Goudsche Courant, woensdag 29 augustus 1883

W Hoogciidjjk Wi en A de Jong en Zonen hoathandelaan eni alhier Toor rekening na hunne patroons naar Amslerdam geweest om de Tenlooostelling enz te gaab beiiohtigen Behalte kosteloote OTertPoht en Tr jil entree op de tentoonsltlling werden E j allen bwendien nog an lakgeld Tooreien opdat ty dn dag recht geaoegelqk konden doorbrengen Ho et oldaan keerden zij i an ook s aronds huiswaans Ten oplïohte vag het vertrekken der vogelt vóór het uitbreken Van cholera behelst de ftj iir nadere mededeelingeh die omdat ze van elkander onafhankelijk zyn groote waarde hebben Vooreerst van den heer O Fischer die in 1849 een bloedverwant by Salisbury ilde bezoeken doch alles voor de cholera gevlucht vond Van een tninioaD vernam hy toen dat de knecht die belast was met het uneren van den wlndwyzer even vóór bet uitbreken van de cholera naar beneden gekomen was met het verhaal dat het daarboven zulk een vuile lucht was gewestt Geheel in overeenstemming hiermede is dat etauit In ië teruggekeerd officier in 1849 by het beklimmen van den toren te Salisbury of eens uitrifpSitilk ruik holera I Ëen af twee dagen later brak e cholera uit Ook de olgele mei name de zwaluwen zegt de berichtge é H Cecil hadden dade k itit geroken aUhai4 reeds vóór de choler warea ij verdwenen Gisteren is zek e H werkzaam ean i et geboaw Aiti Legi van eeil ladder geyallen eipli heeft zioh eer ernstig bezeert 1 De arts J H Bakkir Niemeger Terleende de nöadi e heelkundige halp In de tilting ran Vrüdagmorgei v milicien ling tbt 8 maandl G V wed vi irecht bekl Wan maandbn gevl celll H B steenenv ir Rotterda sche Arr Bechtbask werden o la eroordeera Gouda bekl van miahande gCT Mill I C H i i D dienstbode te Haas diefstal I in dienat arhèid tot 3 rks tetl l Capelle a d IJeiel bekl Voor ï ea paar jarenl erd in de algemeene verga ilering dw Maalsohappl jdt Bevordering der geneettuust iodjr de fdéeliöMRotterdom bet voorattl gelaan dat jie Maatschappij bij de Regeering kou aanIringen op de erplichte veriegeling der o reofpt f te jlevereja geneesmiddelen De vergadering besloot imtrent deu zaak vooraf hdt advies Ür Msatscbapi ter bevord ng dér Pharmöie in te roepen Laat ienoemde Jfiiatsebapm antiikordde op de haar gedatie fraag i t tfi een dégelykeijraaairegel sterk zou ontirSden yoorjÖ oradai ly défijedenen niet kende dl tbt dit vooAtel aanleidingffi eveo hadden Hetbèstuur dpr Maatschappij totTBetoriering dor geneeskunst ipeende daarin niet ejaiaeten berusten en lond een tweede met de jtdenehjomkleed schryven as de Maatsch ter bevorderipjii der PharmaCie wAarop deze thans heeft geantwoofd dat zy het ailvies harerafdeelingen zal inwinnen en naar aauleiditig daarvan de zaak in eene algemeene vergadering breifgen Naar de N R Ct verneemt sluit dè begrooting van NedIndiè looals die voor bat aanstaande jaatf door het Indische bestuur is ontw orpen met eeni tekort van ruim 14 000 000 tvtarin alzoo uit de middelen van het moederlaed zou dientn voorzien te worden Van de onlangs gesloten leening groot 60 millioen gulden zijn tooals men weet 46 millioen aa i de Indische geldmiddelen uitgekeerd en de berekening was dat zoodoende alle tekorten der Indische adminittratie tot uUfmo December a t zóufa gedekt zyn Het biykt intusi en nu dat men in Indië oter het verledene jaar éen tekort heeft nog tien millioen gulden grooter dau dat waarop tot nu toe gerekend was De heer J A De Berg heeft de uitgaaf der Haagiche Penkriuu gestaakt Tan tilrwonding tat 14 dagen eer cell I i Ëen Treeaeljjke Tulci nische oitbarstiog heeft nailr Reuie agent te Bataria seint gisterennacht fep het eilaMiKrakalan iu siraal Si qda plaats gehad De oAtÜeneude slagen werden w rgenomeu tot op Soerakar terwijl tpt op CberiÜbb de aschregen neer mI S elfs te Batavia