Goudsche Courant, zondag 12 augustus 1883

te Aoa Palja Terraderljjk in ilaap afgemaakt in de ouiog Tao Tjoet Hanta negen andere politiedienaren bij deulfde gelegenheid op een aa alle aar Terwonrt In Oroot Atjeh roor het oogcoblik overal raat Bevolking IV Moekinu nietlegenataande het gebeurde te Anakpajjn ook matig in bare kamponga natnarlgk met oittondering an de moordenaara de haieen deler laaltlen en de inlaadaohe Tersterking te Anakpage door ous gesloopt Van benden wordt thaua nieta bespeurd hoewel lij nog steeds op de grenien der XXII Moekims bgeenzgu Volgens eenstemmige berichten van ersohillende agden lullen in den loop der poeaaa de Tyaudeiykheden weder op groote sohaal beginnen Op de Westkust is de rust hersteld op de Noord en Oostkust hebben de Radja s van Blangmangat en Gedoug een inval gedaan in het land van den Radja van Bagoe die verbonden met dien vau Tjoenda tn door ons van munitie voorzien nu tyne vgand n wil aanvallen De Gjuverneur Oeneraal heeft naar uit Atjeh aan de Bode wordt gemeld bg eigenhandig Bchrijveu den gouverneur Tobias opgedragen egn vertoek aan den militairen oommandant om de in onie handen gevallen gesneuvelde Atjehers van knnne hoofden te ontdoen in te trekken De civiele autoriteit schyot dezen maatregel nuttig te hebben gekeurd om uit het aantal hoofden dat van eene excursie werd teruggebracht tot de ekerheid te geraken van het aantal ooter vganden dft het leven by het gevecht liet en ook om te kunnen tien of ook belangrijke Atjehers het leven verloren De Gouverueur Qeneraal noemt de toepassing van lulk een maatregel eene beschaafde natie onwaardig en vreest dat het den stryd der Atjehers nog bitterder en hardnekkiger zuu maken Hoewel de Java Bode den Landvoogd hierin geen ongelgk kan geven vermeent het blad toch dat vele fanatieke vganden zich zonden laten afschrikken om ons lastig te vallen wanneer zg te voren wisten dat zij kans liepen om hg die gelegeirheid hun hoofd te verliezen De beruchte oplichter G Jausen die onder den iitel van inspecteur der Ignen van den Staatsspoorweg of dien van ontvanger der belastingen e a in den laatstee tgd nog al geld wist los te krggen is eindelgk door de Rgkspolitie te Roosendaal geanapt en iu daar naar hel huis van arrest te Breda overgebracht irOpgaan bloeien en verlinken is het lot van ieder dag Zoo ergens dan leker zgn deze woorden des dichters toepasselijk op de metkrapteelt tot vóór weinig jaren in t land van Tolen en met uitsondering van t land van Kadzand in bijna geheel Zeeland eene rgke bron van gewin voor allen die net den landbouw in eenige belrekking stonden Gedureude meer dan tien eeuwen werd de meekrap hiet verbouwd soms zoo sterk dat bgna de helft van den bouwgrond er mee bezet was En thans ziet men op nauwelijks 10 H A dit schoon gewas agn menigvuldige vertakkingen als zooveel armen naar alle kanten om zich heen uitzenden Dat men ook die treurige uitvinding om aniline langs chemischen weg te vcrkrggen deed Tal van boeren met en door de meekrap soms in betrekJtelgk korten tijd zeer vooruitgeboerd zgn bg t verval van dezen tak van landbouw finaneieel enkelen zelfs moreel te gronde gericht na korter of langer tijd worden ze uitgespannen Als een noodtakelgk gevolg hiervan leden handwerkslieden utringdoendcn e a bgna evenzeer De neestoven weleer brandpunten van groote bedrijvigheid worden achtereenvolgens afgebroken de grond tot bouwland en alleen ile naam istoofjiof aan dien gegeven tal misschien nog eeuwen blgven aanwgzen wat hier eenmaal stond Sic transit gloria mundil Meermalen is aan t licht gekomen dat de Provinciale Groninger Werkliedenvereeniging voor bedreigde volksbelangen met kracht weet op te komen Koo heeft tg thaus bare stem doen hooren ter zake van het door de Regeering ingetrokken wetsontwerp op den kinderarbeid In eeu kras of althans forsch gesteld adres wgzen de Grnninger werklieden er op dat genoemd ontwerp in de Tweede Kamer slecht it ontvangen nadat eenige