Goudsche Courant, vrijdag 17 augustus 1883

ï 1411 N 2962 trOtfag 17 Adgastns 1883 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaending van adverteatlön kan geschieden tot öén uur des namiddags van den dag der uitgave verkregeD heeft op il TentoonstelUnjr tv Srils el in laso Het geeft onfeilftaar a iii i nize haren de natuurlijke kleur weuer het belet onmlddolijk liet iillvallen van het haar geeft hot een nieuw leyen en kracliil en gioei De Koyal De voorieelige uitmerking vm de Royal Wtnfleor is too gunstig fiat tk het voortdurend o tn mijne Clientelle tal aanlyevelen DEPOT VQOB BELGIË KV NEDEHLAND NORBERT DEKETN 57 Rue Foisé sui Loup3 BRUSSEL Meaeiselied liiDflteekeMi £d rnrinroX rFIawiil eTil l1 Depot te Conda bU E JCHOLTE V Colflenr DAimBETÏÏIGmG De GEZELLEN der GOUDSCHE COURANTDRUKKERIJ betuigen door deze hun hartelijken dank aan hun Patroon den Heer A BRINKMAN voor den genoegelijken dag hen Zondag jl bezorgd welke hun in de gelegenheid stelde de Tentoonstelling Panopticum enz te Amsterdam geheel ten zgnen koste te bezichtigen IpTkrijgsman De KORENBEURS MARKT A I o 132 heeft de eer te berichten dat hij de Zaak gedreven door den Heer B J BARENDSE van af heden op dezelfde voet voor eigen rekening zal VOORTZETTEN belovende eene nette en soliede bediening Door onverwacht vertrek naar elders dadelgk beschikbaar een vóór 3 jaren gebouwd en door dezelfde Familie onafgebroken net bewoond geweest DUBBEL HEERENHÜI8 op den eersten stand te Montfoort Te bevragen bij den Heer J BENSCHOP aldaar A HA VER KAMP H uis Onderwij zer Hoofd acte verzoekt beleefdelyk zjjn vertrouwen te zien versterkt in het geven van PRIVAATLESSEN SCHRIJFWERK of wat men hem in zijn stand en kring maar kan Ie doen geven op billijke voorwaarden en op liefdevolle aanbevelingen van ouders en leerlingen De SCHUTTERSRAAD der dd SCHUTTERIJ te Gouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders der Gemeente op DINSDAG den 28 AUGUSTUS 1883 des namiddags ten twee ure in het openbaar bij inschrijving AANBESTEDEN De Levering van 30 SCHDTTERSJASSEN en 35 PANTALONS 30 SCHACOTS 80 paren SCHOüDERPASSANTEN en 60 HALSDASSEN De voorwaarden van aanbesteding zullen van Woensdag 22 Augustus tot Zaturdag 25 Augustus 1883 van des voormiddags 10 12 ure ter lezing liggen bg den concierge in het gebouw ARTILEGl op de Markt te Gouda alwaar de inschrijvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des namiddags half twee ure moeten worden ingeleverd mm mim methode die gegrond is op de jongste Wetenschappelijke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlottige gevolgen van jeugdige buitensporigheden als Zenuwziekten en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschrijving van de ziekte Dr BELA PARIJS 6 Place de la Nation Lid van verscheidene Wetenschappelgke Genootschappen Snelpersdmk van A Bbinkhan te Qonda Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kanloor en Mag azijn Gouwe G 241 ïg m k ® LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ opgericht in 1829 Gevestigd te Parijs in haar Hotel 15 rue de Ia Banque Maatschappelijk Kapitaal en geplaatste Fondsen Vijf en Zestig Millioen Francs VERZEKERIWGEN by Overlijden op het geheele leven GEMENGDE VERZEKERINGEN en op een bepaalden dag LIJFRENTEN ÜITZETVERZEKERINGEN 50 aandeel in de winsten der Maatschappij Zich te vervoegen voor alle inlichtingen bij den Bootd Agent te Gouda den Heer W C WERNINK Bleekersingel R 199 BlNNENLAMHE mÖEFSTOOUEOOHEMÜ TE IDOI IDI BaHIT Scliroefstoomboot Dordrecht No 4 Kapt P van VLÖKHOVEN van Dordrecht en Rotterdam naar Deventer Zondagochtend 5 uur Deventer naar Dordrecht en Rotterdam Dinsdagmiddag 