Goudsche Courant, zondag 12 augustus 1883

1 MAGAZIJN in TAPIJTEN GOEDIJETSTOFFEMT en BEHANSEESAETIEELEU B de JONG Behanger Gouwe C Ne 200 Woensdag 15 Augastos 1883 N 2961 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Adverteniieblad voor Gouda en Omstreken m4üi Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe Q 241 CAFÉ TIVOLI SPOOBSTRAAT ZONDAG 12 AUGUSTUS des namiddags te 4 nar door een Beyersch Gezelschap Tevens is aldaar yoor verder vermaak geplaatst de VELOCIPÈDE TBNT Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling te j Q stexd azanL LOTEN in die VERLOTING zgn a SO Centen te bekomen bjj A BRINKMAN te Oouda Mevrouw JOCHIM MARKT A 92 vraagt tegen NOVEMBER eene die een Burgerpot kan koken TEEHEmüSSEK De ondergeteekende beveelt zich aan tot het geven van LESSEN in de HANDTEEKENKUNDE Gouda vA M WEiNcaBTNEK Boelekade 163 over de Sociëteit Ons Genoegen In een BÜRGERGEZIN kunnen 7WES EOSTQANSERS GEPLAATST worden een vr e Earner met Alcoof zgn disponibel Te bevragen onder No 859 aan het Bnrean dezer Courant Er wordt gevraag d een inHDEUMEISJE zich te vervoegen bg de Heeren A KOK CoMP Boekhandel Oouda Z T STAATS LOTEEU De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 13 AUGUSTUS e k Het KANTOOR wordt gebonden TURFMARKT H 35 BELA GRUK T ALLENDE ZIEKTE K K A M i = Verlamming en Zcnuwziekte wordt radicaal genezen oor mgne methode Het honorarium is eerst versehuldiffd na de g enezing Behandeling per brief Prof Dr ALBERT 6 Place du Tröoe 6 Parijs AGEITT PULPE Een SÜIKERFABRIKANT in NoordBra bant vraagt voor den VERKOOP zgner PÜLPE te Gouda en Omatreken een degelgk A QENT liefst iemand die met de Landlieden veel omgang heeft als Koopman in Veevoeder of Vee Boter of Kaashandelaar Onnoodig zich aan te melden zonder prima referentiën Franco Brieven onder No 860 aan het Bureau dezer Courant Boekhouden Handelsrekenen Zy die in deze Vakken ONDERWIJS wenschen te ontvangen ook ter voorbereiding tot examens gelieven zich vóór 1 SEPTEMBER a s bj den ondergeteekende aan te melden F J BOER OOSTHAVEN B 73a Leera r M O Nieuwe SARDINES k THulle Merk PHILIPPE CANAÜD ÜITDESAHBTEEOOF een blok van 10 WONINGEN met BOUWLAND achter en voor gelegen te NoordWaddingaveen voor Zes Duizend Gulden soliede gebouwd goed onderhouden renderende Bruto 9 a 10 pCt sjaars toebehoorende aan de ALGEMEENE BOUWMAATSCHAPPIJ adres Binnenkant 4 te Amaterdam Ontvang Betaaikantoor L Droogleever Fortuijn Rotterdam Deposito Mente Met drie dagen opzegging 2 1 L Met vooruitbetaling van RenteVoor eene halve maand vast 373 j eene maand 4 oj twee maanden 41 4 7 drie 4 ó zes 4 o ƒ twaalf 5 o ƒ De stortingen kunnen ook plaats jhebben door tusschenkomst van den heer Me J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gooda T3T3T TTTrT W V olkomen genszing door DJmU U JC SUJA de Bandage Hégulateurvaa Dr Wakbsegehs gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antwerpen ADVEKTEKT1E1 in alle Binnen en Suitenlandache Con ranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda METS BETER voor het onderhoud au den MOND en de TANDEN van den memch vna zoo groot belang dan de GEZONDHEIDS TANDMIDDELliN n D J G POPP K K Hof Taodarla ie fTeenea irellfc reedt door geheel Nederland beleend lijn t de bette Mmdmiddelen fkfkfkfk Ie beroeindite geneetheeren van Ëuropi tliiin V hecb teu hunne goedlitg WW Hg aau de Tandmiddelen van Dr Popp tth de ieite die beitaan mor mond en tanden K K Hottandarts Dr Popp s aojarlge beproeving SO ANATHERIN MONDWATER van Dr J G POPP K K hof landartt te geneett tandpijn ziekelijk taudrleeich onderhoudt et reinigt dé tanden voorkomt den onaangenamen reuk bef ordert het tundeukrggen by kleine kinderen dient It voorbehoedmiddel tegen diphtheritii keelziekte en il ononlbeeriyk bg het gebruik van minerale vateren In fleaiohen van ƒ 1 76 ƒ 1 20 en ƒ 0 60 Plantaardig Tandpoeder maakt de Tanden sobit terend wit zonder ze aan Ie taaien in doozen tta OW Anatlierln Tandpasta in glazen doozen a 1 20 erkend middel toi