fabrikanten er hunne afkeurende stem over hadden uiigebracht Doch tegenover dezen slaan de 18 000 arbeiders die in 15 74 het wetsontwerp Van Honten steunden een getal dat thau meer dan verdabbeld is terwgl het NiU en FolitOHderttyi eveneens fannne zgde hebben gekozen Zg betreuren dat het ontwerp Modderman met ééne pennesirerk is vernietigd en geven onbewimpeld hnnue vrees te kennen Hnt het d n Miniser niet genoeg er om te doen ia de oolwikkelinz ran den minder bevoor rechten stand te bevorderen indien hg die niet reeds belemmert De stroom der sociale revolutie kan huns inziens niet worden tegengegaan dan wanneer men het onderwgs zoo ver mogelgk oitbreidt Driewerf gelukkig het land waar het volk zelf om dat onderwgs vraagt waar het zgne dagelgksche behoeften wil inkrimpen opdat de kinderen eenmaal als DDttige leden der maatsohappg kunnen optreden Zij vragen niet dat opnieuw het wetsontwerpModderman ter hand genomen worde maar wel dat deze Regeering de zaak zelfstandig onderzoeke en door het indienen van aan nieuw ontwerp in eene van de dringendste behoeften voorzie Is hunne stem twak zg spieken al ware het alleen om te toouen dat het volk over dit ontwerp dat zgn dierbaarst belang betreft niet is ingeslapen De geldswaarde van wilde dieren heeft men onlangs in North Woolwich bg den verkoop van een menagerie leeren kennen Zes mannelgke leeuwen gingen voor ruim 12 000 gulden een olifant die met zgn kop 140 centenaars kon voortschuiven bracht 1900 gulden op vier olifanten die door bijzondere leerzaamheid uitmuntten maakten te zamen ruim 12 000 guldan Dat in DngelschIndiè dergelgke gevaarlgke gasten nog niet zeldzaam zgn bigkt uit een daar veraohgnend blad In Madras werd in het jaar ISSl niet minder dan 20 261 ropgen of 24 000 gulden als sohadevergoediug en als belooning voor het dooden van wilde dieren toegekend Gedood werden in dat jaar 1429 dieren waaronder 136 tggers 7 0 panters en luipaarden Door rilde dieren werden 1302 mensohen en 8038 stuks vee gedood waarvau alleen door tggers 186 menschen en S328 stoks ree Een reukeloosdesinfecteermiddel dat nog te weinig bekend is en uitstekend moet voldoen wordt volgens de Engelscbecouranten aldus bereid Een halve drachme Salpeterznor lood wordt in een liter kokend water opgelost en twee draehmen kenkenzout in een emmer water Beide oplossingen warden bg elkaar gevoegd waarna men te laat staifn tot er zich een neerslag heeft gevormd De vloeistof welke men op deze wgze bekomen heeft is reukeloot en het sterkste desinfectiemiddel dat bekend is Een doek met dit vocht natgemaakt behoeft men slechts op te hangen in een vertrek dat door kwaden reuk verpest is om oogenblikkelgk de lucht te zuiveren Over meathoopen gesprenkeld neemt het verwonderlgk snel het kwalgkriekenüe der uitdamping weg Op vuil goed kleederen ene is de uitwerking dezelfde Het is eene vergiftige oplossing die gezegd wordt de huid niet aan te tasten maar waarmede men toch vooriichtig dnit om te gaan De vgftiende jaarlijksche algemeene vergadering van het Nederlandsohe Weerbaarheidsbond zal gehouden warden lo het Gebouw voor kunsten en wetenschappen te Utrecht op Maandag 10 September a 8 des voormiddags ten elf ure In deze vergadering tal voorzien worden in de vacatures in het comitó ontstaan door de aftredingvan de heeren mr C H Merkus F W Klokkeen J W Schubart van wie de laatste voor eene herbenoeming niet weder in aanmerking wenscht se komen Voorts zullen behandeld worden liuancieele aangelegenheden een voorstel tot wgziging van act 4 van het bondsreglemeat als punt van uitgang voor herziening van het reglement en het oprichten van eene nationale schietbaan De door het ceotraal oomitó aangekondigde nationale schietwedstrgd gaat dit jaar niet door maar wordt verdaagd tot het volgende jaar zoo mogelgk in de maand Juni Bg een brand in een modemagazijn Ie Pargs werd een groote partij dure witte zijde iwaar beschadigd Door rook en water uit de brandspniien