Goudsche Courant, woensdag 29 augustus 1883

1141 1883 Vrijdag 31 Augustus N 2968 Specialiteit voor AAJXLEG VAN WATERLEIDING GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe G 241 B = Zoo gij sukkelt of op bet ziekbed uitgestrekt zijt verheugt u want Hop Bittar al n genezen Zoo gij u niet wei gevoelt of wel zoo gij u zwak en ontmoedigd gevoelt zonder er de jmste oorzaak van te kennen zal Hop Bltter u weder aoed maken Zoo gij geestelijke zijt en uwe herderlijke plichten u vermoeid hebben of wel zoo gij eeno huismoeaer zijt naar licliaam en ïiel afgemat Hop Bitter aal a harstellen Zoo gij man van zaken of werkman zijt afgetobt door het werk van den dag of wel letterkundige door nacbtelijken arbeid afgemat Hop Bltter fal n uwe krachten wedergeven Zoo gij lijdende zijt doordat gij u de maag overladen hebt door overmatig eten of drinken of te losbandig geleefd hebt zoo gij jong zijt en te snel groeit zooal dikï ijls voorkomf zal Hop Bitter u verlichten Zoo gij u op de werkplaats op het land of op het kantoor bevindt en u afgemat gevoelt ot een zuiver en versterkend middel denkt noodig t hebben dan moet glJ Hop Bitter gebruiken Zoo gij bejaard zijl en uw bloed arm is uwe zenuwen onstandvastig zijn en de krachtenubo even zal Hop Bitter u een nleuvr leven enhieuive krachten geven VerMtiJobaar bij de voornaamste Drogisten en ApotKekers BOP BITTERS Uanafactnring C Breda nuLoadai litwtrpn lw TirtnTimi Depot te Gouda bij THINE S7III1EBAV0NBSCH00L het op jen Ito ne CQMMISSIE tan TÖEZICJUL p Middelbaar Onderwjjs maakt 1 ekend DONDERDAG den 30 en VRIJDAG 31 AUGUSTUS a s des avonds van 7 uren in liet Schoolgebouw op de HoMtótansgracht ISSCRBUriNG zaj gehouden worden van LEERLINGEN voor de B VBGERAVONDS BOOL op eerstgenoemden datum van Leerlingen die reeds inden Torigen Cursus het onderwga aan die Inrichting hebben gevolgd op laatstgenoemden datum van Nieuwe Leerlingen De NIEUWE LEERLINGEN moeten bg de inschrijviug hunne inentingahewij en overleggen Het SCHOOLGELD bedraagt 3 Gulden voor élken leerling voor twee of meer leerlingen uit één gezin 2 Gulden per persoon Onvermogende ouders betalen geen schoolgeld Het XÓELATINGS EXAMEN algehouden worden op MAANDAG en DINSDAG den lOn en 11 SEPTEMBER des avonds te 7 uren De LESSEN zullen aanvangen op den 12o SEPTEMBER De Secretaris der voornoemde Commisiie D F H G VAN ITERSÖN Eerste Nederlandscbe l OP MEX LEVEN tegen Invaliditeit en Ongelukken sGravenhage Buitenhof No 42 Directeur B JANSE JOH n TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v B GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agenten P J K VAN WERKHOVEN te id P EÏSHOÜT te Zevenhuizen H SMITS te Nieuwveen en M J VONTSTEEN te Woerden Mejuffrouw P HOOFTMAN BLEEKERSSINGEL Vraagt zoo spoedig mogelyk eene DIEi $TBODE Men VERLANGT zoo spoedig iqogelgk een nette Derde of Linneiuneid grondig kunnende Linnenstoppen Mazen en Strgken Van goede getuigen voorzien Adres met franco brieven onder letter IJ aan den Ouden en Nieuwen Boekhandel van J H DUNK Hang 31 Rotterdam Openbare Verkoopingf te HAASTRECHT op WOENSDAG 12 SEPT 1883 des voorm ten I tien ure in de Herberg van de Wed BLANKEN aldaar ten overstaan van Notaris Mr KIST te Gouda van V Het oude VEERHJJIS van den Polder Stein iu de Veersteeg aan den IJsselinde gemeente Haattrtckt 2 Het nieuwe rJSJBiïJÏÜJiS van genoemden Polder aan de overzgde van den IJgsel in de gemeente Reeuwijk De Perceelen eerst afzonderlek en daarna gecombineerd Breeder bg bilje tten Tegen NOVEMBER wordt een KEÜKEIVMEID GEVRAAGD die ook huiselgk werk wil verrichten Brieven franco of in persoon onder No 665 aan het Bureau dezer Courant BADHOEVE bij SLOTEN NOORD BRABANT TE KOOP BAMLAMMEREN Lincolnshire ras franco Amsterdam tegen poatwissel éO Mr J P AMERSFOORDT BEZEITDMAEINI BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zevenhuizen maken bekend dat op de KERMIS welke aldaar zal gehouden worden van den 4 tot W met den V SEPTEMBER a s alleen die Kramen genten en Uitstallingen