Goudsche Courant, zondag 26 augustus 1883

I grootte Tan den rerkoop It de eorretpondeilt goed iogeltcbt dan werd dien griffier gemiddeld ƒ 15 Toor elke zoodanige verkooping uitgereikt Ob zichzelf zeker geen boog alaris maar daar de gedwongen erkoopingeu tooral in den laattten winter a n de orde van den dag waren gebeurde het toch ifel dat de griffier op één avpnd ƒ 100 verdiende voor apinwezigheid op eene plaats waar bij volstrekt niet aanwezig behoefde te z jn Op deze wijze wordt de poet van grifGejr van het kantongerecht ofschoon op zich zelf reed geen Ie versmaden baantje zeer winstgevend ma r het is toch verklaarbaar dat de Regeering hel betei ïoud dat op dezen weg niet werd voortgegaan en daarom den griffier beleefdelijk te kennen gaf dat hJt tijd werd hfen te gaan Er is een eervol ontslag geVolgd ea ook het pensioen zal wel niet uitbl jven Wel is waar bad de griffier nog niet de noodige dienstjaren om gepensioneerd te worden maar er sdhgnt reeds eene verklaring van twee geneeskundigen tf zijn ingekomen waaruit blijkt dat de licbamelyke toestand van dezen reoSietlijkcn ambtenaar zooveel te wen hen overlaat dat bij om die reden moeilijk zijn dienst langer kon waarnemen In een zweraschool te Fargs zgn proeven genomen met een nieuwen reddingsboei Deze bei laat uit twee halfcirkelvormige buizen welke gemakkeIgk aan den gordel zgn te bevestigen Ëen jongeling die volstrekt niet zwemmen kon werd Ivan de reddingsboei voorzien te water geworpen Hij bleef drgven en kon zich vrg bewegen In het instrument bevond zich eeaige spg s en drank welke hg m et zichtbaar welgevallen nuttigde Vervolgens begaveu zich vier personen Ie water met een grooter model van den toestel Zg zetlen een noodvlag op en gebruikten het noodsignaal jat nau den boei bevestigd is De proefnemingen slaagden uitmuntend Te Amsterdam zou Zondag bet Frans che stooi chip Poitou mei een 300tal Franscheu uaukomeli Tevergeefs heeft men ejshter naar de Poison uitgeziea De heer vnn De Woestgne vroeger aan de redactieder Fij ero verbanden heeft indertgd het plan bekend gemaakt een pleitlerreis met een stoomschipte maken naar de vgf hoofdsteden van het Noordea Voor de aanmeldingen kou men zich in Nederland wenden tot den heer Parmeutier te Amsterdam De e heer werd Zondag en Maandag lastig gevallen docr eenige heereo die den tocht mede zouden maken oik inlichtingen omtrent het uitblgveo der Poitou Hetbleek ten slotte dat ook de heer P de dupe wakvan eene opllchterg De heer P reisde zelf naar Loudeu om een ander loek in te stellen Dat de zaak nog gered zal wor den is niet zeer waarschijnlijk Vóór zgn vertrekwerd de heer P door den Antwerpschen advocaat Van Calster gewezen op de volgende telegrammen 1 in de Oilila Havre 19 Aug 10 16 s morgens Reis Woes i tijue schandelijke oplichterij zgn in nood Aanklacht bij de rechtbank ingediend Woods passsagiers Poilou Havre 19 Aug 11 uur s morgens Als gij Woestijne Boulevard ontmoet zend hem hierheen Poitou in nood Woestijne vergeten te betalen Het schgnt dus dat de kapitein van het stoomschip wellicht in hel bezit van al de gestorte reisgelden zich venvgderd heeft Het bedrag is niet onaanzienlijk Door ongeveer 300 personen zou reeds een som van 500 francs gestort zijn hetgeen te zamen dus honderd vijftig duizend francs uitmaakt Zooals men weet worden de hyacinthebollen in de laatste jaren geteisterd door een ziekte die do de kweekers het geel wordt genoemd Deze ziekte heeft groote verwoestingen aangericht en vooral in het vorige