reiniging der tanden Aromatische Tandzeep maabt de tanden znifcr wit zonder hel émail aan te doen bewaart ze fOor z ekelgke aandoeningen en houdt den mond friich Het aluk kost 40 cm en ia toereikend vooreen halfjaar Tandplonibeersel praktisch en meer zeker middel tot het zelf plombeereu vanholle tanden Prgi in étui ƒ 2 60 POPP S inedic Kruidenzeep het voortreffelgkite toiletraiddel tegen vlekken uittlag levervlekken en zomeraproeten tot bevordering eu behoud van een zuivere en blanke huid tegen mede elert huidworra onreine huid en pukkels a 0 35 BA Men zy op zyn Iioede tegen naniaalüselgi Vi welke door velen worden verspreid die zich niet ontzien om kenteekenen der firma na te maken zoodat zg de eohle nabg komeu Tevens geven zg aan hunne namaaktelt naar het uitwendige het aanzien van de eohle artikelen van Dr POPP Bij den aankoop daarvan wordt ieder dringend vrrzocht vooral te letten op de kenteekenen der eohle artikelen Verkrggbaar in de onderitaande depóti ie Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bg F E van Santen Kollf apoth en A Sohippereijn 8c Co blauwe porccleinwinkel te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delfi bij A J van Egn te Sohiedani bij C Malta Gz te Leiden bg E Noordgk ie Amtterdam bij F van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek Ie Schoonhoven bg 8 Wolf en Zoon te Alphen bg L Varossieau en Zoon te Utrehl bg G H N van Spanje idem Labry Porlon Droog isteii Snelpersdrak van A Bbtnkkan te Gouds OOUDA U Augualui 1883 In de hedenmiddag gehouden vergadering v in den gemeenteraad die gepraeaideerd werd door den Wethoader W Post Drost en waar tegenwoordig waren 13 raadsleden terwijl de hh Kist le Rotte eu van Bergen IJzendoorn afwezig waren zijn de geloofsbrieven der onlangs gekozen raadsleden O A Oudijk W Brandt van Siraateu V J Fortuijn Droogleever L Ruijgers en H G Hoef hamer onderzocht door eece Commissie bestaande uit de hh Hemtini van Mierop en Prince Deze adviseerde de vergadering tot goedkeuring der geloofsbrieven met welk advies de vergadering zich vereenigde De Voorzilier deelde in deze zitting mede dat de Minister van Binnenlandtche zaken had goedgekeurd het raadsbesluit van 20 Juli II houdende benoemiug van den heer L A Keiper tot conrector en van den heer R A M Stavenisse de Brauw tot leeraar aan het Progymnatinm alhier voorts werd nog mededeeling gedaan dal Z U ile Koning den heer L A Ketper voornoemd vrgitelliag had verleend voor den tijd van twee jareu van het bezit van den docloraleu graad In deze zitting kwamen in lo De gemeente begrooting voor het jaar 1834 Deze werd in han len gesteld eener Commissie tot leden waarvan werden benoemd de hh Straver van Ilerson en van Mierop 2o De begrootingeD der gesubsidieerde instellingen van weldadigheid voor het jaar 1384 Deze werden gesteld in handen eener Commisaie lot leden waarvan erden benoemd de hh Samsom Oud ijk en Prince 3a De begrooling der dd Schutterij voor het jaar 1884 Deze werd gesteld in handen eener Commiatie lot leden waarvan werden benoemd de hh Hemaing Hoogenboom en Jager 4o Eene missive van den gemeente architect houdende verzoek om vergunning bet toezicht te mogen honden over de verbouwing van het buit der hh Slatemaker en Co De Voorzitter deelde mede dat bij B en W geen bezwaar bestond de gevraagde vergunning te verleenen De beer Samtom verklaart er zich tegen daar er voor den gemeeute architect genoeg te doen is tengevolge van de werkzaamheden voor den tram de waterleiding enz Er wordt z i te weinig op gelet dal de straten gaed in orde worden gehouden daarop is beter toezicht w euscheljjk en heeft de ge neentebouwmcester tijd over voor particulier werk dan ware hel beter dat hg opzichterawerk waarnam waarvoor nu betaald moet worden waarbij spr wees op de scholen den tram en de waterleiding Door den gemeente architect de gevraagde vergunning te verleenen neemt men andere roenschen het brood uit den mond die toch ook belasting betalen en apr vind het ongepermitteerd het verzoek