Goudsche Courant, vrijdag 17 augustus 1883

t iJt Volek de Tolgende tdegraphiaobe mededeeling ontTSngen Volgena bericht Tan het Kusaiache poolstation te NoTa mbla hebben robbeojagere die in Juni aldaar aankwamen audegedeeld dat onder de Samojeden te Wajgali hel gemcht in omloop aa dat een Treemd tchip aan de Oostkust van dat eiland heeft orerwinlerd Men Termoedt dat dit de FarHa ia Op bet oogenblik is een nldnam geaohil in behandeliofc bg Ged Suteo Tan Noord Brabant De beer J F Ue Booy onlangs gefailleerd en Toor dien Ijjd lid Tan den Gemeenteraad ran Breda heeft krachtena artikelen 19 en 25 der gemeentewei tich genoopt gezien den Raad kennis te geren Toortaan de Tergaderingen Tan dien Baad niet meer te kunnen bywonen Door B en W werd daarop een nieowe Terkieting uitgeschreven doch Toor deie plaats had was de heer De Booy bg Tonnis der Arrond Bechtbauk gerehabiliteerd Hg rermeende door die rehabilitatie weer in hel genot te ign gekomen van al tgn burgerschapsrechten en dus niet rerTallen te tgn Tan het lidmaatschap Tan den Raad en bg rerzoekt daarom dat de inmiddels Toortge tte rerkieiing door Oed Staten zal Ternietigd worden opdat hg ign ietel in den Raad weer tal kunnen innemen Naar het tich laat aantien aal deie quaestie tot in hoogste ressort worden gebracht en aangeiien nu reeds binnen eenige dagen de herstemming de rerkieting liep niet in eens af lal plaats hebben loo Teniocht adressant dat Oed Staten die herstemming tgdelgk lullen afgelasten Met belangstelling tiet men dit in de rechtspleging eenige geral tegemoet Door de brandweer te Goes is een nieuw middel beproefd om personen te redden die tich op hooge verdiepingen in brandgeTaar beTinden Het bestaf io het schieten Tan een dunne lichte Ign door be t raam Tot dusverre werd dit gedaan met een geweer Te Goes is men op het denkbeeld gekomen de Ign aan een gewonen pijl te bevestigen en deten door middel ran een gewonen handboog naar binnen te schieten De proeven tgn naar vermeld wordt uitstekend geslaagd Aan de lichte Ign kan eene iwaardere Ign en daaraan de reddingstak worden opgehaald Uit het uitvoerig verslag aan den Koning betreffende den dienst der Bgkspostspaarbank in Nederland over 1881 bigkt in hoofdtaak dat de inkomsten bevredigend waren Het getal inlagen was 176 959 lot c n getamelgk bedrag van 31677 10 39 tegen 86 023 en ƒ 116 9 1 16 over de negen maanden van 1881 Het gemiddeld bedrag van elke inlage was in 1882 lager dan in 1881 nl 12 19V in 1882 tegen 18 10 in 1881 Het aantal inleggers of uitgegeven boekjes bedroeg ia 1881 23 773 waarvan in den loop vati dat jaar geheel werden afbetaald 942 toodat aan het einde van dat jaar ia omloop waren 22 881 In 1882 werden er uitgegeven 26670 en geheelafbetaald 269 toodat aan het einde desjaarsinomloop waren 46 242 boekjes In de Dinsdag en Woensdag gehouden Algemeene Vergadering der Maatwkafpy tot Ifut mr t Algemttn is o a besloten de uitgaTe van den Volksalmanak eo van het Volksblad De Zwalme te staken die der volkablaadjes tal worden voortgetet en aaagenotnen werd het voorstel Tan de commiatie tot voorbereiding Tan het eeuwfeest der Maatschappij om te besluiten lo dat het 100 jarig bestaan der Maatschappij bg gelegenheid van de algemeene vergadering des jaars 1884 op plechtige door het hoofdbestuur nader te regelen wgte tal worden gevierdj 2o dat de departementen tullen worden uitgeaoodigd elk in tgn kring op 16 Not 1884 een ecstelgke bgeenkomst te houden tot herdenking ran des stichtingtdag der Maataohappg rSo dat trr herinuering aan het eenwfeeat medailles in goud tilrer en brons tullen worden getlagen verkrggbaar te stelles voor de leden tegen den kottenden prgs o dat op de begrooliog voor 1883 84 tal worden gebracht een sora van ƒ 3600 voor aankoop en verbouwing van het huis waarin te £ dam ten jare 1784 de grondslagen der Maatschappij tgn gelegd welk huis het eigendom der Maatschappg bigvende ten gebruike tal woiden afgestaan aan het departement Edam onder door het hoofdbestuur te bepalen voorwaarden 5o dat door de Maataohappg als feestgave aan het Nederlaodsohe Tolk te ilaarlen tal worden gtTettigd een kweekschool Toor bewaarscboolhondemsen Toor daarbij beboorende oefenachoij 60 dat tot dekking ran de blgTeude kotten dier instelling jaarlgks op de begrootiug der Haattehappg tal worden uitgetrokken een som ran 6000 wordt in de Rifoto Fettito aldua op den Zoadat toegepast les dagen wekelgks te arbeiden liedu de plicht op den levenden te kunnen rnstei da is de vreugd dat wil teggen b t recht Op 17 Jaai ign een aantal groote winkels te Milaan des Zondags beginnen te sluiten de Bifoie bevatte toen reedt eene lijst vaa 206 der aantienIgkste handelaren bet volgende nummer noemde er 110 die hetielfde verklaarden te willen doen ds huaae coocarrentea het met hen eeaa waren Eea dag later maakte de firma Booconi die aan 400 arbeiders werk geeft bekend dat zg Zondags itl sluiten Een optocht van werklieden die hem dank wilde betuigen gaf helaas aanleiding tot eene demonstratie tegen de patroons die op Zondag niet gesloten badden zoadat de politie er tich mede moeit bemoeien Te Genua is de beweging uitgegaan van de patroons De hoedenmakers hebben daar bekend gemaakt dat tg van 24 Juni af hcnue magatgneo op Zondag gealoteu toudea honden Sen paar dagen later hielden 23 bandelaars in lakens en de voornaamste kleermakeis eene samenkomst om hunne vakgenootan uit te noodigeo insgelgks op Zondag te sluiten Te Livorno hebben bijna al de kooplieden in bet hun gedaan verzoek toegestemd doeb hebben de bedienden tich bereid verklaard in twee zomermaanden des Zondags dienst te doen Te Alessandrie te Tnrgn Venetië Napels Bome tgn gelijksoortige vergaderingen ehouden en maatregelen genomen of in wording Te Napels is de beweging krachtig onderslennd door dr Franc yisalli die in eene rede OTcr den Zondag en de hjrgiéne i heeft aangetoond dat de werkman de zondagsrust niet missen kan en o a mededeelde dat ran de 85 werklieden onder zijne behandeling in bet hospitaal er 66 hunne ziekten te wg len hadden aan de geTolgen Tan onafgebroken arbeid Den allergunatigen uitslag vond men te Palermo Nadat daar op 29 Mei de werkmanavereeniging om sluiting van alle magatljnen op den Zondag vertocht had werd vijf dagen later de inwilliging vtn dat verzoek io de volgende termen naar Milaan geseind Zondagsrust verkregen Winkels gesloten Algemeene vreugde Alles vlagt Volkomen overwinning In de aldaar verschgaende d wordt detelfde gebenrteois aldns vermeld De loadagsrutt te Palermo is een voldongen feit tonder geweld zonder werkslaktng ten gevolge van welwillende samenwerking van patroons eo werklieden Naar men Teraeemi moet de Hoofdcommissaris van politie te s Hage de heer J C Van Schermbeek tene klacht hebben gericht tot it Begeering tegen den pubiiciat LanJsambteaaar J A De Bergb waaria moet worden beweerd dal deze heer in sirgd met tgn plicht als landsdienaar de bandriingen van den Hoofdcommissaris beapottelgk en verdacht gemaakt heeft en daardoor zijn prestige oadernagnten het gezag aanrandt Vanwege de directie van de Ned Bhgnspoorweg maatschappg zullen de werklieden bj bennen elk twee dagen verlof krggen met vrg reisicosten en verminderden toegang tot de internationale lentoonatelliDg waarvan één dag met hunna eehtgjaoote Na op het heilzame vaa gymnastisohe oefeningen en op het flinke optreden der gymnasten te Amsterdam gewezen te hebben zegt de Amslerda scbe correspondent van de Jrni Ct r Maar vooral zeker deel onter Amslerdamsche jongelingschap kan hg het zien van kei flinke uiterlgk en de krachtige lichaamsbewegiugen der tvnera