Goudsche Courant, woensdag 22 augustus 1883

Belgk dat de kolonel an een regiment te Ch loD is gtniioen geroerd werd ea TMr SOO franoa haar den frqt kfkockt In een iogeaonden stak in de N S Ct wordt de ongacatige en roor de jongelieden die Toorneineiu z jo lieh aan het L O te wgdeu ontmoedigenden uitalag der exameua tot Terkrljging ran de koofdakte ter sprake gebracht Van de IS 14 of 16 candidaten slagen er gewoonlijk aleohts 1 ot 2 De OBgenoemde intaoder meent dat hieruit niet afgeleid ag worden als souden de afgewezenen niet hebben gestudeerd Hg is ran het tegendeel overtuigd maar ook dat de uitslag der examens moeiljjk uden tal en kan weten loolang de kennis die ran de oandidaten oor de boofdakle gevorderd wordt too groot en de tgd om zich al die kennis te rerwerren zoo gering blgft Bebalre grondige kennis van Nederlandscbe taal letterkunde aardrykskunde algemeene en vaderl geschiedenis natuurkunde sobeikuade plant eu dierkunde wiskunde paedagogie vormleer enz die van ken wordt gevorderd moeten tg nog een legio rekenkundige algebraïsche en meetkunstige probleraeu oplossen en waaronder er gevonden worden over welker oplossing tg soms 14 dagen loopen te denken daarenboven moeten tg hebbeo vaardigheid in het teekeneu en kennis van bet perspectief De studie van al die vakken kan eerst aanvangen alt de dagtaak is afgeloopen als de onderwgzer of de ouderwgreres naar ziel en licbaan vermoeid uit de school thuiskomt In de meeste geiincen waartoe de jongelieden bebooreu die aan het onderwgs verbonden zijn is geen afzonderlgke studeerkamer beschikbaar De nachtrust die tg telt zoo hoog noodig hebben om met frische kracht in de school werkzaam te knnuei tgn moet wolden opgeofferd aan de studie Algemeen klaagt men over de resultaten van ons lager onderwgs naar de meeniog van den inzender ligt de oorzaak voor de hand De inzender meent dat het onder zulke omstandigheden uiet billgk is eiamioandi eenvoudig af te wgten wanneer zg ia een enkel vak het vereischte aantal punten niet behaalden een afwijzing die beu een jaar aebteruitzet en aan het gevaar bloot stelt bg het tweede examen ie wolden afgewezen voor een vak waarin zg bg hel eerste hadden voldaan Hg vestigt daarom de aandacht op het voorstel door den heer Degenbart op de 38e algem vergad van het N O G gedaan om de onderwgzers die op het examen ie kortscMeten in een paar vakken de gelegenheid te geven tot het doen van een herexamaj in die vakken tvelk herexamen in geen geval tl krder zon mogen zgn Op grond van ondervinding verzekert de inzender dat de afgewezenen zelfs tg die bg herhaling werden afgeweten lang niel altgd slecht ontwikkeld zgn Het toejuichende dat de hoofdacte reeds op SOjariiren leeftgd is te verkrggen acht bg het niettemin sebadelgk dal aan het bezit der akte een geidelgke premie verbonden is zooals tbaas geschiedt hg zou wenschen dat zg die uitmunten door veelzijdige ontwikkeling en beschaving die zich om eeu ambteIgkeu term te gebruiken kenmerken door dienstgver door den arrondissements scheolopziener in overleg met het hoofd der school voor een traktementsverbooging werden voorgedragen Hg verwacht van deze maalregeleo een gunstige uitwerking zoowel op de onderwgzers als voor de kinderen die aan bun zorgen tgn toevertrouwd Met bel oog op de uaestie over de meerdere of mindere enscbelgkbeid van een abattoir of openbaarslachtfcuis urmen wg t volgende over uit het Otr