappelle K Oosterling Haastrecht S T d Kraats Bleiswijk W d G Wilhelmus Woerden een blok van 10 WONINGEN met BOUWLAND achter en voor gelegen te NooriWaddingtveen voor Zes Duizend Gulden soliede gebouwd goed onderhoaden renderende Bruto 9 a 10 pCt sjaars toebeboorende aan de ALGBMEKNE BOUWMAATSCHAPPIJ adres Binnenkant 4 te Amtterdam j OPENBARE AANBESTEDIITG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op WOENSDAG den ISaen AUGUSTUS 1883 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bg inschrijving AAN TE BESTEDEN 1 Het maken leveren en stellen van den ijEeren bovenbouw eener Ophaalbrug over het water van den Raam bij het Amsterdamsche Veer 2 Het vergrooten van de kleedkamer bij het Oymoastieklokaal aan de Spieringstraat 3o De levering van a 35 000 Vechtsobe Straatklln kers Vechtsobe vorm i 30 000 Usselmetselpliiveijt De monsters der steenen zjjn aan de Stadi Timmerwerf te bezichtigen Het Bestek met Teekening van perceel zgn h f 1 ter Secretarie en aan de Stadi Timmerwtrf verkrijgbaar De Bestekken en Voorwaarden liggen dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voornuddag van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der Gemeente en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De Inschrijvings Biljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten moeten den Ui AUGUSTUS 1883 uiterlijk des namiddags ten 5 ure op gezegde Secretarie ingeleverd zgn BELANGRIJK lALLËNDE ZIEKTE Verlamming en Zenowziekte wordt radicaal genezen door mjjne methode Het honorarium is eerst verschuldigd na de genezing Behandeling per lirief Prof Dr ALBERT 6 Place du TrOne 6 ParQs ADVEBTË TIE1 in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda BINNENLAND 60UDA 11 Augustus 138S VEKGAÜEaiNG van dkm GEMEENTEliAAD Dinsdag den 14 Augustus 1883 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Het oodenoek der geloofsbriereu van At nieuw ekoien Raadsleden De Eekening der Gemeente dienst 1882 Wq kunnen den be oiiers ran den Fluweelen en den Bleckerssinget een blijde tijding brengen Hedenmiddag heeti lich eene Commissie van eigenaren an die Singels ingevolge besluit eeuer op jl Dinsdagirond gehouden fergaderiug ran belanghebbenden begeten naar het Stadhuis ten einde een adres an te bieden aan Burg en Weth aarblj huiine tustohenkomft erioohl irerd ten einde de Wstrrleidiug te rerkrygen op deze Singels o l detelfde vijze ats die in overige deelen der stad is aangelegd Dit adres wai door bqnt alle eigenaren en bevoners der beide Singels geteekeud Uit het antwoord van B en W bleek dat deie tieh reeds met de zaak hadden beziggehouden Heden morgen hadden tq eene conferentie gehad met den president directeur der Maatsohappü Mr W Tan der Vliet te Amsterdam en het was hun een genoegen te kunnen msdedeelen dat deze met het oog op de gebleken sympathie der Siogelbewonen en in de ferwaohtiiig dat de deelneming dus voldoende loude zijn zich bereid verklaard had de beide Singels aan het buizennet te doen aansluiten van wege de Maatschappy Deze taak ia dus in orde gekomen tot genoegen un U fwtijea hm B g as WttJi konU da dank der ingezetenen toe voor de flinke en voorkomende wqze waarop zij de zaak hebben aangevat en de bezwaren opgelost reeds voor die officieel te hunner kennisse wa eu gebraoht Maar ook de directie der Waterleiding maatschappij verdient een Woord van lof voor de bereidwilligheid waarmede lij gehoor heeft gegeven aan den wensch onzer ttadgeuooten tuodra uit de gebleken belangstelling kon verwacht worden dat er een voUoend aantal verbruikers zyn zonde Wij hopen dat de bewoners van de singels bewijzen zullen dat de ijver waarmede zg deze zaak behandeld hebben niet alleen bestond uit woorden maar dat zy door daden door zooveel mogelijk deel te nemen aan het waterverbruik aan de goede verwachting der Maatschappij zullen beantwoorden B j deze gelegenheid hebben wij ook nader vernamen dat onze onderstelling dat B en W de Singels hadden laten uitsluiten om de buitenwijken en miadere buurten van water te kunnen voorzien volkomen juist