Goudsche Courant, zondag 26 augustus 1883

N 2967 f 14iiE € mi ü Specialiteit voor AAJNLEG VA1 WAJERLEIDING in particuliere en alle openbare meebouwen i Kantoor en Magfazijn Gouwe G 241 1883 Woensdag 2 Augustas GOUDSGHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en On 8treken De Inzending van advertentiën lean geschieden tot éöa uur des namiddags van den dag der uitgave In een gezin zonder kinderen word een GEVRAAGD middelbare leeftfld P G die kan koken en last in het werken heeft Brieven franco onder No 863 aan het Bureau dezer Courant Tegen 1 November wordt gevraagd een R K niet beneden de 18 jaren ünnoodig zich aan te melden zonder goede getuigen Te bevragen ter Boekdrukkere van B A YERZIJL te Gouda f 15 PIANO f 15 Voor 15 wordt een Zes octaafs PIANO te koop aangeboden Adres onder No 884 aan het Bureau dezer Conrant Opénisare Verkooping op MAANDAG 27 AUGUSTUS 1883 des namiddags te 2 uren aan het Huis aan de Wachierslraat wgk P No 188 teeou ia van den INVENTARIS van een Kruidenierswinkel als TOONBANK SCHALEN en BALANSEN BASCULE TONNEN BUSSEN TROMMELS een bizonder fraaie KOFFIEMOLEN FLESSCHEN enz benevens eenige MEUBELEN waaronder een KABINET een BUREAU en eenig HUISRAAD De goederen zgn des morgens van 9 tot 12 uren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Noteris W J FOBTUUN DR006LESVER te Gouda O P E N bXrI AANBEST£Dm BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oouda zgn voornemens op WOENSDAG den 5 SEPTEMBER 188 des namiddags ten 1 me in het Raadhuis aldaar bg inscbrgving AAN TE BESTEDEN Het leveren en maken van 355 M drie lionderd vijf en vijftig vierkante Meter gecreosoteerd dennenbouten bestratingDe monsters der houtblokken z n aan de Stads Timmerwérf te bezichtigen Het Bestek is a ƒ 0 50 ter Secretarie en aan de StadsTimmerwerf verkrggbaar De Bestekkeu en Voorwaarden liggen dagel ks de Zondagen uitgezonderd des voor middags van 10 tot des namiddags 1 ure terSecretarie der Gemeente en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De InschrgvingsBiljettenop zegel geschreven geteekend en gesloten moeten den 4 September 1883 utterly k desnamiddags ten 5 ure op gezegde Secretarieingeleverd zgn Mevrouw Noothoven van Goob KLEIWEG Vra t met NOVEMBER eene goed kunnende Koken en gedegen Huiswerk te verrichten Mevrouw SMITS van Leent ie Jut aas verlangt 1 NOVEMBER een DIENSTBODE P G die goed kan koken en werken Zich aan te melden bg Mevrouw SMITS BücHNEE Westhaven te Gouda met 3jar C te Gouda De laatste iwacftr inflr voor hefSchooljaar 1883 1884 heeft plaats op ZATERDAG 1 SEPT e k des namiddags 1 2 in het Schoolgebouw Het toelatingsexamen en de herexamens worden MAANDAG 3 SEPT om 9 uur s morgen aangevangen De ondergeteekende blgft intusschea bereid tot het geren van nadere inlichtingen De Directeur D W JULIUS Oouda 17 Augustus 1883 TpenbMMiIT Wordt ter algemeene kennis gebracht dat op OISSDAO 8 AUGVaiUS 1883 des namiddags ten 8 uur in de respectieve schoollokalen de HALPJAAIÏLIJKSCHBINSCHÉIJ VINü zal gehouden worden van de leerlingen wier PLAATSING aan de Openbare Scholen met 1 October 1883 verlangd wordt Wgders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op het L er Onderwgs De Secretaris KOOTH KN VAK CIOOB Gouda 21 Augustus 1883 worden radicaal genezen door mgne niethode die gegrond is op de jongste Weten chappelgke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlottige gevolgen van jeugdige buitensporighsden als Zenuwziekten eU Onvermogen Van Geheii ojBtling