een eigenaardigen beschamenden misschien heilzamen indruk gekregen hebben Ik bedoel dat deel onzer jongelingschap dat zijn grootste genot schgnl te vinden in zekere verwgfdheid en onuitstaanbare onaandoenlgkheid Ik bedoel die soort Tan jongelui loowel uit den eenvondigen burgerstand als uit de meergegoede klasse die hnn vrijen tgd met niets beter weten te besteden dan de eene helft van den avond doelloos straat in straat nit te flaneeren ea door hua frappige invallen den pnblieken weg letterlijk onbegaanbaar te maken voor fatioenlgke vrouwen en meisjes en de tweede helft van bun avond te algteii in de bierkroeg geëolipseerd door de groene gordgnen van hun obserratorium waar te elkander den tgd helpen verkorten met hartverheffende gesprekkeii over wat tg de nieuwtjes van den dag noemen too niet op nog minder oorbare wgs Ik bedoel dat aoort van jongelieden die ponnyhaar een passend sieraad Wndea voor den Nederlaftdschen jongman der negentiende eeuw die er nieU stnitends intien om op Ai wandeling hun mannelgke band op den arm eener jonge dame laten rusten en die zekere landerige ongegeneerbeid voor het sprekendst bewijs Tan levenserraring en werelddwgsheid honden Welk een hemelsbreed onderscheid tusschen de ferme jolige turners Tpn Zondag en Maandag aan de ringen of 7 o dal ter bestrgdihg Tan de kosten van op en inrichting Tan het voor bedoelde scholen noodige gebouw door tuuchenkomst ran de departementsbesturen een beroep tal worden gedaan op de leden om I tg deel te nemen in een reuteloote leeninf met aandeelen ran 1000 splitsbaartn onderdeden van ƒ 100 en met een aflossing van 1000 sjaara een en ander Ie regelen door het hoofdbeatuur lu de giateren gebonden sitting werd aangenomen een vooralel van het Hoofdbestuur om op nieuw de departementen te subsidieeren welke tot hel slichten van plaalselgke vertamelingen ter bevordering van ooderwgt voor kunstngrerheid wensohen over to gaan met dien verstande dat de subsidie van ƒ 9000 op ƒ 3000 wordt teruggebracht en om voor o ibemiddelde leerlingen aan de Bgkssohool voor kuostngverheid te Amsterdam tien beurten uil te loven elk van 300 s jaars Uit Waalwgk wordt gemeld dat de redactie van hel Nieuwablad voor Nederlandeobe Leerlooiergen daartoe van iersohiilande tgden aangetocht h eft vastgesteld op een nader te bepalen dag een bgeenkomst van looiers te honden ten einde tich onderling te verstaan wal er in de tegenwoordige omstandigheden dient te worden gedaan om Ie geraken lot een herlieuing van ons tariefslelsel in den geest van reciprooiteit Modder robes Bg bet blusschen van een iueen Fargtoh modemagatgn uitgebroken brand werdeene groote partg dure witte tgden stof erg beschadigd De rook en het water uit de brandspuiten hadden aan de tijde eigenaardige nuances gegeven en vlekken die rich bg wgte van sireepenover de geheele uitgestrektheid van de stof uitstrekten De aldus schgnbaar bedorven kostbare stoffenwerden te Londen verkocht Wat er echter medete beginnen P Het vernnft vond er een middel op dat merkwaardig mag heelen Uit de stoffen wenden nl voor de dames uil de groote wereld robes gemaakt die rigkelgk gegarneerd werden met waterplanten en slingergewassen terwgl de rook en watervlakken op bedrifgelgke wgte den moerassigen bodem imiteerden waaraan dete planten schenen te ontsproten In de drawingroom der koningin maakten dete modder robes door de nieuwheid en originaliteit algemeen sensatie en er is geen twgfel aan of het dessin door de Parijsche pompiers uitgevonden tal door de mode worden geadopteerd en doorde igdefabrikanten nagevolgd algemeen gedragen worden BumrouK De sprinkhanen die geesel der bevolking in de steppen tran Zuid Busland hebben tich deten lomer aan de BenedenWolga en Tooral in eenige streken Tan het gouvernement Saratow in too groote