Dagbl welk gesprek betrekking heeft op bet abattoir te Boiierdam Welke virwachtingen koestert gg van de opening vau het openbare slaohthuisP vroeg ik dezer dagen aan een slachter wiens zaak zelf groot genoeg is om op zien komen te spelen en dus uitzondering maakt op het algemeen gemopper Biuuen één jaar antwoordde bg nadat bet slarhlhais algemeen en nittluitend gebezigd wordt hebben de üleine slachters opgehouden Ie bestaan en zgn veranderd in vleetehverkoopers Waarom Omdat de kleine slachters die dikwgis maar eeu enkele maal in de week alaehlen die zonder knechts erken onmogelgk wekelgkt en of meer dagen beele naal buiten de stad kunnen gaan om hun koe te slscklen en it vervoer van vleescb afval van t abattdir naar zgn winkel den prgs van zgoe koe komt dUk en daar de koe ziebielve vervoerde en dus geen transportkosten noodig maakte Alleen de grootere milters zullen kunnen bigven slachten voor tielyelven de kleine slachters tullen door grotsiers bedieüd moeten worden i acht gg dit een nadeel Dat is Ie zeggen Voor mg niet ik heb geen WKng bij een groot aantal kleinere slachter voor t vleeaobetend publiek dat zal n g de vraag zgn maar voor den slachter zeer zeker wel Van koopman wordt hg depólhouder en ik voor mg heb nooit een depótbouder gezien die rgk werd Ziedaar uit bevoegden mond het oordeel over abattoirs in t algemeen over het Rotterdarasohe in t bgzonder Is bet wonder dat de belangstelling Donderdag middag vrij groot was in de titling van den öemeenteraad waar deze zaak aan de orde was enzonder wgtiging werd goedgekeurd nadat de heer Baarri Ie vergeefs beproefd had de bepaling aangenomen te krggen dat in bet eerste jaar slechts betaald zou worden de helft van bet ouderitaande tarief ten einde de slachters met bet gebruik te verzoenen Voor bel verbigf in de stallen wanneer bet langer duurt dan één dag Voor een paard muilezel muildier ezel slier os koe vaars of pinko 0 36 per dag Voor een schaap 0 10 Voor een kalf lam geit of varken 0 05 Voor dieren die ongeslaoht worden weggevoerd is stalgeld verschuldigd over den gebeeleu tgd dien de dieren A 4ie ittllea zgn verbleven gedeelten van een dag voor ren geheelen gerekend als Voor een paard muilezel muildier ezel stier 08 koe vaars of pinkos 1 60 per dag Voor een schaap f 0 40 g Voor een kalf lam geit of varken 0 20 Eenigen tgd geleden woedde een hevige bosobbrand aan beide kanten van den Northern Pacific spoorweg gelegen in de Staten Minnesota Dakota en Montana Noord Amerika Zou de treio die juist aankwam zgn loop staken f Kort beraad kloek besluit De weg wordt nagezien Nog is er geen rail door de bitte gesprongen Met de grootst mogelgke snelheid zal men door het vuur beenrgden De raampjes worden opgehaald de naden der deuren zoo goed mogelijk toegestopt Voort gaat bet in vliegende vaart van zeventig mglen per uur Eenige oogenblikken is het alsof de trein door een oven rgdt De vlammen lekken de wanden der wAgeus de bodem gloeit in de coupes is het brandend heet Béne enkele rail slechts die betwgkt en de passagiers worden levend verbrand Maar het geluk dient De trein komt ongestoord uit deu vuurpoel Een reiziger besohrgft dezen tocht als een die kon van tgd diep in zijne herinnering is ingedrongen Niet te verwonderen voorwaar I W gn van roode eleii Tot het vervaArdigeo van dezen wgn voljfens het in Engeland geoctrooieerde stelsel van Brin kan men bieten zoowel ranw als gekookl