wiren le uleanische vlammen tichiba Serang werd geheel in het dnister gehuld terwei er zware stcenen nëervielm Ook te Batavia wès hk bjjna geheel donker A i gaslantaarui werden er plotseling Zondagavond ui edoofd Het verkeer met Anjer is geheel onmogelijk Men vreest dat verschillende bruggen tusschen Anjer en Seijang zrfllej zijn vernield Een dorp nabij Anjer is door overstrooming der rivier tengevolge van het ooverracht opstijgen der zee aan de kust geheel weggeslagen In het gebouw der Nederlandsche koloniën op de Amsterdamsche leutoonstelliug ia Zaterdagochtend tcrwgl men bezig was een nieuw aangekomen rytuig op zqn plaats te tetlen eed stuk goud erts ter waarde van ongeveer ƒ 160 gettoleu De dieven hebben eerst een kruisband die over de glazen stolp gespannen was waaronder het goud met enkele diamanten van grooter waarde was uitgestald moeten doorsnydeu Daarna hebben zy van een gunstig oogeublik gehinnik gemaakt onl de stolp op te lichten en het stuk goud erts weg te nemen De diamanten lieten zij ongemoeid Door een zonderlinge oorzaak ontstond Zaterdag een begin van brand op het Amsterdamsche tentoonstellingsterrein De brand ontstond doordat door eene opening in het dak de zonnestralen vielen op de flesecfaen anisette die door den heer Chantrel te Parijs geëxposeerdtyn Het daardoor gevormde brandpunt deed het achter deze flessohen gespannen katoen smeulen maar de Fransche matrozen die de wacht houden in dezeafdeeling hebben dit begin van brand spoedig gestuit V D Eene belangwekkende toepassing van den sloomploeg had kort geleden plaats op door de laatste WeichseloTerstroomingen zwaar geteisterde streken Ten gevolge daarvan waren verscheiden honderden morgen landt hoog met dryfzand bedekt en volkomen ongeschikt voor bebouwen geworden Daar het afbrengen van het zand ook door de groote verzande oppervlakte niet goed uitvoerbaar was nam men zyn toevlucht tot den ttoomploeg en bezigde daartoe een met dat doel te Diraehau vervaardigd werktuig Het ging tot 27 duim diep lichtte den goeden vroegeren grond uit de diepte op en bracht hem aan de oppervlakte terwyl door een zeer zinrgk geconstrueerd strijkbord het grootste deel van het bovenliggende zand ouder in de diepe voor en dus onder den goeden bouwgrond gebracht werd Zoo werd onbruikbare grond in zijn vorigen toestand hersteld ja op den duur waarschijnlijk nog verbeterd op den koop toe ZrfJ a Eene der dochters van onze prinses Sophie groothertogin van Saksen Weiraar die getrouwd is met den Duitschen geiait te Weenen prins Von Reuss bezoekt getrouw de school voor landsehapschilderen aan de academie te Weenen ten einde lioh verder te oefenen in het sehilderen van landschappen Een voorbeeld van het out der spaarzaamheid is de gewezen portier van het Berlynsche museum die oalangs overleedien een vermogen van 70 000 Thaler 126 000 naliet dat hy by groschen verdiend had met het bewaren van regenschermen stokken eoz Ieder volk dat e i zekeren trap van beschaving bereikt heeft toont behoefte te hebben aan opwekkende dranken die den eetlust bevorderen het zenuwstelsel prikkelen de verbeelding opwekken kortom die een uitwerking hebben alt de gegitte dranken maar de bedwelmende jgenschappeu daarvan misten Zoo heeft China ziju thee Arable zijn koffie Peru zyn coca Mexico lijp cacao waarbij respectievelijk de cafeine cocèine en th bromine de rol van opwekkers verrttllen Deze werken alle op dezelfde wijze op het zenuwstelsel eu de spijsvertering hoewel de planten waarvan te afkomstig zijn alsmede de gebezigde bladen of zaadkorrels dikwijls geen zweem van verwantschap vertoonen Boven al deze draaken moet echter de chocolade verreweg uitmunten volgens een memorie dooreen lid der Pransche académie den heer Bonsaingault opgesteld waarin hij tevens de reden mededeelt De