menigte rertoond dat de Begeering den generaal Schebeko naar Zaraliin tond om ter plaatse krachtige maatregelen ter beslrgding Tan die landplaag te nemen Een bataljon soldaten werd naar de Duitsche kolonie Sarepla getonden om in rereeniging met de boeren der omliggende plaataen waar die sprinkhanen tich reedt over eene oppervlakte van een vierkanten mgl verspreidde de steppen en velden kaal gevreten hadden dete dieren te vernletigeo De soldaten raTen tegenwoordig greppels vegen de sprinkhanen daarin begieten te met naphta en steken te io brand De boeren blgven tegenover dete landplaag teer Igdelgk tg besehouwea te als eene beioeking Gods Jie met belasting moet gedragen worden Voigeni het laatste bericht van generaal Schebeko waa echter in de gouvernementen Woronesch Saratbw en Astrakan het gevaar eener vertfere verspreiding der sprinkhanen voorkomen door de grooteudeels gelukte vernietiging der eieren Het Bulletin Daminieal het orgaan van den ZwitsersChen Zoadagsbond berat oy n erkelgke bgtonderheden omtrent de str d Toor tondagsrust in Italië het land waar mes eigelgk in t geheel geen Zon dag meer kende Die atrgd is ran Milaan uitgegaan en wel Tan den kant dergenen die er het meest belaag bg hebben bedienden in magaignen werklieden ent die daarbg ook krachtig onderttenud worden door de liberale pers Van Milaan uit heeft de beweging ioh rerspreid over de voornaamste groote ateden van het ganscbe koninkrgk terwgl ly in een weekblad Il SipoêO Fettito De Zondagsrust een teer goed geschreven orgaan betit Zg stelt tich in de eerste plaats ten doel beu die onder tondagtarbeid gebogen gaan telven tot krachtsinspanning op te wekken doch verder van den Staat zondagsrust voor tgne ambtenaren en ook voor militairen te verwerven Zg plaatst tich niet op kerkelgk standpunt wat in Italië ook weinig tou balen maar gaat eenvoudig nit vaa de onmiabaarheid van wekelgksche rust voor den mensch uit geneeskundig maatschappelgk ao tedelgk oogpunt Matiioi s woord elk recht iQoet de vracht zgif van een volbrachten plicht den rekstok en deze landziekige modedoppen met kon ladderoog uit de catés en tjingeltjangelt vaa Amsterdam I Algemeene turnplioht zon voor hen een probaat teoept wezen I Courante Zelden heeft een persoon met minder onkosten mei geringer inspanning de geheele beschaafde wereld eeu grooter dienst bewezen dan hg die zich kan beroemen het eerst te midden van voblagen duisternis waaria de wereld weleer gehuld was een licht ontstoken te hebben waardoor zeer ver van elkander verwijderd wonende measchen als het ware elkander koadeu zien en hooren Wij bedoelen namelgk den eersten dienaar der koningin der aarde den uitvinder der courant Helaas bet nageslacht is niet in staal de herinnering van den man aan wien het zooveel verplicht is met eerbewgten te overlaten geerie honderdjarige jubilea kunnen ter zijner eere gevierd worden geene speeches op zgn graf gehouden geen standbeelden in zgne geboorteplaats voor hem opgericht worden en dat alles om de eenvoudige redeu dat hg de vergetel beid niet het hoofd beeft kunnen bieden Ofschoon verscheidene schngvers beweren den eerstea persman te kennen dat aantal dier beweringen is zoo groot dat het doen eener keus al zeer moeialgk is De beroemde Worms wil in een zeer geleerd ea teer Igvig maar des niettemin teer onbekend boekdeel die er toekennen aan Pholint een ander bestrijdt echter dit gevoelen en vindt dat de vertameling van roisbescbrgviagea door deten gedurende zgo toehtnaar Assyrie daarge teld nieta gemeens hebben metonze tegenwoordige couranten Hij gelooft in een tekeren mijnheer De Sallo lid van het Parijache Parlement die onder den paendoaiem van HMoirilleden 5den Janaarg 1665 bel eerata aammn van Ie Jourtifl iet Satani deed verschgnen dan uitvinderte fiea Mocht deze