kregen de stukken over de geheele breedte zeer eigen iardige nuances Die beschadigde stukken werden aan handelaars te Londen verkocht en daar ondergingen zg een merkwaardige verandering Men maakte daar van die zgde voor aanzienlijke dames kleedjes geheel met welige waterplanten en groene slingers versierd en de brnine rook en watervlekken waren daarbg eeu zeer bedrieglijke nabootsing van den moerassigen grond waaruit die planten verbeeldden te groeien Aan het hof rosakten deze moeras japonnen veel opgang en het moeras dessin dat de Parijsche spuitgasten uitvonden heeft veel kans op de vleugelen der mode gedragen een reis om de wereld te doe n De heer W Hnanstra directeur der kweekschool tot opleiding van bewaarschoolhouderessen te Leiden levert in het Vaderland eene beschouwing over de vraag is er voorhsnds nog een kweekschool voor bewaarechool onderwgzeressen noodig of beeft de bewaarschüol dringender behocflin De eerste vraag beantwoordt hij ontkennend Volgens hem wordt er van lieverlede meer naar opgeleide onderwtjeeressen gevraagd maar er zgn nog een ai ntal scholen waarvan de besturen het gemakkelgk vinden dat ze voor weinig geld look iemand kunnen krggen die hun kindereu bewaart wat ze verder kan en doet die ooderwgzeres dat is winst D kweeksdiool in Leiden heaft ab regel gesleld tegen een salaris Inger dan 600 net vige waning geen onderwijzeressen te laten Vertrekken Natnnrlgk is er geen regel tonder uitzondering vrge woning is niet altijd noodig Enkele meisjes vertrokken ook onder voordeeliier condities 700 900 Wil men de besturen dwingen van lieverlede meer traktement te geven dan moet men zgn waar op prijs houden Nu zal ooli iedereen begrgpen dat wannesr er voor meisjes gedurende 3 of 4 jaren voor een opleiding per jaar 600 plus zakgeld en kleediog wordt besteed zulke meisjes minstens aanspraak hebben op oen bezoldiging zoo groot als die vso een onderwgzeres bg het lager onderwgs voor wier opleiding al heel weinig onkosten behoeven gsmsakt te worden door de ouders Als men na weet dat in de laatste jaren de kweekschool te Leiden aan de aanvraag naar o geleide onderwgieresten heeft kannen voldoen dat er nu nog drie op een fatsoenlgke betrekking vsn beofdonderwgieres wachten zg werken zoolang ia Leiden als hulp ƒ 600 dan mag men ragen Waartoe die nieuwe kweekschool Over vier jaren zou de nieuwe kweekschool twint K opgeleide onderwgzeressen afleveren iatussoheD zalleu Leiden en Rotterdam en a Oravenhage ea Dordl en Groningen ook niet hebben stilgeielen Over vier jaren alzoo overvloed van hoofdonderwgzeressen die niet eens geplaatst kunnen worden ge olg daling in het bedrag der jaarwedde I Het jaar daarop komen er weer twintig De ZaidHollandtche sleden tallen wel evenveel leveren Ia tien jaar zou alzoo het geheele land van eeu nieow stel boofdonderwgzereasea voorzien zgn ds Katholieke scholen niet meegerekend ook de CbristeIgke bewaarscholen zullen van ket Nut niet gediend zgn Over tien jaren moet dua óf het oode stel maar zorgen naar een andere betrekking uit ta zien of het nienwe stel loopt tonder betrekking Zg zoodea als helpster kannen dienst doen msar verdienen dan van 40 tot 200 of bg het lager onderwgs overgaan doch dat kan loch de bedoeling niet wezen van een kweekschool looals het Nat er een wil oprichten Bn daarom doet de heer Uaanstr de vraag Mag een zedelgk lichaam ala het Nut jaarlgks twintig meisjes de wereld insturen tonder haar eenigszins de zekerheid te kunnen geven dat ze aan t eind van drie jaren studie gepaard met betrekkelgk anntienlgke kosten een betrekking tallen krggea als onderwijzeret Mag het zelfs een oproeping plaatsen waardoor ouders worden verlakt ora hnn kinderen te zenden zonder eenigen waarborg van een goeden toekomst maar met groole kans op teleurstelling P En dan komt de schrgver ook lot hetzelfde waarop velen herbaaldelgk wezen Zal het Nut bet verwijl willen ontgaan van roekeloos te handelen van verwachtingen op te wekken