zullen worden toegelaten waarvan de Houders en bgbeboorend Personeel een schri telijke verklaring overleggen van de Besturen der Gemeenten alwaar zg de vier voorafgaande weken vertoefden dkt aldaar hg hunne aankomst en geda rende huil verblgf geen besmettelijke epidemie was of is voorgekomen Zevenhuizen 25 Augustus 1883 Burgemeester en Wethouders van Zevenhuizen De Burgemeester STOOP Secretaris P ELSHOUT IE KOOP een goed onderhouden SCIÜTTEBS ÜNIFOl Adres aan het Bureau dezer Courant ADVEHTIE fiË r u alle Binnen en Buitenlandeche Couranten worden Sadelnk opgezonden door dea Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Eene TWEEDE IfEID GEVRAAGD tegen Nov a P Q Loon ƒ 80 en veel verval Lett J bg de Boek handelaren A KOK Cohp te Gouda GEVRAAGD eene WERKSTER vlug en zindelgk ia haar werk Adres Peperstraat 246 BELArVGRMK T ALLENDE ZIEKTE Verlamming en Zcnuvziekte wordt radicaal genezen door mgne methode Het honorarium is eerst verschuldigd na de genezing Behandeling per brief Prof Dr ALBERT 6 Place du TrOne 6 ParUs DÓör deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE mm im of de beachrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroedeif Dirk en Wouter Crabeth DOOE CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents Snelpersdmk van A Bbinkkan te Gouda BINNENLAND GOUDA 30 Auguitot 1883 Dinsdag had de aaobeateding plaata van ichntterskleedingtlnlcken enz De oiltlag wai ala volgt Minate iasahr vera waren Ie perceel 30 jaaaen en 35 pantalona de heer G van Dam alhier voor ƒ 431 50 2e perceel 30 achaooti de Ifeer T A Thier alhier voor 2 69 het atuk Se perceel 80 paren achonderp aaanteD de heer T A Tkier alhier voor 0 25 het paar U perceel 60 haladasien de h r 1 O van Dam alhier voor ƒ 0 37 het atnk Men verzoekt ooa mede te ddelen dat niet de heer Bakker Niemeyer den periilaD die bij ArtiLegi van een ladder viel de nojodige heelkandige hnlp heeft verleend maar dat dit geschiedde door den heer M Spiuijt De hb Bakker Niemeyer en BomeiJB kwamen wel bq bedoelden persoon maar eerst later In de tittisg der Kotterdamsch Arr Beehtbank van Dinsdagmorgen werd o a veroordeeld Fh de W pottebakker te Ooo a bekl raa rebellie tijdens de ongeregeldhedan bij de opvoering der Passiespelen alhier tot 8 dagen v cell Haakten y in een vorig nr melding van het 60 jarig bestaan van bet Begrafenisfonds onder de tinspreuk Tot Xnt van t Algemeen abusierelqk werd toen de heer Carrière genoemd als ageot van dat fonds Agent is de heer G H Korte terwijl als bode werkuam lyn G Soeter en W Carrière Qisteren ia alhier een werkman achter een wagen ineengeiakt en onmiddelijk overleden Oistensomorgeo is een werkman aan den watertoren der Waterleiding alhier werktaam ernatig gewond H j heeft een arm en een been gebroken De Uaad der gemeente Krimpen aan den IJsel heeft besloten nog iu dit jaar over te gaan tot de aanbesteding eo uitvoering der verhooging van het veerpad naar en de overbrugging van de zoogenaamde Hliksloot daar Gedeputeerde Staten hebben bericht dat zg geen vrijheid vinden aan de Provinciale Staten voorstellen te doen tot het verleenen van snbaidie omdat naar hunne meening in deze laak alleen sprakeia van een zuiver plaatselijk belang Dinsdag is te Amsterdam de jaarlijkache algemeeUe vergadering gehouden van de Vei e iiging legen de Kwakzalverq De conceptstatuten kierden vastgesteld eu hel voorloopig bestuur geproclameerd met den heer dr Vitus Bruinsma tot voorzitter en den heer dr Bruinsma uit Leeuwarden tot secretaris penningmeester Verder werd benoemd een commissie tot het nazien der kas bestaande uit de heeren mr Zeegera Veeckens Aukeramit en dr Nijhoff Het ledental is in bet laatste jaar aset 60 pCt vooruitgegaan zoodat de vereeniging zioh in een voortgaandeu bloei mag verheugen Over de dezer dagen genomen proef met va caBtiekoloniëtt deelt dr Coronel in het HandeltiM o a mede Het bestuur der afdeeling Amsterdam van de Vereeniging voor Volksonderwijs nam de zaak in handen en stelde eene