bewering bg toeval de juiste zgn dan kannen rg een enkel woord van hulde niet oat£oudea £ aan het tegeawoordige Dagblad va ZuidMtHand en i Gravenhage dat reedt eea jaar aa de nitvinding geregeld versoheen Den derde echter houdt den geneesheer rheophraate Benaodot die van April 1631 om de vgl dagen èen aan de politiek gewijd blad Oaettte de France genaamd deed verschgnen voor den eersten uitgever Eakelen andere nog willen het vadertchap dercou nnten opgedragen zien aan eea karmeliter monnik Jacobus genoemd omdat deie van af 1644 166g een Igst met beoordeeliiigen der ia dien tgd in Frankl k gesehreven boeken het licht heeft doen zien maar in hoeverre dit alles jnist of bezijden de waarheid is één ding slaat vast de courant is in dea tegenwoordigen tod een onmisbaar iets geworden Elk en een iegelgk wie en wat hg ook tgn moge leest een of meer couranien En terecht Zg lach brengt vermaak en genoegen aan den rentenier zg geeft ontspanning aan den steeds werkiamea geest zij lenigt de smart vaa den zieke De nieuwsgierigheid vindt er voedsel de stadie stof in overvloed de verveling afleiding de domheid verstand A toch kan met veel kennis en doorzicht oordeel vellen over tooneelktiast B over matiek C over schilder ea beeldbouwkunst D over litteratuur E over politiek ea F over weertgeateldheid ea landboiw Hoe wetoo tij dat alleaP boodeeavondig Zyi letan de couraaten A leest geregeld de tooneelcritiek van A C L in het Vaderland B is geabonneerd op Caeoilia C neemt terttond de laaUle pagina van de Botterdammer Courant ter hand om zgne aandacht te wijden Mn de rubriek Letteren en kunst D ziet hegeerig naar de recensies vaa dr Jan Ha Brink in bet londagtblad tan het NieuKi van den Dag B wacht met osgedald op de verschgning van de Oidi ten eindt weldra zgn goed of afkeuring over de houding van Gladstone tegenover De Lebseps of van De Lesseps tegenover Gladstone te kunnen aiten en F de w rkenner en landbouwkundige deze leett geregeld de weer en landbouwbericbten van de Leidtehe Courant De teeman weet met juistheid aankomst en ver trek V8n schepen de bankier is uitstekend bekend met het verhandelde op de beura de sollicitantkent op en prik de vacante baantjes de winkeliersweet den jaisten pr js der waren Geen wonder allen leien oooranten Overal sticht deze nieuwsbode nut overal treedt g in werking overal beeft tij invloed en zulks niet alle a in de groote maatschappg maar leUa in engeren kriag Het sterkst vertoont licb dit op dorpen waar een groot gedeelte van den tgd wordt zoek gemaakt met bet letea der courant en hel met elkander redetwisten over hel geletene Daar beeft ieder tyn eigen dagblad waar bg mede dweept en met welke h j dan ook onvoorwaardelgk medegaat wier gevoelens hij legen elk en een iegelgk verdedigt met eene hardnekkigheid die somtgds een twist doet ontstaan en welke niet eerder eindigt voordat een der strg deade couranten de vlag moet strgkea Hoe wonderIgk dca vertlageac dit ook schijnen moge daar toch zijn courant steeds immer zoo uitstekend van alles op de hoogte is en nooit mistast hg legt er zich bg neder Zoo maakt de ooorant lieh meeater van dea geestvan het enkele individu zoo ook van de gemoederenvan velen zóó bebeerscht zg de maatschappg zooleidt ea gtbiedl zg de wereld kortom tóó is dePers de koningin der aarde Z Ct In Buslaad ia men voornemena lichaamstraffen aan de middelbare scholen in Ie voeren De minister van onderwijs heeft aan alle colleges van toezicht de Traag gedaan of zg die iuTOering ter beteugeling van de toenemende zedelijke verdorvenheid en Terslapping der studiën wensebelgk achtten en de meer derheid de Petersburgsche curalereo vooraan gaven een toeatemmend antwoord Een predikant te San Francisco had er zich reeds lang over geërgerd dat zijn kerk zoo slecht bezocht werd Op een