12 uur en tusschenliggende plaatsen als ZÜTFEN DOESBORGH ARNHEM enz met aansluiting aan GOUDA LEIDEN HAARLEM ZAANDAM en AMSTERDAM Nadere inlichtingen te bekomen te Dordrecht ten Kantore der Directie bgdeHeeren Agenten I van dek GOUW aan de Welle te Deventer en N O WIEZER Vest Gourfa Zoo gij sukkelt of op het ziekbed uitgestrekt zij t verheugt u want Bop Blttar cal u genezen Zoo gil u met wel gevoelt ot wel zoo gH u zwak en ontmoedigd gevoelt zonder er de juiste oorzaak van te kennen zal Hop Bltter u weder oed maken Zoo gij geestelijke liit en uwe herderlijke pUchten u vermoeid hebben of rel zoo gij eene huismoeder zijt naar lichaam en ziel afgemat Hop Bltter zal H herstellen Zoo gij man van zaken of werkman ziJt afaetobt dooj het werk van den dag of wel letterkundige door nachtelljken arbeid afgemat Hop Bltter zal u uw krachten wedergeren Zoo Kij lijdende zyt doordat gij u de maag overladen hebt door overmatig eten of drinken of te losbandig geleefd hebt zoo gij jong zijt en te snel groeit zooals dikwijls voorkomt zal Hop Bitter u verlioliten Zoo gij u op de werkplaats op hel land of op het kantoor bevindt en u afgemat gevoelt of een zuiver en versterkend middel denkt noodig te hebben danmoet gij Hop Bitter gebruiken Zoo gij bejaard zijt on uw bloed arm is uwe zenuwen onstandvastig zijn en oe krachten ubegeven zal Hop Bitter u een nieuw leven en nieuwe krachten geven VckrUeliaiir tii ie voormamte Drogisten en Apothehert HOF BITTERS HanulacturlngC Breda nteUilei atwnpM ltw TirknTinilD GROOTE BEL Depot te Gouda bij THIIXE ADVERTE TIEl in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda j igunriND oR Eerste Nederlandsche OP HET LE VEN Is de eeuigö Engolsche of Ame l ïailn clle aAAXHlA die dooi hare vooitretT l j h i 11 e üi Mcidille tegen Invaliditeit en Ongelukken s Gravenhage Buitenhof No 42 J4 Directeur B JANSE JOHxn TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agenten P J K TAN WERKHOVEN te id P ELSHOÜT te Zevenhuizen H SMITS te Nieuwveen en M J VONTSTEEN te Woerden De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAGWOENSDAG en VRIJDAG In de StadgeicUedt de uitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ig 1 2 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 18 Auguilu 1883 GUterenmiiidag ten 1 ure had ten Raadhuiie deier Gemeente de aaobeateding plaats vav lo Het maken leveren en stellen tan Jen gzereu boveabouw eener ophaalbrug over bet water van dea Raam by het Amsterdamiche Veer Ingeschreven werd door de Maatschappg Prini van Oranje te i Hage voor ƒ 3988 L J Eiithoven te Hage toor 3969 2o Het vergrooten van de kleedkamer bij het Oymaattieklokaal aao de Spieringatraat Ingeaohreven werd door J de Jong voor ƒ 967 G Lnjjendglf voor 898 W C Eeubl voor ƒ 888 W de Jong Wïd voor ƒ 844 A Snelleman voor ƒ 825 j D Ameaz voor ƒ 812 L van Blokland Toor 787 E Sliedreoht voor 710 r B Mullaart voor ƒ 686 alleu alhier woonachtig 3o De levering van 85 000 VeohUohe StraatItlinkera Veohtache vorm Ingeachrevea werd door G van der Broeke te Utrecht voor ƒ 16 90 en C G L Koolemana Begnen te Utrecht voor 18 24 per 1000 4a De levering van 30 000 UaelmetaelplaTeij logeachreren werd door J van Holst te Ouderkerk a d IJasel voor 229 S0 A O van Houweuinge te Goaderak voor 224 40 en J C van Vliet Dz te Gouderak voor ƒ 222 Dinsdag jl is des avonds teu elf ure door de politie alhier aSDgehoaden een tamboer van het 4e regiment infanterie in garnizoen te Delfl die Donderdag te voren aonder verlof zyn garninen had verlaten en van en tgd af in deze gemeente rondgeiworven met het doel in de nabgheid zgner beminde te lijo die alhier woonachtig is