waarborgsom eenige heeren brachten het benoodigde kapitaal bij elkaar en deden de keuze van verpleegden en opzichters De tocht werd deu 27steD Juli jl met elf meisjes en negen jongens ondernamen De plaats van bestemming was het logement by de pyramide van Aii terlitz aan deu atraatweg tusschen Zeist en Woudenberg Daar brachten zij onder vertrpuwd toezicht bij versterkende voeding in de bosch en hoidelnoht drie weken door Aan bet déjeuoer bij den Burgemeester van Amsterdam laatstleden Zaterdag voerde Z M den Koning het woord zonder dat men daarop was voorbereid eerst daarna sprak d gastheer Heeft geheel de natie zeker met de grootste wnardeering gelezen hoe de Koning den verjaaidag van den Kroonprins herdacht eu trekt zij daaruit wellicht menige beteekenisvolle gevolgtrekking het buitenland heeft door Siuter weinige uren later vernomen van het koninkl k woord dat aan het internationaal karakter ourer Tentoonstelling recht doel wedervaren H Een jongnsensch die het eindexamen van de Hoogere Burgerschool heeft gedaan Iwcft zich tot het N V d D gericht met de vraag naar aanleiding van een der artikelen van haar medewerker voor koloniale onderwerpen langs welken weg men in Indië kans heeft om een goede carrière U maken Bedoelde medewerker de heer van Gorkom geeft daarop het volgend antwoord Als de bedoelde persoon G s artikelen met aandacht gelezen heeft mI hij zich herinneren dat 6 altijd gezegd heeft dat er voor bruikbare capaciteiten in Indiê nog ruim plaats is Diploma s van de H B S zijn geen oapaciteiteu wijzen er alleen op dat de houder de a emeene grondalageu ter verwerving van capaciteiten gelegd heeft Welke capaciteiten iu Indië voornamelijk gevorderd worden ia door G meer dan eens aangewezen De handel vraagt jongelui die ziek op nrean en handelswerk hebben toegelegd Voor eoltuar en induetrieele ondernemingen worden andare bgzondere voorbereidingen gevorderd Und tuinbouwkunde techniek enz Met die vooriwreiding f vakstudie begint men na volbracht examen H B S machinisten vinden op suikerfobneken warkf land en tninbonwkundigen behoeven zich sleckt bekend te maken en een goed ehemicns br aal doer ieder gevestigd kinaplanter of aaiker brikanj gewild zijn Zoovde gewaande capaciteiten hebben zich in Indië gemeld dat men daar voorzichtig is geworden en geen kostbare engagementen aangaat ais men de candidaten niet heeft leeren kennen Het ia daarom ook reedseen voorracht zoo men ala volontair een plaataje winnen kan en geeft men bewijten van bruikbaarheid dan is er ook geen nood of men verxekect tieh spoedig eene positie De voorbeelden zijn talrijk Wil de vrager werk zoeken dan vervoege hy zich tot de voorname planters industrieelen kooplieden maatschappijen banken enz en geve met juistheid aan voor welk hcdryf of w rk hij zich bruikbaar heeft gemaakt Het is niet genoeg te zeggen hier ben ik t komt er op aan te bewijzen dat ken ik Uit Batavia is onder dagteekeuiut van 28 Augustus nader de volgende depéobt ontvangen De vulcaniscbe uitbarsting op het eiland Krakatoa is Zondag begonnen Het noordelijk deel van de residentie Bantam ia zeer geteisterd Aan boomgaarden den te veld staande oogst bruggen en wegen is veel schade toegebracht door den aschregen den modder en de ateenen die de vulkaan uitwierp Het Ëuropeesch kwartier van Anjer en het Ohiueeache kamp van Merak zijn door den buitengewoon faoogen vloed weggespoeld De telegrafische gemeenschap tusschen Bantam en Batavia is thans verbroken Batavia waa gisteren in het duister gehuld door deu aschregen uit den vulcaan het lagere gedeelte van de stad werd door en buitcogewouen vloed overstroomd Reuter ontving gisteren namiddag ten 2 ucr uit Batavia het volgende telegram Uit oflicieele bron wordt gemeld dat Anjer geheel verwoest is door de inbraak vah de zee die na de uitbarsting op Krakatao volgde Er zijn vele menscheu bij omgekomen De steengroeven van Uerak zyn geheel verzwolgen Allen daar zyn omgekomen behalve Nieuweubuis Het aantal Europeeiche en inlandsche