toe te staan De Voorziiter wijst er op dat hel werk thana bedoeld van zeer geringen omvang ia dat den ge meentearchitect zeer weinig tijd zal kotten De heer Oudijk zegt niet opnieuw de vroeger reeds meermalen genoemde redenen te zullen herhalen waarom hg legen het verzoek is maar iju stem kan hij daaraan niet geven De heer van Straalen is er evenmin voor voornamelijk op dezen grond dat hij den gemeente architect als zoodanig niet onafhankelijk genoeg acht om hem die vergon jng te verleenen De particuliere belangen komen bÖ zulke werken soma in strijd met die der gemeente en mei oog daarop acht hü het niet wensohelgk ket verzoek toe ie staaan Het voorstel van B en W om het verzoek toe te staan wordt aangenomen met 7 tegen 6 stemmen liie der hh Oudijk Samsom Hoogenboom van Slraa eu Straver De heer van Ilerson waa bg deze temming nog niet tegenwoordig In deze ziiting is de Rekening der Gemeentedienst 1882 goedgekeurd Voorla werd nog een verzoek van I de Bruin hoowman op de Raam betr eeqe verlenging van huur in handen van B d W gesteld om bericht en raad Op de jl Donderdagavgsd alhier gehouden algemeene vergadering van de kiesvereeniging Frijkéid en Recht ia het concept reglement vastgesteld en zijn daar hel vroegere voorloopig was tot dtfinitief beatuur gekozen de heeren H W M Steevens H U Dercksen A Viugerliqi P W Kamphuizen en J H van der Togl welke heeren zich deze keuze lieten welgevallen Het notarieel examen tweede gedeelte ia met gunstig gevolg afgelegd door deo heer J J A Monlijn Ie Rotterdam en het eerste gedeelte van dat examen door de hh H Luijteu ie Gouda P W Bouman te Reeuwgk tfi H Groenier te Ouderkerk a d IJsel Het eind examen aan de Hoogere Burgerscholen is o a met gunstig gevolg afgelegd door de heeren W Kotier en J C Schonefdd van der Cloet beiden leerlingen aan de Hoogere Burgerschool Ie Gouda De heer A Brinkman bezocht Zondag jl met h pertoneel zijner drukkerij de Amslerdamsche lentoonttellicg terwijl daanta de voornaamste merkwaardigheden der hoofdtisd werden bezichtigd In de zitting der Rottddamtche Arr Rechtbank van Vrijdag stonden o a terecht G d J ttoelenmatier U Goud bekl van diefttal in een herberg van klaedingslnkken Eitch 15 dagen gev cel W H d B timmermaBikuecht Ie Krimpen aan den IJsei bekl van die tal in dienstbaarheid Ëisch 4 maanden gev cell In bovenstaande zaken Mer S dagen uitspraak a ni i Zondagmiddag ten 1 ure had zich op de Begraafplaats aan de Korte Akkeren alhier een talrijke schare van belangstellenden vereenigd om geinige te zgn van de overdracht van het op het graf van M H Kluitman geplaatste gedenkteeken aan diens familie De heer F N Maat Jr hield daaibij namens de ondleerlingen van hem wiens nagedachtenis aleeds met eerbied zal worden herdacht een rede waarbij hij op gevoelvolle wgze de behoefte schelste die zich na Kluilman t overlijden openbaarde om een uitwendig blijk te geven van de inwendige vereering voor den man dien spr met recht moohi noemen een vriend van den godsdienst een vijand van godsdieosthaat Spr bracht vervolgens in herinnering de groofe verdiensten van den overledene schetste korlelgk zgn persoon en karakter en wekte ten slotte allen op om door in Kluilman s geeat werkzaam te zijn en door vooral verdraagzaamheid Ie betrachten die een zijner hoofddeugden was te toonen hoezeer men zijne lessen waardeerde Spr droeg daarop namens oud leerlingen het gedenkteeken aan de familie over De heer F Kluitman zoon van den overledene sprak daarop een woord van hartelijken dank voor de hulde zijn vader bewezen waarop de hh H C van Staveren en J C Emeis nog een kort woord spraken van hulde jegens den overledene waarbg eerstgenoemde den heer P Kluitman namens den J H KitberI een goed geslaagde photographic aanbood van het gedenkteeken Öok deze werd onder dankzegging aanvaard Daarmede was de plechtigheid afgeloopen waarop de aanwezigen het huldeblijk in oogenschouw namen dat lot ieder die uu of later de begraafplaats bezoekt zal getuigen van de algemeeue