is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschrgving van de ziekte Dr BELA PARIJS 6 Place de la Nation Lid van verscheidene Wéten schappelgke Genootschappen Snelpersdruk vu A Bbiitekak te Gouda ONTVANGEN BEN GROOTE SORTEERING Uouveautés in Plooisel D SAMSOM ÜlJDA BleekërssiDgèï Vertegenwoordigers geworden zgnde voor GOUDA en OMSTREKEN van de Eclitsclie Stoompannen Fabriek te Echt Limburg bevelen de ondergeteekendea zich t t de Levering aan alsmede voor HARDSTEEN MARMER Grafzerken MonumeBteo enz MULDER en BAKKER in aile soorten van BonwmiateriaieQ m M 17 W N RAAUMAAKEES 17 Vèrsch voorhanden Jl p p E L B q Xi Xi EN BN APPELBROODJES Openbare Bewaarscliolen Op DINSDAG 28 AUGUSTUS 1883 des n middags ten 5 uur zal in de beide SchooUokalea de mSCHBIJVINO worden gehouden van kinjieren wier PLAATSING men verlangt m t ingang van 1 October 1883 op ds Ie en 2e Openbare Bewaarschool Voor Radere bgzonderheden raadplege mes de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op hrt Lager Onderwgs NOOTHOVEN tah GOOR Oouda 21 Augustus 1883 Secretaru ADVERTEi TIEl in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelök opgezonden door den Boekhand aar A BRINKMAN te Oouda T5BTi TTTn 1Cr Volkomen genezing door OJMU U JEUUM ide Bandofe ICégulateuryta Dr Waikseoebs gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3Ü te Antwerpen 3 Gou den en I MOOI HAAR Zilveren HedailleB 775 Oetuigaobriftea Qelidve mij tegta rc boun te doen ea twee flacons ONTWIKEELINOSSALSEK tot herKroei 8D Hoofdhaar Z er tevreden overde uitwerlinjt van u preparaat too tal ik u bg een ieder aanberelen Wil u dit publiek maken loo heb ik er frede mede Met aciliiii Zoetermetr J MOLEMAN Uitval yan Haar Roos of Schilfers diin Haar Kale pleklcen Pijn in de Sctaedelbuid Haar of Baardworm Huidzeer vroegtiidig Orijs worden 1 dfze onaangenaamheden worden verliannen door dea Haar Ontwlkkelings Balsem HAAR KLEUR IIDDE Rood grijs of wit hoofdbaar tevens baard leunt u lileuren in blond bruin of zwart onzlohtbaar Jtleurhoudend en onsctaadeiyk Franco toettndinfj naar iedere plaati in Nederland legen poetwiijel ƒ 2 15 of 2 26 aau po8t e tel § Tejten remboura a ü geen franco tending Helden wat men verlangt Firma TH OPHÏLE Frederiksplein 82 Amtterdéin i I Oeen Depots üe uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 Uiddelb Onderwijs voor Meisjes IL Waarin bestaat het verschil tusschen demeisjesschool zooals die thans bestaat en die welke wg verlangen Deze vraag wenschen wg thans te beantwoorden Het onderscheid tusschen de uitgebreid lagere en de middelbare school ligt in den omvang van het onderwgs de vakken die beoefend woeden en de methode Ih die vakken welke aan beide soorten van inrichtingen gemeen zgn zooals taalen letterkunde geschiedenis en aardrgkskunde blgit het voordeel nog steeds aan de middelbare scholen omdat de cursus die een bepaalden tgd gewoonlgk 5 jaar duurt de meisjes noopt een paar jaar langer te besteden aan nuttige geestelgke bfnighwid zoodat in overeen mming met den leeftgd der leerlingen bet onderwgs in talen zich kan verheffen tot meer dan het machinaal aaateerén der spraakkunstige gronden der nieuwere talen Er blgft in de laatste jaren van den cursus tgd over om enkele stukken te lezen uit den nieuwsten ot den klassieken tgd als inleiding op de geschiedenis der letterkunde welke behandeld wordt in verband met de beste voortbrengselen der onderscheidene nieuwere volken Ook de geschiedkundige wetenschappen kunnen niet anders dan winnen wanneer