slachtoffers is enorm ook zyn in ha noordelgk deel der provincie Bantam de verliezemaan eigendom zeer groot Het dryveiide dok te OnAst is erg beschadigd Andere berichten uit Batavia meldeii bet volgende De hemel is weer helder geworden De gemeen schap met Serang is hersteld De huizen en wegen van Batavia zijn bedekt met eene dikke aschlaag De plaatsen Tjeringin en TelokBelong zijn verwoest Al de vourtoreus aan Straal Soenda zijn verdwenen De zee bedekt de plaats waar Krakatao zich verhief Het aanzien van Straat Soenda is zeer veranderd en de scheepvaart er gevaarlijk geworden De Pali Mall Gazette zegt dat een bloemkweeker bij Londen jaarlijks een half millioeu gewone bollen crocusseu hyacinthen naar Holland uitvoert en dan onmiddelijk naze als Hollandsche te hebbed laten naturaliseeren laat terugkomen Het publiek koopt ze niet lenig ze uit Holland zijn aangebracht Al de spinners ter Veenendaalscbe Stoomspinnerij en Weverij hebben Dinsdag het werk gestaakt en wel omdat zij niet zooals bepaald is nu reeds bü gaslicht wenschen te arbeiden De Jata iode ia zeer ontstemd over de wijze waarop de regeering weder gebruik beeft gemaakt van het recht tot uitzetting Een van Soerabaja komende Chineesche vrouw is ten tweeden male naar Singapore opgezonden op bevelachrift van het uitvoerend gezag zonder dat de redenen bekend zijn waarom zij aan een omgeving wordt ontrukt alwaar zij belrekkingen vrienden en magen heeft Informatie omtrent de reden van bare tot tweemaal herhaalde uitzetting heeft tot geen resultaat geleid De zaak wordt geheim gehouden Een tipje van de sluier is echter opgelicht door de mededeeling van het Dtgbl dat zij op zyn Chineesch gehuwd is met een sckoonioon van een rijken Chinees van Soerabaia op wiens aandringen tot de verbaaning zou zijn besloten Het is schrijft de Jav iode noodig voor den goeden naam en de waardigheid der Begeering dat deze zaak tot klaarheid komt Onder de Chineesche bevolking doen omtrent de toedracht dezer taak praa ea de ronde waarbij het prestige der Se eering het hard te verantwoorden krijgt En geen wonder Immers móet reeds de onttrekking van deze vrouw aan den bevoegden rechter zoo zij eenig kwaad heeft gedaan ai waan wekken Dit kan alleen verklaarbaar zijn wanneer xij de met van den staat in gevaar heeft gebracht daar de Indische Kegeeriug van oordeel is dat de Rechterlijke Macht met kan oordeelen over het gevaar dat voor den staat iu de handelingen der individuen kan gelegen zyn Maar van zulke handelingen is ten opzichte van dale vrouw geen sprake Tot welk besluit moet men nu ten opzichte van deze vrouw komen Omtrent bet bekende geval waarvan De Pott het eerst melding maakte deelt thans de Jmh Ct mede Eenige dagen geleden vroeg een vreemdeling den stationschef te Wageningen den weg naar Oranje Nassau sOord De chef hielp deu man terecht eu werd s avonds van dieuzelfden dag weder door eeu bezoek vereerd De vreemdeling maakte zich bekend als zekere K en Poolacb ingenieur Hij moest van graaf Dnmonceau 2 a 400 gulden hebben dochdeie had ze hem niet gegeven Hy vroeg den chef 4 ü 6 gulden ter leen en bood hem als onderpand aan een ring na hem eerat een inktkoker te hebben voorgehouden De chef twyfelde of die inktkoker wel van zilver was en nam den ring als onderpand Volgens deskundigen is de ring van koper en de steen die er iuzil van glas en is de waarde van het voorwerp gelijk 0 K bewefrt den chef gewaarschuwd te hebben dat het geen gouden ring was hy heeft er in Londen acht shilling voor betaald De burgemeester van Wageningen kreeg terzelfder tyd een boodschap van dei rentmeester des Konings dat K het der Koningin lastig maakte door H Mom geld te vrageu K logeerde ih het hotel dê fTageniHgicie Berg De veldwachter werd er heeiigezonden K nam toen hij den veldwachter zag direct een blik van verontwaardiging aan Door dezen blik niet afiiesobrikt transporteerde men K naar Arnhem Dinsdag stond bij voor de rechtbank aldaar I terecht beschuldigd van oplichiing en landlooperij