was Om diezelfde reden zijn b v de eene zgde van de Haven van t postkantoor af en ook de hooge zijde van de Oouwe niet op het plan gebracht maar de maatschappij htefl niet geasrzeld daar voor hare rekening de buizen te doen aanbrengen De minder gunstige stemming tegenover de Waterleiding zal nu wel by de siogelaars verdwynen Men behoudt geen rancune over eene vergissing die op zoo royale wyze wordt goed gemaakt Over het algemeen en nu ook bij deze gelegenheid hooren wij niets dan goeds over de ooulante en aangename wijze waarop deze Maatschappij de zaken behandeld Op de 7e tijdelijke Bloemen Tentoonstelliiig te Amsterdam is de Inzending der hh Jan Prince en Co alhier van Bloempotten Stekpotten Zaaibakken Bloemhangers enz met den 2en Prys Diploma voor Gouden Medaille bekroond Voor de pacht der Buffetten enz in het irVereenigingsgebou alhier is slechts l inschrijver geweest zijnde de tegenwoordige pachtfr en is hem de pacht niet gegund Alsnu zal eeue herverpaohting onder gunstiger voorwaarden worden uitgeschreven Voor bat Gctechtshd e Hage kwam Donderdag in behandeling het hooger benep van B S sjouwer alhier die sedert 18SÏ giet minder dan twwlf veroordeelingen onderging en kort geleden door de Rott Rechtbank tot ein hUf jaar celstraf werd ver 1 oordteld wegens diefstal tk een kabeltouw van een alhier liggend vaartuig Bekl ontkende den diefstal en gaf voor het touw gevonden te hebben Adv rgen mr Gregory rdfe de de celstraf voor dien man niet goed en rel aireerde de verandering in een jaar gewone gevangenisstraf Na ds pauze bevestigde het Hof het door de Rotterdamsohe Keehtbauk tegen B S gewezen vonnis De gemeentebegrooting vijl Zevenhnizen voor 1884 bedraagt in ontvang en nitksaf f 18578 13 De kosten van onderwijs tj l geraamd op f 3869 waarvaa ƒ 3500 besteuid lyn voor het stichten eeuer nieuwe openbare school en het vernieuwrn eener onderwyterswoniog Door den gemeenteraad te Zevenhuizen is besloten dat de kermis ia daals van 5 dagen 4 dagen duren zal en zal gihouden orden van 4 Sept tot en roet 7 Sept De heer P Elshout te venhui en is benoemd tot secretaris penningmeester van den Bovenpoldet De vroege aardappelen z jn te Zevenhuizen uit den grond en hebben een flink besdfeot gegeven Op enkele plaatsen vertoont zich de ziekt in de late aardappelen Het loof begint reeds te sterven en zij die eeiiige rijtjes gerooid hebben zeggen dat ook deze aardappelen een goede opbrengst beloven Qe droge oogeobUkken prdeu besteed met het zaad dorsenen Door de Vrohttgheid liBeft datge was zeer geleden De handel in zaad koolzaad ia sUp ly die vroeg gedorscht hebben hebben ƒ 14 per HL ontvangen de markt is thans wat minder Door den sterken wind van heden is er veel tarwe weg gewaaid Vele gewassen hebben door de langdurige vochtigheid veel geleden zoodat dit jaar voor onze landbouwers geen voordeelig jaar zal zijn Indien de pryzen der granen gelijken tred hielden met de zuivelpryzen dan zonden de teelboereu niet behoeven te weiischen koeboer te zijn De internationale wedstrijd voor muziek en fanfarekorpsen die in September e k op het terrein der tentoonstelling zou worden gehouden en waarvoor de gemeente Amsterdam 3000 subsidie had bestemd gaat wegenil ongenoegzame deelneming niet door Woensdag overleed te Amsterdam in den ouderdom van 36 jaren de hoogleeraar C B Tilanus een man aan wien het Amslerdamsch Athenaeum veel had te danken Gedurende een reeks van jaren was hü werkzaam niet alloen aan het Athenaeum maar ook aan het hoofd van verschillende inrichtingen voor wetenschap en liefdadigheid Vau 1828 1873 was hij hoogleeraar aan het Athenaeum in welken werkkring hy zich steeds een voorbeeld betoonde van getrouwe plichtsbetrachting en liefde voor de lijdende menschheid Toch bleef Tilanus een ijverig beoefen ar der wetenschap getuige de bijdragen die hy leverde in de werken van het Genootschap t h der Geneeskunde waarvan hij sinds 1834 bestuurder was Daarbij vond hij steeds tyd om zyn steun te verleenen aan inrichtingen van liefdadigheid en menige instelling van