wetke hg diD ook van tijd tot tgd een bezoek bracht Daar hg honger had en geen geld bezat om eten te koopen waa hij by den winkelier in glaawerk U Spruijt in de Wgdatraat alhier ingeslopen en had een glazen waterkan van de toonbank gestolen met plan die te gelde te maken en daarvoor eten te koopen met welke kan hg in arrast Is genomen Gisteren is hjj naar lyn garnizoen terag gebracht In de zitting der Rotterdamache Arr Rechtbankvan Dinsdagmorgen werden o a de volgende personen veroordeeld G d J stoeleumatter te Gouda bekl van diefstal in eec herberg van kleedingstakken tot 2 maanden gev cell W H d R timmermansknecht te Krimpen aan den IJael bekl van diefstal in dienstbaarheid lot 4 maanden gev cell Vervolgene stond terecht Cbr J B werkman Ie Gouda bekl van diefstal van een horloge Eisch V jaar gev cell Door den raad der gemeente Berkenwoude is tot ontvanger dier gemeente benoemd C Molenaar koopman aldaar Met den pleiziertrein uit VHage Rotterdam Leiden Gouda en Arasterdam arriveerden gisteren te Arnhem 1260 reizigers Door de Staten van Utrecht ii tol lid der Eerste Kamer verkozen mr C Th graaf Van Lynden van Sandenburg Minister van Staal met 21 stemmen De heer ï W C P graaf Van Bylandl lid der Tweede Kamer bekwam 13 Hemmen Kaar alle waarschgnlijkheid tal de oprichting van het Musenm van Land en Volkenknude waartoe de Kotlerdsrasche Gemeenteraad den n dezer beslaten heef niet lang op zich laten wachten Het plan bestaat ten minste zorg te dragen dat de inrichUDg vóór bet Igdstip der alulling van de Amslerdnmsche lentoonstelling zoover voltooid is dal de voor hel museum bestemde voorwerpen die zich thans aldaar bevinden onmiddeilgk kunnen geplaatst worden B en W stelden aan den Raad voor een commissie van 4 Ifden te benoemen die met bet toezicht op dat museum zal cgn belast van advies zal dienen ten opzichte van tSjxi wat die inrichting raakt en ook uit eigtt i4Ï i Bging voontellen zal kunnen doen Dinsdag had te Amsterdam de derde jaarlijksohe vergadering plaats van het Nederl Werkliedenverbond Pttlrimoniuu De voorziller de heer K Kaler bracht korlelijk de getebiedenis van den Bond in herinnering en nekte op tot strjjd tegen den groolen vijand van den werkman de sociaal democratische denkbeelden die steeds meer verbreid worden De heer Poesiat bracht als secretaris verslag uit Hel bletk dat Palrimonmm thans 27 afdeellngen heeft Met een adres van het Nederl Werkliedenverbond in zake den kinderarbeid had Patrimonnm zich niet vereenigd evenmin als met een ander van Algemeen Stemrecht Po nmoaian toch wil niet zooVer gaan als laatstgenoemde Vereentging Op het tot stand komen van het pensioenfonds is alle kans Uit het verslag van den penningmeester bleek dat er ruim ƒ 100 in kas was In de algemeene vergadering die door de Broederschap van Candidaat notarissen Maandag 20 Augustus a s te Arnhem zal worden gehouden tal zooals reeds werd gemeld de oniwerp notariswet van den heer Sannea worden behandeld De afdeeling Ndord Holland van de Broederschap heeft daaromtrent het voorstel ingediend dal aan het hoofdbestuur of aan een commissie door de vergadering te beno men za worden opgedragen een adres aan den Minister van Justitie te ontwerpen welk adres in een opzettelijk daartoe te beleggen algemeene vergadering zal worden behandeld en vaalgeateld Hel boofdbeatuur heeft dit voorstel overgenomen met deze wijziging evenwel dai het in de a s vergadering reeds een beslissing omtrent de hoofdpunlen van hel ontwerp wenschl Ie doen nemen lerwgl dan aan hel hoofdbestuur zal worden overgelalen een adres in te dienen met de beslissing der vergadering tot grondslag Te dien einde stelt