heer B doet opmerken dat de chocolade niet alleen een opwekkend middel is maar tevens een volledig voedsel aanbiedt Ze heeft veel overeenkomst met de melk het type van de volledige voedingsmiddelen want ze bevat zooals de analyse van de cacao aantoont légumine albumine plantenvleesch en bovendien een verkwikkend aroma Dat daarom het gebruik door den beer B zeer wordt aanbevolen zal niemand verwonderen In de Véreenigde Staten heeft men in den jongst verloopen tyd herhaaldelijk proeven genomen om if iheecultuur daar te lande in te voeren De resultaten daarbij verkregen tyn zeer bevredigend vooral wat betreft Californië het land dat schier alle producten ter wereld bekend op zyn vruchtbaren bodem kan telen Blijkens eene mededeeling voorkomende in de Noord Amerikaaniche Economitt hebben de planters in de zuidelijke Staten niet met veel bezwaren by deze nieuwe cultuur te kampen Men is dan ook van meening dat deze nieuwe uitbreiding der cultuur voar gemelde Staten een bron van onberekenbare inkomsten zal i u Hetgeen niet weinig tal bydiagen om de nieuwe oultuar sterk ie doen toenemen ryu de volgende gunstige Toorwaarden waaronder de zaak can worden aacgerangcn men behoeft betrek tel jk esprola D weinig terrein eu weinig kapitaal Ditzelfde ichijnt ook de gewoonte Ie tgn in Japan de terreinen Wwr de theecultuur gebruikt hebben hoogst zelden éenige aanmerkelijke uitgebreidheid y Voorloopig fleit men zich niet met een weieldnandel ia het artikel te kunoeu openen kort nadat de cultuur daarvan zal tyu aangeyangen Niettemin tall n d verkregen votirdeelen hoogst belangrijk iqu want Ie oordeelen naar de aanvankelijke resultaten tal men voor de consumptie zich grootendeelt van de vreeitde markt vr maken Xjatrr wanneer men iiaimer ondervinding zal hebben bpgedoaa de boute fcn arbeidsloonen kent de odkotten Uo IraoHtea fi dan zal wellicht uitvoer op groove sji iaci kun e geschieden Fatsocijl zegt Jjk die voegt tot de groolaf boven zijn midUelen Zoo is de woekerplani ramp yao onzen tiJd leveo et i i broeder stand ook eöi ontaarde iórm van bescha jng leidt en verleidt hit den mené tot tal van héidelingen es vooral té vau nitgattn di evenzeer nutteloos alt ruineui die zy n faltoen Ineent t moetea at fiit en dwingt naar zijne meeom eeii huis te bewoMo dat groole is dan i hijl poodif hteft eu duurder is dan by beulen kan de an lr acht zich door zijp fatsoen gitlwougen eciffge diinttboden te houden terwijl hy hél best met een of geen zou kooncD tlellea eo d4 rü wat beter njet lijn Inkomen nu kuna eo rondkomen bier meMit er een v tor tiju fattoen allerlei openbare vermjnielükhedeD en plantten te Inoeteji bezoeken terwijl de keuken en dut de lichamen van de leden dier fattoenlijke famftie de kosten daarvan draden moetea en schraalbant keakeniaeetter t ginde zucht et ern oftder bet wicht tan gioone rekeningen van modtmaakster en hoedeowiakel ei kleermaker enz ent omdat mijnheer en mevrouw TOor hdn fattoen niet zoo lang met een ietwat kalenden jat of een oud modisch manteltje kunen verteBijueB tija fatsoen belet dezen vader lyi jongen die ongelukkig zonder aaid eg voor stadie geboren is mar een timmermaniwjnkei Ie leodea waar de knaap tot een bekwaam huidwerksbaas zou kunnen worden gevormd en een mislukt heer maar heel erg fatsoenlijk zy het dan ook tevens heelde iM groeit er van bet slaobtaffer van papa s faboen haar fatsoen verhinden gene man toestemming of gelegenheid te geven tot het hgi slijk harer dochter met iemand uit den ny veren stand die een werkplaats of winkel houdt en hel arme kind blijft r fataoenlijk en eindigt haar mislukt leven met een treurig bestaan terwyl zij met behulp vau allerlei ontbering tot den dood haat fatsoen tracht op te houden Fattoen maakt de geboorte van een kind in veler buit tot ecu ramp want