die in de toekomst bedrogen zullen worden dan moet het minstens beunen uitachrgfen opdat geen familie het verwijt tot de maatschappij zal kannen richten gg hebt mg erleid om drie jsrea lang elk jaar zooveel geld voor mgn dochter uil te geven en nu heelt tg nog geen toekomst nu zal tij als helpster moeten dienen tegen 100 i 200 zoodat ze nog jaren te mgnen laste mI zijn ik heb haar immers niet naar de kweekschool gezonden om haar kinderjulfrouw te ialen worden I En al werden nu de ouders door beurzen tevredengesteld t geen voor de maatschappij een uitgave van 60 X 300 ion vorderen mag dan nog ds maataohappg zelve in haar verwachtingen bedrogen worden Mag tg een kweekschool slicbton waarvan gezegd zal worden Wat een geschenk aan de natie moest heelen is een doellooee laslpqst gebleken Volgens den heer W Haanstra is er tegenwoordig geen gebrek aan hoofdonderwgzeressen maar wel gebrek aan hulp Wat kannen de hoofden zonder helpsters die de noodige opleiding genieten of genoten hebben Het is onmogelijk fatsoenlgke helpsters Ie krijgen legen gering loon zonder opleiding maar het is gemakkelgk als haar een vooruitzicht wordt geopend door ren opleidvig I Twintig hoofdonderwijzeressen door de kweekschool van t Nut gevormd ontnemen aan 20 fatsoenlijke helpsters een toekomst en jagen haar van de bewaarschool wsar ze vervangen worden door dagmeisjes en meiden van dal soort I De opleiding der helpsters ligt buiten het bereik der Leiilsche Kweekschool maar het Mut kon door invloed op de departementen daartoe hel zijne dorn Pe kosten oor een kweektckool berekent de heer Uaanttra op 17000 jaarlijka de iokemstea op 6000 toodat er altgd nog een van tom van 12000 jsarlijks als nadeelig saldo bigft Ie voldoen Pe schrijver komt tot dete conclusie Dr is voorhands geen nieuwe kweekschool noodig Er moet in de eerste plaats gezorgd worden voor de opleiding van de helpsters werkzaam in de vcr ehillende bewaarscholen van ons land En wil men bovendien iets doen voor de opleiding van bekwame hoofdouderwijteressen dan ondersteuue men een kweekschool alt die Ie Leiden door jaarlgks eenige beurzen beschikbaar te stellen voor onvermogende meisjes BolteDtaodsch Overzicht Ia Frankrgk is t op het oogenblik teer kalm en rustig bereidt men zich voor tot de verkiezing der algemeene raden die fondag moet plaats hebbeu Ier verrangiog van hen wier beurt van aftreding gekomen is en die vermoedelgk grooteodeels herkozen lallen worden Wel staan de partgen gewapend tegen elkander sver doch de strgd is dazen keer lang zoo heng niet als in 1877 en 1880 en dit is geenszins het gevolg van de onverschilligheid der kiezers maar moet volgens de republikeinsche organen toegeschreven worden aan zekere ootmoedigia welke zich bij de tegenatandera der Republiek openbaart Ouder de lüOO aftredende raadsleden zgn boogtlens 600 wier herkiezing door oandidaten der iDdere parigen betwist wordt en de meeste der overige 900 zijn republikeinen In 73 van de 80 departemealale raden is de meerderheid republikeiosch in de 17 overige hebben de raactionnairen de meerderheid Uit de koloniën is ook schaarsch nieaw in Madagisear kunnen de Fransche troepen die gering inaantal zijn niet verder komen dan de reeds beiettepnatea zg bepalen er zich doe toe om den vgandopeen afstand te honden Wanneer deze toestandblgft bestaan dat tal het zeker wel eens noodigworden om versterking te lenden aan admiraal Pierre Van Tonking wordt nieta gemeld Maar de doodvan TttDuc schijnt te Hné tot moeilijkheid aanleiding te geven De raandargns nemen geen genoegen Dsar bericht wordt met den opvolger op den troon en willen nu prins Viau Lau tot die waardigheidverhtlEm Daar die naam onder de leden der keiterlgke familie dia in de termen vallen van op tevolgen evenwel niet bekend is kan meu op ditbericht weinig staat maken Woensdag had eeu vergadering plaats van de directeurea van het Suez kanaal waarby de drie Engelscbe directeuren tegenwoordig waren Eenparig