jaar aan ds kweekers zeer belangrijke verliezen berokkend Wie den omvang der hyacintheteelt kent en weet welk een gewiohtigen tak van bestaan voor een uitgestrekte streek de bollenkweekerü en bolleuhandel uitmaken zal begrijpen hoe verontrustend die ziekte was Het wetenschappelijk onderzoek dat met een toelage van het gonvernemeut thans wordt gehouden om de ziekte en haar oorzaken e leeren kennen heeft tot heden nog niet veel uitkomsten opgeleverd Voor de geleerden schgnt het al even moeieiyk te tijn als voor de mannen der praktijk om die oorzaken na te sporen Intusichen heeft men dit jaar gelukkig nog geenof weinig sporen van de ziekte gevonden De bollenzijn in de schuren en de kweekers sinds eenigedagen druk bezig met de verzending zonder dat zijreden tbt klagen hebben Men mag zeggen dat deoogst van dit jaar vrijgebleven is van de ziekte zoadat als de prijzen wat meeloopen de vroeger geled n verliezen althans eenigermate zullen worden vergoed U D Toen nlangs de Koping van Saksen met zijne gemalin van een uitstapje over de grenzen naar het kasteel Sehfeld terugkeerde werd de goederenwagen onmiddelgk achter het koninklijk rijtuig door een drietal róovers aangevallen waarvan twee de paarden vastbielde terwijl de derde in bet rijtuig sprong De koetsiijr en de lakei verdedigden zich echter moedig en jijegen hen op de vlucht Het wis donker en de aanvallers konden niet onderscheiden worden Maar een hunner inoest kenbaar zijui aan de sporen van een zweepslag dien de koetsier Hem in het aangezicht toebracht Èi n werkman die aan het signalement beantwoordt is geval hij beweeiitechter dat hij de striem bij een vechtpartij herberg gekregen heeft De heer P Bourceret onderzoekingeii ingesteld hebbende mtrent den bloedsomloop in de vingers is tot het navolgend besluit gekomen lo Er bestaat in het laagste vingerlid een speciale bloedsomloop die een snelleij terugkeer van bet bloed veroorlooft Deze bijzondere inrichting bestaat uit dikke zeer korte haarvaten die eigenaardige vaatkluwentjes vormen en eene zeer gemakkelijke gemeenschap tussohen de slagaderen en dt anderen mogelgk maken 2o Deze speciale bloedsomloop is slechts eene wijziging van den algemeenen typus het doel er van schijnt te zgn de warmte vak de vingers te onderhouden door het bloed in overvloed er doorheen te doen loopen In het dal van de Kansas in Noord Amerika heeft men soms gelegenheid een zonderling planteuproduct wai r te nemen Ballen enkel bestaande uit gedroogde ange bladeren en bladsteeleu met een middellijn vhu 0 30 tot l SO M en zelfs meer worden door en wind voortgerold en op2 ewaaid om elders wederi neer te Vallen en opnieuw op te springen en verder te rollen Men zegt dat wauneor gelijk soms het ge al is een groot aantal dezer ballen over de vlakte ordl voortgewagid dit in de verte den indruk maakt van een voor deu wind vluchtende kudde dierenl zoodat zolfs jagers er zich weleens door zouden hebben laten misleiden Deze ballen en de wijze van hlun ontstaan zijn onderzocht door den heer Daniel G Baard op eene rei in Westelijk Amerika Elke oal bestaat uit eeu enkele plant waarvan de botanische naam Ot clotoma platyphyllum is Oorspronkelijll is deze met een enkelen dunnen stengel aan den bodem bevestigd Wanneer de wind dien doet breken en het gewas doet voortrollen over den bodem ileemt het de gedaante van een grooten bal aan uit verdroogde bladeren sameugesteld De zwarte diamalit heeft niet den schitterenden glans van t Braziliaansoh gesteente Maar wat