het fattoen eiicht een baker en allerlei uitgaven die zeer slecht te stade komen Fatsoen verzwaart bij honderdeu den slag van eea sterfgeval bovenmate want een fatsoenlijke begrafenis met al haar kosten is yoor de meoichen immer noodig Fatsoen is het grootste struikelblok voor huwelijken want wat al kotten eitchen de fattoenlijke inrichting en het onderhoud van een gezin Fatsoen heeft schulden tot zijn kinderen en vau fattoen tot armoede it de afstand dikwijls niet groot Fatsoen is een dwang een tiran die de maaatschappij orerheertcht eu de middenklatte vooral zwaar drukt En tegen de tirannie van het faltoen komen ij daarom op ten behoeve van het vrije Nederland Mooht mea eenmaal meer en meer algemeen tot de overtuiging komen dat beaohaving en zedelijkheid vrij at betere deugden zyn dan het hoU fatsoen dan zouden er misschien meer fashionable meoschen in de wereld zijn en het iadiviJualitme zon er door winnen wat ook geen schade zoU wezen voor onze samenleviug Op de vergadering van het Nederlandach Onderwy tersGenootschap ten vorigen jare te ïwolle gehouden heeft Dr D Lubaoh Inpecteur van het Geneesbundig Staaittoezicht in Overyssel en Drente een voordracht gehouden over de lichamelijke ontwikkeling van de jeugd De daar ontwikkelde stellingen zijn later door hem in een brochure saamgevat Dr Lubach is een zeer groot voorstander van li chaamsontwikkelingen eu van gymnastisoh ouderwys eu als zoodanig algemeen bekend Een reden te meer om zijn geschrift met belangstelling te begroeten Dr Lubach wijst in genoemde brochure eerst op de nadeelen uit overlading uit te overspannen hersenarbeid voortspruitende en geeft daarna eenige wenken over de inrichting der lokalen De voorgescbievene ruimte acht hy te gering In de plaats van 3 6 U per kind had hü minstens 6 H beschikbaar willen tlellen Voorts bespreekt hij de zoogenaamde seiiool ziekten bijziendheid verkrommingeii est De schrijver zou de kinderen niet voor hun 8stejaar op de schoalbanken willeit plaatten een vrij langrijk verschil iu leeftijd vergei k a met dea ouderdom thans als regel aangenomen voor het ter school zeilden der kinderea C r Lubach meent echter dat de kinderen die later school konen de andereii spoedig tullen io9 e schrijver komt ook krachtig op tegen overladitlg met werk Op de gewone lagere school mag dat nog zoo erg niet zijn Qiaar toch zou hy gaarne mmleer en keimu der lUituHr zien wijkeu voor tteieneo eu gyranantiek Vooral dit laatste leervak llèoort op alle lagere scholen onderwezen te worden ilplaar moge er in het aantal leervakken geen overnding zijn dat is volgens Dr L wel het geval roet Sletureu Dagelijks van f 12 en vier dagen van iZi acht hy te veel Hij zou de uren willen stellen van 9 IOl van U a 12 en des namiddagt I of 2 uur naar gelang de ontwikkeling der leerlingeo Vooral tegen huiswerk gelijk het vaak ordt opgegeven yvert de schryver Ia de laatste klassen mag is t geheel vau geen huiswerk sprake zyu terwyl aai de leerlingen van 10 11 jaar slechts zooveel w Ék mag warden opgegeven als zij in een half uur of oogsleni drie kwartier kunnen atraakeii be overlading op de middelbare achool is z i m oder ernstig dan op de lagere Het aantal lesuren gefsiddeld 32 per week is niet te groot jnaar het huiswerk eischt in den regel te veel moeite en laat te weinig gelegenheid voor de lichamelijke oatwikkeIjug Gemiddeld mag het op 2 of 3 uur daags gesteld worden Volgens hem zon het aantal leesen met inbegrip van hoiawetk op de hoogere burgerschool niet meer mogen bedragen dan in de laatste klotsen hoogstens 30 in de volgende S3 in de hoogste klsaten 38 Op deze Wijt blijft de lust voor t werk bestaan Ten slotte houdt de schrijver eea warm pleidooi voor de beoefening der gymnastiek Hij weatoht die op alle lagere scholen zonder onderscheid