keurde men het bekende schrgven van De Leaseps aan Gladstone goeil en nam men als motie aan de verklaring waarmede dit schrgven eindigde Wij zullen voortgaan vreediaam als Ie voren en in overeensleraming met de vertegenwoordigers van de Engelscbe regeering in onzen Raad het leekanaal te beheeren en Ie verbeteren in overeenstemming met behoeften eener onderneming eiker doel is het kanaal vrijelgk open te houden voor schepen aller natiën tonder oitalniling of begunstiging overeenkomstig de voorwaarden onzer concessie Over het geheel schgnt in Egypte de choleraepidemie langzaam af te nemen men sehrgft dit gedtellelgb toe aan de groote reinheid welk heersehl nu het water van den Ngl ateeda hoogei siggt en tan de onvermoeide zorg der Earopeesohe geneesheeren Wel bIgft men nog klagen over oozindeIgkheid in alleriei vorm maar dat er verbetering gekomen is valt niet te betwisten De uit Engeland ec van elders gezonden geneesheeren zgn zooveel mogelgk over de aangetaale plaatsen verspreid en de eenige bedenking is of zg daardoor niet wat al te veel in afzondering geraken Volgens berichten uit de Kaapkolouie zon het srkelgk twgfelachlig zijn of Celewayo dood is Een advocaat te Norwich zoon van wglen den bisschop Culento moet een telegram ontvangen hebben waarin gemeld wordt dat Celewayo nog leeft en een onderteek vraagt omtrent den stand van taken in Zoeloeland I e geest van opstand die lich in Spanje t provincie Eitramadnra openbaarde gaat ook elders uitbreken De beriohlen zgn hier omtrent zeer ernstig Te Nageram de provincie Logroiiö is een gedeelte van het garnizoen in opstand gekomen en daarna toen de insurgenteu bedreigd werden naar de bergen gevlucht Ook in Barcelona nemen de militairen eene dreigende hondiiig aan De gebeurtenissen wekken overal zeer levendige ongerustheid De Madridsche en de politieke knagen houden zich slechts met die complotten bezig 018 een uitvloeitel zgn van eeu militair roaiiacioJneato Men dacht dnl de Igd der pronuueiametilo i voorbij was Het blijkt dal dtf opstand te Bndajoz langen tijd onn is beraamd en dat bg geheel een republi inioh karakter draagt d w t dat de insurgcnten hooren tut de verschillende republikeinsche elemen M als torillislen possibilislen zg die zich van Cas telar hebben afgescheideG M Wtl de reden is van het lerogtrekken der opatandelingen over de Portugeesche grenzen begrijpt men tot nu toe niet daar zg door bekwame hoofden werden aangevoerd en talrijk genoeg waren om aan generaal Blanco die nog ver van Bailajoz af at weerstand He bieJen De koning heeft nu een beslait geteekend tot schorsing der oonstilnlioneele waarborgen en de ministers gemochligd om den slaat van beleg af te kondigen waar dst noodig mocht zijn De kommandant en de prefect van Badajot ign afgezet Laatste Berichten Barcelona lO Aogostoa Een proHU7iciame to is te Seodurgel uilgebroken Tien bataljons of eecadrons en tes battergen zgn legen de opstandelingen aldaar afgezonden Het garnizoen te Barcelona heeft de handen ol De toestand is ernstig Berichten uit Santander melden dat eep oproerlje onder de gevangenen in het verbeterhuis te Santona dadelijk onderdrukt ia De Gouverneur heeft zonder verwijl 260 gendarmes bijeengebracht voor het geval dat het garnitoen in opstand komt Generaal Qoesada bezet de voornaamste toegangen tot de provincie Logronn In den omtrek zijn Carlistiaelie spionnen gezien IiOnden Il Augaslus Heden daalden de Spaansche fondsen weder belangigk De laagste stand van 66 was het gevolg van ongunstige politieke geruchten waaivan een luidde dal koning Alphonsus omgebracht zoude agn Er hadden vele gedwongen verknopen plaat De Amerikaaneche aandeelen sloten zwak terwijl ook de daling der Spanjaarden de geheele markt deprimeerde PATENTEN KENNISQEVINO BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda brengen ter kennis van alle Pateutplicktige ingezetenen dat de PATENTEN voor het dienstjaar 1883 84 in gereedheid en op de Secretarie