goeden Zondag deelde hg zijn gehoor mede dat hij den volgeoden Zondag zou spreken over een groot schandaal dal in een der eerste familién bad plaats gegrepeus Op den bepaalden dag was de kerk stampvol en de predikant besprak de geschiedenis van Adam en Eva Een merkwaardige ram die zich geheel als een hond gedraagt is in hel bezit van een landeigenaar te Matatiele in Zoid Airika Hg ging als een teer jong lammetje vaa de kudde af en werd aan een hond gegeven om te toogea Zgn stiefmoeder kweet tich met liefd van bare taak en thans tiet men hare Briiekungi reiulttle De ram wil nergens anders slapen dan in het huis van tgn meeater en ligt soms als een wachtbond voor de deur Zoodra hg de eteasbel boort lni len gaat hg naar de eetkamer wacht aar lot tgn meester heeft plaats genomen springt achter op zgn stoel en beduidt hem door allerlei liefkozingen dat lig ook wat verlangt Gras of ossevleesch wil bij niet eten maar wel schapeavleescb leep ea kaarsen ook driakt bg met smaak koffie ea thee maar vooral bier hij haalt dan de kan met zgn voorpooten naar zich toe en drinkt hel vocht gretig op Schaaps zoo heeft men hem genoemd ia een fliake ram met een mooie vacht en heldere oogen Hg loopt alle dagen rond met de bonden alaof hij een van hen was en wordt door hen ook als een kameraad behandeld Vaa een ander merkwaardig dier wordt door Duitsche bladen melding gemaakt Het is een zingende mais in de woning van een jong spoorwegbeambte De jonkman speelt veel piano en zoodra hg begint komt een brutaal muisje nil zgn sebuill oek te voorschijn lot zeer dicht b de piano en piept weldra mee met het inatmment Het diertje moet reeds 100 groote vorderingen gemaakt hebben dat het een half octaaf kan zingen Bulteolaodscb Overzieht Uit Tongkin beeft de fBlandard weer eenig bericht De Fransobeu moeten van alle kanten omringd zgn door Auamielen Zwarte Vlaggen en Cfaineezea Te NamDinb wordt dagelijki gevochten Hanoi moet in puin liggen en de Zwarte Vlaggen moeten optrekken tegen de citadel Dat Chineesche troepen medevechten wordt bgna niet meer betwgfeld Naar Madagaacar wordt eerstdaags 400 man marine infaulerie gezonden Verder zal dan eea militie van goedgetinde inboorlingen Sakalava s en Antakava s worden ingesteld om voorloopig onder de betetling van Reunion te worden ingedeeld Het laatste nieuws nit Tamatare is aan de bestoken ran hel MinisterieOladstone blijkbaar te gunstig voor de goede verstandhouding tusschen frankrijk en Engeland Althans de heer Ashmead Bartltelt is niet tevreden met de mededeclingen des Ministers dat er geen grond voor oneenigheden is en wil nieuwe vragen over hel gebeurde en over de laatste tgdiagen van Madagaacar stellen De DaHy Nem verteken dat Gladstone voorloopig niet zal antwoorden Men weel dat de omvangrgke oorreepondentie die is aangekomea gedrukt wordt Is d cholera in Egypte afnemende in de stad Alexaadrië is dit niet bel geval De Europeeaobe geneeskundigen ichgnen hier bgtonder Ie worstelen Ie hebben met onwil der ialandsohe bevolking om inn hygiënische voorsohriften op te volgen Dit heeft verleden week tclfs tot een opstootje geleid en gisteren lol het ontslag der geneeskundige ambtenaren belast met de controle over de ootsmelling bg de begrafenissen De bevolking schijnt de ontsmettingsmiddelen als een soort van rergif te beschouwen Toen de gouverneur werd aangemaand de berolking aan te sporen gehoor te gcTen aan de voorschriften der geneeskundige ambtenaren verklaarde bg njet echt Oosterscbe bedaardheid dnt hg er eens over denken tou Dat denken tchgnt nog tot geen resultaat te hebben geleid Inmiddtls is het getondbeidscordon om Alexandrié opgeheven miaschien omdat het toch niet helpt Men vreest dat Egypte behalve door de cholera ook door oventroomingen tal worden geieiaterd Met 62 tegen 41 stemmen