beteekent de Igloed de stralen die het schiet in vergelijking vab de waarde der latente kracht in de steenkool verborgen Professor Roger heeft deze eigenschap der steenkool nauwkeurig onderzocht en het resultaaat daarvan is geweest als volgt De dynamische kra ht verborgen in een pond steenkool van goede quaiteit slant gelijk met de arbeidskracht eens mans gedurende eeu ganschen dag aangewend Drie ton steenkolen equivaleert een twintigjarig aanhoudend dagwerk van een ijverig man het jaar op 300 werkdagen gerekend Volgens een matige berekening leveit een eteenkoolader van vier voet dik en breed per lalve hectare 5000 ton goede steenkool Elke kwjsrt mgl levert naar deze schatting 3 200 000 ton j De totale waarde van deze massa steenkool door de productie van arbeiderskracht komt derhalve overeen met het dagwerk van een raillioen flinke mannen dif gedurende twintig jaren aanhoudend hebben gearbeid De thans aangjikomen Zuidafrikaansche mail bracht agbladen aan tjot 31 Juli loopeude waarin over et algemeen een afkeurend oordeel geveld wordt over et aan dr Jorissen gegeven ontslag Met uitzondering an de Patriot d e een weinig vaderlandslievend werk oet door den Volksraad in deze te verdedigen ïgn alle laden verontwaardigd over de zwarte ondankbaarheid ie tegenover deii staatsprocureur is betoond De Transvaal Advertiser zegt er o a het volg inde van Zonder twgfel jsteekl er iets achter deze heftige o jpositie tegen dézen heLr die sedert de retrocessie van het land het ambt van Staatsprocureur heeft waargenomen en die voor deze gebeurtenis de aangewezen raadsman en gids van het volk en dit land was in zgn Btrgd voor de vrgheid Het behoeft wel geen betoog dat wg dr Jorissen niet als een politieken bcudgenoot beschouwen maar niettemin vcrmeenen wiJ dat I zelfs een politieke tegenstander met voorkofnendheid en achting moet behandeld warden Wannetr dit het geval is met bestrijder hoevsel te meer fnoet dan de partg waarmede zulk een man door de politiek verbanden is diens dwalingen een wejnig over het hoofd zien Het schijnt dat de Raad deze opvatting niet deell en het Igkt alles behalve mooi dat het schijnt alsof deze gelegenheid gemaakt is om een man die met het volk den geheelen woratelstrgd voor zijn bevrijding van het Engeliohe juk heeft medegemaakt thans zoo boosaardig en wraakzuchtig aan te vallen Het zou de vraag w ezen of de achtbare leden het gewaagd zouden hebben dusdanig besluit te nemen indieu dr Jotissen aanwezig was geweest en in staat zich te verdedigen Indien de schijnbare reden de ware oorzaak is van het ontslag van dr J risaeu dan heeft men wel langen tijd noodig gehad om die te ontdekken En in den verderen loop van ziJD betoog vraagt de Advertiser Wie zal met een voorbeald voor oogen als deze behandeling van den Volksraad dr Jorissen aangedaan thans deu post v io rechterlijken raadsman van den Staat willen aanvaarden Zekerlijk zal niemand die achting voor zichzelven en voor ziju ambt gevoelt het gevaar willeuloopen om zoo maar op stel en sprong te worden ontslagen wanneer de Volksraad in zijn wijsheid tolde gevolgtrekking komt dat hij onbevoegd is Een ander blad de Harrismith Chronicle beziet de zaak nog uit een ander oogpunt dan dat der dankbaarheid als het zegt Stank voor dank De beer Jorissen is overhoord van zijn post ontslagen een handelwijze die ik niet anders bestempelen kan dan als een snoode ondankbaarheid aan de zijde van de Transvaal een land dat zooveel te dankeu heeft aan dien ambtenaar voor de