dezer Gemeente voor hen verkrggbaar zgn wanneer zij zich daartoe persoonlijk aanmelden van M ANDA6 den ISn Aogustna 18 3 tot en met ZATERDAG den 26n daaraanvolgende des voormiddags van 10 tot dee namiddags I are de Zondag uitgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnen dien tijd door de belanghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der directe lastiugen aan hunne huizen tegen betaling van tien eenten worden uitgereikt Zg die dea gevraagd wordende hun PATENT of een nftckrifl van bettelve niet kunnen vertoonen vervallen in eene boete van vijftien gulden Oondt den 9 Augustus 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd W POST DROST I E De Secretaris BROUWER Kleiohandel In Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Ooij DA brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Angnstns 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bg hen is ingekomen van den navolgenden persoon een verzoekschrift wasrbij vergunning wordt gevraagd om in de bg dien naam vermelde looaliteitsterken drank in het klein te mogen verkoopen als Volgflr Nairn tid dea Verzoeker Aandoiding der louliteit 14a Peter Krggsman Markt A 132 Gouda den 10 Augustus 1883 Burgemeester en Wethouderi voornoemd W POST DROST L B De Secretaris BROUWER Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 8 Aogmtul Jofamiis Cathlrini ouden O Stretg CD O da Kegier 9 JohtQDet Adritnoi v udert D vsn Wingerden en A Jltkker Jacob oudert S tan Enk en K van Leeuwen OVERLEDEN 9 Auguatni J Klopper 19j llm M L Madera S m O VDEHTROUrtD 10 Aognalot D Brtmmer Ie VVaddiDiveen 86 j en M Winteri 86 j J tan Dtm 47 en C Melkert 45 j Burgelgke Stand van onderstaande gemeenten van 4 tot 10 Augustus Moordrecht GEBOREN Andriei ouden I Keiler en C SInit OVERi EÜBN i F Slavenburg 8 m Stolwtjk GEBOREN Grietje ouden I tan Daoi eu D Verdoold Balliaan ouder L Verkaik ea A Viaeer Jannigje oodera O tan Meijereii en H Kloot Jan onder F vsn den Heuvel en E Anker Reeuwljk OBBOREN Maria Catharioa oadera P Blonk ea M Lei mood Maria Coroclia oadera L de Wit en F C Verhoek ONDERTROUWD M Vermeolen en M den Bonduker Zevenhuizen GEBOREN Géertrsida osdera C Gelderblom en C Niaremeijer ADVERTËNTIÊN VAN PIETER LANS M PETBONELLA MARIA dbZANQER W Ouderkerk a d IJeel 12 Aug 1883 Hnnne dankbare Kinderen nJË Voor de tslrgke blgken van deelneming ontvangen gedurende de ziekte en bg het overIgden mgner geliefde Echtgenoote betnig ik mgnen hartelgken dank P GOEDEWAAÜEN Tz Gouda 11 Aug 1883 Voor de talrgke blgk n van deelneming ontvangen gedarende de ziekte en bg het overIgden van onze geliefde Dochter ALBERTINE CATHERINA GOEDEWAAGBN Robbtte betnigen w onzen hartelgken dank Chs ROBETTE C e ROBETTE Bstnti Gouda 11 Aug 1883 Voor de talrgke blgken van deelneming ontvangen gedarende de ziekte en bg het overladen van onze geliefde Behuwddochter betnigen wg onzen hartelgken dank T GOBDEWAAGEN C GOEDEWAAGEN Gouda 11 Aug 1883 Thomas Voor de menigvuldige bewezen van belangstelling ontvangen bg mgne Benoeming tot LID van den GEMEENTERAAD betnig ik mgn hartelgken dank H G HOEFHAMER Oouda 11 Aug 1883 ♦ De ondergeteekende geeft z n weigemeenden dank te kennen aan Vrienden en Belangstellenden bg zgn benoeming tot LID van den GEMEENTERAAD L J RÜIJGERS Gevoelig voor de vele blgken van belangstelling bg bet ongeluk 1 1 mg overkomon betuigt de ondergeteekende zgn hartelgken dank en bgzonder aan den WelEd ZeerGel Heer E J KflHNE voor zgne accurate behandeling jegens mg betoond J C VAN SCHAIK ♦ De ondergeteekende betuigt ook namens zgn Echtgenoote zgn hartelgken en weigemeenden dank aan den gver der Politie welke zoo spoedig te hulp is gekomen alsmede aan aau den WelEd en ZeerGel Heer de ROTTE welke mg onmiddellgk hulp heeft verleend ook aan de Buren welke ing bereidwillig hebben bggestftan en verder aan allen welke zooveel belang hebben gesteld met het voorval mg in den nacht van 6 op 7 Augustus overkomen J VASSE Gouda 10 Aug 1883