aanwenden In het laatste geval krggt de wgn een fraaiere en betere kleur De bieten bebooren fijn gewreven Ie worden en de pulpe kau dadelgk aan de gisting worden onderworpen beter echter is bet dat zg worde uitgepem Vervolgens giet men bet vocht in houten kuipen of bakken van cement die voorzien zgn van verwarmingsbuizeu De gisting kau door gist bevorderd worden men kan er ook eeue infusie van mout of appelsap aan toevoegen Na de gisting wordt eikenlooizuur bg de vloeistof gegoten daarop laat men het vocht eenigen tgd staan waarna bet wordt gefiltreerd Op gelijke wgze kau men ook witten wgn van witte rapen bereiden Bij het begin der gisting voege men een weinig salpeterzuur aan de vloeistof toe daarna roere men de maasa om die aangelengd behoort te worden met eene infusie van mout De roode bietenwjjn heeft eene zoo krachtige glanzige kleur dat hg stellig ook lot bet verengden van roodeu druivenwgu zal worden gebezigd Wgndrinkers tzg gezegd en herhaald Past opuwe ofuzen maar vooral op uwe portemonnee enuw maag Spt De veelbesproken steenkolenhandel dien de meeste statioosohefs d gven wordt door de Feretnigmg tot bnorderiiig va abriek tn kandmerktnyverkad geacht in t algemeen belang en in dat der ngverbeid te zgn Daarom is bet hoofdbestuur dier Vereeniging van meening dat die nering evenmin als eenige andere belemmerd mag worden Met 16 tegen 7 stemmen vereenigde dezer dagen de vergadering zich met dat gevoelen nadat de afdeeling Utrecht als haar gevoelen had te kennen gegeven dat die handel daarom ongeoorloofd moest geacht worden omdat de chefs in staat zgn om hao eigen handel ten nadeele hunner conouncnten te bevoorrechten Men besloot een onderzoek in te stellen naar mogeigk misbruiken Dezer dagen brak er s nachts brand uit in dr Bayd s herstellingsoord van zielskranken Ie Ealii bg Londen Tegen 2 uur s morgens werden de bewoners van bet kleine landhuis door een doordringend hulpgeschreeuw uit den slaap gewekt De brand was reeds zoo ver dat de vlammen uit de vensters der benedenverdieping natr buiten sloegen Van alle kanten kwam hulp opdagen maar de onglliki kige waarzinnigen die handenwringend en scbneii wend op de bovenverdieping voor de ramen ttondea waren niet zoo spoedig gered Sommigen liepeq met brandende aaobtkleederen voorbg de vensters en sprag gen eindelgk uit de ramen op den weg wat voor de meesten ininssohen tamelgk gelukkig afliep D brandweer slaagde er in het huis binnen te driligei en de redding te beginnen Achtereenvolgens wsn deu twaalf reeds door het vuur omringde verpleei iles gered toet plotseling het dak viel en alles wat nor binnen de muren van bet brandende gebouw leffds meesleurde en begroef Onder de slacbtoffen behobrea dr Bayd tgn zoon twee patiënten en de kokkit van het etablissement De geredden hebben mee deels ernstige brandwonden bekomen Bg het terugkeeren van de kermis te Bergamb heefteen 16jarig jongeling van Ammerstol een i steek in het hoofd gekregen achter bet oor wai een vrseselgk bloedverlies volgde Indien de standigheden gunstig Ugren is de wond nietdlü delgk De politie doet intusscbeu onderzoek eqit vermoedelgk den dader op het spoor Te Deventer viel Vrgdagmiddag een dronken nlsi op een stoel in slaap Zgne vrouw aan een ji schuwelgke opwelling gehoor gevende begoot bte met petroleum en plaatste vuur in zgne nabgheid Het gevolg was dat zgne xleederen in brand laakten en hg gevaarlgke brandwonden