heeft Dinsdag de Belgische Kamer van afgevaardigden de nieowe kieswet in haar geheel aangenomen Twee leden oathielden zich van stemming Het antwoord van den President der Fransche Republiek op het jongste schrijven des Pausen moet thana ten Vaticaue ontvangen zijn Grévy geeft daarin aan den Paus de verzekering van zgn eerbied en van zijne persoonigke verzoenende getindheid op kerkelgk gebied maar geeft tevens te kennen dat het eerste onrecht van de zgde der geestelijkheid geweest is en bij du moeilgk in een nadere beschouwing kan treden over de vraagstnkken die in bet schrijven van Z H worden aaageroerd Naar aanleiding van de Joden vervolging te Jekaterinoslaw verlangt de Netnotti opnieuw voor de Israëlieten bet recbl tich in het Bnstische rijk Ie vestigen waar het faun behaagt De Pelertb Zeit gaat nog verder en eischt hunne volkomeae gelgkstelling met alle andere Bnesische onderdanen Laatstgenoemd blad kan en wil niet gelooven dat aan de oproeren tegen de Joden alleen bel confessionueele vraagstuk ten grondslag l gt Zulk e ti vgandige gezindheid tegenover andere geloofsbelgdeniseen is aan het Buasiscbe karakter vreemd De voornaamste reden der volksoploopen tegen de Joden is daarin gelegen dat men dien lieden het recht onthoudt vrg door het land te reizen en te trekken en zich te vestigen waar zg willen wonen Ten gevolge hiervan zgn de Israëlieten gedwongen opeengehoopt te blijven in zekeren zin Tormec zg een staat in een staat en zjjn zg genoodzaakt om willen tg in hunne behoeften voortien eene aftonderlgke natie te vormen tegenover de Christenbevolking Met hunne volkoraene gelgkstelling zal hieraan een einde komen De Spaansche ministerraad door den Koning gepresideerd beeft besloten Io al de officieren die aan de oproerige beweging deelnamen en al de onder officieren die ain bet mniten sloegen van de kaders des legers te schrappen 2o de constitutioaaeele waarborgen te herstellen zoodra alles weder tot de orde teruggekeerd zal zgn Volgens be richten nit Quito is eenGolnmbiaauscb legerkorps van 3000 man op de grenzen van Ecuador bgeengelrokken Men gelooft dat de regeeriogen van Bogota Colnmbia en Caracas VenezuaU die republiek willea dwiagen tot deelneming aan een soort van Statenbond om bet politieke evenwicht te herstellea als middel om aan den invloed van Chile paal en perk te stellen RECLAME Ged 20 uitgespaard Men zal meer ziekte voorkomen en genezen met fl 6 Hop Bilter dan metfl 26 aittegeven aan doktenvisiten Ook wanneer alle mogelgke andere middelen falen geven zg den zieken de genezing Schottersraad te Gouda In de zitting van 14 Augustus 1883 zijn Io vrijgesproken G v D schutter van de aanklacht afwezigheid zonder verlof daar gebleken is dat hij verlof had 2o veroordeeld J v W schutter wegens plichtverzuim in eene boete van f 0 60 en wegens gedAg tegen de ondergeschiktheid hij weigerde zgn naam te zeggen in eene boete van ƒ 3 en in de kosten MABKTBB RICHTEN QOUda 16 AugBstue 1883 Over bet algemeen ie hel nieuwe gewas onder ongunstig weder binnen gehaald hoewel het mooi op het veld stond Hierdoor loopen de kwaliteiten en dus ook de prijzen nogal uit elkander Zeeuwsohe tarwe ƒ 10 a ƒ 10 60 de beste jarige Mindere en polder ƒ 9 a ƒ 9 50 Nieuwe en drooge rogge ƒ 7 25 a 7 50 jarige ƒ 6 40 a ƒ 6 80 Gerst naar kwaliteit 6 26 a 6 Chevalier 6 60 a 7 60 Haver 4 a 4 60 Maïs 6 90 a 6 30 Ter kaasmarkt van gisteren werden aangevoerd 79 partgen kaas handel vlug eerste qualileit 32 a 34 tweede qualileit 28 S 81 NoordHollandscbe 82 a 36 De veemarkt met gewonen aanvoer den ibandel in klle soorten vlug vette varkens 24 a 26 ct varkens voor Landen 21 a 23 ct magere varkens en biggen handel gewoon biggen 0 80 a 1 30 per week vette soba ea ring lammeren traag te verkoopen Goeboter 1 40 a 1 60 Weiboter 1 20 a 1 80