de leertgd verlengd wordt en de meerdere leeftgd ook grooter vatbaarheid medebrengt om den samenhang en l et onderling verband der feiten te vatten Op het gebied der letterkundiae vakkengeeft dus de middelbare school meer dan de meisjesschool In overeenstemming met de lessen der ervaring zoekt tg ook bg voorkeur in deze vakken het vormend element voor de dames De meesterstukken van de letterkunde der nieuwe volken de lessen der geschiedenis geven voedsel aan het gemoedsleven der vrouw en leiden dat in de goede richting Maar het C te verschil is dat men bg de middelschool niet uitsluitend in ééne richting het vormend element zoekt voor de opleiding der vrouw Eene vrouw die geheel vreemdehng is op het gebied der natuur eu zelfs van de eenvoudigste vei schgnselen geene verklaring weet te geven die geen begrip heeft van kunst of kunstzin die niet door eenige wiskunstige oefening heeft leeren denftn en logisch redeneeren kan hoe ervaren zg moge zgn in talen en hoe belezen in de verschillende litteraturen niet werkelük ontwikkeld genoemd worden Juist door de harmonische ontwikkeling der onderscheiden vermogens der vrouw door de amenwerking van die verschillende oefeningen Tan den geest verkrggt de vrouw die veeUgdiae vorming welke zg behoeft als huismoeder bg de opvoeding barer kinderen als echtgenoote opdat zg niet bg haar echtgenoot in kennis zooveel achtersta als thans veelal het geval is als be schaafde vrouw in den maatschappelgken omgang als ongehuwde eindelgk die in welke richting dan ook rach een bestaan moet zoeken Dit middelbaar onderwga voor onze meisjes tracht de leemte aan te vullen die in de ouderwetsche scholen bestaat Daar heerscht eene eenzgdige richting in de opvoeding die 50 jaar geleden aan de eischen van den tgd beantwoordde maar die bg de veranderde behoeften der maatschappg thans onvoldoende is Wetenschap en kunst en industrie hebben in de laatste halve eeuw een groote vlucht genomen De strgd des levens heeft den man genoodzaakt zich door inspanning en harmonische ontwikkeling zgner vermogens beter voor te bereiden voor zgn werkkring in de maatschappg Het peil der algemeene beschaving is aanmerkelgk verhoogd Zal nu de vrouw goed haar roeping vervullen dan behoort ook het peil barer verstandeljika ontwikkeling evrarcKiig verhoogd haar blik verruimd te worden opdat zg in verband met haren aanleg en hare bestemming geleken tred houde met de andere helft van het menscbelgk eeslacht Zoodoende kan een groot kwaad vooniomen worden dat de maatBËhappg in de toekomst bedreigt nl dat er e ne klove ontstaat tusschen de beide deelen vftn het menscheigk geslacht die beletten zou d de vrouw die hoogere wgding geve aan de samenleving dien veredelenden invloed nito fene waarto haar sterk uitkomend gemoedsleven haar in staat stelt Ook is er verschil van methode hebben wg gezegd Bg het l o heeft men klasseleeraars en leeraressen bg het m p vakleeraars Bg bet lager onderwgs staat een docent voortdurend aan het hoofd derzelfde klasse en onderwgst alleen de verschillende vakken Nederlandsch A rdrgksknnde Geschiedenis Talen enz bg het m o nemen de docenten verschillende vakI kep geheel voor hunne rekening en onderwgzen dis m alle klassen den geheelen cursus door Dat is voor eenigszius ontwikkelde leerlingen zooals men onderstellen mg van meisjes die de lagere school geheel doMioopea hebben een voordeel want bg die voortgaande ontwikkeling moet tevens eene aanidenlgke hoeveelheid kennis worden aangebracht en deze kan