kreeg De man werd naar het gaatbuis gebracht en verkeert in eco bedenkelgken toestand De petrolense is inheebKuis genomen en gevankelgk tiaar Zntfen overgebraebl Dezer dagen is Ie Berign bet elfde congres van Duilsche schoorsteenvegers gehouden Na verschillende beraadslagingen over de eischen van het be roep eu het verminderen van brandgevaar werd besloten bg da gemeenteraden en overheden er op aan te dringen om de gemeenten met bet oog op het vak in bepaalde wgken te verdeeleu en de gilden aan te sporen daartoe mede te werken Bulteolandsch Overzicht Het Ëngelsche parlement is een van de weinige die nog niet hunne zittingen hebben gesloten Terwijl het hoogerhuis de pachtwet voor Engeland bg de laatste behandeling zoo veranderde dat gelgk wg zagen stemmen van ontevredenheid over een der gelgke haiidelwgte in heil land opgaan nam het lagerhuis in derde lezing Vde UU aan waardoor in deu boezem van het mininerie een afzonderlijk departement voor Schotland wordt gescbspen Te voren bad he huis de wet op de lersohe Iramwaylgnen in tweede lezing aangenomen en het is wensobelijk op dit belangrgk wetsontwerp terog Ie komen dat minder hevig bestreden werd dan men reden had te verwachten De conservatieven lieten zonder veel protest de artikela voorbggaao volgens welke aan de openbare werken in Ierland de stoomiranway Igneu door den staat toelagen worden gegeven en zg hebben zich gemakkelgker dan men vermoedde bg de bepalingen welke de regeering maobligeo om den boeren de aankoop van de door hen bebouwden grond lichter ie maken kalm gehouden Ook de Parnellialen zagen in dat nu een maatregel werd genomen die zoo voordeelig is voor bnnne lanrfgenooten zg niet te hsvig het emigratie plan moesten aanvallen Dit laatste kon hun natuurlgk niet behagen maar in plaata van het geheel te bestrgaeu stelden tg eene transactie voor welke veel kans heeft om aangenomen te worden Dit transactie systeem wefd door den beer Parnell zelven voorgesteld en ontwikkeld Volgens zgn voorstel zoude de Ëngelsche regeering de gelden die zg tich jroorstelt aan lersche gemeenten te verleeneu ten einde de landverhuizing uit de overbevolkte streken te bevorderen in twee deelt u verdeelen De eene helft zoude dan bestemd zgn voor de verhuizing der Ieren uit de overbevolkte streken naar landen over zee en de andere zonde kunnen besteed worden voor verhuizing van Ieren uil diohtbevolkte streken naar plaatstn in Ierland zelf die minder rgk zgn aan inwoners Hierdoor zal de lersche bevolking meer gclgkmalig over hel eiland verspreid worden zander dat een groot aantal lercn verplicht is bet vaderland te verlaten Da regeering schgnl niet ongenegen om deze combinatie van den heer Parnell te steunen en dan zal deze maatregel zeker een groote wgtiging teweeg brengen in den hiiidigen toestand van Ierland Gaat dan nog een lersche msatschsppg over groote kapitalen beschikkend met de regeering samenwerken dan zal dit systeem van verhuizing zich heilzaam ontwikkeien De Koning van Spanje heeft Vr dag tgn reis aangevangen vergezeld door Martinez Catnpos en Blanco en den itpperkamerheer den hertog van Sesto Eerst begeeft bg zich naar Valencia eu vervolgens naar Barceloas om dan in zgn reèidentic terug te keerse w a met de Koningin naar Galiciè te vertrekken waar Mi de rechlttreeksohe spoorwegign Madrid Vigo zal openao In t begin van September tal de Koning te Madrid terugkeeren om te