hnip en den raad verleend gedurende den jongsten oorlog En wat beduidt het dat de heer Jorissen maar zoo dadelijk moet terugkomen Hij kon immers de linancieele commissie in Holland tot groot nut zgn Uit Bergambacht meldt men Onze igemeente viert deze week bij gelegenheid van ile 25jarige vervulling door den heer J 6 Beltink der betrekking vau hoofd der school volop feest Woensdag was er feest voor de normaalschool Donderdag reoeptiedag Vrijdag feest voor de schooljeugd en heden feestelijke samenkomst van ambtsbroeders uit bet district en van notabelen uit deze gemeente Buitengewoon groot is de deelneming ei talrijk en prachtig zijn de geschenken welke den waardigon jubilaris worden aangeboden Een zekere heer William Ddwson veehandelaar en liefhebberij predikant te Winterton verhuisde verleden week geheel onverhoeds naar Spanje zijnecrediteuren in groote zielsbezorgdheid latende overeen beding van niet minder dan 40 000 p st aan schuld Wg zouden deze gebeurteuis als niet zooécuig in hare soort onvermeld hebben gelaten indiende heer Dj son zich niet een der grootste humoristen van zijnen tijd getoond had door den dag vóór zijne afreize eene aangrijpende leerrede te honden op Hand XX 38 Zeer bedroefd zijnde allermeestover het woord dat hij gezagd had dat zy zijnaangezicht niet meer zien zouden eu zy geleiddenhem naar het schip A R Ct Naar wg vernemen aldus lezen wg in de IIluitration horticole zal door eenige groote kweekers de cultuur in het groot ondernomen worden van de Zonnebloem Helianthui aniiuttt Reeds zeer uikwgis werd van verschillende zgden en op dringende wgze deze nuttige plant voor de eultunr aanbevolen maar altgd te vergeefs In China staat ze hooger aangeschreven en wordt ze als eeu dier nuttigste planten beschouwd die de aarde voortbrengt 0it de zaden wordt een olie eu zeep bereid meer dan eenige andere geschikt om de huid Ie verzachten De olie is even aanbevelenswaardig tot spijsbereiding als ze goed is ter verlichting De bloemen versohaffen aan de bgeo overvloedig voedsel en de industrie weet er een gele verfstof uit Ie bereiden die de keizerIgke kleur i in het HemeUche Rgk Het vee i zeer graag op de koeken door het uitgeperste zaad verkregen terwgl eindelgk de stengels eene fraaie vezelstof opleveren die de Chineezeu te zamen met de draden der agdewormen tot zgde verwerken Men ziet dat er van deze plant ruim partg te trekkeu is Dat niet allen die de verschillende kleuren niet goed weten te noemen juist aan kleurenblindheid Igden bewgst het volgende feit Een jongmensch deed dezer dagen met succes examen voor een betrekking by de spoorwegen doch werd afgekeurd nadat hg eeu onderzoek omtrent den torstaiid zgner oogen bg den dokter had ondergaan Ongeveer een maand daarna verzocht hg beleefd eene herkeuring daar hij meende de hoofdkleuren goed te kennen doch alléén de uevenkleuren miste omdat hg die nimmer had geleerd thans had hg zich in de laatste geoefend Zgn verzoek werd ingewilligd en ziet tot verbazing natuurlgk van deu dokter was er werkelgk geen sprake van kleurenblindheid Het grdve wild de herten en reeën van de tot de heerUjkheid Het Loo behoorende Veluwsche bosschen zal t in dezen nazomer in de buurtschap Uddel niet zoo goed hebben als t er sinds jaren gewoon is Kwam bet vroeger in de Augustus en Septembernachten in groot aantal uit velden en boasohen op de velde liggende gemaaide en rgpeude boekweit van deu landbewoner af om daarvan te profiteeren en ze te vernielen meteen aan die groote