beoefend te zien voorts moet ze op de gymAotia burger en hoogere burgerscholen warden voortgezet en wel alt ernstig gemeend oefeningsvak eindelyk moet die beoefening onder de rijpere jeugd worden bevorderd daarbij zorge men dat door afwisseling net vrije spelen het kolven bel cricketspel bet balverpen het sehermeo het bootroeieu de ambitie ook der oudere jonzelieden levendig blijve terwijl ook het zwemmen uiel mag vergeten worden Donderdag was de electiiciteitt teotoooalelliag te Weenen voor t ee t geopend bij avond d w e by het licht uit duizenden boog en gloeilampen Ofschoon alle sloomfflaohines nog niet in werking ziJu en 600 pkr dus nog ontbreken om alle lampen te kunnen onttteken was de illumiaatie toch reeds een groot succes Vlak voor den grooteu ingang waarboven twee booglichten dank zij de enorme refleotorsn stroomen lichtt over het pleio uitzenden tija nog vijf groole booglampen gehaageu aan eea matt honderd voeten hoog In de groote tentoonttellingtruimte verdrongeu zich de duizenden bezoekers ora bet brillaotc schouwspel te genieten Reeds aan dea ingang waren de bogen aan weerszijden en de kolossale lanllara boven de Rotonde schitterend verlicht De zalen binnenkomende staat men verrast van het effect der menigvuldige booglampen die aan den grooteu koepel zijn opgehangen In elke rij telt men 100 van die lampen Overigeui braadea iu alle zalen tierlijke oandelabret en kronen met gloeilampen van allerlei tyttemen Het drukit bezochte gedeelte van de tentoonilelling wat de telephoon afdeeling waar lauge rijea ongeduldige toeschouwera queue maakten om te wachten tot hun beurt kwam om zich eenige strophen uit OiiiUaim TtU te hooren toelelephoneeren Een schil deryengalery is vooral teer fraai door vier rijen gloeilampen verlicht Een Ipkist met een reddingtoestel voor schyndooden van welker uitvinding wij indertijd reeds melding maaktea is onlangs door den uitvinder Schilling te München met goed gevolg beproefd De kist heeft aan het hoofdeiode en aan het voeteneinde cylindervormige verlengstukken Aan die beide stukken worden pijpen vastgeschroefd die aan de voeten voor den aanvoer en die aan het hoofdeinde voor den afvoer vau lucht Deze aanvoer en fvoer geschiedt door middel van een in de kilt geplsBtit toestel Voorts geeft men den begravene het niteinde van een draad in de hatid die mei de klok van het kerkhof in verbinding staat en haar bij de minste beweging aan het luiden brengt De püpen kunnen na een bepaald tijdsverloop als de dood van den begravene zeker is weggenomen en aan een andere kist gebruikt worden By de o ilangt gehouden proef ging de uitvinder in de kist liggen het zich begraven en kwam een half uur later gezond en friich weder te voorschijn Het weltlagen der oeaterteett ia Zeeland geeft gegronde hoop dat het oogenblik niet ver meer ia waarop ook de voormalige oesierbanken io de Zuiderzee weder bevolkt zullen worden Zoain de Regeering er toe besluit deze aan de algemeene visscherij te onttrekken en aan bijzondere personen te verpachten kan de in Zeeland opgedane ondervinding toegepast eu wellicht de vroegere rijkdom van weekdieren in de Zuiderzee weer hersteld worden Dit zal leven en welvaart brengen io vele thans armoedige visschersdorfieD ea te gelijk eene nieawe bron van iukomstéa openen vo r de schatkist Goedkooper oesters zullen wjj er waarschijnlijk niet door Jïrijgen daarvoor is de octter kweekerij te kostbaar en de aanvraag te groot De groole gemakkelijkheid van vervoer naar verafgelegen markten die eerst veroorzaakt heeft dat de banken doodgevischt werden en zoodoende de oesterte lt in t leven geroepen tal den prijs der oesters wel steeds hoog houden Eene bron van goed en goedkoop voedsel voor t volk zooals de vischteelt ons die belooft zal dus de oesterkweekerij wel nooit leveren