slechts op doelmatige wgze worden gegeven door eene leekrares die zich op hooger standpunt bevindt die het geheele gebied der wetenschap overziet en dus zelfstandig kan beoordeelen wat daaruit genomen moet worden voor het onderwgs en in welken vorm het gegoten worden moet opdat de leerlingen het behoorlgk kunnen opnemen en verwerken Voor den bekwaamsten onderwgzer is het niet mogelgk goed onderwgs te geven in de verschillende vakken die b v in de laagste klasse eener hoogere burgerschool worden onderwezen namelgk wiskunde natuurlgke historie Nederlandsch Fransch Duitsch geschiedenis aardrgkskunde en teftkenen ook dan niet wanneer men dit laatste aan een afzonderlgken leeraar opdraagt VerdiensteIgke onderwgzers die aan het hoofd van vroegere A D VEBTENTlfiN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afaonderlflke Nommers VIJF CENTEN Fransche scholen of instituten stonden beklaagden zich dat zg als t ware ondergingen in de veelheid der vakken en onmogelgk zelfs vooji nkele op de hoogte konden blgven In dien toestand verkeeren thans nog de meiqesBcholen van u 1 o uitbreiding rtn de leerstof ia ftlleen mogelgk wanneer die gepaard gaat met verandering van methode het klassestelsel v4n het 1 o moet vervangen worden door het vakstelsel van het m o Van daar ons streven okn te verkrggen eene middelbare school De exaiqens voor lager onderwgs vorderen eene bekwaamheid en een gtaad van ontwikkeling vrelke noodig worden geacht om kinderen vai 6 12 jaar te ontwikkelen door onderwgs op te voeden maar nooit is het de bedoeling van den wetgever geweest daaraan de bevoegdheid toe te kennen om aan jonge meisjes vttn 12 18 jaar degelgk ontwikkelend onderwgs tegeren in zooveel verschillende vakken plus een paar vreemde talen Alle menscheigk kfachten zgn beperkt en wanneer men zoo oneischen stelt aan den onderwgzer dan kan het alleen strekken tot nadeel van het onderwgs het geheele onderwgs loopt dan uit op het aanplakken van een laa e kennis dat bg de eerste wrgvingin het bedrgvige leven afschilfert en weinig sporen achterlaat Thans rest ons nog de vraag of in onze gemeente eepie middelbare school voor meisjes mogelgk iS BINNENLAND GOUDA 28 Auguatu 1883 Het Bettunr der Sociëteit Ons Genoegen heeft met de Koninklijke Vereeniging Bet NeierUutdtck Tooneel een overeenkomit kangegaan voor het geven van een lestal vooratellingen in deie gemeente gedurende het leizoen IS Vu De voorstelUngen hebben plaats telkens op Donderdag en wel op de volgende data 1 1 October 8 November 13 December 3 Januari 17 Januari en 7 Pebroari De eerale voorstelling en do twte laatste worden gegeven door de Amaterdamtohe de drie overige door de Rotterdamache Afdeeling Binnenkort l aan de leden der Sociëteit de inteekenlgst worden aangeboden j de voorwaarden waarop men tot de voontellingen toegang kan verkregen iqn deielfde ala het vorige jaar Eene aanbeveling om op die Iqat te teekeneg mag overbodig worden geacht diar het voorrecht om de nititrkende artiiten van genoemde vereeoi gii herhaaldelijk alhier te tien optreden leker door ieder ten hoogste zal worden gewaardeerd Bg den sdhietwedatrijd te Bueanm ia op de beitMuriiaan 300 pa door onzen stadgenoot dea heer H van Wijngaarden het grootste aantal punten behaald nl 67 terwgl een andere atadgenoot de heer G H G de Lange onder hen behoorde die op ééa na het hoogste aantal pnnten behaalden nl 64 Op de perimuele baan 200 pas behaalde de heer van Wgogaai den 63 punten Zondag jl I lyn ook de werklieden van de heeren