onbeleefdheid zeer tot schade an de eigenaars dier akkers is paal ea perk gesteld en wel jdoor de goedgunstige beschikking van Z Md den Koning Nu men tot de ootdckkiug gekomen is dal de h erten niet meer bevreesd warien voor brandende lantaarns of nachtelgke vuren of hier en daar geplaatste bokken met blaffende honden of opgerichte schieuwen bg wijze van Biroupoppen of verschrikkers wordt een ander middel aangewend dat aanvankelijk uitnemend werkt Men heeft lieden aangesteld lie geregeld alle nachtten d e bottwakkers afloopen heen en weer in alle richtingen Door aanhoudend geschreeuw en alle mogelijke geluiden op de zonderiingsie en primitiefste instrumenten verjagen ze het wild en gaan zoo hunne vernielzucht legen Heinde en verre wordt hun fantastische muziek gehoord en vooral by regenachtige dagen als het wild de bosschen ontvlucht om naar de akkeis te trekken slaan ze de hoogste lonen aan Buiteniandsch Overzicht De telegram heeft eindelgk de lang verwachte tgding gebracht dat graaf van Chambord is overleden Gedurende de üiekle vau dezen pretendent naar de Pransche koningskroon is telken keere wanneer het einde werd tegemoet gezien reeds zooveel ge chreven over hem zeïven zoowel als over de gevolgen van zgn dood voor Frankrgk dat bezwaarlgk nieuwe beschouwingen of opmerkingen zgn aan te voeren Oük de geslachlalgst van hel vorstelgk huis Bourbon i bg herhaling mededeeld zoodat de publicisten thans nu Hendrik V werkelgk niet meer tot de levenden behoort zeer kort kunnen zgn in de opstellen aan zgne nagedachtenis gewgd Den 29sWu September 1S20 geboren is delgderop weinig weken na 63 jaar oud geworden en op dezen ouderdom was herstel van de ziekte waaraan bg leed bgoa niet te verwachten Hg bleef kinderioos o de witte vlag door hem omhoog gehouden verdwgut mtt hem uit de geschiedenis De Dttitsche bladen hebben een uitstekend onderwerp gekregen tgdens de politieke stiite namelgk de verhouding tol Frankrgk Het artikel van de Norddeuticke waarvan ile telegraaf den boofdinboud mededeelde dted reeds zien dat het niet geheel en al pluis is de artikelen van dit soms al te vrgwiUige gouverilementeel blad hebben allgd dit voor dat zij in elk geval gedesavoneerd kunnen worden wanneer dat noodig wordt geacht Als hoofdgrief noemde de Norddeuttcke de opruiende taal van de Franscbe bladen de Kéinucie echtw spreekt van nog andere redenen de Franscbe Minister van Ojrlog Thibaudio zou voornemens zgn aan de Oastelgke grenzen als proef een legerkorps te mobiliseeren Zulke dingen zgn naar Duitsche zienswgze ongehoord en het is hoog tgil dat de Kgkskanselier weer met een koudwaterstrani komt de Duitsche Hgksdag moet wegens het Spaansche handelsverdrag toch bijeenkomen en er moet een krediet worden aangevraagd om ook van Duitsche zgde als proef een legerkorps ann de westelijke grenzen te mobiliseeren Het geld dus red neeren de Duitschers verder zal wei niet behoeven te worden uitgegeven want de Franscheu lullen wel tgdig in hun schulp kruipen Of de heer Thibandin werkelgk zulke voornemens heeft zal nog moeten bigkeo de man is onvoorzichtig genoeg voor zulke plannen en men kan daarbg veilig aannemen dat bet zeker niet aan de gezindheid van de tegenwoordige Franscbe Regeering ten opzichte vsn Dtjtschland ligt dat men zelfs geen werkelgke proef n nt De mogelgkheid bestaat echter dat het gebee verhaal van Thibaudins mobilisatieplannen een jntsch verzinsel is en dat het doel alleen is Fraukr nog een te doen gevoelen dat het tegenover de reek van