betliateo over de opheffing van den staat van beleg eu over de bgeenroeping 4 Cortes waarna hg zgn Dnitsche reis ui sanvaarden De Cortes zullen denkelgk in October bijeenkomen Zoover hel iterechtelgk onderzoek gaar de ongeregeldheden zich heeft uitgestrekt is gebleken dat de militniren er nergens in geslaagd ijjD geheime genootscbappen of de kern der burgerg ia ban plannen mede te sleepen Hier en daar laren in de eerste onrast bekende democraten en republikeinen in hechtenis genomen bepaaldelgk te SsvilU Cadii ea Baroeloua doch zg zgn spoedig allen weder op vrge voelen gelaten Men mag dus gg wel zeker aannemen dat de poging om een omwenteling te maken geheel en al is mislukt Te gelg ker Ijjd met den aanvang van den Spaantohen opstand werd eeu geval van muiterg vermeld uit bet Portageesche stadje Chavet Het is gebleken dat er volstrekt geen verband tntsoheu deze zaken bestond de bevolking van Chaves wat boos omdat t j een deel van baar garnizoen zou verliezen en gsf aan die boosheid op wat al te luidruchtige wgte uiting Uit officiëele bescheiden bigkl dat iii het jaar 1882 6751 personen zich als Pruisische onderdanen hebben laten naturaliseereo tegen 83 926 Pruisen die bnnne nationaliteit voor een andere ruilden In hel tienjarig tijdvak 1872 1882 was bel cgfer der eerttbedoeiden 68 563 en dat der laatstbedoeiden 81 003 en neemtmen alleen wat het jaar 1882 betreft de landverhuizers Pruisen die naar Overzeesche ge ttlen vertrokken dan wordt met 45 841 bet getal vermeerderd der peraonen die niet langer wenschtrn Pruisische Onderdanen te igo De Ootteurijksebe keizerstoa wordt in deze dagen door verschillende heftige tooueelen beroerd Aan ds antisemitische oproeren in verscheidene plaatsen komt nog maar geen einde Odenburg in Hongarge en Praag de hoofdstad van Bohrme waren deze week het looneel van schandalgke baitensporigbeden BBtvoes vroeger de man van het volk als leider der uiterste linkerzijde in het Hongaarsche parlement beeft thans na de beschuldigden in het Tiza Eszlarproces met zoo schitterenden uitslag verdedigd te hebben al zgn popnlariteit verloren Te Weenen nemen de werklieden manifestaties die men onbelangrgk waande een ernstig socialiatisch karakter aan Kort geleden verspreidde man er op de straten geachrtftjes die den titel hadden Wenken voor alle werklieden en de roaaneu des volks waaruit men het karakter van het blaadje gemakkelgk kan afleiden Ir Agrara ten laatste hrbben botsingsn plaats tostchen de Oroaten en de Hongaren Al is t waar dat deze bewegingen veraobilleode oorzaken hebben bare gelgktgdige verschijning moet toch veel te denken geven aan de staatslieden die de binnenlasdsohe politiek van Oostenrgk Hongarge besturen Volgens de Noorsebe bladen tal bet vonnis over de ministers nil te spi ke hierop neerkomen dat tg onwaardig zullen geoordeeld worden onl eenig ambt of waardigheid in dienst van den Staal te bekleeden De minister Selmer moet naar ilorfnUadtl verneemt bg den Koning op Sofiero bg Uelsingborg geroepen i jn en zich reeds daarheen hebben begeven De deputatie der Trausvaalscbe rsgeeriug zal niet voor October door lord Derby kunnen worden ontvangen Zg zal nu eerst naar ons land komen om over de finaucieele zaken der Repobliek te handelen INGBZONOEN Mynietr de Redacteur Bdeefd verzoeltt ondergeteekende een plaatsje voor het jinderstaande mogeigk dat iemand de genegenheid zoude willen hebben deze vraag Ie