dien aard dankt hhar ontstaan aan zijn bhvcrmoeide werkzaamheid In 1796 te Harderwijk geboren studeerde Tilanus te Utrecht promoveerde in 1818 en werd in 1828 tot hoogleeraar in de heel en verloskunde benoemd in welke betrekking hy 45 jaren weikzaam was Z M de Koning gaf hem een bUjk van waardeering door hem eerst tot ridder eu laier tot commandeur in de orde van den Nederlandschen Leeuw te benoemen Zijn nagedachtenis zal zeker langen tyd in eere I blijven zoowel by de talrijke heelmeesters die hy vormde als bij de lijders die aan zijn zorg waren toevertrouwd en steeds prys stelden op zijn advies Aan de statistische tabellen openbaar gemaakt door den voorzitter der Fereenigiiig mor ttatittiek mr J L de Bruijn Kops is het volgende ontleend In 1871 bedroeg de bevolkiut vau ons land 3 637 274 eu het aantal scholen openbare zoowel als byzondere 3734 In 1881 waren die cijfers respectievelijk 4 114 015 en 3927 In dat tydvak nam de bevolking met ruim 13 het aantal scholen met rnim 5 pCt toe In 1871 waren aan de scholen werkzaam 10 917 onderwijzers onderwijzeressen en kweekelingen in 1881 daarentegen 15 i23 hetgeen eene vermeerdering oauwgst van 33 pCt Die sterke vermeerdering van onderwyskrschten is natuurlijk een gevolg van de wet van 1878 In Jan 71 was het totaal der leerlingen op alle lagere scholen 474 448 tegen 541 615 in Jan 81 zynde eene vermeerdering van bijna 15 pCt In Jan 71 was de bevolking der openb scholen 364 394 in 1881 bedroeg die 408 007 Voor de bijz scholen gesnbs en en niet geeubs bedroegen die aantallen respectievelyk 110 054 eu 136 808 Zou meu met die cijfers in de hand nog durven beweren dat de natie afkeerig is van de openbare school In 1871 genoten 42 486 kinderen van 6 8 en 41 513 kinderen van 9 11 jaar geeu onderwya In 1881 waren die cijfers 47 447 en 23 211 Het is er dus nog verre af dat geen maatregelen legen aehoolverzuim meer behoeven te worden genomen In Januari 71 ontvingeu op alle lagere soholen te zamen 243 002 kinderen gratis ouderwys in 1881 268 889 In 1871 was het totaal der netto koatei van het lager onderwijs ƒ 4 013 313 in 1881 was dit bedrag gestegen tot 10 198 943 Eene even belangrijke toename is te bespeuren in de kosten voor de opleiding van onderwijzend personeel deze zijn evenwel in de laatstgenoemde cijfers begrepen In 1372 beliepen deze ƒ 216 371 tegen ƒ 1 077 530 in 1831 Het getal bewaarscholen bedroeg iu 1871 671 met 65 809 leerlingen tegen 302 met 87 728 leerlingen in 1881 ïerwyl bij het gewoon lager onderwijs het openbaar het bijzonder verre overtreft in aantal scholen en aantal leerlingen is dit bij de bewaarscholen juist andersom In 1871 had men 591 bijz tegen 30 openb in 1881 111 openb tegen 691 byzondere Ieder weet evenwel dat de oorzaak daarvan is het gebrek aan een wettelyke regeling van het bewaarschoolonderwijs In de Tyd komt een klacht voor het comité voor de bedevaart naar Lourdes Nederland blijft besluiteloos zegt het comité terwijl het woord Lourdes alleen in staat is geheel Frankrijk te begeesteren België jaarlijks duizenden zijner zonen derwaarts zendt en in Italië Spanje en Oostenrijk tot zelfs over den verren Oceaan er een heilige wedstrijd bestaat om naar het beroemde heiligdom op te gaan Het comité had niet kninen onderstellen dat er op geen 400 Nederlandsche pelgrims was te rekenen Wy gelooven dat er reden bestaat om verheugd te zijn over het bewijs van gezond verstand dat onie katholieke medeburgers daardoor geven De laatstelijk ontvangen Indische bladen loopen tot 6 Juli van den Gou eriicur in Aljeh en onderhoorighedeu waren de volgende telegrammen ontvangen Sedert laatste verslag ingediend is byna dagelijks ontmoetingen met vijandelyke benden altijd succes behaald door de onzen zelfs den 23en toen 6 mindere militairen eu 1 dwangarbeider sneuvelden terwyl 15 mindere militairen en 1 dwangarbeider gewond werden de vyand bekwam echter stellig 36 dooden misschien meer en vele gewonden onder zyne gesneuvelde Imam Aboe boofd van Toengkoeh Posfhouder Smith met gewapende politiediennren