verbonden van het Dnit che Rgk beter deed zich zeer kalm te houden De meute Franscbe bladen nemen het uittreksel uit het artikel van de HorddeutKhe over zonder er iet bg te voegen dat komt waarschgnlgk later de officieuse Hma voegt er bg dat zg geen grond kan vinden voor de Duitsche beschuldiging de France noemt het artikel een uitdaging eu zegt dat het Frankryk niet past op bedreigingin Ie aulwaordeo die alleen ten doel bebben het zyu rust en zgn koelbl edigheid te ontnemen wanneer Frankrgk vreedzaam en sterk weet te blgven dan heeft het van de Duitsche grootspraak niets te vreezen De Parii zegt zinspelend op een uitdrukking in het artikel van de IforddeutKhe wg gelooven niet aan den duivel verder noodigt dit blad de bankiers kooplieden en fabrikanten uit om geen Duitschers meer in dienst ie nemen Verder dient nog geconstateerd dat het artikel van de Norddeuttche te Pnrgs niet weinig ndruk heeft gemaakt en ook de Beurs er gevoelig over was Zooals wg meldden is de Duitsche Bondsraadlegen 27 eu hetNOuitsche Parlement tegen 29 der loopende maand jeengeroepèn In hel k izerigk opriiepingsrescript Wordt de reden van het beleggen der zittingen niet genoemd maar aangezien g n onderwerp aan de orde ia ichgnt het zeker idat heldoel is de behaudeliag van het tusschen Duitschlaod en Spanje gesloten traclaat Men weet dat dit voorloopig in werking gesteld is doch deze maatregel heeft uit bogpont van consiUutionneel recht zooveel afkeuring gevonden dat de rgkskanselier near betschgnt tot hel besluit geko nen is de zaak in eengcregeiden toestand Ie brengen 1 Na eene afwezigheid van fier weken is keizer Frans Jozef uit Ischl in zgne hoofdstad tirnggekcerd Ook de Keizerin en prinses Valerie tgn na terug en hebben haar intrek genomen in he paleis te Schonbrunn eneinde dicht bij Lauenburg e zgn Haar eerste werk wos om een bezoek te brengen aan de kroonprinses Stephanie en haar moeder de koningin van België die te Lauenburg vert eft In de staalkundige wereld wordt druk gesprokenover het aanstaand bezoek van den koning va n Rumenié aan Oostenrgk en Duitsohland Men maakt er uitop dat hg van plan is zich nauwer bg het verbohd der keizers aan te sluiten De koning van Serviö is opweg naar Weenen waar hg drie dagen den t te blgveu De Italiaansche gezant zal eeritdaag Ignor Manchii te Capo di Monte een bezoek gaan brengen Ook dit wordt in verband gebrncht m t de betrekkingen tusschen Italië en het OostenrijtkschDuilsch verband I De reis van den koning van Spanje die vofgens de Kölnitcie 20 September deu keizer te Hontbnrg bezoekt en den 2fi de manoeuvres zal bgwtmen vindt in het Spaansche kabinet nog al tegenstand Sommige minister beschouwen de reis als eene beleefdheid en dus noodig nu zg is bekend gem tokt andere achten haar gevaarUjk daar er vele uitleggingen aan kunnen gegeven worden Men spreekt nu weer druk in Madrid van eene ministeriecle verandering in de maand September De heer Sugasla i ude dan met de reconstructie van het kubinet porden belast en de beer Vista Hermosa zoude als nieuwen minister van oorlog optreden Intnsichen reist ko ning Alfonsus met den tegenwoordigen minister van oérlog Je noordelgke provinciën van Spanje af waa hij overal met geestdrift vordt begroet Heel juist zjiUen de crisisberichten dus wel niet zgn I=OSTEI2 ia E33 T i LIJST TAN BRIEVEN geMlresseerd aan oiibekenden gedurende de 2e helft dfr maand Juli 1 88Suit Gouda verzonden en door tusschenkomst vnn het Postkantoor terug te bekomen I J Appeldoorn Vrouw en