maar eene bron van welvaart rout ele mensehen it zij reeds eu kan zij ia nog veel hoogere mate worden Bultenlandsch Overzicht De republikerotche bladen ia Frankrijk herdenkeo met eerbied de nagedachtenis van den graaf van Chambord Zg canitateereu dat met dezen vorst de leer van hel droit divi ophoudt Ie bestaan De JVpuMique frtneaUe zegt dat onder de tegenwoordige omstandigheden de dood van dea graaf van Chambord geen politieke geoeurleais ii Het founül dei DM verklaart dat dit overlijden het republikeinsch legeeringastelKl dial door de overgroote meerderheid in het land is aangenomen niet aan het wankelen kon brengen De monarchale bladen meenen dal thans de eendracht in d royslistische parlij verzekerd is De 8MI zegt dal de tijd nog niet gekomen is waarop men kan zeggen welke Uier de politieke gevolgen run den dood det graven van Chambord zullen zijn De troonrede waarmede de zittingen van het Britsche Parlement Zaterdag zijn gesloten it voornamelijk aan de buitenlantche stoalkaade gewijd Men conitateeri eersteoa dat de buitenlandsche betrekkingen guottig blü en en dat Donau coufereatie lot een bevredigend einde heeft geleid De cholera vertraagde de reorganiiatie ia E pte maar mea vordert toch en het doel der voorloopige bezetting blijft K i Ü bettelfde de ratt van hei Oosten en het belang van Egypte De Londensehe bladen die Fmnkryk aiet geaegen zijn zien in den aanval der Hordd Mig Zat op de Frausche pers een onvervrocble hulp in den veldtocht tegen Frankrijks koloaiale onderoemingen De Time de Staadard de Bnlf Xem bewereu dat de bedreiging van het offioiense Berlijosche blad door nielB anders dan door de koloniale politiek van het Fraqsohe kabinet is veroorzaakt De expeditie naar Madagascar de expeditie naar Tonkin de gerangeaneming van den zendeling Shaw de dood van den consul Pakenham ziedaar de redenen die de Nordd Allg Zeit tot den aanval bewogen hebben die haar noopten Frankrijk als den vijand van den vrede van Europa aan Ie klagen Dit alles evenwel staat volstrekt uiet in verband met de üuitschlaad vijandige taal welke het orgaan van Bismarck aan de Fracsche pers verwijt maar de Britsche pers heeft er belang by de oorzaken en de beleekenis van hetgeen te Berlijn geschreven is anders voor te stellen dao tij werkelijk zijir Zy hoopt er party rao te trekken om Fraukryk te ontmoedigen en deze mogendheid Ie doen aftien van de koloniale ondernemingen welke Engelands mistrouwen opwekken Of de Britsche bladen hierin zullen slagen De Pransohen kunnen zich zegt de Jïmei uiet met alle denkbare expeditiën inlaten maar toolang de officieute Duitschs pen zich kan veroorloven hun op dezen toon toe te spreken moeten tij noodwendig zioh herinneren dat ly i Suropa meinig te beleekenen kebien En als zij deze waarheid erkennen kunnen zü met voordeel hunne4 verpeinzingen voortzetten en zich de vraag stellen of het beste middel ter herkrijgiog van hunne positie niet is het opgeven van alle ondernemingen waarin zij nutteloos hunne krachten verspillen en het aannemen van de politiek van ingetogenheid en nadenken De Standard noemt Berlijn een nieuw Mekkn waar alle souvereineu aan Bismarck hulde gaan brengen en zich door zijn genie laten voorlichten en stelt daarentegen Frankrijk voor als geheel geïsoleerd door allen verlaten en niet bü machte te antwoorden op de bedreigingen waarmede het uit de hoofdstad van Duitechland overladen wordt De Monteur Beige heeft de nieuwe kieswet afge kondigd Zü is den 24en Aognttas door dea Koning bekrachtigd te Ardennes en gecaiitrasigneerd door de ministers van buitenlandscheeif vanbinnenlandiche zaken de heeren Frère Orban ea RoliaJacquemijns en uitgegeven door den minisur vso justitie den beer Jules Bara Tevens is êene circulaire openbaar gemaakt van den minister van bioDenlandsche