erkentelijkheid en waardeering jegens den verdienstelijken onderwijzer Kluitman Dinsdag en Woenadag 18 en 19 Sept e k zal te Gouda de 48 algemeeue vergadering der Nederlandachc vereeniging tot afachaffing van aterken drank gehouden worden Behalve huishoudelijke werkzaamheden o a het kiezen van drie leden van het hoofdbestuur er vourziening in de vacatures ontstaan door de periodieke aftreding der heeren jhr J L De Jonge mr C C E d Eagelbronner en het bedanken van den heer G H Etbuijs zal len vooralel van het hoofdbestuur worden behandeld om ter ondersteuning van de pogingen die langs verschillenden weg worden aangewend om hef Nederlandsche volk van zijn drankkwaal te genezen Ie bespreken langs welken weg hier in ons land onderlinge aaneensluiting van alle genootschappen grooten klein die in soortgelijken geest werkzaam zijn te verkrijgen IS Hoofdzakelijk ia de bedoeling om een vereeniging tot ttand te brenzeo naar hét voorbeeld van de Brittche Alliance die in haar kring alle lichamen opneemt welke trachten hetzij door matigheid hetzij door geheele onthouding hetzij op godtdienaligen hetzij op burgerlijk maatschappelijken grondslag drank en drankgebruik Ie beperken Verder zal besproken worden het toekennen van een onderscheiding als blijk van erkenning van verdienstelijke werkzaamheid ter bevordering öf van het streven der vereeniging of van de handhaving der drankwei De beschrijvingsbrief bevat nog de volgende mededeeling HH Afgevaardigden en Correspondenten OudCorrespondenten en Oud Hoofdbettuurdert kunnen Dinsdag 18 September des voormiddags des verkiezende bezichtigeiL de Pijpenfabriek van den heer P J van der Want Az Oud Beatunrder der afdeeling Gouda d Stearine Kaarsenfabriek Gonda bet Stedelgk Moaenm van Oudheden de beroemde glastchilderingen in de Groote of Si Janskerk en bijwonen hel orgelconcert aldaar van 2 3 nre Voorta verdienen de aandacht het Houtman s monument in het Plantaoeu bij den IJsel de nieuwe voorgevel van bet Raadhuis de nieuwe minuutwijzer op den toren der Gioote kerk de in aanbouw zijnde toreu van de waterleiding e z enz De openbare vergadering w nlt gekaudea op üini dag 18 September des avonds len TVa ure in het kerkgebouw der £ v Luthersche gemeente op de Gouwe tot hare bgwouing worden door de zorg van het Afd bestuur alle antoriteilen en collegien ter plaatse aanwezig namens de Vereeniging uitgenoodigd HU Afgevaardigden en Correspondenten worden verzocht zich in een lokaal van bovengemeld kerkgebouw Ie verzamelen Ter hunner ontvangst zullen ten zeven ure leden van het Afd bestuur daar tegenwoordig zgn 1 Opening der 4Se Algemeeue Vergadering doorden Voorntler der Nederlandsche Vereeniging Jonkh J L de Jonge lid van de Provinciale Staten van Zeeland 2 Alt sprekers zijn voornemens optetreden de hh Dr J C firutel de la Rivière lid van bet bestuur der Afd Haarlem Dr H B van Rhijn Oud Hoofbesluurder Correspondent te Katwijk a Rijn Dr D Beeckman Provinciaal Correspondent in Noordbrabant en Limburg te Breda Dr D Lubach Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht en Provinciaal Correspondent der Vereeniging te Kampen en wellicht anderen Sluiting der Openbare Vergadeiing door denVoorzitter Na afloop der Vergadering is er voor hh Afgevaardigden en Correspondtnlen gelegenheid totgezellig zameozijn in een lokaal van het hotel deZalm Groote Markt De Hnishoudelgke Vergadering heeft plaats Woensdag 19 September des voormiddags ten half lien ure in de zaal van de Loge Behalve het bavengenoemde zullen nog de volgende voorstellen worden behandeld 1 van de Afd Amsterdam a De Algemeeue Vergadering richte tot de Regeering het verzoek dat in de Drankwet geen wgziging iworde gebracht die hare werking zon kunnenverzwakken en dat voor hare stipte handhavingallerwège met toenemende zafX worde gewaakt b Wat kan er gedaan worden tegen het verderfelijke drankrerkoopen op zee 2 Van de Afdeeling Gouda Zou er bezwaar zgn met de krachtige hulp van de leden der Vereeniging ook die der vrouwen te 4 il