Stokflets Amsterdam Gredee Assen J Pobber Leiden K de Haan A van Zanten Rotterdam J J Bolten Utrecht W Korst Zaandgk I Uit HAASTRECHT itama Hilversum van Beers Benningbraeki Gouda den 24 Augustus 1883 De Directeur van het Postkantuor te Goifda SIM ONS WWWWmSgWFTW INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADEOF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van Goncja Gelet op art 8 der Wet van den 2n Juni IHJB SUuUtblad no 96 r Doen te weien 1 Dat zg vergunning hebben verleend Ie aan L Jaspers en Zoon en hunne rechtverkrijgenden tot het plaatsen van een Stoomwerktuig voor het in beweging brengen van stamper en het vetwarmen vau water in het perceel gelegen aan het Jaagpad Q no 74 kada ter Sectie A no 1155 2e aan P Diamant en zgne rechtverkrggenden tot het oprichten eener Stooraverwerg in het perceisl gelegen in den Wi terdi k geteekend Q no ISfi kadaster Sectie N no 2004 Goud den 21 Augustus 18 3 Burgemeester en Wethouders voornoemd W POST DROST I 1 B I j De Secretaris VoN 8TEENBACH I S CORRESPONDENTIE AsD den Inzeoder vaa het in een vorig nr der Goudsck Ct iogeiondea stnkje geteekend eea Ingesetene vbd Goada zg medegedeeld dst een ksuarievogel voor de passage niet hinderlijk is doch dat bet bg Art 3 der Algemeene Poli tieverordeoing erbodcn ia op groadeo of eigendominen der Oemceale voorwerpen te hangen enz B argerljjke Stand Oouda GEBODEN 20 Aug Henri ouders S H Polak en S de Jong 3 Calbarina osders W Zaodijk en G de Graaf 24 Wljnaod Cornelia ouders C Laogeraar en M Zoeteman OVERLEDEN 32 Aug P de Kokker wed T vap der Jagt 75 1 A Gerritsen 4 m J Jeller 5 m 23 i C Het 4 m B H Kolker 10 w 24 F Toen 2j 6 m O NDEI TROUWD 24 Aug P Erkelens 49 J en H G Prederiks 44 j H W G Munzerl te ülreeht 53 j en J M Gesiel 30 j A via Willigen te Rotterdam 20 j en G va der U xw 21 J Burgelgkp Stand van onderstaande gemeenten van 17 tot 24 Augustus Oouderak OVERLËDE N A Kok 1 m G de Jong 1 m Stolwijk OVERMiDEN 1 Anker 31 j J Hagtman 5w J van Kliijvea 16 j 0NDER ÏROUWD K van der Willek en D B Natzijl Haastrecht OVERLEDEN B van der Sprong 34 j I Reouwijk GEBOREN Theadorna Cornells ouders C F de Goeij en N de Kroijf Geertje ouders M van iet Wolf en W vanWelsenls GEHUfflU M Vermeulen en M den Hondijker ADVERTENTIËN Ondertrouwd W MDNZEET uit utrecht ES J M GESTEL Gouda 24 Augustas 1883 Tallen van eene Dochter A ROZESTKATEN VAN BuEI 6ouda 2i Aug 1883 H en overleed te Armterdam mgn hartelgk geliefde Zuster ANNA HENRIETTA ANTONIA BüELSÜMS in den ouderdom van 43 jaren Wed L BOELSOMS Gouda 23 Augustus 1883 Algemeene kennUgemng Al die iets te vorderen heeft van wglen DANIEL Van TRIET Veehandelaar gewoond hebbende n den Plattenweg te Reeuwijk aldaar overigen 23 Juni 1883 en nog geen rekening gegeven heeft wordt verzocht daarvan opgdaf te doen vóór 5 SEPTEMBER 1883 aan Mr KIST Notaris te Gotida Die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aani de nalatenschap van JOHANNES BLOEM vroeger Metselaar gewoond hebbende en den 29 Juli 1883 aan Driebrugge te fVaarder overleden ordt verzocht daarvan vóór den 1 SEPTEMBER dezes jaars opgadf te doen ten Kantor van den Noljaris S LAGERWEIJ te Woerdenl Ontyaiigp Betaalkantoor L Droog leever Fortuiju JE otterdam Deposito Rente Met drie dagen opzegging 2 oMet vooruitbetaling van RenteVoor eehe halve maand vast 3Vs eefle maand 4 twjee maanden 4 dr e 47 o twaalf 5 7 De stortiigeB kunnen ook plaats hebben door tnsschenkomst tan den heer Mb J FOR TÜIJN DRQOGLEEVER Advocaat te Gooda fo mmmmmm