het hoofdbestuur een aantal vraagpunten voor die als leiddraad kunnen dienen bg de debatten Deze vraagpunten zijn met de nota s die door de aldeeli en Noord Holland ZuidHolland Friesland Groniugen en Noord Braband Zeeland haar aanleiding van het ontwerp zgn ingezonden in een afzonderlgk bgvoegsel van het Weekblad voor notaris ambt en registratie opgenomen De algemeene vergadering zal verder o a nog ADVERTENTIËN worden gep laatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Gwften GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN moeten voorzien in de vacature in het hoofdbestuur ontstaande door de periodieke aftreding van de bh C E Achterberg en W Krabbendam en door de benoeming van den heer J H Sickler tol notaris Uu Vlissingen wordt gemeld Een ontzettend ongeluk had hier gisteren in den laten namiddag plaats Een jong paar die morgen in Ae katholieke kerk in ondertrouw opgenomen t geen den volgenden dag voor den ambtenaar van den burgerlijken stand zou geschieden ging een zeiltochtje op t kanaal maken toen kort na hunne afvaart op de hoogte der zoetwatermaehine tengevolge van een rukwind de zeilboot omsloeg en onmiddeilgk zonk met het ongelukkige gevolg dat de bruid in de diepte verdween nadat baar bruidegom zeeman bij bet Belgische loodswezen die een goed zwemmer was te vergeefs alles tot hare redding had ingespannen en eindelgk zelf met moeite kon gered worden en ten slolte geheel bedwelmd per rijtuig naar de stad werd vervoerd De Ministers van Binnenl Zaken en justiiie hebben het wetsontwerp van hunne oorgangera tot regeling van bet staatstoezicht op krankzinnigen naar aanleiding van het sectie verslag der Tweede Kamer op verschillende iioofd en detailpunlen gewgzigd Het beginsel van staatszorg voor een voor de behoefte voldoend aantal gestichten met genoegzame ruimte is ingetrokken daar het doodelgk zou kunnen worden voor het parliculier initiatief en ia vervangen door den regel dat naar behoefte een of meet rgksgestichten ter verpleging van krankzinnigen worden opgericht De oprichting van krankiiniiigen gestichten door bijzondere personen wordt in bet gewgzigd ontwerp veel gemakkelijker gemaakt Aan de regecring is overgelaten vergunning te verleenen tot oprichting van krankzinnigen gestichten de benoeming van ten minste twee inspecteurs tol uitoefening van het staatstoezicht op krankzinnigen gestvohlen wordt voorgesteld Het staatstoezicht omval i e krankzinnigen behalve hen die zonder van hun Vrgheid te zijn beroofd in hunne eigene woning of in die hunner ouders echtgenpoten nz worden verpleegd De bepalingen len aanzien van de verpleging van idioten worden gehandhaafd De ministers hechten groole waarde aan de controle rechterlgke macht by de plaatsing van krankzinnigen in een geslicht De wel zal op een later vast te stellen tijdstip in werking treden Maandag is Ie Antwerpen het standbeeld onthuld van Hendrik Conscience Uit alle deelen des lands waren raaatschappgen en vereenigiogen gekomen om de plechtigheid bij te wonen Een ontzaglgke stoet begaf zich tegen twaalf unr naar hel Conscieaceplein Conscience zelf was niet tegenwoordig ziekte weerhield hem maar zgn gezin was aanwezig Het Gemeentebestuur en de Raad waren op het terrein Jan van Beers hield de feestrede Eene gelegenbeids oompositie van Blockx werd door ten honderdtal militaire muzikanten uitgevoerd gevo gd door een koorzang van Hansen op muziek gezet door Benoit Het standbeeld is vervaardigd door Frans Joris Eene herinoeringsmedaille van Vermeire werd uitgereikt Des avonds waren het standbeeld en het geboortehuis van Conscience verlicht Van onzen gezant te Petersburg heeft de heer