zeken Oan de gouverneur der provinciën in hoofdzaak inhoudende dat in aftrachliog der gedetailleerde iiMtrnclies betreffende de uitvoering der wet thans reeds de aandacht gevestigd wordt op de voorgeschreven herziening en aanvulling der kiezèralijslen welke met 1 Mei 1884 van kracht zullen zyn De minister wenscht dat de gemeentebesturen thans reeds begingen zullen volgens de bevolkingu egisl rs ex oficio de lyst der kiese s sausen Ie stellen die in eene categorien vallen van de personen die krachtens hun ambt of $ itel kiesberoegd zullen zyn Verder zullen de gemeentebesturen by openbare kennisgeving de burgers moetea oproepen dis krachtens die bepaling art 1 kiesbevoegd li n om debewysstukken hunner capaciteit vóór 14 October in Ie leveren n verder hen diè an het kiezeri examen willen deelnemen moeten bekend maken met de verplichting om tusschen 1 September ën 16 October bet bewys van schoolbezoek gedurende den door de wet bepaalden tijd over te leggen Hoewel de circulaire van den minister daarover zwijgt herinnert de Flatdre liberale terecht de belaoghebbenden atn dë overgaogtbepaliag art 39 der wel volgcos welke allen die op het oogenblik harer afkondiging de schooljaren reeds ontwassen zyn en niet in staat zijn het vereischie certificaat van schoolbezoek over te leggen niettemin gedurende de eerstvolgende 6 jaren to het afleggen van hel kiezersexamen iullen worden toegelaten GEVONDEN voorwerpen aan btt bureau vau Politie gedeponeerd en nog niet afgehaald Een Bloedkoralen bracelet een Zwart Karaten bracelet met Gooden slot een Kinder oorbelletje Bloedkoraal met Goud een Gouden Spelt of broche met kwastjes een Kinderlaarsje twee lepels een Zilver een berlijn Zilver een Bood Koralen Ketlingje een Kinder portemonnaie met 1 Cent Twee Sleuteltjes aan een Koperen Ketting Twee onderstukken van verschillende Kinder Oorbellelje Bloedkoraal met Goud een Kinder Oorbellelje Bloedkoraal met Goud een Zwart Schortje een paar Witte Konsea een Gouden tiaar ring Laatste Berichten Pest 27 Augustus Sedert Dunderdag hebben de bewoners van Zala £gerszeg en omstreken dagelijks zich aan buitensporigheden tegen de joden ên hunne eigendommen schuldig gemaakt en ook gewapenden tegenstand geboden tegen de militairen waarby dooden en gewonden aan beide zijden gevalleu zyn Gisteren zouden de ongeregeldheden zich weder herhaald hebben waarbij toldaten gedood of gewond werden Ook te Csurgo en te Keszthely zijn ongeregeldheden voorgekomen IiOndeD 27 Augustus Dit Calcutlla wordt aan de Temp geseiad dut te Peshawur het gerucht is verspreid dat de Emir van Afghanistan vermoord is Hel Indische gouvernement had geen bevestiging van dit gerucht ontvangea Bargen ij ke Stand GEBOREN 84 Asg Juotje ooders J vin Rooii en C IjiQrisr Mins Henriette onderB R Rozeatnten es A C A Tiu Boel JobsDDS Coraelia oaders i H vso Kleeff eo C J Kwakerosat 25 Gerardos osdflri F de Brato ea 6 de Boer Theodoras FranciBciis oadert C de Vroom en P van den Hark 26 Izamk Jacobna oaders I IJsmIBtsin en J van den Oever Abraliam oadera A de Brnijn en S Scbooaderwoerd Aogaet oadera C FeoDet en J Stigter Antonioi Martiaal A de Korte en J Heerkeni Catbanna Johanna oadere F Nuvelatgo en M M Pijpen seel 27 Wiltemina oudera H van Esschoten en C Koopperte OVERLEDEN 23 Aag J C van Eik 3 m D Begeer lm A Lanrier bnisvr van B van Roon B9 j G Kater 21 j W F A Sweep 1 m ADVERTENTIfiN De GEZAMENTLIJKE WERKLIEDEN van de Heeren W HOOGBNDIJK Wz en A Dl JONO ZonEN alhier betuigen hiermede openlgk aan de Hooggeachie Patroons hannen weigemeenden en hartel ken dank voor de gulle wüze waarop zg in de gelegenheid gesteld berden kosteloos de Tentoonstelling enz te Amsterdam te kannen bezoeken Dankbaar zal dan ook deze hoogst genoegelgke dag in aangename herinnering biyven Het WERK PEKSONEEL