beantwoorden door middel dezer Courant Een kanarievogel aan een boom gehangen is die hinderigk en gavaarigk voor de passage Ik meen van niet doch de politie schijnt vanoordeel dat hg gevaarlijk is waarom reeds meermalen aanzegging is gedaan dat hg Ingehaald Oost Worden i Onder dankzegging voor de opname verbigti hg ÜBd Dv Dn Bin Ingezxtxn tam Oodda De Effecte 1 eiirs XXIX Amsterdam 20 Augustus 188S De afgeloopen week getuigde van groote levendigheid iu den ebctenhoek Amerik Sporen bleven Uoaodag en Dinsdag nog dalende doch konden zich daarna belangrgk herstellen Staatsfondien daareutegei waren in t laatst der week gedrukt lo binnenUndsche fondsen ntt bet zeer itil BINMIMLAMSSCHI wiJLKPZM Staat promneialten g wuemtefo dtai Iniegralea 66 i drieën 78 si vieren lOl s Vs lv uoort 8yn Ï4 Entrepotdok 102 PremieleeHiftn Amsterd loten 104 109 Bott 100 gem crediet 94 s Paleis 116 Spoorwtgleeni gtn Aand Haar Zandvoort vielen Vrgdag tot 97V doch stegen Zaterdag tot 100 a lOl it das CM verlies van ten percent of teven Aand HoU Sp ISÏ s Staattsp 117 b Ind Sp 163 Kijnsp 120 Westf 130 Ceniraalwaarden iets flauwer aand S8 f gntemp obl 67 uitg sch 26VisBoxtelwaarden voor aand en gestemp obl flink 16 59 obl 20 ïe byp 16 Tramwayletnmgen Gooische 2 N en Z HoU 1 pCi lager 90 43 Samarang 3 hooger lll Indattrieele eu Jbumcieele waarden Aand Havensloomboot daalden per saldo ll pCt 98 tl nog noteereu lager Int Cred en Hv Bolt 110 K N Stoomb 84 Pal v Volksv 66 Java 28 aand West Scikerraff 104 hooger Javabank 186 Fegenoord 48 Panopt 124 Aand N H M waren Donderdag nog al in trek doch Vrgdag in reactie Zaterdag wu de noteering I06 s 104 EUBOFIISCHK WAASDBK Staatt ondten Belgische certificaten waren flauwer 4pOt 98 e 2 pCt 66 Hongaren Italianen en Ootlenrgkers nagenoeg onveranderd Bussen zwak behalve voor Oosterleeningen die ongeveer mooteerden Spanjaarden bleven flauw gestemd perpetueelen avanceerden eea weinig en noteerden voor buit 55 si voor binu 66 Torken zwak 6pC lO IS s pOt 9 17 4 pCl obl Zwedenstegen l 102 J Egypte zwak 7ü 93 4 fremieheniMftn Antw en Stnbiw 1 BodenCrediet 1 Madnd 1 Tarken is hooger Oostenr Staaulolen flauwer vooral 60 die 1 pCt prgs gaven SptnrKegUmingf MeeiciNkois flauwer OU Viot Em verloren l Gis la I jn profiteerde 1 War BohauBr Warsohan Weeneu Russen over t algemeen zwak doch aand Qr mg en hypotheken do onderscheidden zich door ban ferme houding InduitrietU en Jbuuuitele waarden Aand Oost HoEg Bk waren tets flauwer doch paodbr Snta Centr Bk wederom hooger 72 Amebikaanschs WAAKOIK Slooti onduw Brazilianen waren voor 65 79 eu 83 iets flauwer voor de overigen iets beter Mexicanen verloren 1 Columbiaaen 1 Peraancn flink 6pCt Vs hooger Venezuela s zwak A Korwtfleenmte Ook thaot allen ét door eea vergelijkend overzicht de verbeteringen aadwgten De koerKU van 4 Aag zgn nog wel niet herwonnen maar er bealaal vooruitzicht op betere noteeringen 18 AGS 11 ADO S o o B T E M 26 8Vs 66V 68 s 120 118 41 a 88V 79 20 64 Vs 89 9i ♦ A 88 26 31 21 lOlV IS s 36 90 18 661 5 66 120 118 39 M U 78 6 5 a ♦ 7 89 89Vs 46 84 24 68Vs smt 20 101 12 35 to Buffalo C V A Central Pao aand Canada Sotath C v A Canadian Pso do Bnrl Qaioe Chic 8 W obl Clev Akron Denv Bio geoons obl Illinois Leas Idoe Si Louis Cairo 0 v A do inc buds Loaisv en Nash C v A Sink fund St Loais S Fr Ie pret do 2e pref Mich Centr Missoari aand do inc bnds Lake Erie aand Ontario Peusylv Oregon Comm st do pref St Un Pac eert Lager dan de vorige week slotes pref Chie N W 2 Bio eert l Ulinois i St Louis 8 Francisco oorom St i li Wab Vis Serie Vereen Am Spwf 1 pCt Indmtrieeh staarden Colorado s bleven dalen het veriies is thans 2 i 2 MoxweU e wiUiger en ruim 1 pCt hooger PK01OK6ATIMÏNTI witsslde af tustchcn 3 en 4pCt doch slooi Zaterdag o iveranderd 8 T P 8 Heden was de markt oatstemd Eio t gingen geducht naar beneden eert v aand 2 obl 1 géoqSs obl 4 pCt De gehede hoek was dien ten gf olge iu agitatie doeh tegen de schier algemeen v iirlaa de koerten werden wel koopers gevondra Ook Staatsfondsen waren over het algemeeo Ipiw Mexicanen lager Turken en Peraanen zwak Perpetueelen avanceerden Warschau Weenen Van onze Staatsfondsen dritén s g 78 i hoeder BoxleI s geanimeerd aandeelen s gestemp obl S hoogftr N en Z HoU stoomtram 1 minder Ned Bank en N Ind Handelsbk 1 pCt flauwer Prolongatie rente 4 pCt REnfrVISGEVlIVG De BUEQEMEESTER van Gonda brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz Ie Botterdai op den 17n Augustas 1883 is execatoir verkUard Het Kohier No 6 van de belaating op bet personeel Ie Kwartaal dienst 1883 84 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is zgnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet Ie voldoen en dal heden ingaat de termgu van DBIË MAANDEN binnen welke de reclames bebooren te worden ingediend Gonda don 21 Augustus 1883 De Burgemeester voornoemd W POST DE08T L B Bargerlljke Stand Oouda OEBOREN 17 Aug MirU Pislins oi4en A Toen M MD Loon 18 Cornells ooders C de Rnóter en T de Jong 10 Eliiabeth Aotonis ooden G van ÓnoDen en E A Wolfffstt Tkeodorni ouden T de Ruwe en S Hondgk Mstje onderi k de Mol en J Zorg EliuJicobas Hendrik oudere B ven Hestiehem en J E H ten Csti 30 Petrooellt Jieobs osden T N Joostrn en M A n kereberften Fieter ondert C Pi dekkvr en F M de Vu 21 illem oaden H Bloos en W Zgdemea OVERLEDE V 18 Ang T L Krsiibeer 46 j W V Eodenborg 22 j 20 N F Weyer 5 w 21 8 C VIQ der Wieter 4 m Burgelgke Sund van onderstaande gemeenten van 1 tot 17 Aagastus Hoordreobt GEBOREN Neellje oiden C de Joode en R Vetbooa Steven ooders G vsn Hoevelaken en W vaa der Kittt OVERLEDEN C Kismaii 3 m Oonderal GEBOREN Pieter Oerrit ondert F BUnkeo en 6 vsn Dan OVERLEDE V T Mndde 6 m A Verwe i 4 m GEHUWD H Vennel en A Uendenloot Btolwfjk GEBOREN 1 Asitje ooden A Slingerland en W Moleasar Hsastreobt GEBOBEN Adrisnni ouders A den HoUsnder en V Merkne Hendrik oodere J tsn der Loeo eo W A vsn Vliet liaak ooden J van deo Berg en M Sinter OVERLEDEN J W Ballerlag 3 w C Sleebonwer 8 m Beeuwib k = GEBOREN Msris ooden A Joageoeel en F C Tiedeabnrg isn ouders G de Knikker en J lan Hoogdalea OVERLEDEN J Vermeoleu Il m ONDERTROUWD A den Ooden en M Kwskemssk Zevenliulsen GEBOREN Nieolssi oaden W G UogteroB sa M M van Zwietan OVERLEOEN C Verwoerd I m ONDERTROUWD F Poot ao A Verbocf Heden overleed zacht en kalm na een gmarteljk Igden jd geliefde Echtgenoot de n oadei om van ruim 45 jaar Wed T I KRÜISHEBRTAN KtniavBirao Gouda 18 ADgoatna 1883 Eenifft en algtmeene kennisgeving Verzoeke van ronwbdtlag venchooDd te bl Ten Beden overleed na een smartel k doch gednldig Igden zi t en kalm tot diepe droef heid van mjj mgne Dochters en Behnwdioon mgn geliefde eenige Zoon T KRUISHEER Gouda 18 Angustns 1883 1 j Heden overleed oni jongste Eindje 6 weken oad J P WBI R J A S VOaSER TAN TkOTSINBCSG Gouda 20 Aug 83